Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση» απευθύνεται σε προϊσταμένους τμημάτων, στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, managers και κάθε στέλεχος που επιθυμεί να βελτιώσει τις διοικητικές του ικανότητες. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές του Στρατηγικού Management και τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, τις αρχές της αποτελεσματικής διοίκησης, τις δεξιότητες, την κοινωνική αντίληψη, τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, καθώς και τους τρόπους διαμόρφωσής τους στο εργασιακό περιβάλλον. Επίσης αναλύεται η ανάπτυξη δημιουργικών νοητικών ικανοτήτων και η σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και επαγγελματικής επιτυχίας, ενώ παρέχονται και πρακτικές διαχείρισης χρόνου και άγχους, καθώς και τεχνικές προγραμματισμού καριέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις πρακτικές διαχείρισης και βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο εργασίας.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση 5 140 11,67 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στη Στρατηγική Διοίκηση και στο στρατηγικό Σχεδιασμό
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατηγική. Στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τι είναι η Στρατηγική Διοίκηση και ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες που αυτή επιτελεί. Επίσης, θα διαπιστώσει ότι η Διοίκηση και, ιδιαίτερα η Στρατηγική Διοίκηση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, εκτίμηση ευκαιριών και απειλών
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. Επίσης, σκοπός του είναι η παρουσίαση ενός «εργαλείου» εκτίμησης των ευκαιριών και των απειλών. Το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η στρατηγική της διοίκηση θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ανάλυση εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Διαχείριση της εσωτερικής οργάνωσης για τη διαμόρφωση βέλτιστης στρατηγικής
Ο στόχος της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατηγική της. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντός της βοηθά σημαντικά στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων της προκειμένου να διαμορφώσει μία αποτελεσματική επιχειρησιακή στρατηγική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαμόρφωση Στρατηγικής
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία διαμόρφωσης της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η διαμόρφωση στρατηγικής είναι μια βασική διαδικασία του στρατηγικού μάνατζμεντ. Αξιοποιεί τα στοιχεία του προηγούμενου σταδίου του στρατηγικού μάνατζμεντ που είναι η ανάλυση του περιβάλλοντος και δίνει την κατεύθυνση για την υλοποίηση της στρατηγικής, δημιουργώντας ένα σύνολο από αλληλένδετες ενέργειες και διαδικασίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Υλοποίηση Στρατηγικής
Σε αυτήν τη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται με ολοκληρωμένο τρόπο το τρίτο στάδιο του στρατηγικού μάνατζμεντ, που είναι η υλοποίηση στρατηγικής. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναλυθεί η διαδικασία υλοποίησης μέσα από την οργανωτική δομή της επιχείρησης και τον καθορισμό των ετήσιων στόχων και πολιτικών για κάθε τμήμα της. Όντως, η διαδικασία του στρατηγικού μάνατζμεντ δεν τελειώνει με το σχεδιασμό της στρατηγικής. Θα πρέπει να «μετατραπεί» αυτός ο σχεδιασμός σε πράξη, τόσο από τα στελέχη, όσο και από τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Έτσι, η υλοποίηση της στρατηγικής επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρης της επιχείρησης, ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό και όλα τα τμήματα/ λειτουργίες της και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Η διδακτική ενότητα εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, του παρουσιάζει με ολοκληρωμένο τρόπο την έννοια της αξιολόγησης και του αναλύει τα διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης, όπως αυτό του Rumelt, το μοντέλο STAIR και τα κριτήρια αξιολόγησης των Johnson & Scholes. Η σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι ελάχιστα έχουν γραφεί για την αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Παρόλα αυτά όμως, αποτελεί ένα βασικό κομμάτι του σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και έναν οδηγό για το εάν η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της ή όχι. Αλλά το έργο της αξιολόγησης δεν σταματάει μόνο στη διαπίστωση ή μη της επίτευξης των στόχων. Θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες προτάσεις για τις διορθωτικές κινήσεις που είναι επιβεβλημένες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Στρατηγική και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στις Διαφοροποιημένες Επιχειρήσεις
