Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Executive Business Administration
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Executive Business Administration

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Executive Business Administration» εστιάζει σε τρεις βασικούς πόλους: στην Στρατηγική, στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική και στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Σκοπός του πρώτου είναι να παρουσιαστεί η έννοια και το περιεχόμενο της Στρατηγικής. Εδώ, μεταξύ άλλων, αναλύεται ο τρόπος προσδιορισμού της στρατηγικής θέσης μιας επιχείρησης εντός του περιβάλλοντός της, όπως και η θέση των διαφόρων ομάδων συμφερόντων. Στον δεύτερο πόλο, εισερχόμαστε στον τομέα της Χρηματοοικονομικής και της Τραπεζικής, όπου εξετάζονται ο χώρος των επιχειρήσεων, οι λειτουργίες μιας επιχείρησης, οι μορφές των οργανωτικών δομών, παρουσιάζονται οι μορφές χρηματοδότησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, θέματα Μερισματικής Πολιτικής κτλ. Τέλος, ο τρίτος πόλος του προγράμματος εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα και εξετάζει ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Executive Business Administration 9 375 31,92 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ηγεσία - Κοινωνιογνωστικές Διαδικασίες Αντίληψης
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της αντίληψης ηγεσίας καθώς και οι διαδικασίες σχηματισμού της. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των διαδικασιών της κοινωνικής αντίληψης, γενικά, αλλά και της αντίληψης του ηγέτη ειδικότερα. Επιπρόσθετα γίνεται και μια προσπάθεια διαφοροποίησης της αντίληψης του ηγέτη από αυτήν του μάνατζερ. Τέλος, δίνονται μικρά μυστικά αποφυγής των εμποδίων και των λανθασμένων εντυπώσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρίες ηγεσίας ανάλογα τα μοντέλα εργασίας Redlel &
Vroom – Yelton. Πρακτικές Εφαρμογές Η συγκεκριμένη ενότητα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει δύο από τις ευρύτατα διαδεδομένες θεωρίες άσκησης του ηγετικού ρόλου, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική πρακτική σπουδαιότητα και «εφαρμοσμένη» αξία στον επαγγελματικό τομέα. Ιδιαίτερα δε στο χώρο εργασίας και δη στη σχέση μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων του. Αυτές είναι η «θεωρία του συντελεστικού πρότυπου της ηγετικής αποτελεσματικότητας» του FIEDLER και του «τυπολογικού μοντέλου» των VROOM & YETTON
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ηγεσία και Διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της ηγεσίας καθώς και οι μορφές που μπορεί να πάρει. Παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του ηγέτη αλλά και το πώς αυτά μπορούν να διαμορφωθούν στο εργασιακό πλαίσιο, μέσα από το ρόλο του μάνατζερ. Διάφορες μελέτες περίπτωσης θα προσπαθήσουν να αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά του ηγέτη ενώ αναφέρονται οι μορφές εξουσίας που μπορεί να έχει. Τέλος γίνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στο μάνατζμεντ και την ηγεσία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μορφές άσκησης διοίκησης
Η ενότητα με τίτλο «Μορφές άσκησης διοίκησης» έχει σαν στόχο να σας γνωρίσει τις λιγότερο διαδεδομένες θεωρίες άσκησης του ηγετικού ρόλου, οι οποίες όμως δεν στερούνται πρακτικής σπουδαιότητας και ΄΄εφαρμοσμένης΄΄ αξίας, ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας και δη στη σχέση μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένων του. Αυτές είναι η θεωρία των γνωστικών πόρων , που αποτελεί εμπλουτισμένη έκδοση της θεωρίας ηγεσίας του Fiedler από τον ίδιο, το μοντέλο πορείας- στόχου του House και το μοντέλο της κάθετης δυάδας του Graen.
ΜΑΘΗΜΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην Στρατηγική: Έννοια και Ορισμοί
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι αφενός να περιγραφεί η έννοια και το περιεχόμενο της στρατηγικής και αφετέρου να προσδιορισθεί η σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μία επιχείρηση να το επιτύχει. Τέλος, παρουσιάζεται η έννοια της στρατηγικής διοίκησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Στρατηγική Ανάλυση: Πλαίσιο και Εργαλεία
Η διδακτική ενότητα αποτυπώνει το πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης. Τα στελέχη μαθαίνουν να σκιαγραφούν τη στρατηγική θέση μιας επιχείρησης, ήτοι μαθαίνουν τις δυνάμεις τις αγοράς, αλλά και να τοποθετούν την επιχείρησή τους μέσα σε αυτές προκειμένου να τις εκμεταλλευτούν ή να τις επηρεάσουν. Στην ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εξετάζουν την επιχείρηση τόσο σε μίκρο επίπεδο (Ανάλυση Στρατηγικών Πόρων και Ικανοτήτων) όσο και σε μάκρο επίπεδο (Ανάλυση PEST - Political, Economic, Social, Technological, Ανάλυση Σεναρίων). Επίσης, παρουσιάζεται η σύνθεση των ανωτέρω αναλύσεων μέσω της Ανάλυσης Δυνάμεων - Αδυναμιών -Ευκαιριών και Απειλών (ΔΑΕΑ) - Ανάλυση S.W.O.Τ. Καταληκτικός σκοπός της ενότητας είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εναλλακτικές Στρατηγικές
Η διδακτική ενότητα αυτή παρουσιάζει εναλλακτικές στρατηγικές για την επιχείρηση και δίνει εργαλεία για την αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών στρατηγικών και τη λήψη στρατηγικής απόφασης. Οι εκπαιδευόμενοι ανακαλύπτουν τις βασικές στρατηγικές (Χαμηλού κόστους, Διαφοροποίηση, Εστίαση, Μεικτές) και τις διαφορετικές κατευθύνσεις στις στρατηγικές αυτές. Τέλος, αποτυπώνεται η βασική μεθοδολογία αξιολόγησης των εναλλακτικών αυτών στρατηγικών για τη λήψης στρατηγικής απόφασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Υλοποίηση Στρατηγικής
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι να μεταφράζουν τη θεωρία της στρατηγικής σε πράξη, ήτοι να προχωρούν στην υλοποίηση της στρατηγικής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής και αναδεικνύεται ο ρόλος της οργανωτικής δομής αλλά και των στελεχών σε αυτή. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού.
ΜΑΘΗΜΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘHΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Απόφαση διοίκησης
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της επιχειρηματικής απόφασης καθώς και τις επιπτώσεις- θετικές ή αρνητικές- που μπορεί να έχει στη δημιουργία τους η συλλογικότητα και η συμμετοχή των εργαζομένων. Αναφέρονται λοιπόν τα είδη αποφάσεων που χαρακτηρίζουν την ιεραρχία ενώ επίσης αναλύονται τα είδη των επιχειρηματικών αποφάσεων που μπορεί να χαρακτηρίζουν έναν οργανισμό ή μία ομάδα. Επίσης παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι τεχνικές που διαθέτει ένας μάνατζερ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων - ιδιαίτερα σε συνθήκες αβεβαιότητας ενώ ακολουθεί η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της συλλογικότητας στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Λήψη αποφάσεων και διοίκηση
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της απόφασης και της διαδικασίας λήψης της καθώς και η διαδικασία που την περιβάλλει. Παρουσιάζονται τα είδη αποφάσεων που παίρνει ένα άτομο ή ένας οργανισμός καθώς και διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων, ενώ τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο και στους παράγοντες της ορθολογιστικής δράσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσετε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται όλοι οι γενικοί και ειδικοί παράγοντες τόσο σε οργανωσιακό όσο και ατομικό επίπεδο ενώ συγχρόνως αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται ένα πρόβλημα το πώς επηρεάζει την εύρεση της βέλτιστης λύσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λήψη αποφάσεων: μέθοδοι και προκαταλήψεις
Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή στις μεθόδους και στις προκαταλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά την έκβαση μίας απόφασης. Η μεταφορά συστηματοποιημένων γνώσεων με σκοπό την αύξηση των μεθόδων, των προκαταλήψεων καθώς και των μοντέλων λήψης απόφασης, ώστε να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο απλή αλλά πολύπλοκη συγχρόνως διαδικασία, αποτελεί και τον τελικό στόχο του μαθήματος. Παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους αποφασίζουμε, τονίζεται η σπουδαιότητα της δημιουργικότητας καθώς και οι παγίδες που πρέπει να αποφεύγουμε.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αναλυτική νοημοσύνη και συνθήκες αβεβαιότητας
