Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Banking and International Finance - Διεθνή Χρηματοοικονομικά» στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν την Τραπεζική Λειτουργία και Διοίκηση, να ενημερωθούν για τις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων και τους κανόνες λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων, να αντιληφθούν την έννοια του κινδύνου μιας επένδυσης, αλλά και να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες των διεθνών αγορών κεφαλαίων, των μέσων νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά) 7 240 20 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πρώτο Course - Η Εφαρμογή ενός Υποδείγματος Στρατηγικής Διοίκησης στην
Τραπεζική Διαχείριση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει, με τρόπο σαφή και περιεκτικό, το βασικό υπόδειγμα στρατηγικής διοίκησης στην τραπεζική διαχείριση, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πρώτο Course - Η Διαχείριση του ενεργητικού--Παθητικού ενός τραπεζικού
οργανισμού Σκοπός της ενότητας είναι να γίνει κατανοητό πώς μια τράπεζα διαχειρίζεται τις δύο πλευρές του ισολογισμού της, πώς χειρίζεται τις απαιτήσεις και πώς ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Μέσα στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται να διευκρινιστεί ποιες στρατηγικές ακολουθεί η τράπεζα για τη διαχείριση της ρευστότητας και του περιθωρίου επιτοκίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πρώτο Course - Οι Κίνδυνοι και οι Τεχνικές Διαχείρισης του Τραπεζικού
Χαρτοφυλακίου Επίκεντρο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ανάλυση των κινδύνων που αναλαμβάνει ένας τραπεζικός οργανισμός. Οι διάφοροι τύποι κινδύνου που εμφανίζονται στην τραπεζική λειτουργία δημιουργούνται από τις θέσεις και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες της και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αγορών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Πρώτο Course - Ανάλυση Πιστοληπτικής ικανότητας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει με τρόπο σαφή και κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, να μειώσει την αβεβαιότητα και να χαράξει έναν καλύτερο επενδυτικό προγραμματισμό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Δεύτερο Course: Αρχές Διαμόρφωσης και Πολιτικής Συγκρότησης του Χαρτοφυλακίου ενός Χρηματοοικονομικού Οργανισμού
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της σύναψης των χρηματοοικονομικών συμφωνιών. Επίσης, θα αναλύσουμε τους βασικούς όρους που εμπεριέχονται στις συμφωνίες, και ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται σε θέματα πληροφόρησης και πληρότητας των συμφωνιών και των συμβολαίων. Τέλος, στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ικανότητα των χρηματοοικονομικών οργανισμών να συνάπτουν κερδοφόρες συμφωνίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Δεύτερο Course: Χρηματοοικονομικά Εργαλεία και Συγκέντρωση Κεφαλαίων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών εργαλείων και διαδικασιών για την άντληση κεφαλαίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Δεύτερο Course: Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου
Στη διδακτική ενότητα αυτή θα επικεντρωθούμε στη μελέτη της χρήσεως προθεσμιακών συμβολαίων και δικαιωμάτων για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Επιπλέον, θα διερευνήσουμε τις βασικές μεθόδους αντιστάθμισης -κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου που αναφέρονται στη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, στη δραστηριοποίηση στην αγορά χρήματος και στη χρήση δικαιωμάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Δεύτερο Course: Επιτόκια, Αποδόσεις και Αγορές
Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθούν οι έννοιες των επιτοκίων και των αποδόσεων, να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την μεταβολή τους, να παρουσιαστεί η διάρθρωσή τους αλλά και να εξηγηθεί η καμπύλη αποδόσεων και επιτοκίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Τρίτο Course: Στρατηγικός Σχεδιασμός, Τραπεζική Στρατηγική και Νέες Τάσεις του Ανταγωνισμού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει πως σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και διαρκείς μεταβολές, έννοιες και πρακτικές όπως «Στρατηγική», «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός» και «Ανταγωνιστική Στρατηγική» προσπαθούν να δεσμεύσουν το μέλλον, να το προβλέψουν ώστε η επιχείρηση να προσαρμόσει τις πολιτικές, τις αλλαγές και όλες τις κινήσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Τρίτο Course: Οικονομίες Παραγωγής στον Τραπεζικό Κλάδο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει με τρόπο σαφή και κατανοητό πώς οι οικονομίες παραγωγής (production economies) και συγκεκριμένα οι δύο μορφές τους, οι οικονομίες κλίμακας και οι οικονομίες φάσματος, αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες καθορισμού της παγκόσμιας δομής και κερδοφορίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Τρίτο Course: Διεύρυνση και Εξειδίκευση Εργασιών: Η Πορεία προς τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Γενικής Τραπεζικής «Universall Banks»
