Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Financial Management
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Financial Management

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Financial Management» έχει ως σκοπό να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που χρειάζεται ένα καταξιωμένο στέλεχος της αγοράς. Ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες τέτοιες, ώστε να διαχειρίζεται την πληροφόρηση που λαμβάνει τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, θα είναι σε θέση να αξιοποιεί την πληροφόρηση για τη χάραξη στρατηγικών και πολιτικών ικανών να οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και στην αύξηση της κερδοφορίας της. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν την ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά, την επενδυτική και χρηματοδοτική απόφαση, τη διαχείριση κινδύνου και τη δυναμική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Financial Management 7 288 24 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχείρηση και οι Λειτουργιές της
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλυθεί η έννοια της μεγιστοποίησης του κέρδους, Θα μελετήσουμε τους στόχους της επιχείρησης (μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, βραχυπρόθεσμους), και θα εξετάσουμε αν η μεγιστοποίηση του κέρδους πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος της επιχειρησιακής λειτουργίας. Στη συνέχεια, αφού εξετάσουμε το νεκρό σημείο λειτουργίας και τη λειτουργική μόχλευση, θα μελετήσουμε το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται καθώς και την πιστωτική της πολιτική. Τέλος, θα περιγράψουμε τους φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και το φορολογικό περιβάλλον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναπτύσσεται η έννοια της οργάνωσης σε μια επιχείρηση, εξετάζονται οι στόχοι της καθώς και το πότε θεωρείται αποτελεσματική μια επιχειρησιακή οργάνωση. Στη συνέχεια, μελετώνται οι οργανωτικές δομές, τα χαρακτηριστικά τους, και τα μοντέλα των οργανωτικών δομών, όπως είναι το γραφειοκρατικό μοντέλο και τα συμπεριφορικά μοντέλα. Επίσης, θα συζητήσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες των οργανωτικών δομών. Ακόμα, θα καθορίσουμε την έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων και θα εξετάσουμε τη λειτουργική καθώς και τη δομική έννοια της διάσταση , θα παρουσιάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη καθώς και τις διάφορες προσεγγίσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ηγεσία και Συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εξετάζεται η οργάνωση ως σύστημα και αφού μελετώνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της, γίνεται μια ανάλυση της διοικητικής δραστηριότητας. Θα μελετήσουμε ακόμα την έννοια και τη φύση της ηγεσίας και στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις βασικές θεωρίες της ηγετικής συμπεριφοράς. Θα αναπτύξουμε το στυλ ηγεσίας του Likert, τη διοικητική σχάρα των Blake-Mouton,το ενδεχομενικό μοντέλο του Fielder καθώς και το μοντέλο των Vroom-Yetton. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε την έννοια της σύγκρουσης, όπως επίσης και τους τύπους των συγκρούσεων και τις πηγές τους. Θα αξιολογήσουμε τις στρατηγικές χειρισμού των συγκρούσεων. Τέλος θα εξετάσουμε την ύπαρξη συγκρουσιακών φαινομένων μεταξύ μετόχων και διοίκησης της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχείρησης
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση διάθεσης κερδών, καταστάσεις ταμειακών ροών). Θα αναλύσουμε τον τρόπο δημιουργίας τους και τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές. Τέλος, θα δούμε με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, αλλά και από όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (μετόχους, κράτος, εργαζομένους, φοιτητές, κ.τλ.) δεδομένου του ότι η εξέταση των καταστάσεων αυτών αποσκοπεί στην παροχή των κατάλληλων πληροφοριών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μορφές Χρηματοδότησης