Η ενότητα με τίτλο «Αναλυτική Νοημοσύνη και Συνθήκες Αβεβαιότητας» έχει ως στόχο της να βοηθήσει τον διευθυντή ή τον υφιστάμενο να αντιληφθεί τη διαφορά της νοημοσύνης της επιτυχίας από την αδρανή νοημοσύνη και να μάθει τον τρόπο να χειρίζεται την αναλυτική του νοημοσύνη ενεργητικά και με επιτυχία στην αντιμετώπιση συνθηκών με αβέβαιη έκβαση, στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος διδάσκεται τα βασικά βήματα για την επίλυση προβλημάτων σε συνθήκες αβεβαιότητας στο χώρο εργασίας, με τη βοήθεια της αναλυτικής του νοημοσύνης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στα Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στα μοντέλα λήψης αποφάσεων. Ο μαθηματικός προγραμματισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στα μοντέλα λήψης απόφασης. Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθεί ένας βασικός κλάδος του μαθηματικού προγραμματισμού, αυτός του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ). Ο γραμμικός προγραμματισμός είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική λήψης αποφάσεων στην οικονομία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ένα μοντέλο ΓΠ αποτελείται από μια “αντικειμενική συνάρτηση” και από ένα σύνολο “περιορισμών”. Σκοπός της πρώτης διδακτικής ενότητας είναι: - η συνοπτική αναφορά στο εύρος των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη βοήθεια του ΓΠ, - η ανάπτυξη των προϋποθέσεων που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να έχει νόημα η ανάπτυξη ενός μοντέλου ΓΠ, και - η κατανόηση των βασικών εννοιών που συνθέτουν ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διατύπωση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού
και Επίλυση με τη Χρήση του Solver Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει ένα υποδειγματικό παράδειγμα διατύπωσης προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού με στόχο την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με τη μοντελοποίηση γραμμικών προβλημάτων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται και ένας ιδιαίτερα χρήσιμος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων ΓΠ με τη χρήση του Microsoft Excel, το Solver.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ανάλυση Ευαισθησίας σε Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού
Στην διδακτική ενότητα αυτή θα προσεγγίσουμε το ζήτημα της ανάλυσης ευαισθησίας της λύσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που συμβάλλει στην κατανόηση του υπό εξέταση προβλήματος και στην παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση αλλαγών στα δεδομένα που συνθέτουν το μοντέλο ΓΠ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάλυση Αποφάσεων (Decision Analysis)
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή στην ανάλυση αποφάσεων (decision analysis). Για τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Μια από τις πιο γνωστές είναι τα δέντρα αποφάσεων, τα οποία επιτρέπουν στον αποφασίζοντα να συνυπολογίσει τον επιχειρηματικό κίνδυνο από διάφορους παράγοντες με ποσοτικά κριτήρια προκειμένου να λάβει μια απόφαση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Παράδειγμα, Μέθοδοι και Μεθοδολογία
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τα θέματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι αρχάριοι ερευνητές όπως είναι η διχοτομία (dichotomy) μεταξύ της ποιοτικής και της ποσοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας και η χρήση των μικτών μεθόδων. Ακόμα, να παρουσιάσει με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία για την έρευνα κάποια μέρη της ορολογίας, τα οποία αποδεικνύεται ότι μπορεί να μπερδεύουν τους αρχάριους ερευνητές, να προβληματίζουν τους υπεύθυνους των προγραμμάτων σπουδών καθώς και τους διδάσκοντες την έρευνα. Τέλος, να συζητήσει τις παραμέτρους της διχοτομίας μεταξύ της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθοδολογίας καθώς και την αναγκαιότητα να συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα οι μικτές μέθοδοι.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στην Ποσοτική και στην Ποιοτική Μεθοδολογία
και στις Αντίστοιχες Ερευνητικές Μεθόδους Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις δύο κοινές ερευνητικές προσεγγίσεις την ποιοτική και την ποσοτική μαζί με διάφορους ερευνητικούς σχεδιασμούς που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο κάθε προσέγγισης. Ακόμα, να κάνει χρήσιμες επισημάνσεις σε θέματα συλλογής και ανάλυσης στοιχείων που υιοθετεί η κάθε προσέγγιση, με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία τη σχετική με την έρευνα. Επιπλέον να παρέχει ένα διάγραμμα-οδηγό των βασικών βημάτων διεξαγωγής μίας έρευνας. Τέλος, να συζητήσει τις δυνατότητες συνδυασμού των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων στις μελέτες μικτών μεθόδων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εισαγωγή στην Έρευνα Μικτών Μεθόδων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά των μελετών μικτών μεθόδων (σκοποί και σχεδιασμοί) και να διατυπώσει προτάσεις πάνω στην εφαρμογή των μικτών μεθοδολογιών. Για το λόγο αυτό η ενότητα οργανώνεται ως εξής: περιγράφεται η μεθοδολογία που εφαρμόζεται η οποία περιλαμβάνει την επιλογή του δείγματος και τις στρατηγικές έρευνας ενώ εξετάζονται πολλές ενδιαφέρουσες πλευρές της έρευνας μικτών μεθόδων (ορισμοί, εφαρμογές, εμπόδια και πλεονεκτήματα). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο έρευνας μικτών μεθόδων των Collins, Onwuegbuzie, και Sutton (2006). Εμβόλιμα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά μελετών μικτών μεθόδων οι οποίες είναι δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ανάπτυξη Ερευνητικού Ερωτήματος και Πλαίσιο Σύνδεσης
