Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Supervisor of Budgeting and Reporting
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Supervisor of Budgeting and Reporting


Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Supervisor of Budgeting and Reporting 8 232 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σύνταξη Προϋπολογισμού - Χρηματορροές
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιασθεί η διαδικασία διαμόρφωσης προϋπολογισμών (ανά τμήμα ή δραστηριότητα ή προϊόν) και τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη σύνταξή τους (πρόβλεψη επιπέδων δραστηριότητας και αναγκών που θα προκύψουν κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο σε υλικά, προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, κ.λπ.).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κόστος Έργου σε Συνδυασμό με το Χρόνο
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια ανάλυση κόστους των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησής του. Πρόκειται για διαδικασία υποστήριξης της παραγωγής, διότι παρέχει στοιχεία που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων (χρόνος δραστηριότητας, χρήσιμος χρόνος, παραγωγή μετρημένη σε πρότυπους χρόνους, παραγωγικότητα - λόγος παραγωγής ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δομική Ανάλυση Έργου - Διαχείριση Κινδύνου
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιασθεί η δομή ενός έργου σε συνάρτηση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη που αυτό έχει από την εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη υλοποίησής του. Επίσης, θα ταξινομηθούν και θα αναλυθούν οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την υλοποίηση ενός έργου και πώς επηρεάζεται ο καθένας από αυτούς από πιθανές μεταβολές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προγραμματισμός Πόρων, Οργάνωση Παραγωγής, Αξιοποίηση Πόρων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα συστήματα προγραμματισμού βέλτιστης διαχείρισης υλικών ή πρώτων υλών για την παραγωγή των τελικών προFόντων ενός παραγωγικού συστήματος. Πρόσθετα, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία διαμόρφωσης του προγράμματος (Πλάνου) της υλοποίησης ενός ή περισσότερων προFόντων, για ένα σύνολο περιόδων σε ένα παραγωγικό σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο κύκλος Ζωής του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο κύκλος ζωής ενός έργου ως μια σειρά από συνεχόμενα στάδια μέσα από τα οποία το κάθε έργο περνά προκειμένου να υλοποιηθεί και να ικανοποιήσει τους στόχους του. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής, που είναι κοινά για όλους τους τύπους έργων, ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει η παρακολούθησή του και ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει η ομάδα εργασίας να προσέξει σε κάθε στάδιο του, καθώς προχωρά χρονικά μέχρι να ολοκληρωθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Έλεγχος Βιωσιμότητας του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία ελέγχου της βιωσιμότητας ενός έργου. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί από την έναρξη υλοποίησης του έργου, η διαδικασία του ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και η αξιόπιστη λειτουργία, διατήρηση, επισκευή ή ανατροφοδότηση του συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του στην πράξη. Στην περιγραφή του συγκεκριμένου ελέγχου λαμβάνεται υπόψη ότι η αξιοπιστία ενός έργου συνήθως σχεδιάζεται παράλληλα με τη δημιουργία του, ενώ η διαδικασία συντήρησής του συνήθως σχεδιάζεται αφού το έργο έχει υλοποιηθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Προ@πολογισμού Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση ενός έργου μέσα από διαδικασίες, συνήθως υποστηριζόμενες από Η/Υ, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν μια επιχείρηση κατά τη φάση του προγραμματισμού του «τι», «πόσο», «πότε» και «που» θα υλοποιηθεί, καθώς και κατά τη φάση του ελέγχου των στόχων που έχουν αρχικά τεθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Πληροφορίας και Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι τεχνικές ολοκληρωμένης αξιοποίησης της πληροφορίας, που υπάρχει από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον κατά την έναρξη – σχεδίαση και υλοποίηση ενός έργου, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων (Project Management Information Systems – PMIS), ενώ δίνεται έμφαση στη σημασία της ανατροφοδότησης του συστήματος, όταν υπάρχει εισροή νέας πληροφορίας ή τυχόν αλλαγές σε υπάρχουσες πληροφορίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ελεγκτική Διοίκηση Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη της ελεγκτικής διοίκησης και πως αυτά επιδρούν στη βελτίωση των λειτουργιών ενός έργου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, μιας και κάθε εργασία που διοικείται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες και μεθοδολογία είναι πιο πιθανό να υλοποιηθεί ομαλά και να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τη βέλτιστη διαχείριση στη χρήση πόρων, χρόνου και ανθρώπινης προσπάθειας.