Στα πλαίσια της ενότητας αυτής η ανάλυση επικεντρώνεται στη στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει μια διαφοροποιημένη επιχείρηση για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τους ανταγωνιστές της. Ειδικότερα, παρουσιάζονται με ολοκληρωμένο τρόπο οι εναλλακτικές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τα βήματα για την επίτευξή του. Τυπικά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης προέρχεται από μία διαταραχή από το εσωτερικό ή το εξωτερικό της περιβάλλον. Η καθιέρωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, είτε από την εκμετάλλευση εξωτερικών ευκαιριών είτε από την ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων, προϋποθέτει ότι η επιχείρηση είναι δημιουργική. Προϋποθέτει επίσης την πολύ καλή διάγνωση του εξωτερικού της περιβάλλοντος και της αγοράς προκειμένου να επιλέξειτην κατάλληλη στρατηγική για την ανάπτυξη του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Αξιολόγηση της Στρατηγικής των Διαφοροποιημένων Επιχειρήσεων
Η ενότητα αυτή περιγράφει αναλυτικά το τελευταίο στάδιο του στρατηγικού μάνατζμεντ, δηλ. το στάδιο της αξιολόγησης. Η λογική πρεσβεύει ότι το στρατηγικό μάνατζμεντ «ολοκληρώνεται» με την αξιολόγηση της στρατηγικής της επιχείρησης. Είναι όμως, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σωστές; Πέτυχε η επιχειρήσει τους στόχους που είχε θέσει; Την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις θα δώσει η αξιολόγηση. Στην ενότητα δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των στρατηγικών που ακολουθούν ειδικά οι διαφοροποιημένες επιχειρήσεις, αν και η διαδικασία, οι μέθοδοι και οι τύποι αξιολόγησης είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις.
ΜΑΘΗΜΑ - Συναισθηματική Νοημοσύνη και Επαγγελματική Επιτυχία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Περί της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι αρχικά να παρουσιάσει τη σημασία που έχει η συναισθηματική νοημοσύνη για την επαγγελματική επιτυχία σε όλους τους κλάδους και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του πελάτη. Στη συνέχεια, αναλύονται οι διαστάσεις που απαρτίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και οι ικανότητες που περιγράφει η κάθε μία, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και έχουν σαν αποτέλεσμα τη διακεκριμένη επίδοση στην εξυπηρέτηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να μυήσει τους εκπαιδευόμενους στους τρόπους ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης και στην καταπολέμηση των παραγόντων που την εμποδίζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές συμπεριφορές και τα στυλ ηγεσίας που χρησιμοποιούν εναλλακτικά, ανάλογα με την περίσταση, οι πιο αποτελεσματικοί ηγέτες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ο Συναισθηματικά Νοήμων Οργανισμός
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της έννοιας και των χαρακτηριστικών των συναισθηματικά ευφυών οργανισμών, καθώς επίσης των βημάτων που οδηγούν στην ανάπτυξή τους.
ΜΑΘΗΜΑ - Αρχές Διοίκησης και Ικανότητα Διοίκησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Διοίκηση ενός Οργανισμού - Εισαγωγικές Έννοιες
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, στοχεύει στο να κάνει μία ιστορική αναδρομή παρουσιάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, η επιστήμη της διοίκησης. Επίσης, στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών της αποτελεσματικής διοίκησης και των δεξιοτήτων του μάνατζερ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η ηγεσία: κοινωνιογνωστικές διαδικασίες αντίληψης
