Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Διοίκηση για Μηχανικούς
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Διοίκηση για Μηχανικούς

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση για Μηχανικούς» παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα συνδυασμό οικονομικών και τεχνικών γνώσεων, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σχετικά με την αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων τεχνικής υπόστασης. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να διαχειρίζεται και να αναπτύσσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τόσο το υλικό όσο και το ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης, να αναλύει την πληροφόρηση που λαμβάνει από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, με αποτέλεσμα την ορθότερη λήψη αποφάσεων, να κατανοεί τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων MIS και ERP, να προβαίνει στη χάραξη στρατηγικής βάσει των οικονομικών και τεχνικών δεδομένων που προκύπτουν σε δεδομένη χρονική περίοδο κτλ.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Διοίκηση για Μηχανικούς 7 176 18,58 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στη Στρατηγική Διοίκηση και στο Στρατηγικό
Σχεδιασμό Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατηγικήΔιδακτική Ενότητα 2: Ανάλυση Εξωτερικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης, Εκτίμηση Ευκαιριών και Απειλών Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. Επίσης, σκοπός του είναι η παρουσίαση ενός «εργαλείου» εκτίμησης των ευκαιριών και των απειλών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ανάλυση Εσωτερικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
της Επιχείρησης. Διαχείριση της Εσωτερικής Οργάνωσης για τη Διαμόρφωση Βέλτιστης Στρατηγικής. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, προκειμένου να είναι σε θέση να διαμορφώσει τη βέλτιστη στρατηγική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαμόρφωση Στρατηγικής
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία διαμόρφωσης της επιχειρηματικής στρατηγικής. Ένας επιπλέον στόχος είναι να αναλύσει τα είδη της επιχειρηματικής στρατηγικής και να εξηγήσει τη μέθοδο επιλογής της πλέον κατάλληλης για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Υλοποίηση Στρατηγικής
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο το τρίτο στάδιο του στρατηγικού management, που είναι η υλοποίηση στρατηγικής. Ειδικότερα στόχος είναι να αναλυθεί η διαδικασία υλοποίησης μέσα από την οργανωτική δομή της επιχείρησης και τον καθορισμό των ετήσιων στόχων και πολιτικών για κάθε τμήμα της
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας εισαγάγει στην αξιολόγηση του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Ειδικότερα στόχος είναι να παρουσιασθεί με ολοκληρωμένο τρόπο η έννοια της αξιολόγησης και να αναλυθούν τα διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης όπως αυτό του Rumelt το μοντέλο STAIR και τα κριτήρια αξιολόγησης των Johnson & Scholes.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Στρατηγική και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στις
Διαφοροποιημένες Επιχειρήσεις Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι παρουσιάσει τη στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει μία διαφοροποιημένη επιχείρηση για να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ειδικότερα στόχος είναι να παρουσιάσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο τις εναλλακτικές πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τα βήματα για την επίτευξή του.Διδακτική Ενότητα 8: Αξιολόγηση της Στρατηγικής των Διαφοροποιημένων Επιχειρήσεων Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η αναλυτική περιγραφή του τελευταίου σταδίου του στρατηγικού μάνατζμεντ που είναι η αξιολόγηση. Ιδιαίτερος στόχος της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση του τρόπου αξιολόγησης της στρατηγικής των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Course 1 - Η επιχείρηση και οι λειτουργίες της
Σκοπός της διδακτικής ενότητάς είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι της επιχείρησης και να αναλυθεί ο τρόπος επίτευξης αυτών στο πλαίσιο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Course 1 - Οργανωτικός σχεδιασμός & οργανωτικές δομές
Στο παρόν τμήμα σκοπός μας είναι να κατανοήσετε την έννοια της οργάνωσης όπως και τους στόχους της. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην κατανόησης της έννοιας και της φύσεως των οργανωτικών δομών, όπως επίσης και των παραγόντων που τις προσδιορίζουν. Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της διοίκησης εξετάζοντας τη δομική και τη λειτουργική της διάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των παραπάνω διαστάσεων θα εξετάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη και τις διάφορες προσεγγίσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Course 1 - Ηγεσία και συγκρούσεις στην επιχειρησιακή οργάνωση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσει τον ρόλο της ηγεσίας μέσα στην οργάνωση της επιχείρησης και να αναλύσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Course 1 - Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
