Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων» έχει ως σκοπό να καλυφθούν ορισμένα κενά που υφίστανται στον χώρο αυτόν μέσω της κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης που εν συνεχεία θα καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανάλογα στελέχη. Η σημασία του προγράμματος αυτού αναδεικνύεται από το ότι στην Ελλάδα, η έλλειψη υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο προφύλαξης περιβάλλοντος και επεξεργασίας αποβλήτων έρχεται σε αντίθεση με τις αναδυόμενες ανάγκες τόσο των βιομηχανιών για τεχνολογίες αντιρρύπανσης όσο και των μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Ειδικός Αντιρρύπανσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων 5 130 10,83 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Ι. Ζαμπετάκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Εισαγωγή στις πρακτικές διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βέλτιστες Τεχνικές διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτων
Σκοπός της Διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων αναλόγως την κατηγορία στην οποία υπάγονται και παράλληλα να αναλυθούν οι τρόποι σχεδιασμού των αντίστοιχων συστημάτων επεξεργασίας ώστε να έχουν τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αρχικά, παρουσιάζεται η δόκιμη ορολογία στη διαχείριση αποβλήτων, περιγράφεται ο σχεδιασμός των αντίστοιχων συστημάτων και αναφέρονται τα βασικά ρεύματα αποβλήτων. Τέλος, περιγράφονται και αναλύονται ενδελεχώς οι ενδεδειγμένες τεχνικές διαχείρισής τους αναλόγως το ρεύμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Υφιστάμενη Κατάσταση στη Διαχείριση αποβλήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι γίνει απογραφή του ζητήματος της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα με ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που έχουν πλαισιώσει την έως τώρα τακτική της χώρας μας ως προς τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλύεται η Ευρωπαϊκή στρατηγική και παρατίθεται η διαχρονική εξέλιξη της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς και οι έως τώρα πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί. Οι εκπαιδευόμενοι, στην ενότητα αυτή, αποκτούν μία πλήρη εικόνα των εφαρμοζόμενων τεχνικών αποβλήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη και των προοπτικών εξέλιξης στο μέλλον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Διαχείριση και Επεξεργασία αποβλήτων
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να παρουσιαστεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαχείριση αποβλήτων σε ελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να παρουσιαστούν οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και οι έως τώρα δράσεις των επιμέρους φορέων διαχείρισης όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία . Έπειτα, παρατίθεται η αξιολόγηση του παρόντος Νομικού πλαισίου και παρουσιάζονται οι βασικές θεσμικές αρχές που πρέπει να πλαισιώνουν τον σχεδιασμό κάθε συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε Ευρώπη και Ελλάδα. Τέλος, γίνεται ανασκόπηση στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συγκρίνεται με αυτή που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εισαγωγή στις Ειδικές ροές αποβλήτων: επικίνδυνα, μη επικίνδυνα, ανακυκλώσιμα
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να τεθούν στους εκπαιδευόμενους οι απαραίτητες θεωρητικές βάσεις αναφορικά με τις ειδικές ροές αποβλήτων. Συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή δίνεται η βασική ορολογία και νομοθεσία σχετικά με τις ειδικές ροές αποβλήτων έτσι όπως ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παράλληλα, αναφέρονται αναλυτικά οι παραγόμενες ποσότητες των ροών αυτών καθώς και οι πιο βασικές πηγές παραγωγής τους. Επιπρόσθετα, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισής τους στην Ελλάδα.
