Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός  (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 ERP)
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 ERP)

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 ERP)» εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ψηφιακής Πρακτικής & Εκπαίδευσης (Digital Practice & Education - D.P.E.). Αποτελεί την πιο τεκμηριωμένη και επιστημονικά ολοκληρωμένη πρόταση θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης και απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν: Θεωρητική γνώση σχετικά με τη διοίκηση μιας επιχείρησης, γνώση του λογισμικού ERP της εταιρίας πληροφορικής Softone, δεξιότητες και εμπειρία σε πραγματικά δεδομένα εργασίας (on the job training) μέσω της Πρακτικής Εφαρμογής του Λογισμικού (case studies) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η παραπάνω δομή του προγράμματος διασφαλίζει υψηλό επίπεδο παρεχόμενης γνώσης. Σκοπός του προγράμματος είναι ο εκπαιδευόμενος να συνδυάσει και να αξιοποιήσει τα διαφορετικά εργαλεία γνώσης που του παρέχονται έτσι ώστε να δημιουργήσει τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες μελλοντικής διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Εκμάθηση του Λογισμικού Soft1 ERP) 8 234 19,5 Εξειδίκευσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Course 1 - Η Επιχείρηση και οι Λειτουργίες της.
Σκοπός της διδακτικής ενότητάς είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι της επιχείρησης και να αναλυθεί ο τρόπος επίτευξης αυτών στο πλαίσιο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Course 1 -Οργανωτικός Σχεδιασμός και Οργανωτικές Δομές.
Στο παρόν τμήμα σκοπός μας είναι να κατανοήσετε την έννοια της οργάνωσης όπως και τους στόχους της. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην κατανόησης της έννοιας και της φύσεως των οργανωτικών δομών, όπως επίσης και των παραγόντων που τις προσδιορίζουν. Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της διοίκησης εξετάζοντας τη δομική και τη λειτουργική της διάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των παραπάνω διαστάσεων θα εξετάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη και τις διάφορες προσεγγίσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Course 1 - Ηγεσία και συγκρούσεις στην Επιχειρησιακή Οργάνωση.
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσει τον ρόλο της ηγεσίας μέσα στην οργάνωση της επιχείρησης και να αναλύσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Course 1 - Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχειρήσεως.
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση διάθεσης των κερδών. Ταυτόχρονα θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Course 2 - Μορφές Χρηματοδότησης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσουμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης και τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές. Παράλληλα, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς επίσης και τους κινδύνους που διατρέχει η οικονομική μονάδα από την άντληση αυτών.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Course 1 - Η επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει σαφής και κατανοητή η έννοια της επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματά της στην καθημερινότητα, καθώς και η συμβολή της στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Course 1 - Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητάς είναι η παρουσίαση των εννοιών της αβεβαιότητας και του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι’ αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μέτρηση της αβεβαιότητας, στη συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του κινδύνου καθώς και στην απόδοση που απαιτεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Course 1 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην ενότητα αυτή μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό ενδιαφέρον δίνεται τόσο στη διάχυση της καινοτομίας όσο και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας με τη χρήση εννοιών, όπως οι επιθετικές και οι αμυντικές καινοτομίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Course 1 - Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στην ενότητα αυτή μελετούνται η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, εξετάζονται οι μορφές και οι τύποι των επιχειρηματικών ευκαιριών. Το βασικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στον εντοπισμό όσο και στη δημιουργία των επιχειρηματικών. Τέλος ένα σημαντικό μέρος της ενότητας αφιερώνεται τόσο στη μελέτη των ερευνών αγοράς όσο και στην παρουσίαση του διεθνή ορίζοντα της επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Course 2 - Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, ενώ αναλύονται και οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Γι' αυτό το λόγο, περιγράφεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και η σχέση τους με τον χρόνο εισαγωγής του στην αγορά, και η σχέση του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος με την τεχνολογία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Course 2 - Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. Στη συνέχεια της ενότητας θα αναλυθεί το πώς αυτά τον ωθούν σε επιχειρηματική δράση.