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της αντίληψης ηγεσίας καθώς και οι διαδικασίες σχηματισμού της. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των διαδικασιών της κοινωνικής αντίληψης, γενικά, αλλά και της αντίληψης του ηγέτη ειδικότερα. Επιπρόσθετα γίνεται και μια προσπάθεια διαφοροποίησης της αντίληψης του ηγέτη από αυτήν του μάνατζερ. Τέλος, δίνονται μικρά μυστικά αποφυγής των εμποδίων και των λανθασμένων εντυπώσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Θεωρίες ηγεσίας ανάλογα τα μοντέλα εργασίας Redlel & Vroom – Yelton. Πρακτικές Εφαρμογές
Η συγκεκριμένη ενότητα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει δύο από τις ευρύτατα διαδεδομένες θεωρίες άσκησης του ηγετικού ρόλου, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική πρακτική σπουδαιότητα και “εφαρμοσμένη” αξία στον επαγγελματικό τομέα. Ιδιαίτερα δε στο χώρο εργασίας και δη στη σχέση μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων του. Αυτές είναι η «θεωρία του συντελεστικού πρότυπου της ηγετικής αποτελεσματικότητας» του FIEDLER και του «τυπολογικού μοντέλου» των VROOM & YETTON.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ηγεσία και Διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ηγεσίας καθώς και οι μορφές που μπορεί να πάρει. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του ηγέτη αλλά και το πώς αυτά μπορούν να διαμορφωθούν στο εργασιακό πλαίσιο, μέσα από το ρόλο του μάνατζερ. Διάφορες μελέτες περίπτωσης θα προσπαθήσουν να αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ενώ αναφέρονται οι μορφές εξουσίας που μπορεί να έχει. Τέλος γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο μάνατζμεντ και την ηγεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μορφές άσκησης διοίκησης
Η ενότητα με τίτλο «Μορφές άσκησης διοίκησης» έχει σαν στόχο να σας γνωρίσει τις λιγότερο διαδεδομένες θεωρίες άσκησης του ηγετικού ρόλου, οι οποίες όμως δεν στερούνται πρακτικής σπουδαιότητας και «εφαρμοσμένης» αξίας, ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας και δη στη σχέση μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων του. Αυτές είναι η θεωρία των γνωστικών πόρων , που αποτελεί εμπλουτισμένη έκδοση της θεωρίας ηγεσίας του Fiedler από τον ίδιο, το μοντέλο πορείας-στόχου του House και το μοντέλο της κάθετης δυάδας του Graen.
ΜΑΘΗΜΑ - Δημιουργικές Νοητικές Ικανότητες και Καινοτομία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μάθηση (Μνήμη)
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες γνωστικές ικανότητες: αντίληψη-μνήμη και δημιουργική σκέψη και τα στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν. Τονίζεται ο ρόλος της αντίληψης αλλά και της σημασίας της διαφορετικής πρόσληψης κι επεξεργασίας των ερεθισμάτων εξαιτίας ατομικών και άλλων διαφορών, ενώ η παράθεση οπτικών ασκήσεων κάνει σαφέστερη τη σημασία τους για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Τέλος, αναλύονται τρόποι βελτίωσης της μνήμης αλλά και ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης μέσα από τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας
Η ενότητα μελετά την επαφή που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με τις συναισθηματικές του ικανότητες, η καλλιέργεια των οποίων αποτελεί το ζητούμενο για την επαγγελματική επιτυχία και εξέλιξη στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα γίνεται σκιαγράφηση της προσωπικής ικανότητας του συναισθηματικά ευφυούς διευθυντή ή υφισταμένου, που απαρτίζεται από τις συναισθηματικές ικανότητες της αυτοεπίγνωσης, του αυτοελέγχου και της επίτευξης στόχων μέσω της δημιουργίας κινήτρων από τον ίδιο τον εργαζόμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ικανότητα παρουσίασης
Η ενότητα έχει ως στόχο της να αναφέρει την ικανότητα παρουσίασης ως ένα τρόπο διεκδίκησης των δικαιωμάτων και συμφερόντων, ενός διευθυντή ή ενός υφισταμένου, αλλά ταυτόχρονα και ως στάση σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων στο χώρο εργασίας. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να ασκηθεί στην ικανότητα παρουσίασης με τεχνικές επικοινωνίας που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση της μη λεκτικής συμπεριφοράς του αλλά και εκείνης του ακροατηρίου του. Μέσα από την περιγραφή της συμπεριφοράς του διευθυντή ή του υφισταμένου που συμπεριφέρεται βάσει της ικανότητας αυτής, τονίζεται για κάθε εργαζόμενο η αξία της ικανότητας παρουσίασης σε καθημερινές περιστάσεις στη δουλειά του.
