Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Management in Finance and Investments
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Management in Finance and Investments


Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Management in Finance and Investments 6 156 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΒΑΣΙΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΕΩΝ KAII ΠΟΣΟΤΙΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οικονομική Ανάλυση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της οικονομικής ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας μέσα από το διάγραμμα κυκλικής ροής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μακροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μακροοικονομική ανάλυση. Θα γίνει αναφορά στα ποσοτικά δεδομένα της μακροοικονομίας, τις έννοιες της οικονομικής άνθησης και ύφεσης και του οικονομικού κύκλου. Τέλος, σε αυτήν τη διδακτική ενότητα, θα εξεταστούν οι σχολές μακροοικονομικής σκέψης, πώς γίνεται η διάρθρωση χαρτοφυλακίου, και γενικά η μακροοικονομική πολιτική.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μικροοικονομική Θεωρία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην μικροοικονομική ανάλυση. Θα αναφερθούμε στην έννοια της Αγοράς, θα δούμε το Υπόδειγμα Προσφοράς - Ζήτησης και το Κόστος Παραγωγής, καθώς και τις Δομές Αγοράς. Τέλος θα ασχοληθούμε με την Οικονομική της Ευημερίας, τα Δημόσια Αγαθά και τις Εξωτερικές Οικονομικές Επιπτώσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στόχος της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά στοιχεία της επιχειρήσεως. Η ενότητα ξεκινά με την παρουσίαση των λειτουργιών της διοίκησης. Στη συνέχεια η εξετάζεται η επιχείρηση ως σύστημα και αναλύονται οι στόχοι που μπορεί να έχει ένα σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Marketing και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με την έννοια του μάρκετινγκ. Θα δούμε ποια είναι η χρησιμότητά του στα πλαίσια μίας μικρομεσαίας επιχείρησης, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποτελούν το μίγμα μάρκετινγκ. Θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατάτμηση της αγοράς, προκειμένου τα στοιχεία τα οποία θα συγκεντρωθούν για την ανάλυση του μάρκετινγκ να είναι έγκυρα και αξιόπιστα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τιμολογηθεί ένα προHόν. Επιπρόσθετα, επιλέγονται οι πιο κατάλληλοι για εφαρμογή στα πλαίσια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, προσδοκά στην κατανόηση της έννοιας του προσδιορισμού της “αξίας” ενός προHόντος και ποιοι είναι οι παράγοντες που την καθορίζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Βασικά Στοιχεία Στατιστικής και Οικονομετρικής Ανάλυσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αποτυπωθούν οι βασικές αρχές της στατιστικές ανάλυσης. Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εισαγωγή στην στατιστικής επιστήμη. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί το αντικείμενο της περιγραφικής στατιστικής και κάποια στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
Στην υποενότητα αυτή θα δούμε τη σημασία που έχουν οι ανθρώπινοι πόροι σε μία επιχείρηση. Θα εξετάσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «ανθρώπινοι πόροι», τι ρόλο παίζουν στα πλαίσια μιας επιχείρησης και πώς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σωστής διαχείρισης από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Αξιολόγηση Καινοτομικών Ευκαιριών και Κινδύνων και η Διασφάλισή τους στην Επιχειρηματική Πρακτική
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να πραγματευτεί την έννοια της καινοτομίας και την καινοτομικής δημιουργίας μέσα από το πρίσμα της επιχειρηματικής διεργασίας. Κατά συνέπεια, κύρια επιδίωξη της παρούσας ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των κινδύνων που απορρέουν από την ανάληψη καινοτομικών δραστηριοτήτων και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες Λογιστικής - Τα δυο Λογιστικά Υποδείγματα