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα ασχολείται με τη Γενική τραπεζική (Universal Banking) και τα θέματα που προκύπτουν από την επέκτασή των τραπεζικών ιδρυμάτων αυτού του τύπου. Το μέγεθος και η ποικιλία των υπηρεσιών που προσφέρουν δημιουργούν νέες ισορροπίες στην χρηματοπιστωτική αγορά και ζητήματα πολιτικής που πρέπει να αναλυθούν. Η παγκόσμια μορφή που παίρνουν αυτοί οι τραπεζικοί οργανισμοί τους προσδίδει ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό που χρήζει προσοχής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Τρίτο Course: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον τραπεζικό Κλάδο
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλύσουμε τις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών στον τραπεζικό κλάδο. Θα μελετήσουμε τις κατηγορίες των συγχωνεύσεων και τα κίνητρα που οδηγούν τις εταιρείες στην συγκεκριμένη στρατηγική και τους τρόπους μέσω των οποίων επιτυγχάνεται. Τέλος, γίνεται μια ανάλυση κόστους-οφέλους και αναλύονται οι εναλλακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία πρωτογενών και δευτερογενών συναλλαγών
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε μια εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και στον τρόπο που λειτουργούν αυτές στη σύγχρονη εποχή, όπου υπάρχει έντονο και το στοιχείο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας. Η τεχνολογία αποτελεί πρωτεύοντα παράγοντα στην ανάπτυξη των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και στον τρόπο ύπαρξης αποτελεσματικότητας των αγορών αυτών μέσω της πληροφόρησης, η οποία πλέον είναι πιο εύκολο να διαχυθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην αγορά και στους επενδυτές, εκμηδενίζοντας τις δυνατότητες για προσπορισμό κερδών από μέρους των επενδυτών, οι οποίοι βασίζονται σε κάποιο είδος προνομιακής πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, θα ασχοληθούμε και θα αναλύσουμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία πρωτογενών και δευτερογενών συναλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου σε ένα πιο προηγμένο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε τους οργανισμούς οι οποίοι δέχονται καταθέσεις και θα αναλύσουμε τις κατηγορίες αυτών των οργανισμών. Επιπλέον, θα δούμε ποιοι είναι οι οργανισμοί που λειτουργούν στη βάση αμοιβαίων συμφωνιών, καθώς επίσης, ποιες εταιρίες ανήκουν στην κατηγορία των υπολοίπων μορφών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Χρηματοοικονομικό σύστημα και οιικονομία
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου σε ένα επίσης, προηγμένο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε τους οργανισμούς οι οποίοι δέχονται καταθέσεις και θα αναλύσουμε τις κατηγορίες αυτών των οργανισμών. Επιπλέον, θα δούμε ποιοι είναι οι οργανισμοί που λειτουργούν στη βάση αμοιβαίων συμφωνιών, καθώς επίσης ποιες εταιρίες ανήκουν στην κατηγορία των υπολοίπων μορφών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες. Τέλος θα δούμε και θα αναλύσουμε τις βασικές λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος και τις χρηματοδοτικές ροές, ενώ θα δούμε με ποιο τρόπο το χρηματοοικονομικό σύστημα επηρεάζει τις αναπτυξιακές δομές και μεγεθυντικές διαδικασίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχωρισμός της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς μέρος Ι
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε την Αποτελεσματικότητα των Αγορών σε θεωρητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε την έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών και θα δούμε πόσο σημαντική είναι για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας. Αρχικά, θα διακρίνουμε τις μορφές της αποτελεσματικότητας της αγοράς στην Αποτελεσματικότητα Κατανομής, στη Λειτουργική Αποτελεσματικότητα και στην Πληροφοριακή Αποτελεσματικότητα. Θα περιοριστούμε στην εμβάθυνση της πληροφοριακής αποτελεσματικότητας -η οποία αποτελεί και την πιο σημαντική μορφή της αποτελεσματικότητας της αγοράς - και θα αναλύσουμε σε θεωρητικό επίπεδο τις μορφές αυτού του είδους αποτελεσματικότητας. Θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η αποτελεσματικότητα της αγοράς, αλλά και πώς μια αναποτελεσματική αγορά μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους κερδοσκόπους. Εν συνεχεία, θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε τις συνέπειες των αποτελεσματικών αγορών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχωρισμός της Αποτελεσματικότητας της Αγοράς μέρος ΙΙ