ΜΑΘΗΜΑ - Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στο μαθηματικό προγραμματισμό και συγκεκριμένα σε ένα βασικό του κλάδο, αυτό του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ). Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική λήψης αποφάσεων στην οικονομία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ένα μοντέλο ΓΠ αποτελείται από μια “αντικειμενική συνάρτηση” και από ένα σύνολο “περιορισμών”. Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι: -η συνοπτική αναφορά στο εύρος των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια του ΓΠ, -η ανάπτυξη των προ(ποθέσεων που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να έχει νόημα η ανάπτυξη ενός μοντέλου ΓΠ, και -η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διατύπωση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και επίλυση
προβλημάτων με τη χρήση του solver Σκοπός της δεύτερης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει ένα υποδειγματικό παράδειγμα διατύπωσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με στόχο την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τη μοντελοποίηση γραμμικών προβλημάτων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται και ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων ΓΠ με τη χρήση του Microsoft Excel, το Solver.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ανάλυση Ευαισθησίας σε προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού
Στην τρίτη διδακτική ενότητα του μαθήματος θα προσεγγίσουμε το ζήτημα της ανάλυσης ευαισθησίας της λύσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που συμβάλλει στην κατανόηση του υπό εξέταση προβλήματος και στην παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση αλλαγών στα δεδομένα που συνθέτουν το μοντέλο ΓΠ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού στην επιλογή επενδύσεων
Στόχος της τέταρτης διδακτικής ενότητας του μαθήματος είναι η παρουσίαση προβλημάτων επενδύσεων και η επίλυσή τους ως προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού. Αν και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι ένα ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεγονός που καθιστά δύσκολη την μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών προβλημάτων ως γραμμικά, στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τρεις διαφορετικές μελέτες περίπτωσης χρηματοοικονομικών που αντιμετωπίζονται με ΓΠ.
ΜΑΘΗΜΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Διοίκηση ενός Οργανισμού - Εισαγωγικές Έννοιες
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εισαγάγει τον εκπαιδευόμενο στην επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, στοχεύει στο να κάνει μία ιστορική αναδρομή παρουσιάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, η επιστήμη της διοίκησης. Επίσης, στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών της αποτελεσματικής διοίκησης και των δεξιοτήτων του μάνατζερ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο Προγραμματισμός σε έναν Οργανισμό - Οι λειτουργίες της Οργάνωσης
και της Διοίκησης Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη λειτουργία του προγραμματισμού και τη διαδικασία υλοποίησής του σε έναν οργανισμό. Παράλληλα, στόχος της ενότητας είναι επίσης να παρουσιάσει τη λειτουργία της οργάνωσης ενός οργανισμού και την αποτελεσματική τμηματοποίησή του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιχειρησιακή Δομή και Οργάνωση
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο την επιχειρησιακή δομή και την οργάνωση ενός οργανισμού. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναλύσουμε την έννοια της οργάνωσης, να εξηγήσουμε τις οργανωτικές δομές και να αναπτύξουμε τα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης και της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Δραστηριότητα του Ελέγχου
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη λειτουργία του ελέγχου. Ειδικότερα, στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει τη διαδικασία και τους τύπους του ελέγχου, καθώς και τα κριτήρια διαμόρφωσης αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Έννοια του κινήτρου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι παρουσιαστούν οι έννοιες του κινήτρου και της υποκίνησης και να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς. Γίνεται μία παρουσίαση των πιο σημαντικών και γνωστών θεωριών υποκίνησης, χωρίς ωστόσο να γίνεται εξαντλητική αναφορά σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της ανταμοιβής, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές αμοιβών και το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να δομείται ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η φύση των Groups και η Συμπεριφορά μέσα σε αυτά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η έννοια των ομάδων (groups), να αναλυθεί η φύση τους και η συμπεριφορά των ατόμων εντός τους. Γίνεται μια παρουσίαση της τυπολογίας των ομάδων και των βασικών διαδικασιών τους, καθώς και των ρόλων των ατόμων εντός των ομάδων. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία λειτουργίας των ομάδων και, συνοπτικά, η έννοια του οργανογράμματος. Τέλος, καταδεικνύεται η σημασία των ομάδων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και εντοπίζονται πιθανά προβλήματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία των ομάδων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της
Σκοπός της διδακτικής ενότητάς είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι της επιχείρησης και να αναλυθεί ο τρόπος επίτευξης αυτών στο πλαίσιο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
Στο παρόν τμήμα σκοπός μας είναι να κατανοήσετε την έννοια της οργάνωσης όπως και τους στόχους της. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην κατανόησης της έννοιας και της φύσεως των οργανωτικών δομών, όπως επίσης και των παραγόντων που τις προσδιορίζουν. Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της διοίκησης εξετάζοντας τη δομική και τη λειτουργική της διάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των παραπάνω διαστάσεων θα εξετάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη και τις διάφορες προσεγγίσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ηγεσία και συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσει τον ρόλο της ηγεσίας μέσα στην οργάνωση της επιχείρησης και να αναλύσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση διάθεσης των κερδών. Ταυτόχρονα θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μορφές Χρηματοδότησης.