ΜΑΘΗΜΑ - Τεχνολογίες Διαχείρισης και Επεξεργασίας Επικίνδυνων (Ε.Α.) και Βιομηχανικών αποβλήτων (Β.Α.)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τεχνολογίες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων - Διαδικασίες παραλαβής/ μεταφοράς/ αποθήκευσης
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν οι μέθοδοι επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων. Γίνεται εκτενής περιγραφή των τεχνολογιών επεξεργασίας που αφορούν στα επικίνδυνα απόβλητα και στα ρεύματα εκείνα τα οποία υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και ορίζονται οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων ώστε να πραγματοποιείται με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο. Οι εκπαιδευόμενοι θα διακρίνουν τις βασικές τεχνολογίες διαχείρισης ανά κατηγορία αλλά και να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για την βέλτιστη διαχείριση βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων καθώς και να περιγράφουν τις διαδικασίες παραλαβής / μεταφοράς /αποθήκευσης /απομάκρυνσης των αποβλήτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ενδεδειγμένα σχήματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων - Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων αποβλήτων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να ενημερωθούν σε βάθος σχετικά με τα ενδεδειγμένα σχήματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν κριτήρια επιλογής του βέλτιστου συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Συγκεκριμένα, περιγράφονται όλοι οι δυνατοί εναλλακτικοί συνδυασμοί διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ανάμεσα στον παραγωγό και το σύστημα διαχείρισης. Παράλληλα, περιγράφονται τα σχήματα που έχουν ακολουθηθεί στην Ελλάδα μέσω του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, εξετάζονται οι στόχοι και τα οφέλη από την εφαρμογή του καθώς και τα βασικά εργαλεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κοινές εφαρμοζόμενες βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την διαχείριση αποβλήτων βιομηχανικών περιοχών - Κανόνες δειγματοληψίας και ανάλυσης - Κριτήρια επιλογής μεθόδου επεξεργασίας
Σκοπός της Διδακτικής ενότητας είναι να διερευνηθούν σε βάθος οι τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων στις βιομηχανικές περιοχές που αποτελούν και βασικές πηγές ρύπανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Στην ενότητα αυτή, γίνεται ταξινόμηση των υγρών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων, ορίζονται οι βασικοί κανόνες δειγματοληψίας και ανάλυσής τους, και παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογίες διαχείρισης τους. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο για την εύρεση τεχνοοικονομικών λύσεων επεξεργασίας αποβλήτων χωρίς επιπτώσεις στους φυσικούς αποδέκτες. Τέλος, εντοπίζονται οι δυνατότητες χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Βιομηχανιών Επικίνδυνων Αποβλήτων και μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
Σκοπός της Ενότητας είναι να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει Σύνταξη διαχειριστικών Σχεδίων Βιομηχανικών αποβλήτων και μη Επικίνδυνων Στερεών. Αρχικά παρουσιάζονται στους εκπαιδευόμενους οι βιομηχανικοί και επαγγελματικοί κλάδοι που αποτελούν τους «παραγωγούς» αποβλήτων (στερεά, υγρά και αέρια) καθώς ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ).Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην συλλογή έγκυρων στοιχειών σχετικά με τις ποσότητες των αποβλήτων αλλά και την κατάταξή τους σε επικίνδυνα ή μη.
ΜΑΘΗΜΑ - Ανακύκλωση Υλικών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Συστήματα Ανακύκλωσης
Σκοπός της Ενότητας είναι να διερευνηθούν όλες οι τεχνολογίες και μέθοδοι ανακύκλωσης υλικών έτσι όπως καθορίζονται από την ΚΥΑ 29407/3508. Αρχικά ορίζονται ποια από τα απόβλητα κατηγοριοποιούνται ως ανακυκλώσιμα και εν συνεχεία περιγράφονται σε βάθος όλες οι βασικές μέθοδοι επεξεργασίας τους (Διαλογή στην πηγή, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Μηχανική Ανακύκλωση, Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας). Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου, προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τεχνολογία που θα επιλεγεί και οι βασικοί στόχοι για την ανακύκλωση υλικών βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών και οι τρόποι για να επιτευχθούν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Σχεδιασμός Συστημάτων συλλογής / μεταφοράς / μεταφόρτωσης
