Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων" έχει ως στόχο την πλήρη κατάρτιση των εκπαιδευομένων σχετικά με έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας μας. Για το λόγο αυτό αναλύει τη δομή μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και περιγράφει τη δραστηριότητα και τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματός της ξεχωριστά. Τα κύρια θέματα που εξετάζει είναι η διαδικασία της ναύλωσης, οι τύποι των ναυλώσεων και των ναυλοσυμφώνων, ο υπολογισμός του ναύλου, η ασφάλεια πλοίου και φορτίου, η απώλεια και εγκατάλειψη πλοίου, οι οικονομικοί κύκλοι που διέπουν τη ναυτιλία και, τέλος, η άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης διερευνώνται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ναυτιλιακής αγοράς και τις κατηγορίες των πλοίων, καθώς και οι διεθνείς οργανισμοί και κώδικες.
Παρέχεται 15% Έκπτωση σε Εργαζομένους Ναυτιλιακών Εταιρειών και Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 5 155 12,92 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Εισαγωγή στη Ναυτιλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Θαλάσσιες μεταφορές
Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η συμβολή των θαλάσσιων μεταφορών στο παγκόσμιο εμπόριο καθώς και η σπουδαιότητα και ο ρόλος της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην παγκόσμια οικονομία. Αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές καθώς και οι ανάγκες που καλύπτουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Κατηγορίες πλοίων
Σκοπός της ενότητας είναι η λεπτομερής κατηγοριοποίηση των πλοίων ανάλογα με το μέγεθός τους καθώς επίσης και ανάλογα με τον τύπο και την ιδιομορφία του φορτίου που μεταφέρουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Λειτουργία της ναυτιλιακής αγοράς
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι τέσσερις ναυτιλιακές αγορές. Η ναυπήγηση και αγορά νεότευκτου πλοίου, η αγορά και πώληση μεταχειρισμένου πλοίου, η ναυλαγορά – δραστηριότητα πλοίου και η διάλυσή του. Στη συνέχεια αναλύεται η δυναμική της αγοράς αναλόγως τη ζήτηση και προσφορά φορτίων και πλοίων καθώς και οι συνιστώσες που τις επηρεάζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Διεθνείς οργανισμοί και κώδικες
Κύριος σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (I.M.O.) που ως αντικείμενο έχει ζητήματα της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αναλύονται οι κύριοι στόχοι του, η ασφάλεια δηλαδή της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παραθέτονται ακόμα οι διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), για την πρόληψη της θαλάσσιας ρυπάνσεως από τα πλοία (MARPOL) και για τα πρότυπα πιστοποιητικών εκπαιδεύσεως των ναυτικών (STCW).
ΜΑΘΗΜΑ - Δομή και Οργάνωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Δομή ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αναλυθεί η οργανωσιακή δομή και συγκεκριμένα τα τμήματα που απαρτίζουν τη ναυτιλιακή επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθός της. Αναλύονται ακόμα οι σημαντικότερες εργασίες και αρμοδιότητες των εκάστοτε τμημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Στρατηγική: Έννοια και Ορισμοί.
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι αφενός να περιγραφεί η έννοια και το περιεχόμενο της στρατηγικής και αφετέρου να προσδιορισθεί η σημασία της για τη σύγχρονη επιχείρηση. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μία επιχείρηση να το επιτύχει. Τέλος, παρουσιάζεται η έννοια της στρατηγικής διοίκησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Στρατηγική Ανάλυση: Πλαίσιο & Εργαλεία.
Η διδακτική ενότητα αποτυπώνει το πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης. Τα στελέχη μαθαίνουν να σκιαγραφούν τη στρατηγική θέση μιας επιχείρησης, ήτοι μαθαίνουν τις δυνάμεις τις αγοράς, αλλά και να τοποθετούν την επιχείρησή τους μέσα σε αυτές προκειμένου να τις εκμεταλλευτούν ή να τις επηρεάσουν. Στην ενότητα αυτή, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να εξετάζουν την επιχείρηση τόσο σε μίκρο επίπεδο (Ανάλυση Στρατηγικών Πόρων και Ικανοτήτων) όσο και σε μάκρο επίπεδο (Ανάλυση PEST - Political, Economic, Social, Technological, Ανάλυση Σεναρίων). Επίσης, παρουσιάζεται η σύνθεση των ανωτέρω αναλύσεων μέσω της Ανάλυσης Δυνάμεων - Αδυναμιών -Ευκαιριών και Απειλών (ΔΑΕΑ) - Ανάλυση S.W.O.Τ. Καταληκτικός σκοπός της ενότητας είναι η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: International Safety Management (I.S.M.)