Επιχείρησης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση διάθεσης των κερδών. Ταυτόχρονα θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Course 2 - Μορφές Χρηματοδότησης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσουμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης και τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές. Παράλληλα, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς επίσης καιτους κινδύνους που διατρέχει η οικονομική μονάδα από την άντληση αυτών.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην
Επιχείρηση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέθοδοι και Στρατηγικές της Διαχείρισης Ανθρώπινων
Πόρων Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί η άμεση συσχέτιση της στρατηγικής της επιχείρησης με το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων. Δεδομένου ότι η Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή όλων των μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού μιας επιχείρησης αναλύουμε τις μεθόδους προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και αυτές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εργαζομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απασχόληση και Πρακτικές στους Ανθρώπινους Πόρους
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν σε πρακτικό επίπεδο οι καθημερινές ενέργειες των εργαζομένων και στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Θα αναφερθούμε σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων και υποδειγμάτων) εξετάζοντας παραδείγματα προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προγραμματισμός Πόρων, Οργάνωση Παραγωγής,
Αξιοποίηση Πόρων Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα συστήματα προγραμματισμού βέλτιστης διαχείρισης υλικών ή πρώτων υλών για την παραγωγή των τελικών προϊόντων ενός παραγωγικού συστήματος. Πρόσθετα, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία διαμόρφωσης του προγράμματος (Πλάνου) της υλοποίησης ενός ή περισσότερων προϊόντων, για ένα σύνολο περιόδων σε ένα παραγωγικό σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο Κύκλος Ζωής του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο κύκλος ζωής ενός έργου ως μια σειρά από συνεχόμενα στάδια μέσα από τα οποία το κάθε έργο περνά προκειμένου να υλοποιηθεί και να ικανοποιήσει τους στόχους του. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής, που είναι κοινά για όλους τους τύπους έργων, ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει η παρακολούθησή του και ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει η ομάδα εργασίας να προσέξει σε κάθε στάδιο του, καθώς προχωρά χρονικά μέχρι να ολοκληρωθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Έλεγχος Βιωσιμότητας του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία ελέγχου της βιωσιμότητας ενός έργου. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί από την έναρξη υλοποίησης του έργου, η διαδικασία του ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και η αξιόπιστη λειτουργία, διατήρηση, επισκευή ή ανατροφοδότηση του συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του στην πράξη. Στην περιγραφή του συγκεκριμένου ελέγχου λαμβάνεται υπόψη ότι η αξιοπιστία ενός έργου συνήθως σχεδιάζεται παράλληλα με τη δημιουργία του, ενώ η διαδικασία συντήρησής του συνήθως σχεδιάζεται αφού το έργο έχει υλοποιηθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση ενός έργου μέσα από διαδικασίες, συνήθως υποστηριζόμενες από Η/Υ, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν μια επιχείρηση κατά τη φάση του προγραμματισμού του «τι», «πόσο», «πότε» και «που» θα υλοποιηθεί, καθώς και κατά τη φάση του ελέγχου των στόχων που έχουν αρχικά τεθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Πληροφορίας και Χρήση Πληροφοριακών
Συστημάτων Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι τεχνικές ολοκληρωμένης αξιοποίησης της πληροφορίας, που υπάρχει από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον κατά την έναρξη – σχεδίαση και υλοποίηση ενός έργου, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων (Project Management Information Systems – PMIS), ενώ δίνεται έμφαση στη σημασία της ανατροφοδότησης του συστήματος, όταν υπάρχει εισροή νέας πληροφορίας ή τυχόν αλλαγές σε υπάρχουσες πληροφορίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ελεγκτική Διοίκηση Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη της ελεγκτικής διοίκησης και πως αυτά επιδρούν στη βελτίωση των λειτουργιών ενός έργου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, μιας και κάθε εργασία που διοικείται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες και μεθοδολογία είναι πιο πιθανό να υλοποιηθεί ομαλά και να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τη βέλτιστη διαχείριση στη χρήση πόρων, χρόνου και ανθρώπινης προσπάθειας
