Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Project Management
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Project Management

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
To εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Project Management» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων, τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων, την εκμάθηση λογισμικού διαχείρισης έργου, τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της, τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουν το κύριο σώμα του project management.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Project Management 6 195 16,25 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (COURSE 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μορφές Χρηματοδότησης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσουμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης και τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές. Παράλληλα, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς επίσης και τους κινδύνους που διατρέχει η οικονομική μονάδα από την άντληση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μερισματική Πολιτική
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσουμε με ποιον τρόπο η μερισματική πολιτική που ακολουθεί μία επιχείρηση επηρεάζει την αξία της. Ταυτόχρονα, θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφασίζουν ποια μερισματική πολιτική θα ακολουθήσουν, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των κερδών σε μερίσματα και σε παρακρατηθέντα κέρδη.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει σαφής και κατανοητή η έννοια της επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματά της στην καθημερινότητα, καθώς και η συμβολή της στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητάς είναι η παρουσίαση των εννοιών της αβεβαιότητας και του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι’ αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μέτρηση της αβεβαιότητας, στη συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του κινδύνου καθώς και στην απόδοση που απαιτεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην ενότητα αυτή μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό ενδιαφέρον δίνεται τόσο στη διάχυση της καινοτομίας όσο και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας με τη χρήση εννοιών, όπως οι επιθετικές και οι αμυντικές καινοτομίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στην ενότητα αυτή μελετούνται η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, εξετάζονται οι μορφές και οι τύποι των επιχειρηματικών ευκαιριών. Το βασικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στον εντοπισμό όσο και στη δημιουργία των επιχειρηματικών ευκαιριών. Τέλος ένα σημαντικό μέρος της ενότητας αφιερώνεται τόσο στη μελέτη των ερευνών αγοράς όσο και στην παρουσίαση του διεθνή ορίζοντα της επιχειρηματικότητας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα στη Στρατηγική Έργου
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιασθεί και, ταυτόχρονα, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της εφαρμογής στρατηγικών μεθόδων κατά την υλοποίηση ενός έργου. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι παράγοντες που επιβάλλουν τη σωστή χρήση τους, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου η εφαρμογή τους να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιτυχία του υπό υλοποίηση έργου και κατ επέκταση στην επιχείρηση που επέλεξε να τα εφαρμόσει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωτικές Δομές
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας ύπαρξης οργανωτικών δομών κατά την υλοποίηση ενός έργου και τα πλεονεκτήματα που αυτές προσφέρουν στην επιχείρηση και τη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου. Επίσης, να καταστήσει γνωστές τις γενικευμένες μορφές δομών που μπορούν να εφαρμοσθούν και τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγεται η δομή που θα εφαρμοστεί, ανάλογα με το έργο που υπάρχει και το αντίστοιχο περιβάλλον (εσωτερικό-εξωτερικό).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μεθοδολογία Επιλογής & Αξιολόγησης Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η αρχική χαοτική κατάσταση λειτουργίας μιας επιχείρησης, η διαδικασία της διάγνωσης/ αξιολόγησης σχετικά με τα έργα που χρειάζεται να υλοποιηθούν και ο καθορισμός της προτεραιότητας για το καθένα από αυτά. Στη συνέχεια, και για το έργο που επιλέγεται να υλοποιηθεί, παρουσιάζεται συνοπτικά το μοντέλο των ενεργειών/ δραστηριοτήτων που θα οδηγήσει στο τελικό αποτέλεσμα, εντοπίζονται οι κρίσιμες παράμετροι και χαράζεται το σχετικό πρόγραμμα υλοποίησης. Παράλληλα, σχεδιάζεται το πλαίσιο ενεργειών - προτύπων που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου, σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια μέχρι την τελική του υλοποίηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μελέτη σκοπιμότητας (project control charts)