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τις κατηγορίες χρηματοδότησης. Θα αναλύσουμε την μακροπρόθεσμη και τη μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, θα εξετάσουμε τους τρόπους άντλησης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, επίσης, θα μελετήσουμε και τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μερισματική Πολιτική
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξεταστεί με ποιο τρόπο η μερισματική πολιτική της εταιρείας επηρεάζει την αξία της, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφασίζουν τη μερισματική πολιτική που θ' ακολουθήσουν. Επίσης, θα μελετηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των κερδών σε μερίσματα και σε παρακρατηθέντα κέρδη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θ' ασχοληθούμε με το θέμα της κεφαλαιακής διάθρωσης της εταιρείας. Θα εξετάσουμε τους κινδύνους που προκύπτουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχειρηματικής μονάδας. Θα μελετηθεί ο επιχειρηματικός κίνδυνος κάνοντας ανάλυση νεκρού σημείου καθώς επίσης και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος κάνοντας ανάλυση χρηματοοικονομικής μόχλευσης και ανάλυση αδιαφορίας. Επίσης, θα προσδιορίσουμε την άριστη χρηματοοικονομική διάρθρωση μιας επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο διάστημα. Ακόμα, θα δούμε την επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη ανά μετοχή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Κίνδυνοι που Προκύπτουν από την Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα εξετάσουμε την έκταση της επίδρασης που έχει η δανειακή εξάρτηση της επιχείρησης στα κέρδη αλλά και στον κίνδυνο που επωμίζονται οι μέτοχοι. Ακόμα θα δούμε την επίδραση της δανειακής εξάρτησης στην τρέχουσα αξία της επιχείρησης. Θα μελετήσουμε την ανάλυση που έγινε από τους Μodigliani-Miller για ένα κόσμο χωρίς φόρους αλλά και με φόρους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Αναμενόμενη απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση του κινδύνου και της αναμενόμενης απόδοσης χαρτοφυλακίου. Θα μελετηθεί, επίσης, πότε ένα χαρτοφυλάκιο θεωρείται αποδοτικό, ποια τα οφέλη που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και, τέλος, το σύνορο του αποδοτικού χαρτοφυλακίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Σχέση απόδοσης και κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η σχέση απόδοσης και κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, είτε αυτό αποτελείται αποκλειστικά από χρεόγραφα με κίνδυνο είτε αποτελείται από χρεόγραφα χωρίς κίνδυνο. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η εισαγωγή του δανεισμού στη θεωρία του χαρτοφυλακίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και η Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς.
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις βασικές αρχές του υποδείγματος αποτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μέσα στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής επιδιώκεται να εξηγηθεί ο τρόπος αποτίμησης των μετοχών και τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Προσδιορισμός της ελάχιστης απαιτούμενης απόδοσης
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο προσδιορισμού της Ελάχιστης Απαιτούμενης Απόδοσης ή αλλιώς του κόστους κεφαλαίου. Η εκτίμηση της Ελάχιστης Απαιτούμενης Απόδοσης βοηθάει στην ανάληψη επενδυτικών αποφάσεων που είναι σύμφωνες με τις αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικά Πρότυπα Συμπεριφοράς και Λειτουργίας των Αγορών
Στην ενότητα αυτή αρχικά θα γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η έννοια του κινδύνου από διαφορετικά άτομα ενώ στην συνέχεια η ανάλυση θα εστιάσει στον χώρο των χρηματοοικονομικών αγορών. Τέλος, θα παρουσιαστεί η σχέση η οποία συνδέει την έννοια της απόδοσης μα τον κίνδυνο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Λειτουργία, Οργάνωση και Μεταβολή των Χρηματοοικονομικών Συστημάτων