με την Επιλογή των Διαδικασιών Ανάλυσης Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει σε πρώτη φάση τα βασικά σημεία του τρόπου που διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα στις ποσοτικές, ποιοτικές και στις μικτές μεθόδων μελέτες και σε δεύτερη φάση να παρουσιάσει το πλαίσιο στο οποίο συνδέονται ερευνητικά ερωτήματα και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Αρχικά η παρουσίαση εστιάζεται στους τρόπους που ο σκοπός της μελέτης, τα ερευνητικά αντικείμενα και ο ερευνητικός σκοπός συν-διαμορφώνουν τα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση και αντιπαράθεση των ποσοτικών και των ποιοτικών ερευνητικών ερωτημάτων. Κατόπι, περιγράφεται ο τρόπος διατύπωσης των ερευνητικών ερωτημάτων μικτών μεθόδων. Η παρουσίαση του πλαισίου (δεύτερη φάση) επιδιώκει να δείξει τους τρόπους με τους οποίους συμβαίνουν λογικά και διαδοχικά η ανάπτυξη των ερευνητικών ερωτημάτων και οι διαδικασίες ανάλυσης των δεδομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ερευνητικές Μέθοδοι για Ζητήματα Οργάνωσης και
Διαχείρισης Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η επισκόπηση των εφαρμογών της έρευνας μικτών μεθόδων στην έρευνα διοίκησης και οργάνωσης καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την περαιτέρω εφαρμογή αυτής της έρευνας στους προαναφερθέντες τομείς. Αναλυτικά οι στόχοι της ενότητας είναι: Πρώτος, η σύγκριση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων στο πλαίσιο του παραδείγματος του ρεαλισμού, της πρόσβασης στους συμμετέχοντες, της λεπτομερούς έκθεσης, της ακριβούς μέτρησης, του ελέγχου, της στατιστικής εγκυρότητας συμπερασμάτων, και της δυνατότητας για γενίκευση. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στην βιβλιογραφία για την έρευνα σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης. Δεύτερος στόχος είναι η υποστήριξη της ενοποίησης των ποιοτικών με τις ποσοτικές μεθόδους που μεγιστοποιεί την «απόδοση γνώσης» της έρευνας. Στη παρούσα ενότητα παρέχονται παραδείγματα εμπειρικών μελετών οι οποίες ενσωματώνουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - COURSE 1 - Η επιχείρηση και οι λειτουργίες της
Σκοπός της διδακτικής ενότητάς είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι της επιχείρησης και να αναλυθεί ο τρόπος επίτευξης αυτών στο πλαίσιο του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - COURSE 1 - Οργανωτικός σχεδιασμός & οργανωτικές δομές
Στο παρόν τμήμα σκοπός μας είναι να κατανοήσετε την έννοια της οργάνωσης όπως και τους στόχους της. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αποσκοπεί στην κατανόησης της έννοιας και της φύσεως των οργανωτικών δομών, όπως επίσης και των παραγόντων που τις προσδιορίζουν. Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της διοίκησης εξετάζοντας τη δομική και τη λειτουργική της διάσταση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των παραπάνω διαστάσεων θα εξετάσουμε τις διάφορες τάσεις που υπάρχουν στη διοικητική σκέψη και τις διάφορες προσεγγίσεις.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - COURSE 1 - Ηγεσία και συγκρούσεις στην επιχειρησιακή οργάνωση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσει τον ρόλο της ηγεσίας μέσα στην οργάνωση της επιχείρησης και να αναλύσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - COURSE 1 - Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
Επιχείρησης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση διάθεσης των κερδών. Ταυτόχρονα θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταστάσεις αυτές δίνουν πληροφορίες για την ακριβή εικόνα της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - COURSE 2 - Μορφές Χρηματοδότησης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσουμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης και τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές. Παράλληλα, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς επίσης και τους κινδύνους που διατρέχει η οικονομική μονάδα από την άντληση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - COURSE 2 - Μερισματική Πολιτική