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιασθεί η αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης σκοπιμότητας κατά την υλοποίηση ενός έργου. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα στάδια που ακολουθούνται για τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και την τελική διαμόρφωση της μελέτης σκοπιμότητας, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει αυτή να έχει και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη δημιουργία της και τη χρησιμοποίηση της στην υλοποίηση ενός έργου. Διδακτική Ενότητα 5: Αποτίμηση έργου Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η σύνθετη διαδικασία της ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης - αποτίμησης ενός έργου, με βάση τα αποτελέσματα του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, τους χρησιμοποιούμενους πόρους και το χρησιμοποιούμενο ανθρώπινο δυναμικό.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναφέρεται στον ρόλο και στη σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, ορίζεται το πεδίο δράσης και, πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες και οι στόχοι του τμήματος (ή διεύθυνσης) Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωτική Συμπεριφορά
Στην παρούσα διδακτική ενότητα μελετούνται οι ατομικές (άξιες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζονται ο συσχετισμός των κινήτρων και η ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στο τέλος, θα αναλύονται τα στυλ ηγεσίας καθώς και οι πιθανές αντιδράσεις των εργαζομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέθοδοι και Στρατηγικές της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
Η διδακτική ενότητα τονίζει την άμεση συσχέτιση της στρατηγικής της επιχείρησης με το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων. Δεδομένου ότι η Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή όλων των μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού μιας επιχείρησης αναλύονται οι μέθοδοι προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και αυτές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εργαζομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απασχόληση και Πρακτικές στους Ανθρώπινους Πόρους
Η διδακτική ενότητα μελετά σε πρακτικό επίπεδο τις καθημερινές ενέργειες των εργαζομένων και στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Αναφέρεται σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων και υποδειγμάτων) εξετάζοντας παραδείγματα προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προγραμματισμός Πόρων, Οργάνωση Παραγωγής, Αξιοποίηση Πόρων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα συστήματα προγραμματισμού βέλτιστης διαχείρισης υλικών ή πρώτων υλών για την παραγωγή των τελικών προϊόντων ενός παραγωγικού συστήματος. Πρόσθετα, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία διαμόρφωσης του προγράμματος (Πλάνου) της υλοποίησης ενός ή περισσότερων προϊόντων, για ένα σύνολο περιόδων σε ένα παραγωγικό σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο Κύκλος Ζωής του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο κύκλος ζωής ενός έργου ως μια σειρά από συνεχόμενα στάδια μέσα από τα οποία το κάθε έργο περνά προκειμένου να υλοποιηθεί και να ικανοποιήσει τους στόχους του. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής, που είναι κοινά για όλους τους τύπους έργων, ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει η παρακολούθηση του και ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει η ομάδα εργασίας να προσέξει σε κάθε στάδιο του, καθώς προχωρά χρονικά μέχρι να ολοκληρωθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Έλεγχος Βιωσιμότητας του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία ελέγχου της βιωσιμότητας ενός έργου. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί από την έναρξη υλοποίησης του έργου, η διαδικασία του ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και η αξιόπιστη λειτουργία, διατήρηση, επισκευή ή ανατροφοδότηση του συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του στην πράξη. Στην περιγραφή του συγκεκριμένου ελέγχου λαμβάνεται υπόψη ότι η αξιοπιστία ενός έργου συνήθως σχεδιάζεται παράλληλα με τη δημιουργία του, ενώ η διαδικασία συντήρησης του συνήθως σχεδιάζεται αφού το έργο έχει υλοποιηθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση ενός έργου μέσα από διαδικασίες, συνήθως υποστηριζόμενες από Η/Υ, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν μια επιχείρηση κατά τη φάση του προγραμματισμού του "τι", "πόσο", "πότε" και "που" θα υλοποιηθεί, καθώς και κατά τη φάση του ελέγχου των στόχων που έχουν αρχικά τεθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Πληροφορίας και Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι τεχνικές ολοκληρωμένης αξιοποίησης της πληροφορίας που υπάρχει από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον κατά την έναρξη - σχεδίαση και υλοποίηση ενός έργου, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων (Project Management Information Systems - PMIS), ενώ δίνεται έμφαση στη σημασία της ανατροφοδότησης του συστήματος, όταν υπάρχει εισροή νέας πληροφορίας ή τυχόν αλλαγές σε υπάρχουσες πληροφορίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ελεγκτική Διοίκηση Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη της ελεγκτικής διοίκησης και πως αυτά επιδρούν στη βελτίωση των λειτουργιών ενός έργου καθ όλη τη διάρκεια ζωής του, μιας και κάθε εργασία που διοικείται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες και μεθοδολογία είναι πιο πιθανό να υλοποιηθεί ομαλά και να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τη βέλτιστη διαχείριση στη χρήση "πόρων", χρόνου και ανθρώπινης προσπάθειας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αβεβαιότητα Χρόνου - Αναμενόμενος Χρόνος Περάτωσης Έργου (αριθμοδείκτες)
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει την αβεβαιότητα του χρόνου σε επιμέρους ενέργειες και πως αυτή μπορεί να μεταβάλλει, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, την αρχικά προδιαγεγραμμένη πορεία ενός έργου. Για την υπόθεση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και οι κίνδυνοι που μπορεί αυτή η αβεβαιότητα να δημιουργήσει, τόσο στο ίδιο το έργο όσο και στην επιχείρηση που το υλοποιεί γενικότερα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Δραστηριότητα Βέλος - Κόμβος
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τους κανόνες και τις πιθανές μορφές απεικόνισης και διαμόρφωσης ενός δικτύου δραστηριοτήτων, καθώς και τις τεχνικές με τις οποίες αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να βοηθήσει στην παραπέρα ανάλυση του (εύρεση χρονικών περιθωρίων, ορισμό κρίσιμων δραστηριοτήτων, κατανομή πόρων και ανάλυση κόστους).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συνδυασμός Τριών Χρόνων Υλοποίησης: Αισιόδοξο, Απαισιόδοξο, Πιθανό
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει ότι για την κάθε δραστηριότητα λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα που υπάρχει, θεωρώντας ότι η διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας δεν έχει μια σταθερή τιμή. Η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να περιγράφει δίνοντας τρεις εκτιμήσεις για αυτήν και συγκεκριμένα μια αισιόδοξη τιμή, μια απαισιόδοξη τιμή και την πιθανότερη που θα προέκυπτε συχνότερα, αν η συγκεκριμένη δραστηριότητα επαναλαμβανόταν πολλές φορές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χρονικές Επιταχύνσεις Δραστηριοτήτων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό να επιταχυνθεί η υλοποίηση των επιμέρους κρίσιμων ή μη κρίσιμων δραστηριοτήτων του έργου, όπως για παράδειγμα η ανακατανομή των διατιθέμενων πόρων. Επίσης, θα παρουσιασθούν οι κανόνες χρονικού προγραμματισμού που βοηθούν για την επίτευξη της επιθυμητής χρονικής επιτάχυνσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Χρονοδιάγραμμα Προμηθειών
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιασθούν οι κανόνες και οι τεχνικές που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία των προμηθειών. Οι συγκεκριμένοι κανόνες εξαρτώνται από τις δυνατότητες του υπάρχοντος συστήματος, την ακολουθούμενη πολιτική στη διαχείριση των αποθεμάτων και την επιλογή που επιτρέπει το σύστημα σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος.