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσετε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος. Συγκεκριμένα, θα είσαστε σε θέση να κατανοείτε τους λόγους ύπαρξής του και τα ιδιαίτερα θεσμικά πλαίσια που το διέπουν. Εν γένει, θα διερευνήσετε τη διαμόρφωση των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στην παραγωγική δραστηριότητα και τις διάφορες μορφές χρηματοδότησής της. Η προσέγγιση που θα ακολουθήσετε στηρίζεται τόσο στην ανάλυση μακροοικονομικών χρηματοδοτικών ροών όσο και στην εστίαση των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ του χρηματοοικονομικού συστήματος και των οικονομικών ρυθμών ανάπτυξης και μεγέθυνσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Οικονομική Πολιτική
Στην παρούσα ενότητα, θα αναλύσουμε το ρόλο, τις λειτουργίες και τα μέσα των Κεντρικών Τραπεζών, όπως αυτά χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής πολιτικής, μέσω ελέγχου της προσφοράς χρήματος και της νομισματικής βάσης. Στη συνέχεια, θα προσεγγίσουμε τη λειτουργία της συναλλαγματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα και την εξέλιξη του νομισματικού συστήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μη Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι υπόλοιπες μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών που είτε δέχονται καταθέσεις όπως οι τράπεζες (Depository Institutions), είτε οργανισμοί που λειτουργούν στη βάση αμοιβαίων συμφωνιών (Contractual Savings Institutions) είτε άλλες μορφές οργανισμών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ισοδυναμίες Επιτοκίου, Πληθωρισμός και Κίνηση Κεφαλαίων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη διεθνή κίνηση κεφαλαίων για χρηματοοικονομικούς σκοπούς (διεθνείς χρηματοοικονομικές επενδύσεις) καθώς και τις βασικές θεωρίες που σχετίζονται με την ισοδυναμία της αγοραστικής δύναμης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Το Ενοποιημένο Πλαίσιο των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Αγορών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να διερευνήσει τα βασικά συστατικά που συνθέτουν το ενοποιημένο χρηματοοικονομικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν έννοιες όπως το αποτέλεσμα του Fisher, το διεθνές αποτέλεσμα του Fisher, καθώς επίσης και η ισοδυναμία των επιτοκίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Ονομαστικά Επιτόκια και Πληθωρισμός
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η ανάλυση της σχέσης και της αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των ονομαστικών επιτοκίων και των μεταβολών στο επίπεδο των τιμών μέσα σε ένα ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
ΜΑΘΗΜΑ - RISK MANAGEMENT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Έννοια του Κινδύνου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του κινδύνου και της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου. Προκειμένου να αξιολογηθεί ορθά εκ των προτέρων μια χρηματική επένδυση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης της προσδοκώμενης απόδοσης και του κινδύνου. Ο αναλυτής των χρηματοοικονομικών επενδύσεων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με την έννοια του κινδύνου και κατ ‘ επέκταση του συντελεστή β. Στη θεωρία των χρηματοοικονομικών έχει αποδειχθεί ότι ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα υπολογισμού του κινδύνου της απόδοσης ενός χρεογράφου είναι ο συντελεστής β.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου VAR
Η αυξημένη μεταβλητότητα της αγοράς έχει σαν συνέπεια τη πιθανότητα εμφάνισης ζημιών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading book). Η μέθοδος της δυνητικής ζημίας αποτελεί την βασική μέθοδο μέτρησης του κινδύνου αγοράς και στην ενότητα θα εξετασθεί ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου στα διάφορα στοιχεία των χαρτοφυλακίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Υπολογισμός VAR με Αναλυτικές Μεθόδους