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσουμε με ποιον τρόπο η μερισματική πολιτική που ακολουθεί μία επιχείρηση επηρεάζει την αξία της. Ταυτόχρονα, θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφασίζουν ποια μερισματική πολιτική θα ακολουθήσουν, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των κερδών σε μερίσματα και σε παρακρατηθέντα κέρδη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - COURSE 2 - Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης στα κέρδη ανά μετοχή. Θα εξετάσουμε, επίσης, τις πηγές χρηματοδότησης, τον επιχειρηματικό και το χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της άριστης χρηματοοικονομικής δομής μιας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - COURSE 2 - Κίνδυνοι που Προκύπτουν από τη Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της επίδρασης της δανειακής εξάρτησης της επιχείρησης στα κέρδη αλλά και στον κίνδυνο που επωμίζονται οι μέτοχοι. Ταυτόχρονα, περιγράφεται η επίδραση της δανειακής εξάρτησης στην τρέχουσα αξία της επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει σαφής και κατανοητή η έννοια της επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματά της στην καθημερινότητα, καθώς και η συμβολή της στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητάς είναι η παρουσίαση των εννοιών της αβεβαιότητας και του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι’ αυτό το λόγο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μέτρηση της αβεβαιότητας, στη συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του κινδύνου καθώς και στην απόδοση που απαιτεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην ενότητα αυτή μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό ενδιαφέρον δίνεται τόσο στη διάχυση της καινοτομίας όσο και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας με τη χρήση εννοιών, όπως οι επιθετικές και οι αμυντικές καινοτομίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στην ενότητα αυτή μελετούνται η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, εξετάζονται οι μορφές και οι τύποι των επιχειρηματικών ευκαιριών. Το βασικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στον εντοπισμό όσο και στη δημιουργία των επιχειρηματικών ευκαιριών. Τέλος ένα σημαντικό μέρος της ενότητας αφιερώνεται τόσο στη μελέτη των ερευνών αγοράς όσο και στην παρουσίαση του διεθνή ορίζοντα της επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, ενώ αναλύονται και οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Γι' αυτό το λόγο, περιγράφεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και η σχέση τους με τον χρόνο εισαγωγής του στην αγορά, και η σχέση του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος με την τεχνολογία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. Στη συνέχεια της ενότητας θα αναλυθεί το πώς αυτά τον ωθούν σε επιχειρηματική δράση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - COURSE 1 - Η Εφαρμογή ενός Υποδείγματος Στρατηγικής Διοίκησης
στην Τραπεζική Διαχείριση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει, με τρόπο σαφή και περιεκτικό, το βασικό υπόδειγμα στρατηγικής διοίκησης στην τραπεζική διαχείριση, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - COURSE 1 - Η Διαχείριση του ενεργητικού-Παθητικού ενός τραπεζικού
οργανισμού Σκοπός της ενότητας είναι να γίνει κατανοητό πώς μια τράπεζα διαχειρίζεται τις δύο πλευρές του ισολογισμού της, πώς χειρίζεται τις απαιτήσεις και πώς ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Μέσα στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται να διευκρινιστεί ποιες στρατηγικές ακολουθεί η τράπεζα για τη διαχείριση της ρευστότητας και του περιθωρίου επιτοκίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - COURSE 1 - Οι Κίνδυνοι και οι Τεχνικές Διαχείρισης του Τραπεζικού
Χαρτοφυλακίου Επίκεντρο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η ανάλυση των κινδύνων που αναλαμβάνει ένας τραπεζικός οργανισμός. Οι διάφοροι τύποι κινδύνου που εμφανίζονται στην τραπεζική λειτουργία, δημιουργούνται από τις θέσεις και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες της και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αγορών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - COURSE 1 - Ανάλυση Πιστοληπτικής Ικανότητας
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει με τρόπο σαφή και κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο μια τράπεζα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό της κίνδυνο, να μειώσει την αβεβαιότητα και να χαράξει έναν καλύτερο επενδυτικό προγραμματισμό.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Course 2 - Αρχές Διαμόρφωσης και Πολιτικής Συγκρότησης του Χαρτοφυλακίου ενός Χρηματοοικονομικού Οργανισμού