Στην ενότητα αυτή ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με το σκοπό και τους στόχους του διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχειρίσεως (I.S.M. CODE). Αναλύονται ακόμα ο τρόπος εφαρμογής του και η επίδρασή του στην ασφάλεια και στην ορθή λειτουργία των πλοίων.
ΜΑΘΗΜΑ - Οικονομική και Γεωπολιτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Διεθνές Εμπόριο, Άνιση Ανταλλαγή και Γεωπολιτική
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, σχετικά φτωχές (σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ) χώρες με πολύ υψηλούς –όμως– ρυθμούς μεγέθυνσης αναδεικνύονται σε περιφερειακές δυνάμεις, ανταγωνιζόμενες τα κράτη που κυριάρχησαν μετά το τέλος του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου που εμφανίζουν πλέον σημαντική κάμψη. Ο ανταγωνισμός αυτός εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, στην προσπάθεια εξασφάλισης οικονομικής και πολιτικής επιρροής και προβολής ισχύος (power projection) σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, ενώ συχνά αφορά την εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών. Σε αυτές τις συνθήκες, η θεωρητική προσέγγιση του διεθνούς εμπορίου υπό το πρίσμα της θεωρίας άνισης ανταλλαγής και άνισης ανάπτυξης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των σύγχρονων γεωπολιτικών ζητημάτων. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος αποσκοπεί στο να εντοπίσει τα θεωρητικά υποδείγματα που αναλύουν τη σημασία του διεθνούς εμπορίου και να αποτυπώσει την εξέλιξη των διεθνών εμπορικών και πολιτικών σχέσεων μιας σειράς χωρών π
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Γεωπολιτική
Στην τρέχουσα ενότητα γίνεται εισαγωγή στη σημασία του σύγχρονου, διεθνοποιημένου, χρηματοπιστωτικού συστήματος στην αναπτυξιακή διαδικασία, κατά κύριο λόγο, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Αφού αναλυθεί ο ρόλος του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος στην χρηματοδότηση λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών θα γίνουν καλύτερα κατανοητές οι γεωπολιτικές επιπτώσεις από τις χρηματοδοτικές ροές κεφαλαίου προς γεωγραφικές περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος. Για την πληρέστερη μελέτη των σύγχρονων ζητημάτων σχετικά με τις διεθνείς κινήσεις κεφαλαίων τα περιεχόμενα της ενότητας περιορίζονται στις επενδυτικές κινήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά επεκτείνονται και στη μελέτη του ρόλου διεθνών οργανισμών (π.χ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα) στην αντιμετώπιση των κρίσεων των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει περισσότερο προφανής η σημασία της πρόσφατης αντιπαράθεσης σχετικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια διεθνών οργανισμών (κατανομή δικαιωμάτων ψήφου στο ΔΝΤ).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Ενέργεια και ασφάλεια Ι
Η παρούσα ενότητα σκοπεύει στη μελέτη των βασικότερων σύγχρονων ζητημάτων ενεργειακής ασφάλειας. Αφού γίνει λεπτομερής περιγραφή της γεωγραφίας παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, θα ακολουθήσει ιδιαίτερη αναφορά στις υπάρχουσες υποδομές για τη μεταφορά υδρογονανθράκων από τις χώρες-παραγωγούς στις χώρες-καταναλωτές. Η ανασκόπηση αυτή είναι αναγκαία ώστε να εντοπίσουμε τις γεωπολιτικές επιπτώσεις της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, και να κατανοήσουμε καλύτερα τις πρόσφατες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεμονωμένων κρατών-μελών της για ενεργειακή ασφάλειας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Ενέργεια και ασφάλεια ΙΙ
Μετά την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ορυκτών πόρων, η παρούσα διδακτική ενότητα εντοπίζει τις μελλοντικές τάσεις στην παραγωγή και διάθεση ενέργειας, διεθνώς. Νέες τεχνολογίες εξόρυξης υδρογονανθράκων υπόσχονται μεγαλύτερες ποσότητες πρωτίστως φυσικού αερίου και δευτερευόντως πετρελαίου (shale gas, tight oil), καθιστώντας εμπορικά αξιοποιήσιμα νέα κοιτάσματα, αν και όχι πάντα σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Η ανεύρεση νέων κοιτασμάτων αλλάζει ριζικά τον χάρτη της παραγωγής και διάθεσης ενέργειας με σημαντικές γεωπολιτικές επιπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Παράλληλα, τα μεσοπρόθεσμα σχέδια για επέκταση των υπαρχόντων δικτύων, καθώς και οι εναλλακτικοί μέθοδοι μεταφοράς, καθιστούν περισσότερο εφικτή την ενεργειακής ασφάλεια σε μία σειρά από χώρες με ελάχιστα ίδια ενεργειακά αποθέματα (π.χ. Ευρώπη, Ιαπωνία).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Ν.Α. Μεσόγειος
Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος αποτελεί τμήμα της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, το οποίο ποτέ δεν παύει να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα: Έχοντας αποτελέσει το πεδίο τεσσάρων αραβο-ισραηλινών συγκρούσεων (και την πρώτη ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσμα μιας εξ αυτών), βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας ακήρυχτης σύγκρουσης μεταξύ της Δύσης και του Ιράν (η ισλαμική επανάσταση του οποίου οδήγησε στη δεύτερη ενεργειακή κρίση) και δορυφόρων του σε Συρία και Λίβανο. Παράλληλα, η ανατροπή αυταρχικών καθεστώτων που αρχικά ενίσχυσε τις ελπίδες για περισσότερο δημοκρατική εκπροσώπηση στα Νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελικά εξώθησε την Αίγυπτο (που έχει στον έλεγχό της τη διώρυγα του Σουέζ) και σε οικονομική κρίση. Στην τελευταία ενότητα του μαθήματος θα μελετήσουμε τα οικονομικά και πολιτικά αίτια που καθιστούν μία από τις λιγοστές εναλλακτικές επιλογές ενεργειακής ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου, σε παράγοντα αστάθειας και ανησυχίας.