Η ενότητα περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση των εννοιών Variance / Covariance και παρουσιάζει τον πρώτο τρόπο υπολογισμού του VaR χρησιμοποιώντας αυτή την μέθοδο. Περιλαμβάνονται παραδείγματα και εφαρμογές στο Excel. Επίσης αναφέρονται οι προσεγγίσεις Delta - Gamma και Delta - Normal.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Υπολογισμός VAR με Μεθόδους Προσομοίωσης
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι τεχνικές της Ιστορικής Προσομοίωσης και Προσομοίωσης Monte Carlo στον υπολογισμό VaR και παρέχονται παραδείγματα υπολογισμού του VaR. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεθόδων και τα προβλήματα που παρουσιάζονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Υλοποίηση της Μεθόδου VaR Ι
Εισαγωγή στον τρόπο υλοποίησης του VaR και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση των μεθόδων που βασίζονται στις χρηματοροές και στις ευαισθησίες (sensitivities). Παρουσίαση των επιτοκιακών παραγόντων κινδύνου και ανάλυση της αντιστοίχισης (mapping) των χρηματοροών και των ευαισθησιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διαχείριση Κινδύνου II
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναλύσει θέματα που αφορούν γενικά στη διαχείριση κινδύνων. Ξεκινάμε από απλά θέματα, όπως το ποιος χρησιμοποιεί το VaR, την ποικιλία που παρουσιάζουν οι κίνδυνοι, την πολυπλοκότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθώς και το VaR σε επίπεδο επιχείρησης και επιχειρησιακής μονάδας. Κλείνουμε με πιο σύνθετα θέματα, όπως η απόδοση προσαρμοσμένη στο κίνδυνο, το RAROC κλπ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο βασικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και η ορθή αναγνώριση, μέτρηση και διαχείρισή του αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για τις τράπεζες. Θα αναλυθούν τα υποδείγματα τραπεζικού κινδύνου και ο πιστωτικός κίνδυνος μεμονωμένων πιστούχων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Προσομοίωση Καταστάσεων Κρίσης - Stress Testing
Στην ενότητα θα περιλαμβάνονται θέματα που σχετίζονται με το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την Διαχείριση Κινδύνου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αλλά και την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών η οποία υπολογίζεται με βάση την σχετική Πράξη Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος. Περιγραφή της Επιτροπής της Βασιλείας και ανάλυση των Accord. Υπολογισμός της Κεφαλαιακής Επάρκειας. Κίνδυνος και απόδοση. Αναφορά στην εναλλακτική χρήση του VaR για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Εφαρμογή ενός Υποδείγματος Στρατηγικής Διοίκησης στην Τραπεζική Διαχείριση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει, με τρόπο σαφή και περιεκτικό, το βασικό υπόδειγμα στρατηγικής διοίκησης στην τραπεζική διαχείριση, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Διαχείριση Ενεργητικού - Παθητικού ενός Τραπεζικού Οργανισμού
Σκοπός της ενότητας είναι να γίνει κατανοητό πώς μια τράπεζα διαχειρίζεται τις δύο πλευρές του ισολογισμού της, πώς χειρίζεται τις απαιτήσεις και πώς ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Μέσα στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται να διευκρινιστεί ποιες στρατηγικές ακολουθεί η τράπεζα για τη διαχείριση της ρευστότητας και του περιθωρίου επιτοκίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι Κίνδυνοι και οι Τεχνικές Διαχείρισης του Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου
Επίκεντρο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ανάλυση των κινδύνων που αναλαμβάνει ένας τραπεζικός οργανισμός. Οι διάφοροι τύποι κινδύνου που εμφανίζονται στην τραπεζική λειτουργία, δημιουργούνται από τις θέσεις και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες της και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αγορών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αρχές Διαμόρφωσης και Πολιτικής Συγκρότησης του Χαρτοφυλακίου