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσουμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης και τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές. Παράλληλα, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς επίσης και τους κινδύνους που διατρέχει η οικονομική μονάδα από την άντληση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μερισματική Πολιτική
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσουμε με ποιον τρόπο η μερισματική πολιτική που ακολουθεί μία επιχείρηση επηρεάζει την αξία της. Ταυτόχρονα, θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφασίζουν ποια μερισματική πολιτική θα ακολουθήσουν, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των κερδών σε μερίσματα και σε παρακρατηθέντα κέρδη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης στα κέρδη ανά μετοχή. Θα εξετάσουμε, επίσης, τις πηγές χρηματοδότησης, τον επιχειρηματικό και το χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της άριστης χρηματοοικονομικής δομής μιας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Κίνδυνοι που προκύπτουν από την Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της επίδρασης της δανειακής εξάρτησης της επιχείρησης στα κέρδη αλλά και στον κίνδυνο που επωμίζονται οι μέτοχοι. Ταυτόχρονα, περιγράφεται η επίδραση της δανειακής εξάρτησης στην τρέχουσα αξία της επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι θεωρίες, αναφέρονται στην αξιακή μέθοδο, στη χρονική αξία του χρήματος, καθώς επίσης και σε κάποιες βασικές έννοιες θεωρίας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών αποφάσεων. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρού της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης. Η κατανόηση αυτού του θεωρήματος θα μας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του επενδυτικού παιχνιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
Σκοπός της δεύτερης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, εισάγουμε την έννοια της Καθαράς Παρούσας Αξίας που, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενη διδακτική ενότητα, αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποτίμησης επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, σκοπός είναι να εισάγουμε βασικά θεωρητικά ζητήματα επενδύσεων, ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα μαθηματικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, διεισδύοντας στην ανάλυση της παρούσας και της μελλοντικής αξίας των χρηματοροών, καθώς επίσης και των εννοιών της προεξόφλησης και του ανατοκισμού. Εισάγουμε βασικές έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της αξιολόγησης επενδύσεων. Σημαντικό θέμα στη συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί η πλήρης κατανόηση τόσο των εννοιών σχετικά με την παρούσα και μελλοντική αξία, όσο και της προεξόφλησης. Τέλος, βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τον υπολογισμό χρηματοροών, και στη συνέχεια για τον καθορισμό της αξίας μιας επένδυσης, αποτελεί η μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τιμολόγηση Ράντων Ομολογίων και Μετοχων
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη των μαθηματικών εργαλείων που απαιτούνται για την τιμολόγηση απλών χρηματοοικονομικών προFόντων. Εισάγουμε θεμελιώδη εργαλεία της χρηματοοικονομικής, όπως είναι οι ράντες, οι ομολογίες και οι μετοχές. Εστιάζουμε αρχικά να παρουσιάσουμε τον ορισμό τους και το ρόλο τους στην αγορά, ενώ στη συνέχεια αφού έχει κατανοηθεί πλήρως η δομή τους, μελετάμε τους τρόπους τιμολόγησης αυτών, καθώς επίσης και διαφορετικές εκδοχές και χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Καθαρά Παρούσα Αξία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί η βασικότερη και η σημαντικότερη μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, μέθοδος που αποδίδει κατά πόσο μια επένδυση είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Η μέθοδος αυτή καλείται μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας, και ο κύριος ρόλος της είναι η αξιολόγηση και στη συνέχεια η σύγκριση επενδύσεων. Ο υπολογισμός της Καθαράς Παρούσας Αξίας βασίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που αποφέρει η επένδυση, καθώς επίσης και στον υπολογισμό του κεφαλαίου που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κανόνες για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, πέραν αυτή της Καθαράς Παρούσας Αξίας. Αρχικά εισάγουμε τον ορισμό της κάθε μεθόδου αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και το ρόλο της στην ανάλυση επενδύσεων. Στη συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των κανόνων. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου έναντι των άλλων, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού χρηματοροών και αποδόσεων επενδύσεων με βάση την προεξόφληση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στα συστήματα ERP