ΜΑΘΗΜΑ - Ναυτασφαλίσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Νηογνώμονες
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η ένωση νηογνωμόνων, τα πιστοποιητικά που χορηγούν και η συμβολή τους στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Επίσης αναλύονται η Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων και τα μέλη της.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Ασφάλιση πλοίου- ναυτικός κίνδυνος
Στην παρούσα ενότητα δίνεται και αναλύεται ο ορισμός της ασφάλισης πλοίου. Επιπλέον αναλύεται ο ορισμός του ναυτικού κινδύνου και παραθέτονται οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι καθώς και οι προϋποθέσεις για την καταβολή των αποζημιώσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Απώλεια και εγκατάλυψη πλοίου
Η απώλεια πλοίου ενδέχεται να είναι ολική ή μερική, πραγματική ολική ή τεκμαρτή ολική. Στην ενότητα αυτή σκόπιμο κρίνεται να αναλυθούν οι όροι αυτοί καθώς και της εγκατάλειψης πλοίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Γενική αβαρία
Στην παρούσα ενότητα δίνεται ο όρος της γενικής αβαρίας και οι προϋποθέσεις για την ύπαρξή της. Αναλύονται ακόμα τα βασικά χαρακτηριστικά της και διαχωρίζονται η γενική αβαρία πλοίου και φορτίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Protection and indemnity (P&I)
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να δώσει τον ορισμό, τη μορφή και τη δομή των P&I clubs, να περιγράψει τους καλυπτόμενους κινδύνους καθώς και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα P&I clubs.
ΜΑΘΗΜΑ - Τεχνικές Αξιολόγησης Επενδύσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Βασικες Αρχες Ληψης Επενδυτικων Αποφασεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι θεωρίες, αναφέρονται στην αξιακή μέθοδο, στη χρονική αξία του χρήματος, καθώς επίσης και σε κάποιες βασικές έννοιες θεωρίας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών αποφάσεων. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρού της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης. Η κατανόηση αυτού του θεωρήματος θα μας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του επενδυτικού παιχνιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Θεωρητικα Ζητηματα Επενδυσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, εισάγουμε την έννοια της Καθαράς Παρούσας Αξίας που, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενη διδακτική ενότητα, αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποτίμησης επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, σκοπός είναι να εισάγουμε βασικά θεωρητικά ζητήματα επενδύσεων, ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων.
ΜΑΘΗΜΑ - Ναυλώσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Ναυλαγορές
Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθούν οι όροι της ναύλωσης, του ναύλου και της ναυλαγοράς καθώς και οι βασικές μορφές των ναυλαγορών και τα κριτήρια ταξινόμησής τους. Τέλος, περιγράφονται τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία της ναύλωσης και οι αρμοδιότητές τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μορφές και συμβόλαια ναύλωσης
Η ναύλωση πλοίου ενδέχεται να είναι ολική ή μερική, να είναι για ένα ταξίδι ή χρονοναύλωση. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλες οι μορφές ναύλωσης καθώς και τα συμβόλαια ναύλωσης. Τέλος, περιγράφονται οι κοινές ρήτρες που υπάρχουν σε όλα τα ναυλοσύμφωνα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Υπολογισμός ναύλου
Σκοπός της ενότητας είναι να περιγράφει ο τρόπος υπολογισμού των ναύλων καθώς και των εσόδων που εισπράττει ο πλοιοκτήτης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα λειτουργίας του πλοίου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Εκτέλεση ναύλωσης
Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η διαδικασία εκτέλεσης της ναύλωσης καθώς και οι υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη και του ναυλωτή στις διάφορες μορφές ναύλωσης. Πρωτού εκτελεστεί ωστόσο μια ναύλωση προηγείται το στάδιο της διαπραγμάτευσης. Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται και το στάδιο αυτό.