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σχεδιασμός Αποθεμάτων, Σχεδιασμός Έργου, Τεχνικές Εξομάλυνσης
Στην συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναλύονται τα κριτήρια σχεδίασης των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων και οι πιθανές μορφές που μπορεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης. Επίσης, γίνεται μια παρουσίαση των αβεβαιοτήτων που είναι πιθανό να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύστημα και με ποιες ενέργειες είναι δυνατόν να τις χειρισθεί κάνεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Έλεγχος Έργου (με βάση τη μέθοδο Critical Path Model CPM - Μελέτες περιπτώσεων)
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου ως διαδικασία ρουτίνας ή ως διαδικασία που υλοποιείται για συγκεκριμένους λόγους, καθώς επίσης και τα βασικά σημεία που ελέγχονται. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο έλεγχος μέσα από την ανάλυση ενός δικτύου και τη μέθοδο ανάλυσης της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Model) με τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων εφαρμογής της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δίκτυο PERT
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο σκοπός είναι να παρουσιασθεί η μέθοδος PERT που χρησιμοποιείται στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου, καθώς και τα πλεονεκτήματα της που επικεντρώνονται κύρια στο γεγονός ότι οι διάρκειες υλοποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων της δεν είναι απαραίτητα σταθεροί αριθμοί, αλλά στοχαστικές μεταβλητές που ακολουθούν την κατανομή βήτα. Στο τέλος, εξετάζεται ο τρόπος που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος για τη διεξαγωγή ανάλυσης ενός έργου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Έργου
Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο τρόπος που εκπονείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου με βάση τις διάρκειες των επιμέρους δραστηριοτήτων, ανάγοντας τις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο έλεγχος της πορείας ενός έργου σημειώνοντας τους σταθμούς αναφοράς και τις κρίσιμες δραστηριότητες ή σχεδιάζοντας το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα. Τέλος, η ανάλυση μας συνεχίζεται με το πώς γίνεται η σχεδίαση ενός γραμμικού διαγράμματος GANTT που αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη βάση του χρονικού προγραμματισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Συγκριτική Διοίκηση - Εναλλακτικές Λύσεις
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα εργαλεία συγκριτικής διοίκησης (benchmarking), τα οποία εφαρμόζονται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις εφόσον επιτρέπουν την αξιολόγηση σε διαρκή βάση της πορείας υλοποίησης ενός έργου. Τα εργαλεία αυτά, αξιοποιώντας την υπάρχουσα πληροφορία από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα επινόησης αξιοποιήσιμων λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο.
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σύνταξη Προϋπολογισμού - Χρηματορροές
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία διαμόρφωσης των προϋπολογισμών (ανά τμήμα ή δραστηριότητα ή προϊόν) και τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη τους (πρόβλεψη επιπέδων δραστηριότητας και αναγκών που θα προκύψουν κατά την επόμενη διαχειριστική περίοδο σε υλικά, προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, κ.λπ.).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κόστος Έργου σε Συνδυασμό με το Χρόνο
Στην παρούσα ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια ανάλυση κόστους των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησης του. Πρόκειται για μια διαδικασία υποστήριξης της παραγωγής, διότι παρέχει στοιχεία που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων (χρόνος δραστηριότητας, χρήσιμος χρόνος, παραγωγή μετρημένη σε πρότυπους χρόνους, παραγωγικότητα - λόγος παραγωγής ως προς το χρόνο διαθεσιμότητας).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δομική Ανάλυση Έργου - Διαχείριση Κινδύνου
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιασθεί η δομή ενός έργου σε συνάρτηση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη που αυτό έχει από την εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη υλοποίησης του. Επίσης, ταξινομούνται και θα αναλύονται οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την υλοποίηση ενός έργου και πώς επηρεάζεται ο καθένας από αυτούς από πιθανές μεταβολές στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον.
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές έννοιες στη Διαχείριση Έργου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στις δυνατότητες του Λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εισαγωγή εργασιών, οροσήμων και προθεσμιών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαμόρφωση του συνολικού πλάνου του έργου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προγραμματισμός και κατανομή των διαθέσιμων πόρων (υλικά και εργασία) στο έργο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Βασικά στοιχεία κοστολόγησης και παρακολούθησης του έργου
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Διαχείρισης Έργου: Project open
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές έννοιες στη Διαχείριση Έργου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στις δυνατότητες του Λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διοίκηση έργου και εργασιών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση κινδύνου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οικονομική διαχείριση και έλεγχος έργου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εκτυπώσεις

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.