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο της λογιστικής διασαφηνίζοντας τόσο την έννοια της λογιστικής ως επιστήμη, όσο και την έννοια της λογιστικής μονάδας. Παρουσιάζονται οι διάφοροι κλάδοι με τους οποίους σχετίζεται ο κλάδος της λογιστικής και παράλληλα διαχωρίζεται η λογιστική, ως γενικός κλάδος, σε επιμέρους κλάδους. Σε αυτή την ενότητα επίσης γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των δύο βασικών λογιστικών υποδειγμάτων τα οποία συνυπάρχουν σε μία σύγχρονη επιχείρηση και τα οποία θα αναλυθούν με λεπτομέρεια στις διδακτικές ενότητες που θα ακολουθήσουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική - Βασικές Λογιστικές Αρχές
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στο χώρο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται η έννοια του όρου Χρηματοοικονομική Λογιστική και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον συγκεκριμένο κλάδο της Λογιστικής. Παράλληλα, αναλύεται το πλαίσιο ζήτησης και προσφοράς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς επίσης αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες τελικά θα ενσωματωθούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Τέλος, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση όλων των υποθέσεων, των αρχών και των παραδοχών οι οποίες διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ισολογισμός
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ισολογισμού. Αναλύονται τα συστατικά μέρη του Ισολογισμού καθώς επίσης και η βασική σχέση η οποία τα συνδέει. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι δύο μορφές με τις οποίες μπορεί να καταρτιστεί ένας ισολογισμός, ενώ αναλύονται και τα διάφορα είδη ισολογισμών. Τέλος, γίνονται κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με την κατάρτιση ενός ισολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λογιστική χρήση και απογραφή
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να κάνει μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της λογιστικής χρήσης και της απογραφής. Αποσαφηνίζεται η έννοια της λογιστικής χρήσης και διαχωρίζεται από την έννοια της λογιστικής περιόδου. Επίσης, αναλύεται η έννοια και η χρησιμότητα της απογραφής καθώς επίσης παρουσιάζονται και οι τρόποι αποτίμησης των βασικότερων στοιχείων της απογραφής. Τέλος, διακρίνονται τα είδη της απογραφής ανάλογα με διάφορα κριτήρια και γίνεται συσχετισμός ανάμεσα στην απογραφή και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ισολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις έννοιες του εσόδου και του εξόδου, και το χρόνο αναγνώρισης αυτών από την οικονομική μονάδα. Επιπλέον, αναλύονται οι έννοιες του κέρδους και της ζημίας ενώ διακρίνεται πλήρως η έννοια του λειτουργικού αποτελέσματος σε σύγκριση με το αποτέλεσμα χρήσης. Τέλος, γίνονται κάποιες επισημάνσεις ως προς τις μορφές της κατάστασης αποτελέσματος χρήσεως ανάλογα με τον τρόπο κατάρτισης της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Αναφέρονται και αναλύονται τα είδη, οι σκοποί καθώς και οι μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης, καθώς και η χρησιμότητα των πληροφοριών ανάλογα με τον χρήστη που ενδιαφέρεται για την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μια επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση διάθεσης κερδών, καταστάσεις ταμειακών ροών). Θα αναλύσουμε τον τρόπο δημιουργίας τους και τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές. Τέλος, θα δούμε με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, αλλά και από όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (μετόχους, κράτος, εργαζομένους, φοιτητές, κ.τ.λ.), δεδομένου ότι η εξέταση των καταστάσεων αυτών αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Διιδακτιική Ενότητα 8:: Αποτίίμηση της Αξίίας μιιας Επιιχείίρησης Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών μεθόδων Αποτίμησης Αξίας μιας επιχείρησης, όπως της μεθόδου της καθαρής περιουσιακής θέσης, της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και της μεθόδου των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Αποτίμηση της Αξίας μιας Επιχείρησης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση και εφαρμογή των βασικών μεθόδων Αποτίμησης Αξίας μιας επιχείρησης, όπως της μεθόδου της καθαρής περιουσιακής θέσης, της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και της μεθόδου των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και η Εκτίμηση του Υποδείγματος της Αγοράς
