Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα e learning προγράμματα στο blogspot του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Tourism Management and Marketing
Early Entry για αιτήσεις έως 1/4/2018 με έκπτωση 10% στα δίδακτρα. Επιπλέον, ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.α.

Tourism Management and Marketing

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21/5/2018 – Έναρξη Μαθημάτων: 29/5/2018
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από live streaming συνάντηση στην θεματική: Ο ρόλος του Μείγματος Μάρκετινγκ στην Δημιουργία της Στρατηγικής, με εισηγητή τον κ. Καμινάκη Κώστα, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος στο Marketing and Communication και μεγάλη διδακτική και εργασιακή εμπειρία.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Tourism Management and Marketing 7 272 22,67 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αρχές της Οργανωτικής- Διοικητικής Δομής της Επιχείρησης
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναλύσει τη λειτουργία της οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων η οποία αναφέρεται στην κατανομή εργασίας στα διάφορα τμήματά της. Η λειτουργία της οργάνωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στηρίζεται σε διάφορες αρχές που καθορίζουν τη δομή της, αλλά και τις απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες. Ο προγραμματισμός δράσης των ξενοδοχειακών τμημάτων αποτελεί την αρχική και κύρια λειτουργία της οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης , ενώ ο στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης δίνει απάντηση στα προβλήματα των γρήγορων μεταβολών και της αστάθειας του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.. Καθορίζει τον μελλοντικό προσδιορισμό της πορείας της επιχείρησης. Εστιάζεται στους στόχους της επιχείρησης, στη μεθόδευση των ενεργειών και στους πόρους που θα απαιτηθούν για την επίτευξη των στόχων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οικονομική Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει τον οικονομικό σχεδιασμό της ξενοδοχειακής επιχείρησης, ο οποίος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες της Διοίκησης. Οι κύριες λειτουργίες του οικονομικού σχεδιασμού είναι ο σχεδιασμός ελέγχου των τμημάτων της επιχείρησης, η οικονομική ανάλυση και πληροφόρηση, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές της οικονομικής διοίκησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Λειτουργικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παράθεση διαφόρων επιχειρηματικών λειτουργιών των τουριστικών επιχειρήσεων. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού πλάνου δια μέσου του οποίου σχεδιάζουμε τον προϋπολογισμό χρηματοδότησης της επένδυσης και με διάφορους μεθόδους αξιολογούμε τα επενδυτικά σχέδια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται τόσο στην ανάλυση των ισχυρών και αδυνάτων σημείων της επιχείρησης όσο και στα χαρακτηριστικά της τουριστικής αγοράς. Και τα δύο επηρεάζουν ουσιωδώς τον υποψήφιο επιχειρηματία στην τελική του απόφαση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει σαφής και κατανοητή η έννοια της επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματα της στην καθημερινότητα, καθώς και η συμβολή της στην διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητάς είναι η παρουσίαση των εννοιών της αβεβαιότητας και του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι΄ αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μέτρηση της αβεβαιότητας, στη συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του κινδύνου καθώς και στην απόδοση που απαιτεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην ενότητα αυτή μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό ενδιαφέρον δίνεται τόσο στη διάχυση της καινοτομίας όσο και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας με τη χρήση εννοιών όπως οι επιθετικές και οι αμυντικές καινοτομίες.