ενός Χρηματοοικονομικού Οργανισμού Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της σύναψης των χρηματοοικονομικών συμφωνιών. Επίσης, θα αναλύσουμε τους βασικούς όρους που εμπεριέχονται στις συμφωνίες, και ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται σε θέματα πληροφόρησης και πληρότητας των συμφωνιών και των συμβολαίων. Τέλος, στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ικανότητα των χρηματοοικονομικών οργανισμών να συνάπτουν κερδοφόρες συμφωνίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου
Στην διδακτική ενότητα αυτή θα επικεντρωθούμε στη μελέτη της χρήσεως προθεσμιακών συμβολαίων και δικαιωμάτων για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Επιπλέον, θα διερευνήσουμε τις βασικές μεθόδους αντιστάθμισης -κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου, που αναφέρονται στη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, στη δραστηριοποίηση στην αγορά χρήματος και στη χρήση δικαιωμάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Επιτόκια, Αποδόσεις και Αγορές
Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθούν οι έννοιες των επιτοκίων και των αποδόσεων, να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την μεταβολή τους, να παρουσιαστεί η διάρθρωσή τους αλλά και να εξηγηθεί η καμπύλη αποδόσεων και επιτοκίων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος Ι
Στο πρώτο μέρος της ενότητας “Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών” θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις βασικές τεχνικές υπολογισμού και αποτίμησης της εσωτερικής αξίας μίας μετοχής, αλλά και μιας επιχείρησης ως σύνολο. Επιπρόσθετα, θα εξηγηθούν με σαφή τρόπο έννοιες όπως το κόστος κεφαλαίου, αλλά και το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου, η ταμειακή ροή κεφαλαίου και η ταμειακή ροή επιχείρησης, η οικονομική επιπρόσθετη αξία και άλλες σύγχρονες έννοιες της χρηματοοικονομικής επιστήμης, ενώ θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου, αλλά και οι ομοιότητες και διαφορές που εμφανίζουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση. Βασική έννοια δεν είναι άλλη από την παρούσα αξία και τη διαχρονική αξία, διαμορφωμένη ειδικά για τις ανάγκες ανάλυσης μετοχών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, βασικός σκοπός είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στον κόσμο των επενδύσεων, σκεπτόμενος αναλυτικά, ως πιθανός μέτοχος ή εξωτερικός οικονομικός αναλυτής της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος ΙΙ
Στο δεύτερο μέρος της ενότητας “Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών” θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τους δείκτες αποτίμησης των μετοχικών τίτλων, καθώς και τις βασικές, αλλά και τις εναλλακτικές τεχνικές υπολογισμού τους. Επιπρόσθετα, θα εξηγηθούν με σαφή τρόπο έννοιες όπως ο πολλαπλασιαστής κερδοφορίας, ο πολλαπλασιαστής λογιστικής ή εσωτερικής αξίας, δείκτης τιμής προς λειτουργική ταμειακή ροή και τιμή προς έσοδα ή πωλήσεις. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε δείκτη, αλλά και οι ομοιότητες και διαφορές που εμφανίζουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση. Ταυτόχρονα, αναλύονται οι διαφορές μεταξύ ανάλυσης εταιρίας και ανάλυσης μετοχής στις κατηγορίες μετοχών και επιχειρήσεων, ενώ εισάγεται και η έννοια για τη συγκριτική αποτίμηση μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Σε πλήρη αντίθεση με τα υποδείγματα ταμειακών ροών, τα οποία προτείνουν τρόπους για την εξεύρεση της πραγματικής εσωτερικής αξίας μιας μετοχής ή μιας επιχείρησης, οι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών Μέρος Ι
Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις βασικές τεχνικές παθητικής και ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών. Στην παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου θα αναλυθούν τόσο η τεχνική της πλήρους αναπαραγωγής (full replication) δεικτών (benchmarks), όσο και η διαδικασία δειγματοληψίας (sampling) και της τεχνικής αριστοποίησης μέσω μεγιστοποίησης των προσδοκώμενων αποδόσεων ή της ελαχιστοποίησης της τυπικής απόκλισης των χαρτοφυλακίων και του σφάλματος. Στην ενεργητική διαχείριση θα αναλυθούν οι τεχνικές της επιλογής μετοχών (stock picking), market timing και shifting funds, της αλλαγής θέσεων σε κλάδους βάσει της χρήσης θεμελιώδους ανάλυσης και πως τα κριτήρια ανάπτυξης (growth), αξίας (value), πολλαπλασιαστών κερδοφορίας (P/E), και ευαισθησίας ως προς τις οικονομικές μεταβλητές, επηρεάζουν τις τεχνικές διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Στρατηγικές Κατανομής των Επενδυτικών Πόρων
Στις στρατηγικές κατανομής των επενδυτικών πόρων (asset allocation) θα αναλύσουμε διεξοδικά και θα παρουσιάσουμε τόσο την ολοκληρωμένη κατανομή των επενδυτικών πόρων (integrated asset allocation) που βασίζεται στην καινοτομική εργασία του William F. Sharpe, όσο και τη στρατηγική (strategic asset allocation). Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε δύο ακόμη στρατηγικές κατανομής επενδυτικών πόρων, την τακτική κατανομή (tactical asset allocation) στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων, αλλά και την ασφαλισμένη κατανομή (insured asset allocation). Τέλος, θα εξηγήσουμε τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν στη μείωση του κινδύνου και στην αλλαγή θέσεων μεταξύ μετοχών, κλάδων αλλά και αγορών οι παραπάνω στρατηγικές κατανομής, καθώς και τη χρονική επιλογή της εκάστοτε στρατηγικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας ενός Χαρτοφυλακίου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας της αποδοτικότητας ενός χαρτοφυλακίου. Με τη λέξη “χαρτοφυλάκιο” εννοούμε το σύνολο κάθε είδους επενδύσεων, όπου ένας ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός έχει κατανείμει τα διαθέσιμα, για επενδυτικούς σκοπούς, κεφάλαιά του. Κύριο μέλημα των διαχειριστών χαρτοφυλακίων (portfolio managers) αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεών τους. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει να αποτιμήσουν τον βαθμό στον οποίο τα κίνητρα που έθεσαν έχουν επιτευχθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση θα πρέπει να δείχνει κατά πόσο το χαρτοφυλάκιο πέτυχε αποδόσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες από την μέση απόδοση της αγοράς. Η δυνατότητα διαφοροποίησης, με την έννοια του περιορισμού ή της εξάλειψης του μη συστηματικού κινδύνου, και η επιλογή των κατάλληλων χρεογράφων την σωστή στιγμή αποτελούν βήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αποδόσεις μεγαλύτερες από εκείνες που, κατά μέσο όρο, επικρατούν στην αγορά. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρ
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι θεωρίες, αναφέρονται στην αξιακή μέθοδο, στη χρονική αξία του χρήματος, καθώς επίσης και σε κάποιες βασικές έννοιες θεωρίας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών αποφάσεων. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρού της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης. Η κατανόηση αυτού του θεωρήματος θα μας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του επενδυτικού παιχνιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, εισάγουμε την έννοια της Καθαράς Παρούσας Αξίας που, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενη διδακτική ενότητα, αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποτίμησης επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, σκοπός είναι να εισάγουμε βασικά θεωρητικά ζητήματα επενδύσεων, ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα μαθηματικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, διεισδύοντας στην ανάλυση της παρούσας και της μελλοντικής αξίας των χρηματοροών, καθώς επίσης και των εννοιών της προεξόφλησης και του ανατοκισμού. Εισάγουμε βασικές έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της αξιολόγησης επενδύσεων. Σημαντικό θέμα στη συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί η πλήρης κατανόηση τόσο των εννοιών σχετικά με την παρούσα και μελλοντική αξία, όσο και της προεξόφλησης. Τέλος, βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τον υπολογισμό χρηματοροών, και στη συνέχεια για τον καθορισμό της αξίας μιας επένδυσης, αποτελεί η μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τιμολόγηση Ράντων Ομολογιών και Μετοχών