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σχεδιασμός Αποθεμάτων, Σχεδιασμός Έργου Τεχνικές
Εξομάλυνσης Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν τα κριτήρια σχεδίασης των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων και οι πιθανές μορφές που μπορεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των αβεβαιοτήτων που είναι πιθανό να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύστημα και με ποιες ενέργειες είναι δυνατόν να τις χειρισθεί κανείς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Έλεγχος Έργου (με βάση τη μέθοδο Critical Path Model
CPM – Μελέτες Περιπτώσεων) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου ως διαδικασία ρουτίνας ή ως διαδικασία που υλοποιείται για συγκεκριμένους λόγους, καθώς επίσης και τα βασικά σημεία που ελέγχονται. Επιπλέον παρουσιάζεται ο έλεγχος μέσα από την ανάλυση ενός δικτύου και τη μέθοδο ανάλυσης της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Model) με τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων εφαρμογής της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δίκτυο PERT
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιασθεί η μέθοδος PERT στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου, καθώς και τα πλεονεκτήματά της που επικεντρώνονται κύρια στο γεγονός ότι οι διάρκειες υλοποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων της δεν είναι απαραίτητα σταθεροί αριθμοί, αλλά στοχαστικές μεταβλητές που ακολουθούν την κατανομή βήτα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί πώς χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος για τη διεξαγωγή ανάλυσης ενός έργου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος
Έργου Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο τρόπος που εκπονείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου με βάση τις διάρκειες των επιμέρους δραστηριοτήτων, ανάγοντάς τις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο έλεγχος της πορείας ενός έργου σημειώνοντας τους σταθμούς αναφοράς και τις κρίσιμες δραστηριότητες ή σχεδιάζοντας το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα. Τέλος η ανάλυση μας συνεχίζεται με το πως γίνεται η σχεδίαση ενός γραμμικού διαγράμματος GANTT που αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη βάση του χρονικού προγραμματισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Συγκριτική Διοίκηση - Εναλλακτικές Λύσεις
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα εργαλεία συγκριτικής διοίκησης (benchmarking), τα οποία εφαρμόζονται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις εφόσον επιτρέπουν την αξιολόγηση σε διαρκή βάση της πορείας υλοποίησης ενός έργου. Τα εργαλεία αυτά, αξιοποιώντας την υπάρχουσα πληροφορία από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα επινόησης αξιοποιήσιμων λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο.
ΜΑΘΗΜΑ - Η Γραμμική Μοντελοποίηση του Προβλήματος των Πολλαπλών Επενδυτικών Επιλογών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στο μαθηματικό προγραμματισμό και συγκεκριμένα σε ένα βασικό του κλάδο, αυτό του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ). Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική λήψης αποφάσεων στην οικονομία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ένα μοντέλο ΓΠ αποτελείται από μια “αντικειμενική συνάρτηση” και από ένα σύνολο “περιορισμών”. Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι: ` η συνοπτική αναφορά στο εύρος των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια του ΓΠ, ` η ανάπτυξη των προϋποθέσεων που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να έχει νόημα η ανάπτυξη ενός μοντέλου ΓΠ, και ` η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διατύπωση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
και επίλυση προβλημάτων με τη χρήση του solver Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει ένα υποδειγματικό παράδειγμα διατύπωσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με στόχο την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τη μοντελοποίηση γραμμικών προβλημάτων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται και ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων ΓΠ με τη χρήση του Microsoft Excel, το Solver. Διδακτική Ενότητα 3: Ανάλυση Ευαισθησίας σε προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού Στην διδακτική ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε το ζήτημα της ανάλυσης ευαισθησίας της λύσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που συμβάλλει στην κατανόηση του υπό εξέταση προβλήματος και στην παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση αλλαγών στα δεδομένα που συνθέτουν το μοντέλο ΓΠ.
