Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ." περιλαμβάνει τις κάτωθι δεκαοκτώ διδακτικές ενότητες:

 • Μηχανογραφημένη Λογιστική - Ε.Γ.Λ.Σ. - Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογιστικού Προγράμματος
  • Βασικές αρχές Ε.Γ.Λ.Σ. - Ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου - Λογιστικά Βιβλία - Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Εγκατάσταση λογιστικού προγράμματος (Download) - δημιουργία αρχείων νέας εταιρίας
  • Παραμετροποίηση λογιστικής εφαρμογής
  • Καταχώρηση των λογαριασμών λογιστικής στο πρόγραμμα και καταχώρηση της απογραφής έναρξης
 • Ανάπτυξη Ε.Γ.Λ.Σ με τη χρήση του προγράμματος της Μηχανογραφημένης Λογιστικής
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 1 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 2 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 3 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 4 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 5 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 6 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 7 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
  • Ε.Γ.Λ.Σ. Ομάδα 8, 0 & 9 - Ανάλυση με παραδείγματα καταχωρήσεων στο Λογιστικό Πρόγραμμα
 • Ειδικά θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής
  • Ειδικά θέματα - Φ.Μ.Υ. - Μισθοδοσία - Συμπλήρωση εντύπων Φ.Μ.Υ
  • Ειδικά θέματα - Φ.Π.Α. - Συμφωνίες - Συμπλήρωση εντύπων Φ.Π.Α. Ειδικά θέματα - Κ.Β.Σ. - Οριστικοποίησης εγγραφών - Έκδοση Θεωρημένων Ισοζυγίων
  • Αποσβέσεις - Θεωρία - Υπολογισμός - Εγγραφές
  • Τακτοποιητικές Εγγραφές - Απογραφή Κλεισίματος - Μεταβατικοί λογαριασμοί 36, 56
  • Εγγραφές Αποτελεσμάτων - Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος τρέχουσας χρήσης και προκαταβολή επο

Κλείσιμο