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη των μαθηματικών εργαλείων που απαιτούνται για την τιμολόγηση απλών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εισάγουμε θεμελιώδη εργαλεία της χρηματοοικονομικής, όπως είναι οι ράντες, οι ομολογίες και οι μετοχές. Εστιάζουμε αρχικά να παρουσιάσουμε τον ορισμό τους και το ρόλο τους στην αγορά, ενώ στη συνέχεια αφού έχει κατανοηθεί πλήρως η δομή τους, μελετάμε τους τρόπους τιμολόγησης αυτών, καθώς επίσης και διαφορετικές εκδοχές και χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Καθαρά Παρούσα Αξία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί η βασικότερη και η σημαντικότερη μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, μέθοδος που αποδίδει κατά πόσο μια επένδυση είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Η μέθοδος αυτή καλείται μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας, και ο κύριος ρόλος της είναι η αξιολόγηση και στη συνέχεια η σύγκριση επενδύσεων. Ο υπολογισμός της Καθαράς Παρούσας Αξίας βασίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που αποφέρει η επένδυση, καθώς επίσης και στον υπολογισμό του κεφαλαίου που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Ο προσδιορισμός των Χρηματοροών σε Επένδυση, η Διαχείριση των Απαιτήσεων και των Δεσμεύσεων Πόρων και το Κεφάλαιο Κίνησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάλυση των επιπρόσθετων χρηματοροών στην επιχείρηση. Για καλύτερη κατανόηση εξετάζουμε περιπτώσεις επενδύσεων μέσα από παραδείγματα, που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο που διατίθεται στην επένδυση, αλλά δεν μπορεί να ανακτηθεί από αυτήν. Επιπλέον, σκοπός μας είναι να εισάγουμε την έννοια του κόστους ευκαιρίας, χρηματοροές που έχουν να κάνουν με τις απαιτήσεις, τη δέσμευση πόρων και το κεφάλαιο κίνησης και τον ρόλο τους στην αξιολόγηση των επενδύσεων. Στην συνέχεια, μελετάμε το ρόλο και τη σημαντικότητα του κεφαλαίου κίνησης για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Για την καλύτερη και πλήρη κατανόηση αυτών των εννοιών παραθέτουμε παραδείγματα και περιπτώσεις επενδύσεων. Μελετάμε λεπτομερώς το θέμα του προσδιορισμού των χρηματοδοτικών ροών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τους τόκους και τα χρεολύσια. Αρχικά, εισάγουμε την έννοια και το ρόλο των χρεολυσίων, παραθέτοντας περιπτώσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Ο Προσδιορισμός των Σχετικών Χρηματοροών και η Ανάλυση της Καθαράς
Παρούσας Αξίας -Οι Φόροι και ο Πληθωρισμός στην Ανάλυση Χρηματοροών Επένδυσης Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η μελέτη και η ανάλυση των φόρων στις χρηματοροές που αποφέρει μια επένδυση στην επιχείρηση. Για την καλύτερη κατανόηση εξετάζουμε περιπτώσεις επενδύσεων μέσα από παραδείγματα που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο που διατίθεται στην επένδυση και υπόκειται σε φορολογία. Στη συνέχεια, αναλύουμε τη σημαντικότητα της ανάλυσης των φόρων στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Αρχικά, εισάγουμε την έννοια και το ρόλο των αποσβέσεων, παραθέτοντας περιπτώσεις για την ανάλυση και την αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τον όρο της υπολειμματικής αξίας, μέσα από παραδείγματα επενδύσεων και μαθηματικών υπολογισμών. Τέλος, εξετάζουμε περιπτώσεις επενδυτικών προγραμμάτων αναλύοντας χρηματοροές και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρισμό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των τίτλων παραγώγων. Οι τίτλοι ή και τα συμβόλαια των οποίων η υπόσταση και η αξία στηρίζεται στην αξία κάποιου άλλου στοιχειώδους τίτλου καλούνται τίτλοι παραγώγων ή παράγωγα αξιόγραφα. Ο βασικός όρος, ο οποίος πρέπει να πληρούται για την ύπαρξη παραγώγων συμβολαίων είναι ότι, το στοιχειώδες αγαθό, στο οποίο αναφέρεται πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου. Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθούν οι έννοιες των προθεσμιακών συμβολαίων και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η μελέτη χρηματοοικονομικών παραγώγων και συγκεκριμένα των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων. Αρχικά, παραθέτουμε την έννοια και τη δομή των δικαιωμάτων, ενώ στη συνέχεια εστιάζουμε στο ρόλο τους ως εργαλεία της τρέχουσας και της προθεσμιακής αγοράς. Συγκεκριμένα, σκοπός της ενότητας είναι η πλήρης κατανόηση όλων των ειδών των δικαιωμάτων, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά αυτών. Με αυτό τον τρόπο παρουσιάζονται και οι παράγοντες που επηρεάζουν τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα, αλλά και ο σημαντικός ρόλος τους σε στρατηγικές για την αντιμετώπιση του κινδύνου.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (BEHAVIOURAL FINANCE)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στη Θεωρία των Συμπεριφορικων Οικονομικών Χρηματοοικονομικών
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες των συμπεριφορικών χρηματοοικονομικών και η χρησιμότητά τους στην επεξήγηση κάποιων «ανωμαλιών» που παρουσιάζουν οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές, οι οποίες δε μπορούν να επεξηγηθούν με τις παραδοσιακές θεωρίες. Θα εξηγήσουμε τη σχέση που μπορεί να έχει η επιστήμη της ψυχολογίας με την εξήγηση διαφόρων φαινομένων (κυρίως στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου) και πώς παρουσιάζεται αυτή η σχέση μέσα από εμπειρικές μελέτες και ποσοτικοποιημένα μοντέλα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εφαρμογές της Θεωρίας των Συμπεριφορικών Χρηματοοικονομικών
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν κάποιες βασικές και ενδεικτικές επενδυτικές συμπεριφορές των παραγόντων της αγοράς, οι οποίες εξηγούνται από τη θεωρία συμπεριφορικών χρηματοοικονομικών και πώς αυτές έχουν ως αποτέλεσμα κάποιες «ανωμαλίες» που παρουσιάζουν οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Επίσης, θα παρουσιάσουμε κάποια εμπειρικά (επαναλαμβανόμενα) φαινόμενα που μπορούμε να παρατηρήσουμε στις κεφαλαιαγορές και τα οποία οφείλονται ακριβώς σε αυτές τις «προβλεπόμενες» επενδυτικές συμπεριφορές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εισαγωγή στις Έννοιες των Εξαγορών και των Συγχωνεύσεων
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον αναγνώστη μια λεπτομερή περιγραφή των βασικών εννοιών γύρω από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, καθώς και των παραπλήσιων τρόπων με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να συνενωθούν μεταξύ τους. Πίσω από μία εξαγορά ή μία συγχώνευση υπάρχουν μία σειρά από διαδικασίες που πρέπει να μελετηθούν και να εφαρμοστούν. Σε αυτές περιλαμβάνονται η λογιστική μεταχείριση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της νέας εταιρίας, καθώς και η παρακολούθηση βασικών δεικτών της κερδοφορίας της. Μέσα από την συγκεκριμένη διδακτική ενότητα επιδιώκεται να καλυφθεί ένα μέρος από αυτές τις διαδικασίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Έννοια της Συνέργειας.
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας της συνέργειας. Μια κίνηση συνένωσης δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο υπό το πρίσμα ότι η ενέργεια αυτή οδηγεί σε οφέλη τα οποία δεν θα μπορούσαν να αποκομισθούν εφόσον οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν αυτόνομα. Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθούν οι μορφές εκείνες των πλεονεκτημάτων που πηγάζουν μέσα από τις πιθανές Ε&Σ. Κατανοώντας την έννοια τους, θα είναι πιο εύκολο στον αναγνώστη να κατανοήσει την θεωρία που στηρίζει τις Ε&Σ. Επίσης, γίνεται αναφορά στο αποκαλούμενο και ως «πρόβλημα του ελεύθερου καβαλάρη» μία από τις πιο διαδεδομένες έννοιες στην βιβλιογραφία των Ε&Σ.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.