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε την πληροφοριακή αποτελεσματικότητα των Αγορών σε θεωρητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, θα περιοριστούμε στην εμβάθυνση της πληροφοριακής αποτελεσματικότητας -η οποία αποτελεί και την πιο σημαντική μορφή της αποτελεσματικότητας της αγοράς - και θα αναλύσουμε σε θεωρητικό επίπεδο τις μορφές αυτού του είδους αποτελεσματικότητας. Θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η αποτελεσματικότητα της αγοράς, και που και σε ποια περίπτωση ανταποκρίνεται η κάθε μορφή πληροφοριακής αποτελεσματικότητας της αγοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Τρόποι μέτρησης και υπολογισμού της αποτελεσματικότητας της αγοράς
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε την Αποτελεσματικότητα των Αγορών σε εμπειρικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τον μαθηματικό και στατιστικό τρόπο έκφρασης και υπολογισμού της αποτελεσματικότητας της αγοράς και ειδικότερα, της μορφής της πληροφοριακής αποτελεσματικότητας. Θα εξειδικευτούμε στους βασικούς τρόπους και μεθόδους υπολογισμού της χαμηλής μορφής ισχύος, η οποία αποτελεί τη βασική μορφή πληροφοριακής αποτελεσματικότητας της αγοράς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Επιρροή των ανωμαλιών της αγοράς στην αποτελεσματικότητα της
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τις συνέπειες της Αποτελεσματικότητας των Αγορών σε θεωρητικό επίπεδο όσον αφορά την επενδυτική πολιτική που ακολουθείται κάθε φορά και διακρίνεται σε τεχνική ανάλυση, θεμελιώδης ανάλυση και ενεργητική και παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Στην πορεία θα δούμε τις στρατηγικές χαρτοφυλακίου και τις ανωμαλίες της αγοράς όπως τις έχουν ανακαλύψει και διακρίνει οι θεμελιώδεις αναλυτές. Τέλος, θα αναλύσουμε τις συμπεριφορές των επενδυτών και τη σύνδεση της διαδικασίας της επένδυσης με τις λοιπές κοινωνικές επιστήμες.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι θεωρίες, αναφέρονται στην αξιακή μέθοδο, στη χρονική αξία του χρήματος, καθώς επίσης και σε κάποιες βασικές έννοιες θεωρίας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών αποφάσεων. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρού της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης. Η κατανόηση αυτού του θεωρήματος θα μας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του επενδυτικού παιχνιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, εισάγουμε την έννοια της Καθαράς Παρούσας Αξίας που, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενη διδακτική ενότητα, αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποτίμησης επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, σκοπός είναι να εισάγουμε βασικά θεωρητικά ζητήματα επενδύσεων, ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα μαθηματικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, διεισδύοντας στην ανάλυση της παρούσας και της μελλοντικής αξίας των χρηματοροών, καθώς επίσης και των εννοιών της προεξόφλησης και του ανατοκισμού. Εισάγουμε βασικές έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της αξιολόγησης επενδύσεων. Σημαντικό θέμα στη συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί η πλήρης κατανόηση τόσο των εννοιών σχετικά με την παρούσα και μελλοντική αξία, όσο και της προεξόφλησης. Τέλος, βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τον υπολογισμό χρηματοροών, και στη συνέχεια για τον καθορισμό της αξίας μιας επένδυσης, αποτελεί η μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τιμολόγηση Ράντων Ομολογιών και Μετοχών
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη των μαθηματικών εργαλείων που απαιτούνται για την τιμολόγηση απλών χρηματοοικονομικών προ=όντων. Εισάγουμε θεμελιώδη εργαλεία της χρηματοοικονομικής, όπως είναι οι ράντες, οι ομολογίες και οι μετοχές. Εστιάζουμε αρχικά να παρουσιάσουμε τον ορισμό τους και το ρόλο τους στην αγορά, ενώ στη συνέχεια αφού έχει κατανοηθεί πλήρως η δομή τους, μελετάμε τους τρόπους τιμολόγησης αυτών, καθώς επίσης και διαφορετικές εκδοχές και χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Καθαρά Παρούσα Αξία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί η βασικότερη και η σημαντικότερη μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, μέθοδος που αποδίδει κατά πόσο μια επένδυση είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Η μέθοδος αυτή καλείται μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας, και ο κύριος ρόλος της είναι η αξιολόγηση και στη συνέχεια η σύγκριση επενδύσεων. Ο υπολογισμός της Καθαράς Παρούσας Αξίας βασίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που αποφέρει η επένδυση, καθώς επίσης και στον υπολογισμό του κεφαλαίου που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μέθοδοι Αποτίμησης για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, πέραν αυτή της Καθαράς Παρούσας Αξίας. Αρχικά εισάγουμε τον ορισμό της κάθε μεθόδου αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και το ρόλο της στην ανάλυση επενδύσεων. Στη συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των κανόνων. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου έναντι των άλλων, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού χρηματοροών και αποδόσεων επενδύσεων με βάση την προεξόφληση.
