Κατευθύνσεις Προγραμμάτων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι έξι (6) κατευθύνσεις στις οποίες εντάσσονται τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διαθέτει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Early Entry για Αιτήσεις έως 03/09/2018 με έκπτωση 15%.
Η εγγραφή σας, στα πλαίσια της έγκαιρης προκράτησης θέσης μέχρι 03/09/2018,
κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.
Λογιστική (Accounting)   Ελεγκτική (Audit)
Business Management   Νομοθεσία (Law)
Φορολογία (Taxation)   Τραπεζική (Banking)