ΜΑΘΗΜΑ - Τεχνικές Αξιολόγησης Επενδύσεων και Κανόνες Λήψης Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικες Αρχες Ληψης Επενδυτικων Αποφασεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι θεωρίες, αναφέρονται στην αξιακή μέθοδο, στη χρονική αξία του χρήματος, καθώς επίσης και σε κάποιες βασικές έννοιες θεωρίας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών αποφάσεων. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρού της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης. Η κατανόηση αυτού του θεωρήματος θα μας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του επενδυτικού παιχνιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρητικα Ζητηματα Επενδυσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, εισάγουμε την έννοια της Καθαράς Παρούσας Αξίας που, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενη διδακτική ενότητα, αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποτίμησης επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, σκοπός είναι να εισάγουμε βασικά θεωρητικά ζητήματα επενδύσεων, ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μαθηματικα Εργαλεια για την Αξιολογηση Επενδυσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα μαθηματικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, διεισδύοντας στην ανάλυση της παρούσας και της μελλοντικής αξίας των χρηματοροών, καθώς επίσης και των εννοιών της προεξόφλησης και του ανατοκισμού. Εισάγουμε βασικές έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της αξιολόγησης επενδύσεων. Σημαντικό θέμα στη συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί η πλήρης κατανόηση τόσο των εννοιών σχετικά με την παρούσα και μελλοντική αξία, όσο και της προεξόφλησης. Τέλος, βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τον υπολογισμό χρηματοροών, και στη συνέχεια για τον καθορισμό της αξίας μιας επένδυσης, αποτελεί η μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τιμολογηση Ραντων Ομολογιων και Μετοχων
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη των μαθηματικών εργαλείων που απαιτούνται για την τιμολόγηση απλών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εισάγουμε θεμελιώδη εργαλεία της χρηματοοικονομικής, όπως είναι οι ράντες, οι ομολογίες και οι μετοχές. Εστιάζουμε αρχικά να παρουσιάσουμε τον ορισμό τους και το ρόλο τους στην αγορά, ενώ στη συνέχεια αφού έχει κατανοηθεί πλήρως η δομή τους, μελετάμε τους τρόπους τιμολόγησης αυτών, καθώς επίσης και διαφορετικές εκδοχές και χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Καθαρα Παρουσα Αξια
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί η βασικότερη και η σημαντικότερη μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, μέθοδος που αποδίδει κατά πόσο μια επένδυση είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Η μέθοδος αυτή καλείται μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας, και ο κύριος ρόλος της είναι η αξιολόγηση και στη συνέχεια η σύγκριση επενδύσεων. Ο υπολογισμός της Καθαράς Παρούσας Αξίας βασίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που αποφέρει η επένδυση, καθώς επίσης και στον υπολογισμό του κεφαλαίου που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κανονες για τη Ληψη Επενδυτικων Αποφασεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, πέραν αυτή της Καθαράς Παρούσας Αξίας. Αρχικά εισάγουμε τον ορισμό της κάθε μεθόδου αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και το ρόλο της στην ανάλυση επενδύσεων. Στη συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των κανόνων. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου έναντι των άλλων, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού χρηματοροών και αποδόσεων επενδύσεων με βάση την προεξόφληση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση και Πληροφοριακά Συστήματα
Βασικός στόχος των πληροφοριακών συστημάτων είναι η επεξεργασία δεδομένων προκειμένου να μετατραπούν σε πληροφορία ή/ και γνώση κατάλληλη για την ορθή λήψη αποφάσεων σε ένα οργανισμό. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν εκτενώς οι παραπάνω βασικές έννοιες, να περιγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και επίσης να δοθούν τα ανάλογα παραδείγματα προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία τους. Στη συνέχεια, στην ίδια ενότητα εισάγονται η έννοια και τα κύρια συστατικά ενός πληροφοριακού συστήματος, ενώ συνοπτική αναφορά γίνεταιστιςλειτουργίεςτωνπληροφοριακώνσυστημάτωναπότεχνολογική, επιχειρηματική και λειτουργική σκοπιά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σημασία των Πληροφοριακών Συστημάτων και της
