Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη» απευθύνεται σε ειδικούς της ψυχικής υγείας, επαγγελματίες του χώρου της υγείας και σε όποιον ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί στο αντικείμενο της ψυχοθεραπείας ή/και της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Εξετάζει τις κυριότερες θεωρίες στις οποίες βασίζονται οι ψυχοθεραπευτικές και οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις. Περιγράφει τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση της ιδιότητας του ψυχοθεραπευτή. Αναλύει το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, τη σημασία της θεραπευτικής σχέσης και τις βασικές αρχές των σημαντικότερων σχολών. Επίσης, παρουσιάζει τις συμβουλευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης σχετικά με τις θεωρίες στις οποίες βασίζονται τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, αλλά και σχετικά με τις μεθόδους που εφαρμόζονται κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη 4 80 6,67 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Ψυχοθεραπεία: Εισαγωγικές έννοιες και θεωρητικά μοντέλα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τι είναι ψυχοθεραπεία;
Σκοπός αυτής της εισαγωγικής διδακτικής ενότητας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Κατ’ αρχήν παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους έχουν έχουν οριστεί οι όροι «ψυχοθεραπεία» και «συμβουλευτική».
Στη συνέχεια παρατίθενται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, και ο τρόπος με τον οποίο νοείται η ψυχοθεραπευτική διαδικασία στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Ακόμη γίνεται αναφορά στα ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διάφορων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και στους κοινούς θεραπευτικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην επιθυμητή θεραπευτική έκβαση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ψυχαναλυτική/ Ψυχοδυναμική σχολή 1 (Freud)
Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της Φροϋδικής ψυχαναλυτικής θεωρίας και των κλινικών εφαρμογών που απορρέουν από αυτή. Περιγράφεται το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώθηκε η θεωρία του Freud και οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η ψυχανάλυση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εξελίξεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας και η επίδρασή της στην κλινική εφαρμογή του ψυχαναλυτικού μοντέλου. Επίσης αναφέρονται οι βασικές μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας και συζητείται η αποτελεσματικότητα του μοντέλου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ψυχαναλυτική/ Ψυχοδυναμική σχολή 2 (Αdler/ Jung)
Σκοπός της δεύτερης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των θεωριών και των κλινικών εφαρμογών που απορρέουν από την ατομική ψυχολογία του Adler και την θεωρία του Jung. Κατ’αρχάς παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Jung και ο Adler διαμόρφωσαν αρχές τις αναλυτικής ψυχοθεραπείας (Jung ) και τις αρχές της ατομικής ψυχολογίας (Adler). Στη συνέχεια αναφέρονται τα στάδια της θεραπείας που απορρέουν από τη θεωρία του Adler, οι βασικές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη και παρουσιάζονται ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της. Αντίστιχα, περιγράφεται η θεραπευτική στρατηγική που απορρέει από τη θεώρηση της προσωπικότητας βάσει της θεωρίας του Jung και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται, εξετάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ουμανιστική θεωρία
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα συνοψίζονται οι αρχές στις οποίες βασίζεται η θεωρία του Carl Rogers σχετικά με την προσωπικότητα, την ψυχοθεραπεία και την ψυχοπαθολογία. Στη συνέχεια περιγράφονται οι ψυχοθεραπευτικές τεχνικές και οι μέθοδοι που απορρέουν από την ουμανιστική θεώρηση και ο τρόπος με τον οποίο εξελιχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Ακόμη αναφέρονται συγκεκριμένες εφαρμογές της ουμανιστικής θεραπείας και γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένα θέματα στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Τέλος, εξετάζονται μελέτες της αποτελεσματικότητας της ουμανιστικής προσέγγισης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Συμπεριφορικό μοντέλο