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της σύναψης των χρηματοοικονομικών συμφωνιών. Επίσης, θα αναλύσουμε τους βασικούς όρους που εμπεριέχονται στις συμφωνίες, και ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται σε θέματα πληροφόρησης και πληρότητας των συμφωνιών και των συμβολαίων. Τέλος, στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την ικανότητα των χρηματοοικονομικών οργανισμών να συνάπτουν κερδοφόρες συμφωνίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Course 2 - Χρηματοοικονομικά Εργαλεία και Συγκέντρωση Κεφαλαίων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η ανάλυση των κυριότερων χρηματοοικονομικών εργαλείων και διαδικασιών για την άντληση κεφαλαίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Course 2 - Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου
Στην διδακτική ενότητα αυτή θα επικεντρωθούμε στη μελέτη της χρήσεως προθεσμιακών συμβολαίων και δικαιωμάτων για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Επιπλέον, θα διερευνήσουμε τις βασικές μεθόδους αντιστάθμισης -κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου, που αναφέρονται στη χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, στη δραστηριοποίηση στην αγορά χρήματος και στη χρήση δικαιωμάτων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Course 2 - Επιτόκια, Αποδόσεις και Αγορές
Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθούν οι έννοιες των επιτοκίων και των αποδόσεων, να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την μεταβολή τους, να παρουσιαστεί η διάρθρωσή τους αλλά και να εξηγηθεί η καμπύλη αποδόσεων και επιτοκίων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Course 3 - Στρατηγικός Σχεδιασμός, Τραπεζική Στρατηγική και Νέες Τάσεις του Ανταγωνισμού
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει πως σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και διαρκείς μεταβολές, έννοιες και πρακτικές όπως “Στρατηγική”, “Επιχειρησιακός Σχεδιασμός” και “Ανταγωνιστική Στρατηγική” προσπαθούν να δεσμεύσουν το μέλλον, να το προβλέψουν ώστε η επιχείρηση να προσαρμόσει τις πολιτικές, τις αλλαγές και όλες τις κινήσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Course 3 - Οικονομίες Παραγωγής στον Τραπεζικό Κλάδο
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξηγήσει με τρόπο σαφή και κατανοητό πως οι οικονομίες παραγωγής (production economies) και συγκεκριμένα οι δύο μορφές τους, οι οικονομίες κλίμακας και οι οικονομίες φάσματος, αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες καθορισμού της παγκόσμιας δομής και κερδοφορίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην
Επιχείρηση Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέθοδοι και στρατηγικές της Διαχείρισης Ανθρώπινων
Πόρων Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί η άμεση συσχέτιση της στρατηγικής της επιχείρησης με το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων. Δεδομένου ότι η Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή όλων των μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού μιας επιχείρησης αναλύουμε τις μεθόδους προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και αυτές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εργαζομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απασχόληση και Πρακτικές στους Ανθρώπινους Πόρους
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν σε πρακτικό επίπεδο οι καθημερινές ενέργειες των εργαζομένων και στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Θα αναφερθούμε σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων και υποδειγμάτων) εξετάζοντας παραδείγματα προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ανάλυση Εργασίας και Προγραμματισμός Ανθρώπινου
Δυναμικού Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της φιλοσοφίας που διέπει τη διαδικασία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού και η άμεση σύνδεση της διαδικασίας αυτής με την στρατηγική ανθρώπινων πόρων που υιοθετεί ή στοχεύει η επιχείρηση. Παράλληλα επισημαίνονται οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και του προγραμματισμού από τις ευρύτερες αλλαγές που παρατηρούνται στο πεδίο της οργάνωσης της εργασίας και στο υπόδειγμα οργάνωσης της παραγωγής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μέθοδοι και Τεχνικές Προγραμματισμού Ανθρώπινου
Δυναμικού Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των μεθόδων και των τεχνικών προπαρασκευής και εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε παράγοντες, κινδύνους και περιορισμούς που προέρχονται τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης εργασίας. Τέλος, εξετάζονται οι παράγοντες και οι απαιτήσεις που επηρεάζουν το εγχείρημα της αποτελεσματικής διάγνωσης και πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών στελέχωσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Διαδικασία της Πρόσληψης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση και η περιγραφή της διαδικασίας των προσλήψεων και της προσέλκυσης των κατάλληλων υποψήφιων. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα βασικά στάδια προετοιμασίας της διαδικασίας των προσλήψεων, καθώς και οι στόχοι οι οποίοι διέπουν τις συγκεκριμένες ενέργειες. Τέλος εξετάζονται οι πηγές και οι μέθοδοι εύρεσης του κατάλληλου εργατικού δυναμικού από την εξωτερική αγορά εργασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Επιλογή και Διατήρηση Προσωπικού