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές έννοιες των συστημάτων ERP. Θα αναλυθούν, εν συντομία, οι κυριότεροι λόγοι για τη χρήση των συστημάτων αυτών, και τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα τους, ενώ θα γίνει σύντομη αναφορά και σε πιθανά μειονεκτήματα από την υιοθέτηση και λειτουργία τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Υποσυστήματα ERP και οι κυριότεροι προμηθευτές τους
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αποτελέσει μια εισαγωγή στα υποσυστήματα ERP. Θα αναφερθούν οι κυριότεροι λόγοι για τη χρήση τους καθώς και τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα τους. Τέλος, θα γίνει σύντομη αναφορά στους κυριότερους προμηθευτές τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιλογή του κατάλληλου συστήματος ERP
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η περιγραφή της διαδικασία επιλογής ενός συστήματος ERP, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή. Περιγράφεται η διαδικασία επιλογής μεταξύ των διαθέσιμων εφαρμογών, καθώς και τα βασικότερα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του συστήματος ERP.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Συστήματα ERP και λογιστική πληροφόρηση
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή της σημασίας των συστημάτων ERP για την παροχή και αξιοποίηση της πληροφόρησης σχετικά με την λειτουργία ενός οργανισμού. Η πληροφόρηση αυτή (που μπορεί να αφορά λειτουργικούς, χρηματοοικονομικούς κλπ. δείκτες) είναι αναγκαία για την λήψη των κατάλληλων αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού, καθώς και για την συμμόρφωση με μία σειρά από κανόνες που ισχύουν κατά περίπτωση και αφορούν την διάχυση κρίσιμης πληροφόρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Συστήματα ERP και υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η κατανόηση εκ μέρους των εκπαιδευόμενων των στόχων της υιοθέτησης συστημάτων ERP και της δυνατότητας των συστημάτων αυτών να υποστηρίξουν τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Παράλληλα, θα εξεταστούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης συστημάτων ERP για την υποστήριξη αποφάσεων, καθώς και η σχέση μεταξύ των στόχων και του οφέλους από τη λειτουργία των συστημάτων αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Στρατηγικές διαχείρισης αλλαγών και συστήματα ERP
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή των πηγών αντίστασης των χρηστών στην υιοθέτηση συστημάτων ERP, καθώς και των σπουδαιότερων στρατηγικών για την κάμψη των αντιστάσεων αυτών. Περιγράφονται στρατηγικές παρόμοιες με στρατηγικές marketing, που συμβάλλουν στην ομαλή υιοθέτηση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων, και επίσης περιγράφονται ολοκληρωμένες στρατηγικές διαχείρισης αλλαγής που εγγυώνται την επιτυχημένη χρήση ενός συστήματος ERP.
ΜΑΘΗΜΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘHΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Απόφαση διοίκησης
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της επιχειρηματικής απόφασης καθώς και τις επιπτώσεις- θετικές ή αρνητικές- που μπορεί να έχει στη δημιουργία τους η συλλογικότητα και η συμμετοχή των εργαζομένων. Αναφέρονται λοιπόν τα είδη αποφάσεων που χαρακτηρίζουν την ιεραρχία ενώ επίσης αναλύονται τα είδη των επιχειρηματικών αποφάσεων που μπορεί να χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό ή μία ομάδα. Επίσης παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι τεχνικές που διαθέτει ένας μάνατζερ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων - ιδιαίτερα σε συνθήκες αβεβαιότητας ενώ ακολουθεί η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της συλλογικότητας στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Λήψη αποφάσεων και διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της απόφασης και της διαδικασίας λήψης της καθώς και η διαδικασία που την περιβάλλει. Παρουσιάζονται τα είδη αποφάσεων που παίρνει ένα άτομο ή ένας οργανισμός καθώς και διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων, ενώ τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο και στους παράγοντες της ορθολογιστικής δράσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται όλοι οι γενικοί και ειδικοί παράγοντες τόσο σε οργανωσιακό όσο και ατομικό επίπεδο ενώ συγχρόνως αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ένα πρόβλημα το πώς επηρεάζει την εύρεση της βέλτιστης λύσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λήψη αποφάσεων: μέθοδοι και προκαταλήψεις
Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στις μεθόδους και στις προκαταλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά την έκβαση μίας απόφασης. Η μεταφορά συστηματοποιημένων γνώσεων με σκοπό την αύξηση των μεθόδων, των προκαταλήψεων καθώς και των μοντέλων λήψης απόφασης, ώστε να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο απλή αλλά πολύπλοκη συγχρόνως διαδικασία, αποτελεί και τον τελικό στόχο του μαθήματος. Παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους αποφασίζουμε, τονίζεται η σπουδαιότητα της δημιουργικότητας καθώς και οι παγίδες που πρέπει να αποφεύγουμε.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αναλυτική νοημοσύνη και συνθήκες αβεβαιότητας
Η ενότητα με τίτλο «Αναλυτική Νοημοσύνη και Συνθήκες Αβεβαιότητας» έχει ως στόχο της να βοηθήσει τον διευθυντή ή τον υφιστάμενο να αντιληφθεί τη διαφορά της νοημοσύνης της επιτυχίας από την αδρανή νοημοσύνη και να μάθει τον τρόπο να χειρίζεται την αναλυτική του νοημοσύνη ενεργητικά και με επιτυχία στην αντιμετώπιση συνθηκών με αβέβαιη έκβαση, στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος διδάσκεται τα βασικά βήματα για την επίλυση προβλημάτων σε συνθήκες αβεβαιότητας στο χώρο εργασίας, με τη βοήθεια της αναλυτικής του νοημοσύνης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Περιγραφή Δεδομένων: Γραφήματα και Πίνακες
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με βασικές έννοιες όσον αφορά την ανάλυση και περιγραφή δεδομένων. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα περιγραφής τους με τη χρήση διαγραμμάτων και συγκεντρωτικών πινάκων. Ακόμη θα μελετήσουμε μια μεγάλη ποικιλία διαγραμμάτων, όπως ιστογράμματα, καρτεσιανά διαγράμματα και διαγράμματα χρονολογικών σειρών, καθώς και τους συγκεντρωτικούς πίνακες δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την εξαγωγή και ερμηνεία των βασικών περιγραφικών στατιστικών. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα που αφορούν μια μεταβλητή. Θα εξετάσουμε τα μέτρα κεντρικής θέσης (μέσος, διάμεσος, ελάχιστο και μέγιστο κλπ). Επίσης, για να μελετήσουμε καλύτερα μια ομάδα δεδομένων, πρέπει να αναφερθούμε στα μέτρα μεταβλητότητάς τους (διακύμανση, τυπική απόκλιση κλπ). Τέλος, θα αναλύσουμε τα μέτρα που αφορούν τη σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών, όπως είναι η συνδιακύμανση και η συσχέτιση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Χρηματοοικονομικές Συναρτήσεις - Ανατοκισμός, Προεξόφληση, Επιτόκια
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τρεις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: την έννοια του ανατοκισμού, της προεξόφλησης και των επιτοκίων. Θα μιλήσουμε για τις διάφορες περιπτώσεις ανατοκισμού και θα λύσουμε σχετικά προβλήματα. Ακόμη, θα αναφερθούμε στην έννοια της προεξόφλησης και θα δώσουμε απαντήσεις σε διάφορα προβλήματα που αφορούν την έννοια αυτή. Τέλος, θα μελετήσουμε την έννοια της ισοδυναμίας επιτοκίων και θα δούμε τους τρόπους έκφρασης των επιτοκίων, καθώς και το πώς μετατρέπονται τα επιτόκια.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χρηματοοικονομικά Διαγράμματα
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στον τρόπο υπολογισμού των τόκων ενός δανείου, καθώς και στο πώς υπολογίζεται το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή του αρχικού κεφαλαίου. Θα εξετάσουμε το πώς υπολογίζεται ο τόκος και το ποσό αποπληρωμής του αρχικού κεφαλαίου, τόσο για μια περίοδο, όσο και για διαδοχικές περιόδους. Τέλος, θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε δυναμικά χρηματοοικονομικά διαγράμματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Υποδείγματα για τη λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, καθώς και τις επιπτώσεις τους στο φορολογητέο εισόδημα. Θα αναφερθούμε στην υπολειμματική αξία του εξοπλισμού και στον τρόπο δημιουργίας ενός μοντέλου ανάλυσης επιχειρηματικού σχεδίου στο Excel, που είναι απαραίτητο για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κριτήρια Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τη μελέτη μιας σειράς κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λήψη μιας επενδυτικής απόφασης. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στην έννοια της προεξόφλησης, δηλαδή στην εκτίμηση της παρούσας αξίας μιας χρηματοροής. Θα εξετάσουμε την έννοια της περιόδου επανάκτησης κεφαλαίου, της καθαράς παρούσας αξίας, της προεξοφλημένης περιόδου επανάκτησης κεφαλαίου, του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης και το πώς όλα αυτά τα κριτήρια εφαρμόζονται με τη βοήθεια του Excel.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Ικανοτήτων Ι