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε τις βασικές αρχές του υποδείγματος αποτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων και θα προβούμε στην δημιουργία ενός γενικευμένου υποδείγματος που στηρίζεται στην βασική παραδοχή ότι οι τιμές των μετοχών αυξάνονται ή μειώνονται κάτω από την επίδραση ενός κοινού παράγοντα και μιας κοινής δημιουργικής διαδικασίας, που μπορεί να προέρχεται από αιτίες ή εξελίξεις οικονομικού, πολιτικού ή διεθνούς χαρακτήρα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι θεωρίες, αναφέρονται στην αξιακή μέθοδο, στη χρονική αξία του χρήματος, καθώς επίσης και σε κάποιες βασικές έννοιες θεωρίας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών αποφάσεων. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρού της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης. Η κατανόηση αυτού του θεωρήματος θα μας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του επενδυτικού παιχνιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, εισάγουμε την έννοια της Καθαράς Παρούσας Αξίας που, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενη διδακτική ενότητα, αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποτίμησης επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, σκοπός είναι να εισάγουμε βασικά θεωρητικά ζητήματα επενδύσεων, ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα μαθηματικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, διεισδύοντας στην ανάλυση της παρούσας και της μελλοντικής αξίας των χρηματοροών, καθώς επίσης και των εννοιών της προεξόφλησης και του ανατοκισμού. Εισάγουμε βασικές έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της αξιολόγησης επενδύσεων. Σημαντικό θέμα στη συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί η πλήρης κατανόηση τόσο των εννοιών σχετικά με την παρούσα και μελλοντική αξία, όσο και της προεξόφλησης. Τέλος, βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τον υπολογισμό χρηματοροών, και στη συνέχεια για τον καθορισμό της αξίας μιας επένδυσης, αποτελεί η μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Καθαρά Παρούσα Αξία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί η βασικότερη και η σημαντικότερη μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, μέθοδος που αποδίδει κατά πόσο μια επένδυση είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Η μέθοδος αυτή καλείται μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας, και ο κύριος ρόλος της είναι η αξιολόγηση και στη συνέχεια η σύγκριση επενδύσεων. Ο υπολογισμός της Καθαράς Παρούσας Αξίας βασίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που αποφέρει η επένδυση, καθώς επίσης και στον υπολογισμό του κεφαλαίου που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μέθοδοι Αποτίμησης για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, πέραν αυτή της Καθαράς Παρούσας Αξίας. Αρχικά εισάγουμε τον ορισμό της κάθε μεθόδου αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και το ρόλο της στην ανάλυση επενδύσεων. Στη συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των κανόνων. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου έναντι των άλλων, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού χρηματοροών και αποδόσεων επενδύσεων με βάση την προεξόφληση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ο προσδιορισμός των Χρηματοροών σε Επένδυση, η Διαχείριση των Απαιτήσεων και των Δεσμεύσεων Πόρων και το Κεφάλαιο Κίνησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάλυση των επιπρόσθετων χρηματοροών στην επιχείρηση. Για καλύτερη κατανόηση εξετάζουμε περιπτώσεις επενδύσεων μέσα από παραδείγματα, που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο που διατίθεται στην επένδυση, αλλά δεν μπορεί να ανακτηθεί από αυτήν. Επιπλέον, σκοπός μας είναι να εισάγουμε την έννοια του κόστους ευκαιρίας, χρηματοροές που έχουν να κάνουν με τις απαιτήσεις, τη δέσμευση πόρων και το κεφάλαιο κίνησης και τον ρόλο τους στην αξιολόγηση των επενδύσεων. Στην συνέχεια, μελετάμε το ρόλο και τη σημαντικότητα του κεφαλαίου κίνησης για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Για την καλύτερη και πλήρη κατανόηση αυτών των εννοιών παραθέτουμε παραδείγματα και περιπτώσεις επενδύσεων. Μελετάμε λεπτομερώς το θέμα του προσδιορισμού των χρηματοδοτικών ροών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας τους τόκους και τα χρεολύσια. Αρχικά, εισάγουμε την έννοια και το ρόλο των χρεολυσίων, παραθέτοντας περιπτώσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Ο Προσδιορισμός των Σχετικών Χρηματοροών και η Ανάλυση της Καθαράς Παρούσας Αξίας - Οι Φόροι και ο Πληθωρισμός στην Ανάλυση Χρηματοροών Επένδυσης