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα θα αναλυθεί η έννοια της μεγιστοποίησης του κέρδους, Θα μελετήσουμε τους στόχους της επιχείρησης (μακροπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους, βραχυπρόθεσμους), και θα εξετάσουμε αν η μεγιστοποίηση του κέρδους πρέπει να είναι ο μοναδικός στόχος της επιχειρησιακής λειτουργίας. Στη συνέχεια, αφού εξετάσουμε το νεκρό σημείο λειτουργίας και τη λειτουργική μόχλευση, θα μελετήσουμε το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται, καθώς και την πιστωτική της πολιτική. Τέλος, θα περιγράψουμε τους φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και το φορολογικό περιβάλλον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναπτύσσεται η έννοια της οργάνωσης σε μια επιχείρηση, εξετάζονται οι στόχοι της, καθώς και το πότε θεωρείται αποτελεσματική μια επιχειρησιακή οργάνωση. Στη συνέχεια, μελετώνται οι οργανωτικές δομές, τα χαρακτηριστικά τους, και τα μοντέλα των οργανωτικών δομών, όπως είναι το γραφειοκρατικό μοντέλο και τα συμπεριφορικά μοντέλα. Επίσης, θα συζητήσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες των οργανωτικών δομών. Ακόμα, θα καθορίσουμε την έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων και θα εξετάσουμε τη λειτουργική, καθώς και τη δομική της διάσταση, θα παρουσιάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη, καθώς και τις διάφορες προσεγγίσεις που σχετίζονται με αυτήν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ηγεσία και συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εξετάζεται η οργάνωση ως σύστημα και αφού μελετώνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της, γίνεται μια ανάλυση της διοικητικής δραστηριότητας. Θα μελετήσουμε ακόμα την έννοια και τη φύση της ηγεσίας και στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις βασικές θεωρίες της ηγετικής συμπεριφοράς. Θα αναπτύξουμε το στυλ ηγεσίας του Likert, τη διοικητική σχάρα των Blake-Mouton, το ενδεχομενικό μοντέλο του Fielder, καθώς και το μοντέλο των Vroom-Yetton. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε την έννοια της σύγκρουσης, όπως επίσης και τους τύπους των συγκρούσεων και τις πηγές τους. Θα αξιολογήσουμε τις στρατηγικές χειρισμού των συγκρούσεων. Τέλος, θα εξετάσουμε την ύπαρξη συγκρουσιακών φαινομένων μεταξύ μετόχων και διοίκησης της επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πρόγραμμα απογραφής και ανάπτυξης στελεχιακού δυναμικού
Ο σκοπός της παρούσης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει το πρόγραμμα απογραφής και ανάπτυξης του στελεχιακού δυναμικού της τουριστικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα μείζον συστατικό του συνολικού προγράμματος οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης που στοχεύει στην όσο το δυνατόν ακριβή παρουσίαση του στελεχιακού δυναμικού της επιχείρησης, και εντοπίζει τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες σε στελέχη που χρειάζονται για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσπάθεια υλοποίησης εκπαιδευτικού σχεδιασμού και στην εξασφάλιση ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης των στελεχών της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πολιτική της τουριστικής επιχείρησης
Ο σκοπός της παρούσης διδακτικής ενότητας είναι να σκιαγραφήσει την πολιτική της τουριστικής επιχείρησης σε ότι αφορά στην αξιολόγηση και ανάπτυξη των στελεχών της. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα στάδια αξιολόγησης των στελεχών για να διαπιστωθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξής τους. Στη συνέχεια μας απασχολεί η οργανωτική ανάλυση, η οποία αφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην κατάργηση υπαρχουσών θέσεων ή στον εντοπισμό θέσεων που πρόκειται να κενωθούν. Η οργανωτική ανάλυση στελεχιακού δυναμικού αποτελεί μέρος του γενικού χρονοδιαγράμματος της επιχείρησης, εντάσσοντας σε αυτό τις προσδοκώμενες αλλαγές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Απογραφή στελεχών και χαρτογράφηση διαδοχής