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να αναλυθούν και περιγραφούν τα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων καθώς αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Αναπτύσσονται τα βασικά κριτήρια επιλογής για τον εξοπλισμό και τη διαδικασία συλλογής, καθώς και το πλαίσιο τεχνικών οδηγιών. Έπειτα, διακρίνονται οι βασικές τεχνικές μεταφόρτωσης και εξοπλισμού και προσδιορίζεται ο σχεδιασμός σταθμού μεταφόρτωσης. Τέλος, αναλύονται τα συστήματα αποθήκευσης και αναπτύσσεται συμπερασματικά το βασικό πλαίσιο προϋποθέσεων για την εφαρμογή της κάθε διαδικασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οικονομική Ανάλυση Ανακύκλωσης
Σκοπός της Διδακτικής ενότητας είναι να γίνει η οικονομική διερεύνηση της ανακύκλωσης προκειμένου να εκτιμηθεί η οικονομική της βιωσιμότητα, τα οικονομικά οφέλη αλλά και το κόστος της. Γίνεται εστίαση σε δύο βασικούς τομείς της ανακύκλωσης που είναι η Διαλογή στη Πηγή και τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της διαλογής στη πηγή αναλύονται τα κέρδη και οι δαπάνες, γίνεται καθορισμός προτεραιοτήτων, ανάλυση της αγοράς και τέλος γίνεται μία εισαγωγή στον κομμάτι της υποκίνησης και συμμετοχής του κοινού. Έπειτα, περιγράφεται προσεγγιστικά το λειτουργικό και επενδυτικό κόστος του Κ.Δ.Α.Υ. έχοντας ως σημείο αναφοράς το Κ.Δ.Α.Υ. Ελευσίνας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Λειτουργία Πρότυπων Κέντρων Ανακύκλωσης
Η παρούσα Διδακτική Ενότητα έχει σκοπό να εμβαθύνει στην λειτουργία των κέντρων ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, αρχικά διακρίνονται τα κέντρα ανακύκλωση σε δύο βασικές κατηγορίες. Σε δεύτερο στάδιο, γίνεται αναλυτική περιγραφή της ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού. Έχοντας ως σημείο αναφοράς αυτά τα δεδομένα, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας μίας πρότυπης μονάδας ανακύκλωσης χαρτιού. Έπειτα, διερευνάται ο τρόπος καταγραφής και η αναφορά καθημερινών προβλημάτων και προσδιορίζονται οι βασικές μέθοδοι συντήρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Οργάνωση Προγραμμάτων Ανακύκλωσης
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι δοθούν όλα τα εφόδια για την σύνταξη και πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης. Στις προηγούμενες ενότητες, οι εκπαιδευόμενοι έχοντας καλύψει το τεχνοοικονομικό κομμάτι που αφορά στην ανακύκλωση είναι πλέον σε θέση να συντάξουν έναν οδηγό προγραμμάτων ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα περιγράφονται τα βασικά βήματα που προϋποθέτουν την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης, αναλύονται οι βασικοί προβληματισμοί που ανακύπτουν και έπειτα δίνονται πρακτικές λύσεις και δοκιμασμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί ένα επιτυχημένο πρόγραμμα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
ΜΑΘΗΜΑ - Σύγχρονα Συστήματα Αντιρρύπανσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Τεχνολογίες απορρύπανσης εδαφών
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητα είναι να διερευνηθούν όλες οι τεχνολογίες αντιμετώπισης της ρύπανσης των εδαφών. Αρχικά προσδιορίζονται οι έννοιες της ρύπανσης, περιγράφονται οι βασικές ανθρωπογενείς και φυσικές πηγές καθώς και τα κύρια αίτια που οδηγούν στην ρύπανση των εδαφών. Έπειτα αναλύονται οι φυσικοχημικές, βιολογικές και θερμικές τεχνολογίες απορρύπανσης και αποκατάστασης των εδαφών. Περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές φάσεις του έργου εξυγίανσης των εδαφών. Τέλος, παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα και εφαρμογές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Τεχνολογίες απορρύπανσης Υδάτων
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να αναλυθούν το σύνολο των μεθόδων που αφορούν στην απορρύπανση των υδάτων και των κορεσμένων εδαφών. Περιγράφονται μέθοδοι όπως η Βιολογική Αποκατάσταση, η Απορρύπανση με άντληση διαλυμένων ρύπων, Απορρύπανση με άντληση επιπλεόντων ρύπων, Απορρύπανση με εφαρμογή υπό πίεσης και Απορρύπανση από Βαρέα μέταλλα. Γίνεται εδική αναφορά στην αναγκαιότητα πραγματοποίηση έργων απορρύπανσης υδροφόρου ορίζοντα και παρατίθεται η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισης της ρύπανσης των υδάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέθοδοι διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