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η μελέτη και η ανάλυση των φόρων στις χρηματοροές που αποφέρει μια επένδυση στην επιχείρηση. Για την καλύτερη κατανόηση εξετάζουμε περιπτώσεις επενδύσεων μέσα από παραδείγματα που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο που διατίθεται στην επένδυση και υπόκειται σε φορολογία. Στη συνέχεια, αναλύουμε τη σημαντικότητα της ανάλυσης των φόρων στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Αρχικά, εισάγουμε την έννοια και το ρόλο των αποσβέσεων, παραθέτοντας περιπτώσεις για την ανάλυση και την αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τον όρο της υπολειμματικής αξίας, μέσα από παραδείγματα επενδύσεων και μαθηματικών υπολογισμών. Τέλος, εξετάζουμε περιπτώσεις επενδυτικών προγραμμάτων αναλύοντας χρηματοροές και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρισμό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Ειδικά Θέματα στην Ανάλυση της Καθαράς Παρούσας Αξίας των Επενδύσεων
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η μελέτη θεμάτων στην αξιολόγηση επενδύσεων που έχουν να κάνουν με τη μίσθωση. Μελετάμε την έννοια της μίσθωσης, κυρίως μέσα από παραδείγματα, και παραθέτουμε αναλυτικά όλα τα είδη της χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Εξετάζουμε τη μορφή που μπορεί να έχει η μίσθωση ως χρηματοδότηση σε επενδυτικά προγράμματα, ενώ επίσης μελετάμε λόγους για την αποδοχή και λόγους για την απόρριψη αυτής, ως μέσο χρηματοδότησης επενδύσεων. Τέλος, σκοπό αυτής της ενότητας αποτελεί η πλήρης κατανόηση της αξιολόγησης επενδύσεων με τη μέθοδο της καθαράς παρούσας αξίας με την παρουσία της χρηματοοικονομικής μίσθωσης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος Ι
Στο πρώτο μέρος της ενότητας “Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών” θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις βασικές τεχνικές υπολογισμού και αποτίμησης της εσωτερικής αξίας μίας μετοχής, αλλά και μιας επιχείρησης ως σύνολο. Επιπρόσθετα, θα εξηγηθούν με σαφή τρόπο έννοιες όπως το κόστος κεφαλαίου, αλλά και το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου, η ταμειακή ροή κεφαλαίου και η ταμειακή ροή επιχείρησης, η οικονομική επιπρόσθετη αξία και άλλες σύγχρονες έννοιες της χρηματοοικονομικής επιστήμης, ενώ θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου, αλλά και οι ομοιότητες και διαφορές που εμφανίζουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση. Βασική έννοια δεν είναι άλλη από την παρούσα αξία και τη διαχρονική αξία, διαμορφωμένη ειδικά για τις ανάγκες ανάλυσης μετοχών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, βασικός σκοπός είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στον κόσμο των επενδύσεων, σκεπτόμενος αναλυτικά, ως πιθανός μέτοχος ή εξωτερικός οικονομικός αναλυτής της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος ΙΙ
Στο δεύτερο μέρος της ενότητας “Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών” θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τους δείκτες αποτίμησης των μετοχικών τίτλων, καθώς και τις βασικές, αλλά και τις εναλλακτικές τεχνικές υπολογισμού τους. Επιπρόσθετα, θα εξηγηθούν με σαφή τρόπο έννοιες όπως ο πολλαπλασιαστής κερδοφορίας, ο πολλαπλασιαστής λογιστικής ή εσωτερικής αξίας, δείκτης τιμής προς λειτουργική ταμειακή ροή και τιμή προς έσοδα ή πωλήσεις. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε δείκτη, αλλά και οι ομοιότητες και διαφορές που εμφανίζουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση. Ταυτόχρονα, αναλύονται οι διαφορές μεταξύ ανάλυσης εταιρίας και ανάλυσης μετοχής στις κατηγορίες μετοχών και επιχειρήσεων, ενώ εισάγεται και η έννοια για τη συγκριτική αποτίμηση μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Σε πλήρη αντίθεση με τα υποδείγματα ταμειακών ροών, τα οποία προτείνουν τρόπους για την εξεύρεση της πραγματικής εσωτερικής αξίας μιας μετοχής ή μιας επιχείρησης, οι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών Μέρος Ι
Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις βασικές τεχνικές παθητικής και ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών. Στην παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου θα αναλυθούν τόσο η τεχνική της πλήρους αναπαραγωγής (full replication) δεικτών (benchmarks), όσο και η διαδικασία δειγματοληψίας (sampling) και της τεχνικής αριστοποίησης μέσω μεγιστοποίησης των προσδοκώμενων αποδόσεων ή της ελαχιστοποίησης της τυπικής απόκλισης των χαρτοφυλακίων και του σφάλματος. Στην ενεργητική διαχείριση θα αναλυθούν οι τεχνικές της επιλογής μετοχών (stock picking), market timing και shifting funds, της αλλαγής θέσεων σε κλάδους βάσει της χρήσης θεμελιώδους ανάλυσης και πως τα κριτήρια ανάπτυξης (growth), αξίας (value), πολλαπλασιαστών κερδοφορίας (P/E), και ευαισθησίας ως προς τις οικονομικές μεταβλητές, επηρεάζουν τις τεχνικές διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Στρατηγικές Κατανομής των Επενδυτικών Πόρων
Στις στρατηγικές κατανομής των επενδυτικών πόρων (asset allocation) θα αναλύσουμε διεξοδικά και θα παρουσιάσουμε τόσο την ολοκληρωμένη κατανομή των επενδυτικών πόρων (integrated asset allocation) που βασίζεται στην καινοτομική εργασία του William F. Sharpe, όσο και τη στρατηγική (strategic asset allocation). Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε δύο ακόμη στρατηγικές κατανομής επενδυτικών πόρων, την τακτική κατανομή (tactical asset allocation) στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων, αλλά και την ασφαλισμένη κατανομή (insured asset allocation). Τέλος, θα εξηγήσουμε τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν στη μείωση του κινδύνου και στην αλλαγή θέσεων μεταξύ μετοχών, κλάδων αλλά και αγορών οι παραπάνω στρατηγικές κατανομής, καθώς και τη χρονική επιλογή της εκάστοτε στρατηγικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας ενός Χαρτοφυλακίίου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας της αποδοτικότητας ενός χαρτοφυλακίου. Με τη λέξη “χαρτοφυλάκιο” εννοούμε το σύνολο κάθε είδους επενδύσεων, όπου ένας ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός έχει κατανείμει τα διαθέσιμα, για επενδυτικούς σκοπούς, κεφάλαιά του. Κύριο μέλημα των διαχειριστών χαρτοφυλακίων (portfolio managers) αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεών τους. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει να αποτιμήσουν τον βαθμό στον οποίο τα κίνητρα που έθεσαν έχουν επιτευχθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση θα πρέπει να δείχνει κατά πόσο το χαρτοφυλάκιο πέτυχε αποδόσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες από την μέση απόδοση της αγοράς. Η δυνατότητα διαφοροποίησης, με την έννοια του περιορισμού ή της εξάλειψης του μη συστηματικού κινδύνου, και η επιλογή των κατάλληλων χρεογράφων την σωστή στιγμή αποτελούν βήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αποδόσεις μεγαλύτερες από εκείνες που, κατά μέσο όρο, επικρατούν στην αγορά. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρ
ΜΑΘΗΜΑ - RIISK MANAGEMENT
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος Ι
Στο πρώτο μέρος της ενότητας “Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών” θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις βασικές τεχνικές υπολογισμού και αποτίμησης της εσωτερικής αξίας μίας μετοχής, αλλά και μιας επιχείρησης ως σύνολο. Επιπρόσθετα, θα εξηγηθούν με σαφή τρόπο έννοιες όπως το κόστος κεφαλαίου, αλλά και το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου, η ταμειακή ροή κεφαλαίου και η ταμειακή ροή επιχείρησης, η οικονομική επιπρόσθετη αξία και άλλες σύγχρονες έννοιες της χρηματοοικονομικής επιστήμης, ενώ θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου, αλλά και οι ομοιότητες και διαφορές που εμφανίζουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση. Βασική έννοια δεν είναι άλλη από την παρούσα αξία και τη διαχρονική αξία, διαμορφωμένη ειδικά για τις ανάγκες ανάλυσης μετοχών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, βασικός σκοπός είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στον κόσμο των επενδύσεων, σκεπτόμενος αναλυτικά, ως πιθανός μέτοχος ή εξωτερικός οικονομικός αναλυτής της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών Μέρος ΙΙ
