Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Credit Management and Risk
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Credit Management and Risk


Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Credit Management and Risk 5 145 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τύποι οργάνωσης των επιχειρήσεων-συστήματα ελέγχου και στρατηγικές επιβίωσης
Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε στους διάφορους τύπους των επιχειρήσεων, τα συστήματα ελέγχου και τις στρατηγικές επιβίωσης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση Αριθμοδεικτών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με την ανάλυση των αριθμοδεικτών οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για την εκτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης εσόδων - εξόδων μίας μικρομεσαίας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικό Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ι
Σ΄ αυτή τη διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται μία ανάλυση ισολογισμών και χρηματοοικονομικών δεικτών που εφαρμόζεται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, θα εξεταστούν οι έννοιες της απόδοσης της επένδυσης, το κόστος του δανείου, η απόσβεση, τα αποθέματα, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, προβλεπόμενες ταμειακές ανάγκες και ρυθμός μεγέθυνσης. Όλα αυτά θα μελετηθούν πάντα κάτω από το πρίσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με τη βοήθεια των μελετών περίπτωσης και ειδικότερα της εταιρείας M., μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που κατασκευάζει βιομηχανικά προ;όντα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Στρατηγικό Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΙΙ
Σ’ αυτή τη διδακτική ενότητα επικεντρωνόμαστε στις χρηματοοικονομικές ροές και στην έννοια της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε τη ρευστότητα σε μια μικρή επιχείρηση; Ποιες είναι οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική μεγέθυνση της εταιρίας; Δύο μελέτες περιπτώσεως αναλύονται κάτω από αυτό το πρίσμα και εξηγείται πρακτικά η έννοια των χρηματοοικονομικών ροών στις μικρές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε τον ισολογισμό και την κατάσταση εσόδων-εξόδων της επιχείρησης “Mavell A.E.”. Εκεί, θα υπολογίσουμε το καθαρό υπόλοιπο της επιχείρησης και τον κύκλο μετατροπής μετρητών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αγορά και Πώληση μιας Επιχείρησης
Στην ενότητα αυτή θα δούμε τους λόγους που ωθούν τους επιχειρηματικούς φορείς στην εξαγορά ή στην πώληση άλλων επιχειρήσεων και την μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εξαγορά μίας εταιρείας. Παράλληλα θα δούμε και τι ακριβώς επιτυγχάνεται (ποια είναι τα οφέλη) με μία εξαγορά ή συγχώνευση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αποτίμηση της Αξίας μιας Επιχείρησης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών μεθόδων Αποτίμησης Αξίας μιας επιχείρησης, όπως της μεθόδου της καθαρής περιουσιακής θέσης, της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και της μεθόδου των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Γιατί και πώς Πτωχεύουν οι Επιχειρήσεις
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι συνήθεις αιτίες που ερμηνεύουν την επιχειρηματική αποτυχία, δηλαδή, τους λόγους που εξηγούν την πτώχευση μιας επιχείρησης είτε νεο;δρυθείσας, είτε παλαιάς. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που οδηγούν σε κλείσιμο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι εμφανίζουν και το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Αποτελεσματική Διαχείριση μιας Κρίσης.