Σκοπός της Διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι μέθοδοι διαχείρισης και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων με περιβαλλοντικά αποδεκτούς όρους και προϋποθέσεις. Περιγράφονται οι βασικές αρχές της ελεγχόμενης διάθεσης αποβλήτων στην επιφάνεια του εδάφους καθώς οι βασικές διεργασίας με τις οποίες το ρυπαντικό φορτίο του υποβαθμίζεται και εν τέλει εκμηδενίζεται. Πραγματοποιείται μία γενική περιγραφή των διαχειριστικών σχεδίων των λυμάτων προκειμένου εν συνεχεία να εστιάσουμε στην διαχείριση των επεξεργασμένων λυμάτων. Τέλος, παρατίθενται πραγματικές περιπτώσεις περιοχών που πραγματοποίησαν ανάλογα σχέδια.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τεχνικές Πρόληψης και Ελέγχου Ρύπανσης- Περιοριστικά έργα εξάπλωσης ρύπανσης σε γειτνιάζοντες χώρους
Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να αναλυθούν το σύνολο των τεχνικών οι οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξαιτίας της ρύπανσης. Περιγράφονται όλες οι διαθέσιμες τεχνικές προστασίας από την επέκταση της ρύπανσης εδαφών και υδροφορέων καθώς. Παράλληλα, παρατίθεται και η βασικότερη νομοθεσία, ποιοι είναι η βασικοί όροι που πρέπει να τηρούνται ώστε οι πηγές της ρύπανσης (βιομηχανίες, επιχειρήσεις κ.α.) να αναλαμβάνουν οι ίδιες την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης που ενδεχομένως να προξενήσουν. Τέλος, περιγράφονται τα οφέλη της ελαχιστοποίηση της ρύπανσης μέσω της πρόληψης και οι ενέργειες στις οποίες στηρίζεται ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πρόληψης.
ΜΑΘΗΜΑ - Σχεδιασμός έργων εξυγίανσης και αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων και περιοχών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Μεθοδολογία εντοπισμού ρυπασμένων χώρων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να προσδιοριστεί η μεθοδολογία με οποία καταλήγουμε στον εντοπισμό ρυπασμένων χώρων. Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να καταρτιστεί κατάλογος με τις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων που προκαλούν εν δυνάμει ρύπανση εδαφών /υπόγειων νερών από επικίνδυνα απόβλητα και επικίνδυνες ουσίες. Διατυπώνονται κριτήρια για των χαρακτηρισμό των χώρων των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου. Τέλος, παρατίθεται ένα παράδειγμα εφαρμογής τις μεθοδολογίας αυτής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κατηγοριοποίηση μεθόδων εξυγίανσης ρυπασμένων περιοχών και αξιολόγηση εναλλακτικών
Εφόσον σε προηγούμενες ενότητες έχει γίνει αναφορά στην αποκατάσταση εδαφών και υδάτων από άποψη εφαρμοζόμενων τεχνολογιών, η διδακτική ενότητα αυτή έρχεται να κατηγοριοποιήσει τις τεχνολογίες αυτές παρουσιάζοντας τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου καθώς και το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Παράλληλα, πραγματοποιείται συσχέτιση των μεθόδων αυτών με τις κατηγορίες ρύπων και παρατίθενται κάποια βασικά οικονομικά εργαλεία αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση ενεργειών εξυγίανσης από μεριάς βιομηχανιών που έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Στάδια λήψης απόφασης για την αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων – Αξιολόγηση εναλλακτικών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά την λήψη απόφασης από τους αρμόδιους φορείς . Περιγράφεται η συμμετοχή των αποφασιζόντων, η διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας καθώς και η εύρεση της βέλτιστης λύσης. Τέλος, καθορίζονται οι κύριες παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός συστημάτων αποκατάστασης αναλόγως των στόχων που τίθενται εξαρχής καθώς και της έκτασης των δράσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την εξυγίανση και αποκατάσταση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μελέτες περιπτώσεων εξυγίανσης εκτεταμένων ρυπάνσεων του περιβάλλοντος χώρου
Σκοπός τις διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν περιπτώσεις εξυγίανσης ρυπασμένων χώρων τόσο πραγματικές όσο και σε επίπεδο παραδειγμάτων. Δίνονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα και στη συνέχεια ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε φάση από τους αρμόδιους. Έπειτα παρατίθενται πραγματικά περιστατικά εξυγίανσης ρυπασμένων περιοχών στην Ελλάδα, αναλύεται η αποτελεσματικότητα και ο τρόπος που επιτελέστηκαν

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.