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναλύσει τη διαδικασία απογραφής των στελεχών της τουριστικής επιχείρησης και να χαρτογραφήσει τη διάδοχη κατάσταση.. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον πίνακα απογραφής και διαδοχής στελεχών για να διαπιστωθούν οι προσδοκώμενες αλλαγές, όπως αυτές προκύπτουν κατά την οργανωτική ανάλυση. Γίνεται επίσης αναφορά στη διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος απογραφής και ανάπτυξης του στελεχιακού δυναμικού, το οποίο υποστηρίζεται από τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων και στο οποίο βασίζεται ο σχεδιασμός για την ικανοποίηση των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό σε συνάρτηση με τους υπάρχοντες ανθρώπινους και υλικούς πόρους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Πλάνο ενεργειών για επαγγελματική ανάπτυξη
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει ως σκοπό να αναλύσει τη συγκρότηση ενός πλάνου ενεργειών επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών της τουριστικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εκπονούνται πλάνα ενεργειών που αφορούν στην εκπαίδευση των στελεχών, στην εξέλιξή τους, στον τρόπο που θα τα καταστήσουν ικανά να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Αναφέρονται οι εκπαιδευτικές μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα, συντονίζονται από τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων και αποσκοπούν στη διαρκή κατάρτιση των στελεχών της επιχείρησης προς όφελος της σταδιοδρομίας τους, αλλά και προς όφελος της ίδιας της τουριστικής επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - TOUR OPERATORS & OUTGOING
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Οργάνωση & Λειτουργία Τour Operators
Η παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζει τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία των tour operators (διοργανωτών ταξιδιών) και τον εξερχόμενο τουρισμό. Τα δύο αυτά θέματα είναι απόλυτα συνυφασμένα στο βαθμό που ένας tour operator (Τ.Ο.) δραστηριοποιείται κατά κανόνα στην αγορά ζήτησης και οι επιχειρηματικές του λειτουργίες έχουν ως κεντρικό άξονα τις υπηρεσίες εξερχόμενου τουρισμού. Η διδακτική ενότητα εστιάζεται λοιπόν στην περιγραφή του ρόλου των Τ.Ο. στο σύγχρονο τουρισμό και στην παρουσίαση της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πακέτο Διακοπών & Τοur Operating
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διοργάνωση πακέτων διακοπών (tour operating). Τα θέματα αυτά είναι:
 • το πακέτο διακοπών,
 • η σύνθεση και
 • ο σχεδιασμός πακέτων διακοπών.
Ειδικότερα, η διδακτική ενότητα στοχεύει στην ανάδειξη των παραμέτρων μεθοδολογίας του tour operating.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Σχεδιασμός, Οργάνωση & Υλοποίηση Πακέτων
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην επιχειρησιακή και λειτουργική ανάλυση της διοργάνωσης και υλοποίησης πακέτων / προγραμμάτων διακοπών. Πρόκειται για την επιχειρησιακή προσέγγιση του tour operating. Αναλύονται οι βασικές φάσεις παραγωγής των τουριστικών πακέτων, καθώς επίσης και η υλοποίηση των οργανωμένων ταξιδιών με τη διεκπεραίωση των αναγκαίων εξειδικευμένων εργασιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μελέτη Περίπτωσης 1 - Τουριστικό Πακέτο με Πλοίο & Λεωφορείο
Η παρούσα διδακτική ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση των ζητημάτων:
 • οργάνωσης,
 • κοστολόγησης,
 • τιμολόγησης και
 • υλοποίησης ενός τουριστικού πακέτου, με τη βοήθεια μιας μελέτης περίπτωσης.
Αναδεικνύονται κατά αυτό τον τρόπο όλα τα κρίσιμα σημεία και παράμετροι επιτυχούς οργάνωσης και υλοποίησης του τουριστικού πακέτου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μελέτη Περίπτωσης 2 - Πρόγραμμα Ευρείας Κλίμακας με Αεροπλάνο
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση και ανάλυση των ζητημάτων σχεδιασμού tour operating ενός προγράμματος ευρείας κλίμακας με μεταφορικό μέσο το αεροπλάνο. Αποσκοπεί στην επιχειρησιακή ανάλυση ενός μεγάλου προγράμματος και στην ανάδειξη όλων των παραγόντων και παραμέτρων που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Στοχεύει, επίσης, να αναλύσει το συναφές ζήτημα της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού με τις υποχρεώσεις των δύο μερών (διοργανωτή ταξιδιών και τουρίστα - πελάτη).
ΜΑΘΗΜΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διανομή: Γενικές Έννοιες & Σύγχρονοι Δίαυλοι Διανομής
Η παρούσα διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια της Διανομής ως συστατικό στοιχείο του στρατηγικού μάρκετινγκ. Αποβλέπει στο να καλύψει τις γενικές έννοιες που σχετίζονται με τη διανομή καθώς και να αναπτύξει τους σύγχρονους διαύλους διανομής που διαμορφώνονται στις αγορές. Απώτερος σκοπός είναι να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να κατανοεί τις διαδικασίες εκείνες της διανομής που ωθούν τους managers να λαμβάνουν αποφάσεις για να επιτύχουν τους στόχους του στρατηγικού μάρκετινγκ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τιμή: Ορισμός και Σπουδαιότητα
Η παρούσα διδακτική ενότητα έχει σαν κύριο σκοπό να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στο δεύτερο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ, που είναι η τιμή. Βασική επιδίωξη της είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι τιμές στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή όταν λειτουργούν οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης χωρίς κάποιου άλλου είδους εξωτερική παρέμβαση. Ακόμη, είναι σημαντικό να κατανοήσει τη σπουδαιότητα της τιμής τόσο από την χρηματοοικονομική της πλευρά, όσο και από την πλευρά του μάρκετινγκ και της στρατηγικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Τιμή: Στρατηγικές Τιμολόγησης
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση ανάλογα με το σκοπό που θέλει να επιτύχει και τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην αγορά. Βασική επιδίωξη, είναι να γίνουν αντιληπτές οι διάφορες μέθοδοι και διαδικασίες, με τις οποίες είναι δυνατό να καθοριστεί η τιμολογιακή πολική και να αναπτυχθούν οι θετικές και οι αρνητικές επιδράσεις της κάθε μεθόδου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Προβολή: Έννοια και Τεχνικές
Στην παρούσα διδακτική ενότητα ορίζεται η έννοια της προβολής ως συστατικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ. Η προβολή, με τη βοήθεια μηνυμάτων, προσπαθεί να επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τους αγοραστές στην κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αντικειμενικός σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα στοιχεία που συνιστούν την προβολή, ο ρόλος του καθενός στη λειτουργία της επιχείρησης και, γενικότερα, οι σκοποί της προβολής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προβολή - Διαφήμιση
Η παρούσα διδακτική ενότητα μελετά το ρόλο της διαφήμισης στο μίγμα της προβολής, αλλά και τη συμβολή της στους γενικότερους στόχους του μίγματος μάρκετινγκ της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Δημόσιες σχέσεις και δημοσιότητα
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα πραγματεύεται την έννοια των Δημοσίων Σχέσεων ως στοιχείο του μίγματος προβολής, αλλά και της γενικότερης στρατηγικής μάρκετινγκ της επιχείρησης. Είναι αλήθεια πως οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και τη θεσμοθέτησή τους τα τελευταία χρόνια. Όμως, η παρούσα διδακτική ενότητα στοχεύει στο να παρουσιάσει πως λειτουργούν μέσα στις επιχειρήσεις και το ρόλο τους σε ένα επιτυχημένο μίγμα μάρκετινγκ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Προβολή - Προώθηση των Πωλήσεων
Η διδακτική ενότητα έχει σαν κύριο σκοπό να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην έννοια της προώθησης των πωλήσεων. Η προώθηση των πωλήσεων αποτελεί μαζί με τη διαφήμιση, την προσωπική πώληση και τις δημόσιες σχέσεις το μίγμα προβολής μιας επιχείρησης. Με την έκταση και την ένταση που θα χρησιμοποιηθεί καθένα από αυτά τα στοιχεία στο μίγμα προβολής, που συμπεριλαμβάνεται με τη σειρά του στο μίγμα μάρκετινγκ της επιχείρησης, εξαρτάται από το είδος του προϊόντος, τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης, τους στρατηγικούς και τους τακτικούς στόχους του μίγματος προβολής, την ένταση της διανομής και την τιμή του προϊόντος. Παρατηρούμε επομένως, ότι όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Προβολή - Προσωπική Πώληση
Η διδακτική ενότητα έχει σκοπό να εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε όλα τα στάδια πραγματοποίησης μιας πώλησης. Οι πωλήσεις της επιχείρησης είναι εκείνες που στηρίζουν όλο το οικοδόμημα, καθώς αποτελούν τα έσοδα με τα οποία η επιχείρηση από τη μία θα καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα και από την άλλη θα αποταμιεύσει ως κέρδη για μελλοντικές επενδύσεις. Επομένως, κατανοούμε ότι σκοπός των επιχειρήσεων είναι η πώληση. Πώς όμως η πώληση θα είναι επιτυχημένη, ώστε και ο πελάτης να μείνει ικανοποιημένος, αλλά και η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει μακροχρόνιες πωλήσεις; Εάν οι επιχειρήσεις σεβαστούν τον πελάτη και ολόκληρη τη διαδικασία πώλησης, τα οφέλη τους θα είναι πολλαπλά και μακροπρόθεσμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Στρατηγική - Μάρκετινγκ της Ξενοδοχειακής Αλυσίδας Travel INN