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια της διαπραγμάτευσης, τόσο αυτόνομα όσο και σε σχέση με την πώληση. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα πιθανά σκηνικά της διαπραγμάτευσης, αναλύεται το σενάριο «κερδίζω-κερδίζεις», αναλύονται οι ικανότητες ενός διαπραγματευτή, η χρήση και ο ρόλος της επικοινωνίας, και η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του σχεδιασμού της διαπραγμάτευσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Ικανοτήτων ΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τεχνικές πρακτικές για θέματα παραχωρήσεων, τη διαχείριση των αδιεξόδων που μπορεί να καταστρέψουν μια διαπραγμάτευση, καθώς και προτάσεις για το τι πρέπει ή το τι δεν θα πρέπει να γίνεται σε μια διαπραγμάτευση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης Ι
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εστιάσει στη σημαντικότητα του ρόλου της επικοινωνίας μέσω της παρουσίασης. Η ικανότητα και η δυνατότητα παρουσίασης σε κοινό ή σε κοινά αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για όλους τους ανθρώπους της επικοινωνίας και ιδιαίτερα των Δημοσίων Σχέσεων. Στην ενότητα αυτή δίνονται τεχνικές συμβουλές ανάπτυξης ικανοτήτων και δυνατοτήτων για κάθε παρουσίαση σε μικρό ή μεγάλο κοινό, σε πελάτη ή σε προFστάμενο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάπτυξη Ικανοτήτων Παρουσίασης ΙΙ
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εστιάσει στην σημαντικότητα του μηνύματος μιας παρουσίασης, της καταγραφής της νευρικότητας και των τρόπων αποφυγής της, ενώ ολοκληρώνεται με πρακτικές συμβουλές για την αξιολόγηση των παρουσιάσεων από τους ίδιους τους παρουσιαστές.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας και του λόγου ύπαρξης της λειτουργίας της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού για τους στόχους και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ως συνέπεια το ενδιαφέρον της ανάλυσης έγκειται στον προσδιορισμό της έννοιας της αξιολόγησης και των σύγχρονων τάσεων αντικατάστασης της με τον όρο της διαχείρισης της απόδοσης (performance management). Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται επιμέρους κρίσιμα θέματα για τη διαχείριση της απόδοσης, όπως ο ρόλος του υπεύθυνου προσωπικού, τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης και οι αδυναμίες που συνήθως εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης/ διαχείρισης της απόδοσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μέθοδοι Αξιολόγησης Της Απόδοσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών μεθόδων και των συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης. Από την ποικιλία των μεθόδων που εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική κάθε επιχείρηση επιλέγει ακριβώς εκείνες τις μεθόδους και τα συστήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στην συνέντευξη της αξιολόγησης απόδοσης (appraisal interview), η οποία αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένη και άμεσα εφαρμόσιμη πρακτική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πολιτική Αμοιβών & Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας των ασκούμενων μισθολογικών πολιτικών για το ζήτημα της διαχείρισης και της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Οι μισθοί, ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εργασιακής σχέσης και βασικό κίνητρο για το οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, με την έννοια της εξασφάλισης βιοπορισμού και απόκτησης κοινωνικής ταυτότητας, επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα της απόδοσης του προσωπικού. Στην παρούσα διδακτική ενότητα, αρχικά, αναφερόμαστε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλουν την επιλογή ενός συγκεκριμένου συστήματος αμοιβών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διάκριση ανάμεσα στα παραδοσιακά και στα μοντέρνα συστήματα αμοιβών, η οποία και προκύπτει από την έμφαση του σύγχρονου management στην επίτευξη στόχων βελτίωσης της απόδοσης. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας εξετάζουμε τους παράγοντες επηρεασμού του ύψους των μισθών και τα πρότυπα διάρθρωσης τους σε επίπεδο επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί προέρχονται τόσο από το εσωτερι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διάρθρωση και Τρόποι Αμοιβής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας των ασκούμενων μισθολογικών πολιτικών για το ζήτημα της διαχείρισης και της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Στην παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζουμε τα πρότυπα διάρθρωσης και τους κυρίαρχους τρόπους κατανομής των αμοιβών σε επίπεδο επιχείρησης. Τέλος αναφερόμαστε στο εργαλείο της εκτίμησης των θέσεων εργασίας (job evaluation).

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.