Στο δεύτερο μέρος της ενότητας “Ανάλυση Εταιριών, Αποτίμηση και Επιλογή Μετοχών” θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τους δείκτες αποτίμησης των μετοχικών τίτλων, καθώς και τις βασικές, αλλά και τις εναλλακτικές τεχνικές υπολογισμού τους. Επιπρόσθετα, θα εξηγηθούν με σαφή τρόπο έννοιες όπως ο πολλαπλασιαστής κερδοφορίας, ο πολλαπλασιαστής λογιστικής ή εσωτερικής αξίας, δείκτης τιμής προς λειτουργική ταμειακή ροή και τιμή προς έσοδα ή πωλήσεις. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε δείκτη, αλλά και οι ομοιότητες και διαφορές που εμφανίζουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αποτίμηση. Ταυτόχρονα, αναλύονται οι διαφορές μεταξύ ανάλυσης εταιρίας και ανάλυσης μετοχής στις κατηγορίες μετοχών και επιχειρήσεων, ενώ εισάγεται και η έννοια για τη συγκριτική αποτίμηση μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Σε πλήρη αντίθεση με τα υποδείγματα ταμειακών ροών, τα οποία προτείνουν τρόπους για την εξεύρεση της πραγματικής εσωτερικής αξίας μιας μετοχής ή μιας επιχείρησης, οι
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Μετοχών Μέρος Ι
Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τις βασικές τεχνικές παθητικής και ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων μετοχών. Στην παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου θα αναλυθούν τόσο η τεχνική της πλήρους αναπαραγωγής (full replication) δεικτών (benchmarks), όσο και η διαδικασία δειγματοληψίας (sampling) και της τεχνικής αριστοποίησης μέσω μεγιστοποίησης των προσδοκώμενων αποδόσεων ή της ελαχιστοποίησης της τυπικής απόκλισης των χαρτοφυλακίων και του σφάλματος. Στην ενεργητική διαχείριση θα αναλυθούν οι τεχνικές της επιλογής μετοχών (stock picking), market timing και shifting funds, της αλλαγής θέσεων σε κλάδους βάσει της χρήσης θεμελιώδους ανάλυσης και πως τα κριτήρια ανάπτυξης (growth), αξίας (value), πολλαπλασιαστών κερδοφορίας (P/E), και ευαισθησίας ως προς τις οικονομικές μεταβλητές, επηρεάζουν τις τεχνικές διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Στρατηγικές Κατανομής των Επενδυτικών Πόρων
Στις στρατηγικές κατανομής των επενδυτικών πόρων (asset allocation) θα αναλύσουμε διεξοδικά και θα παρουσιάσουμε τόσο την ολοκληρωμένη κατανομή των επενδυτικών πόρων (integrated asset allocation) που βασίζεται στην καινοτομική εργασία του William F. Sharpe, όσο και τη στρατηγική (strategic asset allocation). Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε δύο ακόμη στρατηγικές κατανομής επενδυτικών πόρων, την τακτική κατανομή (tactical asset allocation) στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων, αλλά και την ασφαλισμένη κατανομή (insured asset allocation). Τέλος, θα εξηγήσουμε τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν στη μείωση του κινδύνου και στην αλλαγή θέσεων μεταξύ μετοχών, κλάδων αλλά και αγορών οι παραπάνω στρατηγικές κατανομής, καθώς και τη χρονική επιλογή της εκάστοτε στρατηγικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας ενός Χαρτοφυλακίίου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας της αποδοτικότητας ενός χαρτοφυλακίου. Με τη λέξη “χαρτοφυλάκιο” εννοούμε το σύνολο κάθε είδους επενδύσεων, όπου ένας ιδιώτης, επιχείρηση ή οργανισμός έχει κατανείμει τα διαθέσιμα, για επενδυτικούς σκοπούς, κεφάλαιά του. Κύριο μέλημα των διαχειριστών χαρτοφυλακίων (portfolio managers) αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεών τους. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει να αποτιμήσουν τον βαθμό στον οποίο τα κίνητρα που έθεσαν έχουν επιτευχθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση θα πρέπει να δείχνει κατά πόσο το χαρτοφυλάκιο πέτυχε αποδόσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες από την μέση απόδοση της αγοράς. Η δυνατότητα διαφοροποίησης, με την έννοια του περιορισμού ή της εξάλειψης του μη συστηματικού κινδύνου, και η επιλογή των κατάλληλων χρεογράφων την σωστή στιγμή αποτελούν βήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αποδόσεις μεγαλύτερες από εκείνες που, κατά μέσο όρο, επικρατούν στην αγορά. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρ

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.