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των παραμέτρων που συντελούν στην επιτυχημένη επιλογή προσωπικού. Γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των βασικών και των εναλλακτικών μεθόδων επιλογής προσωπικού, αλλά προσδιορίζονται και τα κοινά τους σημεία. Τέλος, επισημαίνονται σημαντικά ζητήματα για τη διευκόλυνση της ένταξης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού στην επιχείρηση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων που επιβάλλουν την ενσωμάτωση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης στην επιχείρηση και τη θεώρηση των εργαζόμενων ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Αρχικά, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και η σημασία της διαδικασίας της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων για τους στόχους της επιχείρησης. Στη συνέχεια, η ανάλυση στρέφεται στην κατεύθυνση της περιγραφής των βασικών θεωριών μάθησης και της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Στο τέλος, προσδιορίζεται η έννοια του Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Μάθησης και η φιλοσοφία που το καθιστά αναγκαίο στα σύγχρονα δεδομένα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των λόγων και των διαδικασιών που καθιστούν την εκπαιδευτική πολιτική μιας επιχείρησης επιτυχημένη όσον αφορά τους τιθέμενους στόχους και τις ανάγκες μάθησης που εμφανίζει. Αρχικά εξετάζονται τα απαιτούμενα βήματα σχεδιασμού της επιχειρησιακής εκπαιδευτικής πολιτικής και στη συνέχεια παρουσιάζονται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται οι σύγχρονες τάσεις που παρατηρούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και εργαζομένων, καθώς και οι προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιχείρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αξιολόγηση εκπαιδευτικής πολιτικής
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση των μεθόδων αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιλογή εκπαιδευτών, υλικού εκπαίδευσης και των χωρο-χρονικών παραμέτρων ολοκλήρωσης του προγράμματος σε άμεση σύνδεση και συνάφεια με τους επιδιωκόμενους στόχους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Προγραμματισμός Πόρων, Οργάνωση Παραγωγής,
Αξιοποίηση Πόρων Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα συστήματα προγραμματισμού βέλτιστης διαχείρισης υλικών ή πρώτων υλών για την παραγωγή των τελικών προϊόντων ενός παραγωγικού συστήματος. Πρόσθετα, παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία διαμόρφωσης του προγράμματος (Πλάνου) της υλοποίησης ενός ή περισσότερων προϊόντων, για ένα σύνολο περιόδων σε ένα παραγωγικό σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο κύκλος Ζωής του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο κύκλος ζωής ενός έργου ως μια σειρά από συνεχόμενα στάδια μέσα από τα οποία το κάθε έργο περνά προκειμένου να υλοποιηθεί και να ικανοποιήσει τους στόχους του. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής, που είναι κοινά για όλους τους τύπους έργων, ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει η παρακολούθησή του και ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει η ομάδα εργασίας να προσέξει σε κάθε στάδιο του, καθώς προχωρά χρονικά μέχρι να ολοκληρωθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Έλεγχος Βιωσιμότητας του Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η διαδικασία ελέγχου της βιωσιμότητας ενός έργου. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί από την έναρξη υλοποίησης του έργου, η διαδικασία του ελέγχου που θα πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και η αξιόπιστη λειτουργία, διατήρηση, επισκευή ή ανατροφοδότηση του συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του στην πράξη. Στην περιγραφή του συγκεκριμένου ελέγχου λαμβάνεται υπόψη ότι η αξιοπιστία ενός έργου συνήθως σχεδιάζεται παράλληλα με τη δημιουργία του, ενώ η διαδικασία συντήρησής του συνήθως σχεδιάζεται αφού το έργο έχει υλοποιηθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση ενός έργου μέσα από διαδικασίες, συνήθως υποστηριζόμενες από Η/Υ, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν μια επιχείρηση κατά τη φάση του προγραμματισμού του «τι», «πόσο», «πότε» και «που» θα υλοποιηθεί, καθώς και κατά τη φάση του ελέγχου των στόχων που έχουν αρχικά τεθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διαχείριση Πληροφορίας και Χρήση Πληροφοριακών
