Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στα επιμορφωτικά προγράμματα που οδηγούν στην απονομή "Professional Certificate”, μπορούν να συμμετέχουν:
  • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δωρεάν - υποχρεωτική παρακολούθηση προπαρασκευαστικού μαθήματος στη Λογιστική, διάρκειας 24 ωρών) με αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, κατά ελάχιστο έξι (6) έτη.

Επιπλέον κριτήρια επιλογής αποτελεί ο βαθμός πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας καθώς και οι επιπρόσθετες γνώσεις και ικανότητες των υποψηφίων.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που οδηγούν στην απονομή “Advanced Professional Certificate”, είναι πιο εξειδικευμένα και ανωτέρου γνωστικού επιπέδου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
  • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • απόφοιτοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα προγράμματα “Professional Certificate” και επιθυμούν να εγγραφούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή του “Advanced Professional Certificate”.

Την τελική απόφαση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στα εκπαιδευτικά προγράμματα φέρει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Προγράμματος.