ΜΑΘΗΜΑ - Μίγμα Marketing και Επιχειρηματική Ανάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προϋπολογισμός και Τεχνικές Πωλήσεων
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας θα ασχοληθούμε αρχικά με εισαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των πωλήσεων και εν συνεχεία θα επικεντρωθούμε με ζητήματα που άπτονται του τρόπου επίτευξης μιας δυναμικής σε επίπεδο επίτευξης πωλήσεων. Επίσης θα δούμε πως συνδέεται η κατά Pareto αποτελεσματικότητα με τις πωλήσεις, καθώς τον τρόπο δημιουργίας του προϋπολογισμού των πωλήσεων. Τέλος θα εντρυφήσουμε στις κυριότερες τεχνικές πωλήσεων, που είναι απαραίτητες για την αύξηση του επιπέδου των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εξειδικευμένες Διαδικασίες Πωλήσεων
Σε αυτή τη διδακτική ενότητα θα επικεντρωθούμε σε εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τον τρόπο πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε οργανισμού, καθώς και την πρακτική του B2B marketing που αποτελεί και τη σημαντικότερη δράση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε τον τρόπο που θα πρέπει να κλείσει αποτελεσματικά μια συναλλαγή πώλησης και τέλος θα διεισδύσουμε τη διαδικτυακή πώληση που αποτελεί και το μέλλον των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κύκλος Ζωής του Προϊόντος και Καινοτομία
Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση της εν λόγω διδακτικής ενότητας με τη συσχέτιση των βασικών εννοιών – προϊόν, υπηρεσία, ιδέα – στα πλαίσια του marketing θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος, εξηγώντας πότε θα πρέπει ένα προϊόν να εισέρχεται και να αποσύρεται στην αγορά και αναλύοντας τη σημασία και το ρόλο της καινοτομίας τόσο στην εξέλιξη των προϊόντων, όσο και στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Υπηρεσίες και Branding
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας με τη σημασία των υπηρεσιών στην οικονομική ανάπτυξη, θα δούμε ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και θα παραθέσουμε μια κατάταξη με τις σημαντικότερες υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε την έννοια και τη σημασία του όρου branding, ενώ θα αναλύσουμε και τις σημαντικότερες στρατηγικές branding.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προώθηση
Στην παρούσα διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με την προώθηση του προϊόντος που αποτελεί ένα από τα 4 P του μίγματος marketing. Πρώτα από όλα θα δούμε με ποιον τρόπο επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός του κοινού – στόχου (target group) και εν συνεχεία τα ασχοληθούμε με τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού προώθησης και την ανάλυση του σχεδίου προώθησης των προϊόντων. Τέλος θα δούμε το ρόλο που παίζουν τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στην επίτευξη του σχεδίου προώθησης και της αύξησης των πωλήσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Κανάλια Διανομής
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των καναλιών διανομής και του συνόλου της διαδικασίας που απαιτείται προκειμένου ένα προϊόν να φτάσει στον τελικό αποδέκτη. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε ποιες στρατηγικές ακολουθούνται για τη δημιουργία των κατάλληλων καναλιών διανομής, το σύνολο της αλυσίδας διανομής του προϊόντος, καθώς και τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του κάθε καναλιού. Τέλος θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα της αδειοδότησης (licensing) και δικαιοχρησίας (franchising).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Τιμολόγηση
Στην εν λόγω διδακτική ενότητα θα εξετάσουμε μια ακόμα σημαντική μεταβλητή του μίγματος marketing που είναι η τιμολόγηση των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε με ποιον τρόπο μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός θα τιμολογήσει ένα προϊόν και τις στρατηγικές που ακολουθεί λαμβάνοντας – μεταξύ άλλων – παράγοντες όπως το κόστος και η ελαστικότητα του προϊόντος που δείχνει και τη μορφή αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο εκάστοτε οργανισμός.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Έλεγχος, Προσαρμογές και Διορθωτικές Κινήσεις