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποτελεί συνέχεια των ζητημάτων που διαπραγματεύτηκαν στην προηγούμενη διδακτική ενότητα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να αντιμετωπιστεί μία κρίση που πιθανότατα να απειλήσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα της πώλησης της επιχείρησης ή της μεταβίβασης ενός τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Marketing και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές αρχές του Marketing. Εδώ αναφέρονται οι έννοιες του Micro-Marketing και Macro-Marketing και πώς έχει εξελιχθεί το Marketing στην παρούσα μορφή και δομή. Σ’ αυτή τη διδακτική ενότητα αναφέρονται βασικές θεωρίες του Marketing και παραθέτονται άρθρα που αναλύουν την ανάγκη που έχει παρουσιαστεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον να υπάρχει μόνιμος προσανατολισμός στον πελάτη. Επίσης, σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναφέρονται στις οποίες παρουσιάζονται τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός προγράμματος marketing.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Marketing και Τιμολόγηση Προ?όντων
Σ’ αυτήν τη διδακτική ενότητα θα αναλυθούν οι βασικές στρατηγικές Marketing που υπάρχουν, όπως επίσης και μέθοδοι τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται. Εδώ, θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των παραπάνω θεωρητικών εργαλείων στο περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα αναλυθούν ειδικά θέματα marketing με τη βοήθεια ασκήσεων και μελετών περιπτώσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Στην τελευταία διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με το πολύ σημαντικό θέμα της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Είναι σαφές ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τον παραγωγικό συντελεστή με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης. Ο ορθός τρόπος διαχείρισής του μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας για την επιχείρηση ειδικά του μικρού και μεσαίου μεγέθους, στην οποία ο αριθμός στελεχών είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένος και τα καθήκοντα πολλά. Σ’ αυτήν τη διδακτική ενότητα γίνεται λόγος για τα ποια είναι τα τυπικά προσόντα ενός επιτυχημένου στελέχους στη σημερινή αγορά και παρατίθεται μία μελέτη περίπτωσης μιας μεγάλης πια τηλεπικοινωνιακής εταιρίας στην Αμερική, της Appex Corporation, η οποία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα διαχείρισης πόρων κατά τα πρώτα βήματα της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Διαχείριση Ολικής Ποιότητας και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας, θέμα καθοριστικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας αφορά τους πάντες από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τους ανειδίκευτους εργάτες.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το Θεωρητικό Υπόβαθρο της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων και η Χρονική Αξία του Χρήματος
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών και ιδιαίτερα επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπλέον, θα αναπτύξουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης, που αποτελεί και τη θεμέλιο λίθο της διαδικασίας λήψεως επενδυτικών αποφάσεων, και θα παρουσιάσουμε τα θέματα της χρονικής αξίας του χρήματος και των αποφάσεων μεγέθυνσης της επιχειρηματικής μονάδας. Επίσης, θα αναλυθεί η έννοια της επένδυσης ως χρηματοοικονομικής ροής, γεγονός που θα επιτρέψει αργότερα τη χρήση των χρηματοοικονομικών ροών για την εφαρμογή των τεχνικών προεξόφλησης. Τέλος, αναλύεται η έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος και οι βασικές τεχνικές προεξόφλησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Καθαρά Παρούσα Αξία ως Κριτήριο Επενδυτικών Αποφάσεων - Εναλλακτικά Κριτήρια Επενδυτικών Αποφάσεων
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναπτύξουμε το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας, ως το προτεινόμενο κριτήριο για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων καθώς και μια τυπολογία επενδύσεων και επενδυτικών αποφάσεων. Εν συνεχεία, θα περιγράψουμε το ρόλο της αβεβαιότητας και της σημασίας της χρονικής αξίας του χρήματος. Επίσης, αναλύονται τα παραδοσιακά κριτήρια λήψης αποφάσεων, δηλαδή ο αριθμός των περιόδων επανάκτησης του κεφαλαίου και η απόδοση του κεφαλαίου, καθώς και τα κριτήρια που στηρίζονται στη χρήση προεξοφλημένων χρηματικών ροών. Τέλος, παρουσιάζονται συγκρίσεις μεταξύ των κριτηρίων των περιόδων επανάκτησης κεφαλαίου και του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης, όπως και μεταξύ της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ο Προσδιορισμός και η Διαχείριση των Χρηματικών Ροών
