Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Πληροφορική της Υγείας
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Πληροφορική της Υγείας

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πληροφορική της υγείας» αφορά την ιατρική πληροφορική, η οποία παρέχει εύχρηστες και αποδοτικές λύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του χώρου αλλά και στον ίδιο τον πολίτη/ασθενή που απαιτεί άμεση και αποδοτική ανταπόκριση στην ιατρική του περίθαλψη και παρακολούθηση. Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο να παράσχει τις βασικές γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζεται ένας Πληροφορικός της Υγείας, ώστε να κατανοήσει πλήρως το ηλεκτρονικό αυτό περιβάλλον, καθώς και τη φύση και τη δομή της ιατρικής πληροφορίας, να αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτούνται για να διαχειριστεί τις διαδικασίες και τα εργαλεία που εφαρμόζονται μέσα σε αυτόν τον χώρο, καθώς και να εισαχθεί άμεσα στα θέματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης λύσεων που παρέχει η ιατρική πληροφορική.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Πληροφορική της Υγείας 5 135 11,25 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Σ. Κώτσιος - Ι. Μαντάς
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Ο χώρος της ηλεκτρονικής Υγείας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το περιβάλλον της ηλεκτρονικής Υγείας
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει πλήρως τον χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπλεκόμενων παιχτών από τα συνδεόμενα επιχειρησιακά περιβάλλοντα και τους χώρους της Επιστήμης αλλά και την παρούσα κατάσταση όσον αφορά στις σημαντικότερες εξελίξεις και τα επιτεύγματα στον χώρο της Ελλάδας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, γίνεται μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τους ορισμούς που διέπουν τον χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας, καθώς επίσης και στα σημαντικότερα προβλήματα και στους περιοριστικούς παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στον χώρο και θέτουν τις βασικές κατευθύνσεις των μελλοντικών εξελίξεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στον τρόπο που ορίζεται και κατηγοριοποιείται η πληροφορία που παράγεται και διακινείται μέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον στον χώρο της Υγείας και συγκεκριμένα θα απαντήσουμε στα παρακάτω βασικά ερωτήματα: -Τι ορίζεται ως ιατρική πληροφορία -Ποιες είναι οι κατηγορίες της πληροφορίας που συνοδεύουν / περιγράφουν / ολοκληρώνουν την ιατρική πληροφορία και πώς αυτές συσχετίζονται μεταξύ τους -Πώς χρησιμοποιείται το σύνολο της πληροφορίας που παράγεται και διακινείται στον χώρο τη ηλεκτρονικής υγείας και πώς αυτή διαμορφώνεται κατά την χρήση της -Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ηλεκτρονικής πληροφορίας και της έντυπης και ποια τα βασικά πλεονεκτήματα στην μετατροπή των έντυπων αρχείων σε ηλεκτρονικά
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαχείριση Πληροφοριών
Η Διαχείριση των Πληροφοριών αποσκοπεί στην βέλτιστη δυνατή οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας στην μορφή που θεωρείται κατάλληλη για τον σκοπό που είναι επιθυμητό. Για τον χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής, στην περίπτωση των επαγγελματιών της υγείας, αυτή αποσκοπεί στην λήψη αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η θεραπεία και η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου. Επιπλέον, αποσκοπεί στην υποστήριξη, τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση ερευνητικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αύξηση της γνώσης με απώτερο σκοπό την καλύτερη κατανόηση του χώρου και των επιμέρους αντικειμένων και προβλημάτων και την βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Για τον σκοπό αυτό, ορίζουμε και αναλύουμε στην παρούσα ενότητα τις παρακάτω δραστηριότητες:-Καταγραφή και Οργάνωση -Αποθήκευση και Ανάκτηση -Πρόσβαση, επικοινωνία και ανταλλαγή -Επεξεργασία και Αυτοματοποίηση -Διάγνωση και Λήψη Αποφάσεων -Θεραπεία και Έλεγχος -Εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μοντελοποίηση και διαχείριση διαδικασιών στον χώρο της Υγείας
Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε και θα αξιολογήσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των διαδικασιών στον χώρο της Υγείας, με στόχο την βέλτιστη διαχείρισή τους και μεταφορά τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ασχοληθούμε κυρίως με τις παρακάτω μεθόδους: -Εννοιολογική μοντελοποίηση και μοντέλα αναφοράς (conceptual and reference modeling) -Μοντελοποίηση βασισμένη σε συστατικά (component-based modeling) -Μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών (business process modeling) -Διαχείριση περιπτώσεων (case management) Σημαντικό κομμάτι αυτού του αντικειμένου αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο μεταλλάσσονται / εξελίσσονται οι διαδικασίες μέσα στο περιβάλλον ενός παροχέα ιατρικής φροντίδας, καθώς οι νέες τεχνολογίες και τα επιμέρους συστήματα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται επιφέρουν κρίσιμες αλλαγές στον τρόπο της ροής και της διαχείρισης της πληροφορίας, αλλά και στις καθημερινές λειτουργίες και στην συμπεριφορά του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικο
ΜΑΘΗΜΑ - Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος και αποθήκες ιατρικών δεδομένων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ορισμός και δομή του ΗΙΦ
Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος ενός ασθενή είναι το σημείο αναφοράς και αλληλεπίδρασης για όλα τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές που εφαρμόζονται στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας. Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε το πώς ορίζεται ένας ΗΙΦ, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα κρίσιμα σημεία της χρήσης του, καθώς επίσης και ποια είναι τα κύρια δομικά του στοιχεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πρότυπα αρχιτεκτονικής ΗΙΦ
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τα πρότυπα και τις τυποποιήσεις που εφαρμόζονται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την διαχείριση και την συντήρηση ενός ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω οργανισμών / τυποποιήσεων: -HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act) (τυποποιήσεις) -CEN TC/251 (Ευρωπαϊκά πρότυπα) -ISO TC/251 (τεχνικές προδιαγραφές) -HL7 (πρότυπο δομής και οργάνωσης) -ASTM Continuity of care Record (τυποποίηση δομής δεδομένων) -ISO 13606-1 (πρότυπο επικοινωνίας δεδομένων ιατρικού φακέλου) -OpenEHR (ανοιχτό μοντέλο διαχείρισης και δομής ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ανάλυση και σχεδιασμός ιατρικών βάσεων δεδομένων - περιορισμοί, μέθοδοι, εργαλεία
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ιατρικών βάσεων δεδομένων και πιο συγκεκριμένα: -τις βασικές αρχές σχεδιασμού μίας ιατρικής βάσης δεδομένων -τους περιοριστικούς παράγοντες και τις βασικές απαιτήσεις μιας τέτοιας βάσης δεδομένων -τις κατηγορίες των ιατρικών βάσεων δεδομένων με γνώμονα το είδος της πληροφορίας που φιλοξενούν και τον σκοπό χρήσης τους -τις μεθόδους και τα εργαλεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιατρικών βάσεων δεδομένων -τις βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης σχεσιακών βάσεων δεδομένων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Κατηγοριοποίηση και επιλογή βέλτιστης λύσης
Ανάμεσα στις τυποποιήσεις, στα πρότυπα και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου υπάρχει μία πληθώρα επιλογών και συνδυαστικών λύσεων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μη κατάλληλες επιλογές για συγκεκριμένα περιβάλλοντα παροχέων ιατρικής φροντίδας. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της βέλτιστης λύσης, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με τις απαιτήσεις από τις επιχειρησιακές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα και τον τύπο της πληροφορίας που παράγεται και διακινείται, όσο και από τις εξωτερικές συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης τους ίδιου του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μηχανισμοί εξόρυξης ιατρικής πληροφορίας
Η εξειδικευμένη μορφή και πολυπλοκότητα της ιατρικής πληροφορία που παράγεται και διακινείται μέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον υγείας επιβάλλουν την ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών για την εξόρυξη της πληροφορίας, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τον τύπο των δεδομένων και τις απαιτήσεις των εφαρμογών που υποστηρίζουν. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τους μηχανισμούς αυτούς και πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε τα παρακάτω: -Σημασιολογική αναζήτηση (semantic search) -Αναζήτηση βάσει ‘ομοιότητας’ (similarity search) -Αναζήτηση με την χρήση οντοτήτων (ontology-based search) -Αναζήτηση με την χρήση περιπτώσεων (case retrieval) -Αναζήτηση βάσει περιεχομένου (content-based retrieval)