Στα πλαίσια της εν λόγω διδακτικής ενότητας θα επικεντρωθούμε στη διαδικασία ελέγχου του συνόλου των λειτουργιών που συνδέονται με τη Διοικητική Λογιστική. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε κατά πόσο τα πραγματικά μεγέθη ταυτίζονται με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη και αν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις να εξεταστεί που οφείλονται, ποιοι παράγοντες δεν έχουν ληφθεί υπόψη και να λάβουν χώρα οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Έννοιες Λογιστικής- Τα δυο Λογιστικά Υποδείγματα
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στον κόσμο της λογιστικής διασαφηνίζοντας τόσο την έννοια της λογιστικής ως επιστήμη, όσο και την έννοια της λογιστικής μονάδας. Παρουσιάζονται οι διάφοροι κλάδοι με τους οποίους σχετίζεται ο κλάδος της λογιστικής και παράλληλα διαχωρίζεται η λογιστική, ως γενικός κλάδος, σε επιμέρους κλάδους. Σε αυτή την ενότητα επίσης γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των δύο βασικών λογιστικών υποδειγμάτων τα οποία συνυπάρχουν σε μία σύγχρονη επιχείρηση και τα οποία θα αναλυθούν με λεπτομέρεια στις διδακτικές ενότητες που θα ακολουθήσουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Βασικές Λογιστικές Αρχές
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στο χώρο της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται η έννοια του όρου Χρηματοοικονομική Λογιστική και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον συγκεκριμένο κλάδο της Λογιστικής. Παράλληλα, αναλύεται το πλαίσιο ζήτησης και προσφοράς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς επίσης αναφέρονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, οι οποίες τελικά θα ενσωματωθούν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Τέλος, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση όλων των υποθέσεων, των αρχών και των παραδοχών οι οποίες διέπουν την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ισολογισμός
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ισολογισμού. Αναλύονται τα συστατικά μέρη του Ισολογισμού καθώς επίσης και η βασική σχέση η οποία τα συνδέει. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι δύο μορφές με τις οποίες μπορεί να καταρτιστεί ένας ισολογισμός, ενώ αναλύονται και τα διάφορα είδη ισολογισμών. Τέλος, γίνονται κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με την κατάρτιση ενός ισολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λογιστική χρήση και απογραφή
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να κάνει μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της λογιστικής χρήσης και της απογραφής. Αποσαφηνίζεται η έννοια της λογιστικής χρήσης και διαχωρίζεται από την έννοια της λογιστικής περιόδου. Επίσης, αναλύεται η έννοια και η χρησιμότητα της απογραφής καθώς επίσης παρουσιάζονται και οι τρόποι αποτίμησης των βασικότερων στοιχείων της απογραφής. Τέλος, διακρίνονται τα είδη της απογραφής ανάλογα με διάφορα κριτήρια και γίνεται συσχετισμός ανάμεσα στην απογραφή και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ισολογισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις έννοιες του εσόδου και του εξόδου, και το χρόνο αναγνώρισης αυτών από την οικονομική μονάδα. Επιπλέον, αναλύονται οι έννοιες του κέρδους και της ζημίας ενώ διακρίνεται πλήρως η έννοια του λειτουργικού αποτελέσματος σε σύγκριση με το αποτέλεσμα χρήσης. Τέλος, γίνονται κάποιες επισημάνσεις ως προς τις μορφές της κατάστασης αποτελέσματος χρήσεως ανάλογα με τον τρόπο κατάρτισης της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Λογιστικό Γεγονός
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει την έννοια του λογιστικού γεγονότος, καθώς και να συγκρίνει αυτό σε σχέση με το κοινωνικό και το οικονομικό γεγονός, και τέλος, να αποσαφηνίσει τα είδη των λογιστικών γεγονότων ανάλογα με το κριτήριο του πόσα μέρη της βασικής λογιστικής ισότητας επηρεάζουν όταν λαμβάνουν χώρα.
