Κατευθύνσεις Προγραμμάτων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι έξι (6) κατευθύνσεις στις οποίες εντάσσονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διαθέτει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 20/10/2017
Έναρξη Μαθημάτων: 30/10/2017

Δωρεάν Προγράμματα με την εγγραφή σας
Λογιστική (Accounting)   Ελεγκτική (Audit)
Business Management   Νομοθεσία (Law)
Φορολογία (Taxation)   Τραπεζική (Banking)