ΜΑΘΗΜΑ - Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τα κύρια πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται στον χώρο ενός παροχέα ιατρικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους κλινικών πληροφοριακών συστημάτων, των νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, των συστημάτων διαχείρισης και επικοινωνίας εικόνων, των εργαστηριακών πληροφοριακών συστημάτων και άλλων που αφορούν σε ποιο εξειδικευμένες εφαρμογές στον χώρο του νοσοκομείου. Κατά την παρουσίασή τους θα εξετάσουμε τόσο τον σκοπό της χρήσης τους, το είδος της πληροφορίας που διαχειρίζονται, τους χρήστες στους οποίου απευθύνονται, καθώς και τις ανάγκες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Συστήματα Τηλεϊατρικής
Τα συστήματα Τηλεϊατρικής αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων και αφορούν στις υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας που παρέχονται από απόσταση. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα σημαντικότερα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, στην εφαρμογή / λειτουργία και την αξιολόγηση των υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, δίνοντας έμφασης στις υπηρεσίες Τηλεματικής που τις υποστηρίζουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συστήματα κατ οίκον φροντίδας
Τα συστήματα κατ’οίκον ιατρικής φροντίδας αποτελούν μία ειδική κατηγορία ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε ειδικές περιπτώσεις ιατρικής παρακολούθησης και περίθαλψης όπως αυτές των χρόνιων παθήσεων, της παρακολούθησης ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και πολλές άλλες. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση τέτοιων συστημάτων, στις ειδικές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών υποδομών, στον τρόπο και τις ανάγκες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα και τις τεχνολογίες της Τηλεματικής που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ειδικές εφαρμογές και ανεξάρτητα λογισμικά
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ειδικά χαρακτηριστικά και την χρήση εφαρμογών λογισμικού, συστημάτων και υπηρεσιών, τα οποία έχουν εισαχθεί στο ηλεκτρονικό χώρο της Υγείας με στόχο να εξυπηρετήσουν ειδικές ανάγκες στον χώρο του νοσοκομείου και γενικότερα στον χώρο της Υγείας. Εκτός από τα μεμονωμένα τους χαρακτηριστικά, θα εξετάσουμε ακόμα τον τρόπο και την ανάγκη αλληλεπίδρασής τους με τα λοιπά ιατρικά πληροφοριακά συστήματα. Στις εφαρμογές και τα συστήματα που θα εξετάσουμε περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: -Συστήματα δημιουργίας και διανομής ιατρικής αναφοράς -Εφαρμογές με χρήση της κινητής τηλεφωνίας -Εφαρμογές παρακολούθησης ασθενών -Συστήματα παρακολούθησης και παροχής ιατρικής φροντίδα που υποστηρίζουν την κινητικότητα των ασθενών / πολιτών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εξελιγμένες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στον χώρο της ιατρικής πληροφορικής
Οι εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών επηρεάζουν άμεσα και δραστικά την ανάπτυξη και την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Υγείας. Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε κάποιες από τις κύριες εξελιγμένες αυτές τεχνολογίες που βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στον χώρο των ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων και περιλαμβάνουν τις εξής: -Πλατφόρμες διανομής υπηρεσιών (service delivery platforms – SDP) -Διαμεσολαβητές συστημάτων (brokers) -Τεχνολογία του "σύννεφου" (cloud computing) -Συστήματα λήψης αποφάσεων (decision support systems)
ΜΑΘΗΜΑ - Ολοκλήρωση και εφαρμογή των Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Διαλειτουργικότητα και Ολοκλήρωση
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε το πώς ορίζεται ένα διαλειτουργικό και ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Θα αναλύσουμε τον τρόπο που επίσημα αυτές οι δύο έννοιες περιγράφονται δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στους ορισμούς που έχουν δοθεί από επίσημους οργανισμούς τυποποίησης και προτυποποιήσεων, όπως είναι αυτοί των HIMSS, CEN και IEEE. Θα εξετάσουμε το πώς αυτοί οι ορισμοί εφαρμόζονται στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί συσχετίζονται μεταξύ τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ασφάλεια Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων - Ασφάλεια στο επίπεδο του χρήστη
Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή των ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων, καθώς η πληροφορία που παράγεται και διακινείται περιλαμβάνει ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα και η φύση της επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή κατά την διαχείριση, φύλαξη και μεταφορά της. Στην ενότητα αυτή, εκτός από τις βασικές αρχές και τους ορισμούς σχετικά με την βέλτιστη κατανόηση του θέματος της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων, θα εξετάσουμε τις τεχνολογίες και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια στην πρόσβαση στην πληροφορία από την πλευρά του χρήστη, δίνοντας έμφαση στα παρακάτω: -Πρόσβαση με τη χρήση ρόλων -Κωδικοποίηση της πληροφορίας -Μηχανισμοί πιστοποίησης και εξουσιοδότησης -Παρακολούθηση και καταγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ασφάλεια Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων - Ασφάλεια στο επίπεδο των υποδομών / συστημάτων