ΜΑΘΗΜΑ - Στρατηγική και Εφαρμογές της CRM φιλοσοφίας και προσέγγισης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η έννοια της άξιας στο μαρκετινγκ – value based
marketing Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τη νέα προσέγγιση στο μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες μάρκετινγκ πρέπει να δημιουργούν αξία στους μετόχους της επιχείρησης. Στα πλαίσια της πρώτης διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφορετικής προσέγγισης στο μάρκετινγκ, του Value Based Marketing, αλλά και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η μέτρηση όχι μόνο της αποδοτικότητας, αλλά και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μάρκετινγκ, ο μακροχρόνιος χαρακτήρας και η ανάγκη αλλαγής της οργανωτικής κουλτούρας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Νέες μορφές marketing – RELATIONSHIP MARKETING
Στην πρώτη διδακτική ενότητα έγινε κατανοητή η ανάγκη δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της εταιρίας από τις ενέργειες μάρκετινγκ. Σκοπός της δεύτερης διδακτικής ενότητας είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι πώς μέσω της νέας μορφής Μάρκετινγκ που βασίζεται στη 19 δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τον πελάτη, μπορεί μια εταιρία να αυξήσει την αξία των μετόχων της. Στα πλαίσια της δεύτερης διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Relationship Marketing (Σχεσιακό Μάρκετινγκ ή Μάρκετινγκ που βασίζεται στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες) και θα γίνουν σαφείς οι λόγοι για τους οποίους η επικοινωνία και η προσπάθειες της εταιρίας πρέπει να συγκεντρώνονται όχι τόσο στην απόκτηση νέων πελατών, αλλά στη διατήρηση των ήδη υπάρχοντων και μάλιστα των πιο κερδοφόρων από αυτούς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - CRM εισαγωγή στην έννοια
Η τρίτη διδακτική ενότητα εμβαθύνει στην έννοια της ανάπτυξης σχέσεων με τον πελάτη και παρουσιάζει την έννοια του Customer Relationship Marketing/ Management (CRM). Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τι είναι το CRM και θα κατανοήσει ότι είναι κάτι περισσότερο από κάποιο τεχνολογικό σύστημα, είναι μια ολόκληρη στρατηγική και φιλοσοφία που πρέπει να υιοθετηθεί από ολόκληρη την επιχείρηση. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί αναλυτικά ποια ανάγκη οδήγησε την επιχείρηση να στραφεί σε αυτή την προσέγγιση και θα εξεταστεί το τι ακριβώς κάνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να προσεγγίσουν, να ικανοποιήσουν και να διατηρήσουν τον πελάτη. Τέλος, θα αναλυθούν τα κυριότερα οφέλη που συνεπάγεται η στρατηγική CRM και μέσω παραδειγμάτων θα αποδειχτεί η σημασία της υιοθέτησής της από τη σύγχρονη επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εφαρμοζοντας επιτυχως CRM στρατηγικες
Στην τέταρτη διδακτική ενότητα μελετάται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις για να εφαρμόζουν επιτυχώς το CRM. Παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση τόσο στο σχεδιασμό της CRM στρατηγικής της, όσο και στην υλοποίησή της. Ταυτόχρονα εξετάζονται τα κυριότερα λάθη των εταιριών στην προσπάθεια υιοθέτησης του CRM, τα οποία εξηγούν και τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας των CRM συστημάτων.
ΜΑΘΗΜΑ - Εισαγωγή – Βασικές οδηγίες χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τρόπος λειτουργίας και βασικά εργαλεία χειρισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εξειδικευμένα εργαλεία χειρισμού
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Soft1 ERP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Oργάνωση αποθήκης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαχείριση αποθεμάτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαχείριση πελατών - προμηθευτών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Πώληση / παραγγελιοληψία κ΄αγορά / παραγγελιοδοσία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση προμηθειών - πωλήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Τιμολόγηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Χρηματοοικονομικές διαδικασίες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Λογιστική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Ειδικές και διεθνείς συναλλαγές
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Soft1 ERP ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ON THE JOB TRAINING)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μελέτη Περίπτωσης (Case Study) 1 - 9
Τα Case Studies καθώς και τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσετε στο Γ Μέρος, διαφοροποιούνται ανάλογα με την Επιχείρηση που θα επιλέξετε. Προκειμένου να δείτε τις διαθέσιμες Επιχειρήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://elearn.elke.uoa.gr

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.