Σκοπόςτηςδιδακτικήςενότηταςείναιναπεριγραφούνοιαρχέςστιςοποίεςβασίζεταιησυμπεριφοριστική θεραπεία. Περιγράφονται οι εφαρμογές οι νόμοι της μάθησης και πώς αυτοί εφαρμόζονται στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, όπως και συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη. Επίσης εξετάζεται η ψυχοπαθολογία και ο τρόπος αξιολόγησή της στο πλαίσιο του συμπεριφορικού μοντέλου. Τέλος αναφέρονται τα βιβλιογραφικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συμπεριφορικού μοντέλου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Γνωσιακό μοντέλο
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να περιγράφουν τα γενικά χαρακτηριστικά των γνωσιακών προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία. Περιγράφονται οι θεωρητικές αρχές που διέπουν τις γνωσιακές παρεμβάσεις, αλλά και οι διαφορές μεταξύ των θεραπευτικών μοντέλων του Ellis, του Beck και του Meichenbaum. Στη συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι γνωσιακοί θεραπευτές εξετάζουν την ψυχοπαθολογία, οι διαδικασίες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία, και συγκεκριμένες γνωσιακές τεχνικές που εφαρμόζονται κατά τη διάρκειά της. Τέλος, αναφέρονται τα βιβλιογραφικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής παρέμβασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Υπαρξιστικό και Gestalt μοντέλο
Στη διδακτική ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της υπαρξιστικής θεωρίας στη φιλοσοφία και της εφαρμογής της στην ψυχοθεραπεία. Αρχικά παρουσιάζονται ορισμένοι κεντρικοί υπαρξιστές φιλόσοφοι και στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές υπαρξιστικές έννοιες, που αποτελούν το αντικείμενο της υπαρξιστικής και της gestalt ψυχοθεραπείας. Αναφέρονται συγκεκριμένες τεχνικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια αυτού του μοντέλου ψυχοθεραπείας, όπως και άλλα θέματα που αφορούν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Τέλος, εξετάζεται η επιστημονική τεκμηρίωση της υπαρξιστικής θεώρησης της ψυχοθεραπείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Συνθετική/ απαρτιωτική ψυχοθεραπεία
Στη διδακτική ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν τη σύνθεση ήδη υπαρχόντων θεραπευτικών μοντέλων. Στην αρχή της ενότητας εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν πολλά μοντέλα ψυχοθεραπείας και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του να ακολουθείται ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι σύγχρονες τάσεις σχετικά με την απαρτίωση των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, όπως διαφαίνονται σε παρεμβάσεις του τύπου της διαλεκτικής συμπεριφορικής θεραπείας και της γνωσιακής-νοοκατασκευαστικής θεραπείας.
ΜΑΘΗΜΑ - Ψυχοθεραπεία: Πρακτικές εφαρμογές
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Θεραπευτική Σχέση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των στοιχείων που συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση μίας ουσιαστικής θεραπευτικής σχέσης μεταξύ του ψυχοθεραπευτή και του θεραπευόμενου. Εξετάζονται οι ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται εκ μέρους του θεραπευτή και οι παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στη σύναψη, ενδυνάμωση και διατήρηση της σχέσης, την οποία ο θεραπευόμενος βιώνει ως ουσιαστική και εποικοδομητική. Τέλος, αναφέρονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση της θεραπευτικής συμμαχίας και η σημασία που έχει αυτή για την έκβαση της θεραπείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις για την Αϋπνία
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή της αϋπνίας και της ψυχοθεραπευτικής της αντιμετώπισης. Παρατίθενται και εξετάζονται οι βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη, την εγκατάσταση και τη διατήρηση της διαταραχής, καθώς και οι μηχανισμοί που επηρεάζουν την πορεία της συμπτωματολογίας. Επίσης, παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα που αφορούν την αιτιοπαθογένεια της αϋπνίας, όπως το συμπεριφορικό και το γνωσιακό μοντέλο. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των οδηγιών της “υγιεινής του ύπνου” καθώς και του γνωσιακού-συμπεριφορικού ψυχοθεραπευτικού μοντέλου για την αντιμετώπιση της αϋπνίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις για τη Διαταραχή Πανικού
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή των γενικών κλινικών χαρακτηριστικών των διαταραχών άγχους και συγκεκριμένα της διαταραχής πανικού. Εκτίθεται η πολυμορφία των συμπτωμάτων της διαταραχής και περιγράφεται ο μηχανισμός που επηρεάζει την έναρξη, την εγκατάσταση και την παγίωσή της, παρατίθενται οι μηχανισμοί που επηρεάζουν την πορεία της συμπτωματολογίας στο πλαίσιο του γνωσιακoύ-συμπεριφορικού μοντέλου αιτιοπαθογένειας της διαταραχής, και περιγράφεται η ψυχοθεραπευτική μέθοδος που απορρέει από αυτή την προσέγγιση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εκπαίδευση στη Θετική Διεκδικητική Συμπεριφορά