ΜΑΘΗΜΑ - Οικονομικοί κύκλοι και χρηματοδότηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διδακτική Ενότητα 1: Μορφές Χρηματοδότησης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσουμε ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες χρηματοδότησης και τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές. Παράλληλα, εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αντλήσει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα κεφάλαια, καθώς επίσης και τους κινδύνους που διατρέχει η οικονομική μονάδα από την άντληση αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διδακτική Ενότητα 2: Μερισματική Πολιτική
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσουμε με ποιον τρόπο η μερισματική πολιτική που ακολουθεί μία επιχείρηση επηρεάζει την αξία της. Ταυτόχρονα, θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφασίζουν ποια μερισματική πολιτική θα ακολουθήσουν, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των κερδών σε μερίσματα και σε παρακρατηθέντα κέρδη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διδακτική Ενότητα 3: Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια μεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης στα κέρδη ανά μετοχή. Θα εξετάσουμε, επίσης, τις πηγές χρηματοδότησης, τον επιχειρηματικό και το χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της άριστης χρηματοοικονομικής δομής μιας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διδακτική Ενότητα 4: Κίνδυνοι που προκύπτουν από την Δανειακή Επιβάρυνση της Επιχείρησης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η κατανόηση της επίδρασης της δανειακής εξάρτησης της επιχείρησης στα κέρδη αλλά και στον κίνδυνο που επωμίζονται οι μέτοχοι. Ταυτόχρονα, περιγράφεται η επίδραση της δανειακής εξάρτησης στην τρέχουσα αξία της επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Διδακτική Ενότητα 5: Οικονομικοί κύκλοι και πρόβλεψη στη ναυτιλία
Στην παρούσα ενότητα δίνεται ο ορισμός των ναυτιλιακών κύκλων καθώς και η διάρκεια αυτών. Ορίζεται ακόμα το οικονομικό ρίσκο που υπάρχει στη ναυτιλία και περιγράφεται η διαδικασία πρόβλεψης των οικονομικών κύκλων και του ρίσκου στα πλαίσια της σωστής διοίκησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Διδακτική Ενότητα 6: Ναυτιλιακή χρηματοδότηση
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει τον παραδοσιακό τρόπο χρηματοδότησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθώς και να περιγράψει τους τρόπους χρηματοδότησης και προσέλκυσης κεφαλαίων σήμερα.
Τι είπαν για εμάς οι εκπαιδευόμενοί μας ...
Σωκράτης Λυρίτης
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
«Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία ,
Ήταν πολύ σημαντική η προσφορά των γνώσεων αυτών για την επαγγελματική μου
συνέχεια στο χώρο της ναυτιλίας.

Με εκτίμηση
Σωκράτης Λυρίτης»
Νίκος Κωνσταντάρας
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
«Με το τέλος των μαθημάτων, θα ήθελα να εκφράσω σε όλους σας - διδακτικό
προσωπικό, γραματεία και τεχνική υποστήριξη, τις ευχαριστίες μου για την
βοήθεια και τις γνώσεις που μου προσφέρατε, κυρίως στις οικονομικές ΔΕ, με
αποκορύφωμα την ΔΕ της γεωπολιτικής.

Και πάλι σας ευχαριστώ, και καλή συνέχεια.

Μετά τιμής
Νίκος Κωνσταντάρας»
Μαριδάκης Παναγιώτης
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
«Αγαπητοί καθηγητές συνεργάτες-συντονιστές του προγράμματος θα ήθελα μέσω του ηλεκτρονικού μηνύματος να σας εκφράσω την ικανοποίηση μου για την άρτια εξειδίκευση που παρειχατε στα θέματα ναυτιλίας η οποία θα με συνοδεύει στην καριέρα μου ως Αξκος Λ.Σ. Εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε με υγειά και δημιουργικοτητα και να είστε σίγουροι ότι τα προγράμματα σας θα είναι πρώτη μου επιλογή για την περαιτέρω επιμόρφωση μου στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και σε άλλα θέματα όπως για παράδειγμα η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.α πολλά και ενδιαφέροντα.
Μετά Τιμής
ΥΠΧΟΣ ΛΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ Π.»

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.