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε το θέμα του προσδιορισμού των χρηματοδοτικών ροών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Αναλυτικότερα, περιγράφεται η φύση της χρηματοδοτικής ροής και αντιδιαστέλλεται από τα επιχειρηματικά κέρδη. Στη συνέχεια, αναλύεται η διαχείριση του κόστους ευκαιρίας, των χρεολυσίων και των τόκων, των αποσβέσεων, των φόρων και της υπολειμματικής αξίας της επένδυσης. Τέλος, εισάγουμε την έννοια του πληθωρισμού ο οποίος προκαλεί μεταβολή στις χρηματοοικονομικές τιμές και που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ειδικά Θέματα Επενδύσεων
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναπτύξουμε τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας, και κυρίως ορισμένες ειδικές καταστάσεις, οι οποίες χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή ή την αγορά και εμπορία προ;όντων, η απόφαση αντικατάστασης μηχανήματος, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται υπό συνθήκες κατακερματισμού των κεφαλαιακών αγορών, η απόφαση για αγορά ή ενοικίαση, η επιλογή της καταλληλότερης χρονικής εξέλιξης μιας επενδυτικής απόφασης και τέλος η διαχείριση μεταβαλλόμενων μεγεθών παραγωγής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Ανάλυση Εναλλακτικών Αβέβαιων Καταστάσεων
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα της λήψεως αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Αναλυτικότερα, θα παρουσιάσουμε τη φύση της αβεβαιότητας και του κινδύνου και θα παρουσιάσουμε μία ανάλυση επενδύσεων με πολλές περιόδους. Τέλος, θα εισάγουμε την έννοια της μέτρησης του κινδύνου και του παράγοντα του υποκειμένου στον κίνδυνο, την έννοια του παράγοντα του ελεύθερου κινδύνου και της χρήσης των πιθανοτήτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Χρηματοδοτική Διάρθρωση και Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης ως προεξοφλητικού παράγοντα. Αναλυτικότερα, αρχικά δείχνουμε τη σχέση και το υπόβαθρο που υπάρχει μεταξύ κόστους της επιχείρησης και προεξοφλητικού επιτοκίου για την αξιολόγηση των επενδύσεων. Εν συνεχεία, αναπτύσσουμε την προέλευση και τα είδη του κινδύνου στην αγορά και την επιχείρηση καθώς και το ρόλο της μόχλευσης. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά προσδιορισμού της αξίας επιμέρους κεφαλαιακών στοιχείων (κόστος διακρατούμενων κερδών, ο ρόλος των αποσβέσεων και το προνομιούχο κεφάλαιο). Και τέλος, παρουσιάζονται οι αρχές συγκρότησης της ιδανικής χρηματοοικονομικής δομής και της αποτελεσματικής αγοράς κεφαλαίων, και η προσέγγιση του μέσου κόστους κεφαλαίου ως προεξοφλητικού παράγοντα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Αρχές Σύστασης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και το Μοντέλο Τιμολόγησης Πάγιων Στοιχείων
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα παρουσιάσουμε τη θεωρία διαμόρφωσης των τιμών των μετοχών και τις αρχές οργάνωσης ενός χαρτοφυλακίου κεφαλαιακών στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά παρουσιάζεται ο τρόπος που λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν μεμονωμένα κεφαλαιουχικά στοιχεία ή σύνολα από αυτά, τα ονομαζόμενα χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, θα παραθέσουμε τις αρχές ενός χαρτοφυλακίου, τις βασικές λειτουργίες ολόκληρης της αγοράς κεφαλαίου ως ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο, τη σχέση επικινδυνότητας μίας μετοχής σε σχέση με το σύνολο της αγοράς, τις υποθέσεις του Μοντέλου Τιμολόγησης Παγίων Στοιχείων (CAPM) και την έννοια του ορίου των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, και τις σχέσεις κινδύνου και απαιτούμενης απόδοσης μέσα από τη γραμμή κεφαλαιαγοράς, τη γραμμή αγοράς μετοχών και τη χαρακτηριστική γραμμή μετοχών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Επενδυτική Απόφαση
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα περιγράψουμε τις βασικότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων και του τρόπου που λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις. Αναλυτικότερα, θα αναπτύξουμε τα βασικότερα σημεία της διαδικασίας ανάληψης επενδυτικών αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας και αβεβαιότητας. Εν συνεχεία, θα παρουσιάσουμε τη μέθοδο της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας και την μέθοδο του απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης και θα συγκρίνουμε τη σχέση της προσέγγισης του μέσου κόστους κεφαλαίου και της απαιτούμενης απόδοσης κεφαλαίου. Τέλος, θα αναπτύξουμε τη μεθοδολογία αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων υπό πραγματικές συνθήκες στη ελληνική οικονομία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Προθεσμιακές Πράξεις (Forwards) και Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