Η διδακτική ενότητα αυτή έχει ως σκοπό την κατανόηση των χαρακτηριστικών της θετικής διεκδικητικής συμπεριφοράς και την περιγραφή των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, με σκοπό την ανάπτυξη των θετικών διεκδικητικών κοινωνικών δεξιοτήτων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Αρχικά εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της θετικής διεκδικητικής συμπεριφοράς που στοχεύει στην υπεράσπιση των προσωπικών δικαιωμάτων του κάθε ατόμου, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα του άλλου προσώπου. Στη συνέχεια περιγράφεται ένα δομημένο και ερευνητικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα παρέμβασης που έχει ως στόχο την εκπαίδευση στη θετική διεκδικητική συμπεριφορά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Στη διδακτική ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση του τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Αρχικά προσδιορίζεται το αντικείμενο και εκτίθενται οι αρχές και οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας σχετικά με την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Στη συνέχεια περιγράφονται τρεις από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις σχετικά με τη διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του ατόμου: η προσέγγιση του Parsons, η προσέγγιση του Holland και η προσέγγιση του Super. Τέλος, περιγράφεται το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης και οι τρόποι διαχείρισης του εργασιακού stress.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Προβλήματα στις Διαφυλικές Σχέσεις λόγω έλλειψης Ειδικών Κοινωνικών Δεξιοτήτων
Στη διδακτική ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των κοινωνικών δεξιοτήτων που ευοδώνουν τη σύναψη και τη συντήρηση των διαφυλικών σχέσεων. Αρχικά παρουσιάζονται οι συμπεριφορές που απαρτίζουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σύναψη, τη συντήρηση και την εξέλιξή τους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την ύπαρξη κοινωνικού άγχους. Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά ορισμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες που προάγουν τη σύναψη διαφυλικών σχέσεων και στην καλύτερη διαχείριση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που σχετίζονται με το κοινωνικό άγχος, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου στην επαφή με άτομα του αντίθετου φύλου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Θεραπεία Ζεύγους και Οικογένειας
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της θεραπείας ζεύγους και της οικογενειακής θεραπείας. Αρχικά παρουσιάζονται τα ζητήματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν σε μία συντροφική σχέση και στη συνέχεια εκτίθενται βασικές αρχές της θεραπείας ζεύγους, καθώς και τα επιμέρους στάδια τα οποία απαρτίζουν τη θεραπευτική παρέμβαση. Το δεύτερο μέρος της ενότητας αφορά στην οικογένεια. Αρχικά περιγράφεται η λειτουργία του οικογενειακού πλαισίου και ακολούθως οι γενικές αρχές των μοντέλων παρέμβασης, εστιάζοντας στη γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία της οικογένειας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις για τις Διαταραχές Διατροφής
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των διαταραχών που σχετίζονται με την πρόσληψη τροφής. Παρατίθενται και εξετάζονται οι βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη, την εγκατάσταση και την παγίωση των διαταραχών πρόσληψης τροφής, δηλαδή της ψυχογενούς ανορεξίας, της ψυχογενούς βουλιμίας και της διαταραχής υπερφαγίας. Επίσης, παρουσιάζονται τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των διαταραχών, καθώς και οι μεταξύ τους διαφορές. Τέλος, εκτίθεται το γνωσιακό-συμπεριφορικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο για την αντιμετώπιση των διαταραχών διατροφής.
Τι είπαν για εμάς οι εκπαιδευόμενοί μας ...
Φανή Καρνέση
Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και Πράξη
«Χθες παρέλαβα το Πιστοποιητικό μου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την άψογη συνεργασία σας καθ' όλη την διάρκεια του εξαμήνου.
Ελπίζω σύντομα να μπορέσω να παρακολουθήσω κάποιο νέο πρόγραμμα, οπότε θα παρακαλούσα να με ενημερώνετε για οποιαδήποτε νέα προγράμματα.

Ευχαριστώ,
Φανή Καρνέση»

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.