Εκπτωτική πολιτική για τις επιχειρήσεις

Σε περίπτωση συμμετοχής, σε πρόγραμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, πέντε ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.

κλείσιμο