ΜΑΘΗΜΑ - Προσωπική Αποτελεσματικότητα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Time management
Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στην έννοια του χρόνου και στην σημασία της διαχείρισής του τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο. Η μεταφορά συστηματοποιημένων γνώσεων με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων και βελτίωση των δεξιοτήτων, ώστε ο χρόνος να λειτουργεί υπέρ των ατόμων, αποτελεί και τον τελικό στόχο του μαθήματος. Παρουσιάζονται οι αρχές διαχείρισης χρόνου και εργασιών και τονίζεται η σπουδαιότητα του στόχου και του προγραμματισμού. Κανόνες και μυστικά οργάνωσης του χρόνου θα προσπαθήσουν να εδραιώσουν την αφομοίωση των παρουσιαζόμενων εννοιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Επαγγελματικό άγχος
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα κυριότερα θεωρητικά μοντέλα σε σχέση με το επαγγελματικό στρες και να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που παίζει στην ζωή των εργαζομένων. Επίσης παρουσιάζονται οι συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της οργάνωσης καθώς και τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισής του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burn out)
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αποσαφηνίσει την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης και να παραθέσει στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης για την αποτελεσματική διαχείρισή της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Career Management
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα κυριότερα σημεία που αφορούν το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό καριέρας. Παρουσιάζονται οι κυριότερες τεχνικές ανεύρεσης εργασίας αλλά και τρόποι αναγνώρισης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τέλος παρουσιάζονται οι τεχνικές σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και δίνονται ορισμένες οδηγίες και κατευθύνσεις για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Πειθώ και επιρροή
Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στην έννοια της πειθούς και της επιρροής. Η γνώση του τρόπου χρησιμοποίησης της πειθούς με σκοπό την αύξηση επιρροής, ώστε τελικά να καθιστά τη διαδικασία της πειθούς ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπλήρωση κάθε είδους προσδοκιών, αποτελεί και τον τελικό στόχο του μαθήματος. Τονίζεται ποιοι, πότε και κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν να ασκήσουν πειθώ και επιρροή και παρουσιάζονται οι αρχές ενδοτικότητας (δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους είμαστε ευάλωτοι στην επιρροή) και πώς εφαρμόζονται από τους φορείς επιρροής. Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνικές αντίστασης απέναντι στην πειθώ.
ΜΑΘΗΜΑ - Βελτίωση των Διαπροσωπικών Σχέσεων στο Χώρο Εργασίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Συμπεριφορά, επικοινωνία και στάση
Η ενότητα έχει ως στόχο της, να κάνει πιο κατανοητή τη φύση (δηλ. τους παράγοντες που την επηρεάζουν) της καθημερινής εργασιακής συμπεριφοράς των ατόμων που αναμφισβήτητα επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους. Η ανάλυση και ερμηνεία των επικοινωνιακών φαινομένων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της Συναλλακτικής ανάλυσης του Καναδού ψυχολόγου-αναλυτή Eric Berne (1950-1960), μια θεωρία αρκετά ευκολονόητη και σε άμεση σχέση με την εμπειρία διευθυντών και υφισταμένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Φραγμοί επικοινωνίας
Η ενότητα αποσκοπεί στο να κατανοήσετε τα ποικίλα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαπροσωπική επικοινωνία των εργαζομένων μέσα στο χώρο εργασίας καθώς και την αναγκαιότητα για βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Οι διαστρεβλώσεις του επικοινωνιακού μηνύματος, η προσωπικότητα των εργαζομένων καθώς και παράγοντες του εργασιακού πλαισίου λειτουργούν ως εμπόδια που δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές-εργασιακές σχέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση, δυσαρέσκεια, στρες, μοναξιά και αποξένωση τόσο μεταξύ προϊσταμένων-υφισταμένων όσο και μεταξύ συναδέλφων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δεξιότητες και τεχνικές διαπροσωπικής επικοινωνίας
Η ενότητα έχει ως στόχο της να μελετήσει τις βασικές δεξιότητες και τεχνικές της αποτελεσματικής διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η υιοθέτησή τους από κάθε εργαζόμενο σε συνδυασμό με τη συνεχή πρακτική εξάσκηση, συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση καλού εργασιακού κλίματος μεταξύ διευθυντών-υφισταμένων όσο και στη θωράκιση της επιχείρησης με ασφαλή τρόπο σε περιόδους αβεβαιότητας και οργανωτικής αλλαγής.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.