ΜΑΘΗΜΑ - RISK
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Έννοια του Κίνδυνου
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να καλυφθούν τα εισαγωγικά θέματα του κινδύνου. Έτσι, θα αναφερθούμε στην ανάγκη διαχείρισης των κινδύνων, στα είδη του κινδύνου και στους ανθρώπους που ασχολούνται στον τομέα διαχείρισής του. Επίσης, θα αναφερθούμε στην ανάπτυξη και τη δομή των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και στους σημαντικότερους κατασκευαστές τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στην έννοια του χαρτοφυλακίου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της έννοιας του κινδύνου και της απόδοσης ενός αξιόγραφου αρχικά, και στη συνέχεια ενός χαρτοφυλακίου. Στόχος κάθε επένδυσης είναι η αποκόμιση κέρδους, και το κέρδος είναι αποτέλεσμα της χρηματικής απόδοσης. Ο κίνδυνος που χαρακτηρίζει μια επένδυση είναι ανάλογος της πιθανότητας αποκόμισης κέρδους. Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθούν τα εργαλεία της χρηματοοικονομικής θεωρίας, τα οποία χρησιμεύουν στη μελέτη των οικονομικών αναλυτών για τη διερεύνηση του κινδύνου μιας επένδυσης. Κατανοώντας την έννοια της προσδοκώμενης απόδοσης, της τυπικής απόκλισης, της διακύμανσης και του βαθμού συσχέτισης, είναι πιο εύκολο για τον αναγνώστη να αξιολογήσει την απόδοση και τον κίνδυνο μιας χρηματικής επένδυσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ισορροπία της Αγοράς
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της μεθόδου σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου. Θα παρουσιαστούν σταδιακά τα βήματα εύρεσης του άριστου χαρτοφυλακίου καθώς επίσης, θα εξεταστεί το σύνολο των εφικτών συνδυασμών χαρτοφυλακίων. Θα διερευνηθεί η μέθοδος εύρεσης των χαρτοφυλακίων τα οποία ανήκουν στο σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων και το πώς, εφόσον γνωρίζουμε το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, μπορούμε να οδηγηθούμε στο άριστο χαρτοφυλάκιο. Βασικός στόχος της ενότητας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας και της σημασίας του άριστου χαρτοφυλακίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εισαγωγή στη Μέθοδο Μέτρησης Κινδύνου Vallue at Risk ((VaR))
Σκοπός της ενότητας αυτής σε πρώτο στάδιο είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις μεθόδους διαχείρισης κινδύνων που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά, και σαν δεύτερο στάδιο η εισαγωγή στο VaR. Σχετικά με το VaR, αναπτύσσονται εισαγωγικά θέματα και καθοριστικά συστατικά του, όπως η κανονική κατανομή και η μεταβλητότητα (volatility).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους
Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στις προσεγγίσεις του VaR, την delta – normal, την full valuation και την delta – gamma approximation (the Greeks). Στην συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην έννοια του χαρτοφυλακίου και της διαφοροποίησης. Παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του VaR ενός χαρτοφυλακίου και δίνεται παράδειγμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωσης
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εισάγει τον σπουδαστή στην θεωρία και την εφαρμογή των δύο “διάσημων” μεθόδων προσομοίωσης για τον υπολογισμό του VaR. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι υπολογισμοί των δύο μεθόδων προσομοίωσης, της Ιστορικής προσομοίωσης και της προσομοίωσης Monte – Carlo.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Οικονομετρικά Υποδείγματα και Ανάλυση Επενδύσεων
Στην οικονομετρική θεωρία, ένα αυτοπαλίνδρομο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό υπόδειγμα (ARCH) βασίζεται στην υπόθεση ότι η διακύμανση του τρέχοντος σφάλματος αποτελεί συνάρτηση των διακυμάνσεων των όρων σφάλματος των προηγούμενων χρονικών περιόδων. Με τον όρο ετεροσκεδαστικότητα περιγράφεται η κατάσταση όπου η διακύμανση μεταβάλλεται μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Η συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών στοιχείων, και ιδιαίτερα οι αποδόσεις των μετοχών, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης μέσα από τη συγκεκριμένη οικογένεια υποδειγμάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στο μαθηματικό προγραμματισμό και συγκεκριμένα σε ένα βασικό του κλάδο, αυτό του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ). Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική λήψης αποφάσεων στην οικονομία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ένα μοντέλο ΓΠ αποτελείται από μια “αντικειμενική συνάρτηση” και από ένα σύνολο “περιορισμών”. Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι: - η συνοπτική αναφορά στο εύρος των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια του ΓΠ, - η ανάπτυξη των προυποθέσεων που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να έχει νόημα η ανάπτυξη ενός μοντέλου ΓΠ, και - η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Διατύπωση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και Επίλυση με τη Χρήση του Sollver