Η ασφάλεια στο επίπεδο των υποδομών του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στον χώρο της υγείας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποδοτική και ορθή χρήση της πληροφορίας που διακινείται μέσα σε αυτό. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: -Προστασία διαδικτύου -Ασφάλεια μεταξύ συστημάτων -Ασφάλεια διασύνδεσης -Προστασία κατά τη μεταφορά της πληροφορίας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Έξυπνες κάρτες και ηλεκτρονική υπογραφή
Οι έξυπνες κάρτες και η ηλεκτρονική υπογραφή είναι δύο τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και επιβάλλονται από τις επιμέρους διεθνείς και εθνικές πολιτικές ασφάλειας σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την ασφαλή πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία και στις υπηρεσίες που παρέχει το ηλεκτρονικό περιβάλλον της υγείας. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα θέματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των τεχνολογιών, στην εφαρμογή τους στα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα και γενικότερα στον χώρο της υγείας από την τεχνική τους σκοπιά, καθώς και θα αξιολογήσουμε την χρήση τους μέσα από ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές και παραδείγματα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Νομικό και ηθικό πλαίσιο στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας
Ο ηλεκτρονικός χώρος της υγείας αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των κοινωνικών συστημάτων και δομών που αναπτύσσονται και εξελίσσονται δυναμικά και οφείλουν να εφαρμόζονται σε ένα θεσμικά και ηθικά αποδεκτό πλαίσιο. Σε αυτή την ενότητα θα γνωρίσουμε γιατί είναι σημαντικό τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα να είναι συμβατά με τα κατάλληλα θεσμικά και ηθικά πλαίσια, πώς αυτά ορίζονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και από ποιους οργανισμούς, πώς η εφαρμογή αυτών των πλαισίων επηρεάζει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και πώς ορίζουμε τελικά την ποιότητα και την εμπιστευτικότητα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον στον χώρο της υγείας.
ΜΑΘΗΜΑ - Πρότυπα και τυποποιήσεις στον χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Πρότυπα επικοινωνίας
Τα πρότυπα επικοινωνίας δεδομένων στοχεύουν στον καθορισμό της δομής των δεδομένων που μεταφέρονται με τη μορφή μηνυμάτων, ώστε να υποστηρίξουν την ασφαλή μεταφορά της πληροφορίας μεταξύ διαφορετικών συστημάτων ή παροχέων ιατρικής φροντίδα. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα πιο διαδεδομένα και συχνά χρησιμοποιούμενα πρότυπα επικοινωνίας, τα οποία περιλαμβάνουν τα: DICOM, HL7, EDI, MEDIX και NCDP.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πρότυπα αναγνώρισης
Τα πρότυπα αναγνώρισης επιτρέπουν τον ορισμό και την κατανόηση των σχετιζόμενων με τον χώρο της υγείας οντοτήτων με μονοσήμαντο τρόπο. Ανάλογα με τις οντότητες που περιγράφουν διαχωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, τις οποίες θα εξετάσουμε στην παρούσα ενότητα και αφορούν σε αναγνωριστικά πρότυπα ασθενών, παροχέων υπηρεσιών υγείας, τόπου περίθαλψης και προϊόντων και ετικετών προμηθευτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Πρότυπα διασφάλισης του απορρήτου των δεδομένων
Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε τα πρότυπα που εφαρμόζονται στα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα με στόχο την προστασία στην πρόσβαση και διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας. Τα πρότυπα αυτά διαχωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο της ασφάλειας που υποστηρίζουν και έχουν αναπτυχθεί κυρίως από δύο οργανισμούς, τους ISO και ASTM. Διδακτική Ενότητα 4: Πρότυπα κλινικών δεδομένων Τα πρότυπα κλινικών δεδομένων στοχεύουν στην περιγραφή των ιατρικών παθήσεων, συμπτωμάτων, διαγνώσεων και θεραπειών με την χρήση τυποποιημένης γλώσσας, η οποία είναι "κατανοητή" με κοινό και αποδεκτό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ασάφεια στην ερμηνεία της πληροφορίας από τα διαφορετικά υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα. Τέτοια πρότυπα, τα οποία θα εξετάσουμε αναλυτικά, είναι τα εξής: LOINC, SNOMED-CT, ICD, DSM, κα.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.