(Futures): Ανάλυση - Τιμολόγηση - Χαρακτηριστικά - Χρήση Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε τους κυριότερους τύπους των παράγωγων χρηματοοικονομικών προ;όντων και θα επιχειρήσουμε την τιμολόγησή τους σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και τις ιδιότητες του κάθε προ;όντος. Εν συνεχεία, η ανάλυση και αποτίμηση θα επικεντρωθεί στις προθεσμιακές πράξεις (forward contracts) και τα προθεσμιακά συμβόλαια (future contracts).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Χρηματοοικονομικές Ανταλλαγές (swaps): Ανάλυση - Τιμολόγηση - Χαρακτηριστικά - Χρήση
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναπτύξουμε τις χρηματοοικονομικές ανταλλαγές (swaps), τις κατηγορίες που διαχωρίζονται, τον τρόπο τιμολόγησής τους, τα χαρακτηριστικά και τη χρήση τους. Η κατανόηση των χρηματοοικονομικών ανταλλαγών θα επιτευχθεί μέσα από μελέτες περιπτώσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Χρηματοοικονομικά Δικαιώματα (options)
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα (options), την τιμολόγηση και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, καθώς και τους τρόπους χρήσης τους. Η κατανόηση των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων θα επιτευχθεί μέσα από ασκήσεις και εφαρμογές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) και Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ)
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναπτύξουμε το ρόλο του ΧΠΑ και της ΕΤΕΣΕΠ στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση και των μελών του ΧΠΑ. Εν συνεχεία, θα παρουσιάσουμε τους προστατευτικούς μηχανισμούς έναντι των κινδύνων που εμπεριέχουν οι δραστηριότητες του ΧΠΑ-ΕΤΕΣΕΠ, τον τρόπο διεξαγωγής της εκκαθάρισης των συναλλαγών και τη διαδικασία διακανονισμού των συναλλαγών.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (CREDIT CONTROL)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Έννοια του Ελέγχου των Πιστώσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την έννοια του ελέγχου των πιστώσεων. Να γνωρίσουν το πώς έχει αλλάξει η έννοια αυτή τα τελευταία χρόνια και πως σχετίζεται με τη ρευστότητα. Επίσης, να κατανοήσουν ποιος καθορίζει την πιστοληπτική πολιτική και πως μπορεί να επηρεαστεί η αξιοπιστία του ελέγχου των πιστώσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οι Ελεγκτές Πιστώσεων και οι Πελάτες μιας Εταιρίας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γίνουν γνωστές στους εκπαιδευόμενους οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου να είναι επιτυχημένος ο έλεγχος των πιστώσεων και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Επίσης, πως γίνεται η ανάλυση του συνδυασμού των πελατών μιας επιχείρησης και πως γίνεται η αξιολόγηση του προσωπικού ενός τμήματος ελέγχου πιστώσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Είσπραξη των Καθυστερημένων Οφειλών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να γίνει παρουσίαση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών σε μια εταιρία. Πιο αναλυτικά, να γίνει μια παρουσίαση του σημαντικού ρόλου που παίζει η ψυχολογία στην είσπραξη των οφειλών και γενικά χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας όπως είναι οι στρατηγικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Επίσης, να γίνει μια περιγραφή της έννοιας της ανάθεσης της είσπραξης σε εισπρακτικές εταιρίες που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης και περιγραφή της διαδικασίας της άσκησης νομικών μέτρων κατά του οφειλέτη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αντιμετώπιση των Οφειλετών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι, μέσω πολλών παραδειγμάτων, να παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πιστώσεων να αντιμετωπίσει τις δικαιολογίες των οφειλετών οι οποίοι καθυστερούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους στην εταιρία. Επιπλέον, να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι με ποιες ενέργειες μπορούν να επηρεαστούν οι συνήθειες αποπληρωμής των οφειλετών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Χρήση του Νόμου Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους η διαδικασία της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας. Πιο συγκεκριμένα, να γίνει κατανοητό από ποιες πηγές προκύπτουν οι πληροφορίες για την ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας, πώς γίνεται η αξιολόγηση της φερεγγυότητας, και να παρουσιαστεί το φαινόμενο της άρνησης πιστώσεων.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.