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει ένα υποδειγματικό παράδειγμα διατύπωσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με στόχο την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τη μοντελοποίηση γραμμικών προβλημάτων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται και ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων ΓΠ με τη χρήση του Microsoft Excel, το Solver.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Ανάλυση Ευαισθησίας σε Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού
Στην διδακτική ενότητα του μαθήματος θα προσεγγίσουμε το ζήτημα της ανάλυσης ευαισθησίας της λύσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που συμβάλλει στην κατανόηση του υπό εξέταση προβλήματος και στην παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση αλλαγών στα δεδομένα που συνθέτουν το μοντέλο ΓΠ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού σε Προβλήματα Επενδύσεων
Στόχος της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση προβλημάτων επενδύσεων και η επίλυσή τους ως προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού. Αν και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι ένα ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεγονός που καθιστά δύσκολη την μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών προβλημάτων ως γραμμικά, στην παρούσα διδακτική ενότητα θα μελετήσουμε τρεις διαφορετικές μελέτες περίπτωσης χρηματοοικονομικών που αντιμετωπίζονται με ΓΠ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση της έννοιας του Πιστωτικού Κινδύνου. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος δεν είναι μια απλή περίπτωση. Παρουσιάζει πολύπλοκα θέματα και θεωρίες ενώ η σωστή ποσοτικοποίησή του είναι μια δύσκολή διαδικασία. Στην ενότητα παρουσιάζονται οι διαφορές του Πιστωτικού Κινδύνου με τον Κίνδυνο Αγοράς, το ποσοστό επανάκτησης (recovery rates), την πιστωτική βαθμολογία (credit rating), κ.α.
ΜΑΘΗΜΑ - INTERNATIONAL FINANCE
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το ενοποιημένο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και συναλλαγών
Σκοπό της πρώτης ενότητας αποτελεί η εξοικείωση του αναγνώστη με τις βασικές έννοιες των διεθνών αγορών κεφαλαίων στις οποίες διαπραγματεύονται ορισμένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους τα πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το επίπεδο των επιτοκίων, ώστε να γίνει κατανοητή η δυνατότητα των τραπεζικών οργανισμών να εκμεταλλεύονται προς όφελός τους πρόσκαιρες ανισορροπίες στις διεθνείς αγορές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διεθνείς Χρηματοοικονομικοί Φορείς
Ο σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να παρουσιαστούν εν συντομία οι σημαντικότεροι διεθνείς οργανισμοί (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, κλπ.) και ο ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη λειτουργία της Ευρωπα=κής Κεντρικής Τράπεζας με σκοπό να αναλυθεί ο στόχος του ιδρύματος και τα μέσα τα οποία αξιοποιεί για τον επιτύχει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέσα Νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής
Σκοπό της παρούσας ενότητας αποτελεί η εξοικείωση του αναγνώστη με τα διαθέσιμα μέσα νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην κατανόηση των μέσων νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπα=κή Κεντρική Τράπεζα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η οργάνωση και η μεταβολή των χρηματοοικονομικών συστημάτων
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αναδείξει τον τρόπο οργάνωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος, τις διαφορές, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των χρηματοοικονομικών συστημάτων που βασίζονται κατά κύριο λόγο στην τραπεζική διαμεσολάβηση ή στον μηχανισμό της αγοράς. Παράλληλα, θα εξετάσουμε τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τις τελευταίες δεκαετίες στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας που έχει επικρατήσει σε διαφορετικά μέρη του ανεπτυγμένου κόσμου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Τραπεζική Εποπτεία
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με την σημασία του κινδύνου που αντιμετωπίζουν καταθέτες και πιστωτές ενός πιστωτικού οργανισμού, ώστε να γίνει κατανοητή η σημασία της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Πέρα των θεωρητικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα αναλυθούν οι κατευθύνσεις της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (Βασιλεία Ι και ΙΙ) ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος εφαρμογής της τραπεζικής εποπτείας στην Ευρωπαική Ένωση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος του 2008
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να περιγράψει τις βαθύτερες αιτίες και τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις ΗΠΑ το 2008. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιπτώσεις από την πρώτη παγκόσμια οικονομική κρίση του εικοστού πρώτου αιώνα.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.