Συστημάτων Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι τεχνικές ολοκληρωμένης αξιοποίησης της πληροφορίας, που υπάρχει από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον κατά την έναρξη – σχεδίαση και υλοποίηση ενός έργου, με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων (Project Management Information Systems – PMIS), ενώ δίνεται έμφαση στη σημασία της ανατροφοδότησης του συστήματος, όταν υπάρχει εισροή νέας πληροφορίας ή τυχόν αλλαγές σε υπάρχουσες πληροφορίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ελεγκτική Διοίκηση Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη της ελεγκτικής διοίκησης και πως αυτά επιδρούν στη βελτίωση των λειτουργιών ενός έργου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, μιας και κάθε εργασία που διοικείται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες και μεθοδολογία είναι πιο πιθανό να υλοποιηθεί ομαλά και να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα με τη βέλτιστη διαχείριση στη χρήση πόρων, χρόνου και ανθρώπινης προσπάθειας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σχεδιασμός Αποθεμάτων, Σχεδιασμός Έργου Τεχνικές
Εξομάλυνσης Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν τα κριτήρια σχεδίασης των συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων και οι πιθανές μορφές που μπορεί να έχει ένα τέτοιο σύστημα διαχείρισης. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των αβεβαιοτήτων που είναι πιθανό να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σύστημα και με ποιες ενέργειες είναι δυνατόν να τις χειρισθεί κανείς.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Έλεγχος Έργου (με βάση τη μέθοδο Critical Path Model
CPM – Μελέτες περιπτώσεων) Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου ως διαδικασία ρουτίνας ή ως διαδικασία που υλοποιείται για συγκεκριμένους λόγους, καθώς επίσης και τα βασικά σημεία που ελέγχονται. Επιπλέον παρουσιάζεται ο έλεγχος μέσα από την ανάλυση ενός δικτύου και τη μέθοδο ανάλυσης της κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Model) με τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων εφαρμογής της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Δίκτυο PERT
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιασθεί η μέθοδος PERT στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου, καθώς και τα πλεονεκτήματά της που επικεντρώνονται κύρια στο γεγονός ότι οι διάρκειες υλοποίησης των επιμέρους δραστηριοτήτων της δεν είναι απαραίτητα σταθεροί αριθμοί, αλλά στοχαστικές μεταβλητές που ακολουθούν την κατανομή βήτα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί πώς χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη μέθοδος για τη διεξαγωγή ανάλυσης ενός έργου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος Έργου
Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο τρόπος που εκπονείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου με βάση τις διάρκειες των επιμέρους δραστηριοτήτων, ανάγοντάς τις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο έλεγχος της πορείας ενός έργου σημειώνοντας τους σταθμούς αναφοράς και τις κρίσιμες δραστηριότητες ή σχεδιάζοντας το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα. Τέλος η ανάλυση μας συνεχίζεται με το πως γίνεται η σχεδίαση ενός γραμμικού διαγράμματος GANTT που αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη βάση του χρονικού προγραμματισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Συγκριτική Διοίκηση - Εναλλακτικές Λύσεις
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα εργαλεία συγκριτικής διοίκησης (benchmarking), τα οποία εφαρμόζονται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις εφόσον επιτρέπουν την αξιολόγηση σε διαρκή βάση της πορείας υλοποίησης ενός έργου. Τα εργαλεία αυτά, αξιοποιώντας την υπάρχουσα πληροφορία από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα επινόησης αξιοποιήσιμων λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο.
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εκμάθηση Λογισμικού Διαχείρισης Έργου: Project Libre
Διδακτική Ενότητα 1 Βασικές έννοιες στη Διαχείριση Έργου Διδακτική Ενότητα 2 Εισαγωγή στις δυνατότητες του Λογισμικού Διδακτική Ενότητα 3 Εισαγωγή εργασιών, οροσήμων και προθεσμιών Διδακτική Ενότητα 4 Διαμόρφωση του συνολικού πλάνου του έργου Διδακτική Ενότητα 5 Προγραμματισμός και κατανομή των διαθέσιμων πόρων (υλικά και εργασία) στο έργο Διδακτική Ενότητα 6 Βασικά στοιχεία κοστολόγησης και παρακολούθησης του έργου Διδακτική Ενότητα 7 Εκτυπώσεις και αναφορές
ΜΑΘΗΜΑ - Εκμάθηση Λογισμικού Διαχείρισης Έργου: Project open
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές έννοιες στη Διαχείριση Έργου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στις δυνατότητες του Λογισμικού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διοίκηση έργου και εργασιών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση κινδύνου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οικονομική διαχείριση και έλεγχος έργου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εκτυπώσεις

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.