Διαχείρισης Γνώσης σε ένα Οργανισμό Η ραγδαία εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σήμερα λειτουργούν και παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου αλλά και της πρακτικής σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον της νέας οικονομίας. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι προκλήσεις της νέας οικονομίας για τους οργανισμούς αλλά και οι δυνατότητες που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές. Στην ίδια ενότητα αναλύεται η αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ οργανισμών και πληροφοριακών συστημάτων ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία της διαχείρισης γνώσης για τους οργανισμούς. Τέλος, συνοπτική αναφορά γίνεται στην έννοια των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης γνώσης και στον τρόπο που υποβοηθούν την διαχείριση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στα
Επίπεδα Διοίκησης ενός Οργανισμού Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τον ρόλο που παίζουν οι διάφοροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων στα επίπεδα διοίκησης αλλά και στις λειτουργίες ενός οργανισμού. Εξετάζεται επίσης μία ξεχωριστή κατηγορία συστημάτων διοίκησης, τα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στον οργανισμό ενώ παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήσης. Τέλος, σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τέτοιου είδους πληροφοριακά συστήματα προάγουν την ποιότητα του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων στα
Επίπεδα Διοίκησης ενός Οργανισμού Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τον ρόλο που παίζουν οι διάφοροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων στα επίπεδα διοίκησης αλλά και στις λειτουργίες ενός οργανισμού. Εξετάζεται επίσης μία ξεχωριστή κατηγορία συστημάτων διοίκησης, τα στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στον οργανισμό ενώ παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήσης. Τέλος, σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο τέτοιου είδους πληροφοριακά συστήματα προάγουν την ποιότητα του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων – Ο Ρόλος του Μάνατζερ
Οι οργανισμοί, προκειμένου να διαχειριστούν τους πληροφοριακούς πόρους που έχουν και να τους αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υιοθετούν συγκεκριμένους τρόπους διοίκησης των πληροφοριακών τους συστημάτων. Στην παρούσα διδακτική ενότητα δίνεται έμφαση σε αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός μπορεί να ασκήσει τη διοίκηση των πληροφοριακών του συστημάτων (InformationSystems Management). Στη συνέχεια, στην ίδια ενότητα παρουσιάζεται ο ρόλος αλλά και τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας μάνατζερ προκειμένου να ενσωματώσει αλλά και να εκμεταλλευτεί λειτουργικά και στρατηγικά τα πληροφοριακά συστήματα προς όφελος του οργανισμού.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.) Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια, στις βασικές λειτουργικές περιοχές και στα δομικά στοιχεία που συγκροτούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP). Γίνεται, επίσης, μία ιστορική αναδρομή σχετικά με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενοποίησης (integration) όλων των πόρων και των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Παρουσιάζεται, τέλος, μία κριτική θεώρηση σχετικά με τα οφέλη, τους κινδύνους, τους κρίσιμούς παράγοντες επιτυχίας και τους λόγους υιοθέτησης ενός συστήματος E.R.P από έναν σύγχρονο οργανισμό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Δομική και Τεχνολογική Προσέγγιση των ERP
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίo είναι δομημένο ένα τυπικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και να αναλύσει όλα τα υποσυστήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα τέτοιο σύστημα. Εξετάζεται επίσης η αρχιτεκτονική και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν τέτοιου είδους συστήματος, και η τεχνολογική υποδομή. Η παρούσα διδακτική ενότητα δηλαδή στοχεύει στην παρουσίαση της τεχνολογικής υποδομής ενός E.R.P. και στην ανάλυση των λειτουργικών τμημάτων (functional modules) που το απαρτίζουν και ουσιαστικά αφορούν τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιχειρησιακές Διαδικασίες και E.R.P.
Μέσω του ανασχεδιασμού, οι επιχειρησιακές διαδικασίες αναλύονται, απλοποιούνται και σχεδιάζονται ξανά όσο το δυνατόν καλύτερα. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων μπορούν να οδηγήσουν σε ριζικές αλλαγές οργάνωσης των διαδικασιών ενός οργανισμού και να προωθήσουν τον ανασχεδιασμό τους. Επίσης, η ενότητα στοχεύει να αναλύσει γιατί είναι σημαντικό να οργανωθεί μία επιχείρηση σήμερα βάσει των διαδικασιών της, και γιατί είναι αναγκαία η αναθεώρηση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.