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ανάλυση της στρατηγικής μάρκετινγκ η οποία υιοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από μια ξενοδοχειακή αλυσίδα που δραστηριοποιείται στην βρετανική αγορά των φθηνών ξενοδοχείων. Στοχεύει επίσης να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η ηγετική εταιρεία στην αγορά ανέπτυξε μια στρατηγική για να καταστεί πιο ανταγωνιστική, διαφοροποιώντας την προσφορά της και παρέχοντας μια ποιότητα προϊόντος, καλύτερη σχέση αξίας υπηρεσιών - τιμής και υψηλότερη ικανοποίηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Καινοτόμα στρατηγική μάρκετινγκ στο Internet από μια πρωτοπόρα μικρή επιχείρηση καταλύματος
Αυτή η διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ανάλυση της στρατηγικής μάρκετινγκ η οποία υιοθετήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από μια πολύ μικρή ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε στο πεδίο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και απέφερε σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση. Στοχεύει επίσης να αναδείξει ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή μιας στρατηγικής μάρκετινγκ είναι εφικτή και για τις μικρές επιχειρήσεις, αρκεί να έχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μάρκετινγκ, τόσο στην ποιότητα προϊόντος όσο και στο πεδίο του ενδιαφέροντος για τον πελάτη.
ΜΑΘΗΜΑ - ΜΙΓΜΑ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προϋπολογισμός και Τεχνικές Πωλήσεων
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε αρχικά με εισαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των πωλήσεων και εν συνεχεία θα επικεντρωθούμε με ζητήματα που άπτονται του τρόπου επίτευξης μιας δυναμικής σε επίπεδο επίτευξης πωλήσεων. Επίσης θα δούμε πως συνδέεται η κατά Pareto αποτελεσματικότητα με τις πωλήσεις, καθώς τον τρόπο δημιουργίας του προϋπολογισμού των πωλήσεων. Τέλος θα εντρυφήσουμε στις κυριότερες τεχνικές πωλήσεων, που είναι απαραίτητες για την αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εξειδικευμένες Διαδικασίες Πωλήσεων
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα επικεντρωθούμε σε εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τον τρόπο πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε οργανισμού, καθώς και την πρακτική του B2B marketing που αποτελεί και τη σημαντικότερη δράση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε τον τρόπο που θα πρέπει να κλείσει αποτελεσματικά μια συναλλαγή πώλησης και τέλος θα διεισδύσουμε τη διαδικτυακή πώληση που αποτελεί και το μέλλον των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κύκλος Ζωής του Προϊόντος και Καινοτομία
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση της εν λόγω διδακτικής ενότητας με τη συσχέτιση των βασικών εννοιών – προϊόν, υπηρεσία, ιδέα – στα πλαίσια του marketing θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος, εξηγώντας πότε θα πρέπει ένα προϊόν να εισέρχεται και να αποσύρεται στην αγορά και αναλύοντας τη σημασία και το ρόλο της καινοτομίας τόσο στην εξέλιξη των προϊόντων, όσο και στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Υπηρεσίες και Branding
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με τη σημασία των υπηρεσιών στην οικονομική ανάπτυξη, θα δούμε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και θα παραθέσουμε μια κατάταξη με τις σημαντικότερες υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε την έννοια και τη σημασία του όρου branding, ενώ θα αναλύσουμε και τις σημαντικότερες στρατηγικές branding.
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Sysco Medallion PMS
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Δημιουργία τιμοκαταλόγων - Rate Rules
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ιστορικό (πελατών - πρακτορείων)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαχείριση κρατήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση groups και οικογενειακών κρατήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση λογαριασμού πελατών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διαχείριση χρεωστών - εσωτερικών λογαριασμών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Night audit - Housekeeping
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Συνέδρια - Εκδηλώσεις
ΜΑΘΗΜΑ - Πρακτική Εφαρμογή του Λογισμικού Sysco Medallion PMS
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης 1-8

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνα: 2103689354 , 2103689381

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.