Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

On-Line Επενδύσεις
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

On-Line Επενδύσεις


Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
On-Line Επενδύσεις 3 80 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Μη Διατιθέμενο Π. Πετράκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες και θεωρίες πάνω στις οποίες στηρίζονται τα μαθηματικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τις τεχνικές αξιολόγησης επενδυτικών αποφάσεων. Αυτές οι θεωρίες, αναφέρονται στην αξιακή μέθοδο, στη χρονική αξία του χρήματος, καθώς επίσης και σε κάποιες βασικές έννοιες θεωρίας που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία λήψεως χρηματοδοτικών αποφάσεων. Επίσης, γίνεται μια εισαγωγή σε θεωρητικό επίπεδο της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρού της ανταγωνιστικής επιλογής μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης. Η κατανόηση αυτού του θεωρήματος θα μας βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση των κανόνων του επενδυτικού παιχνιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Θεωρητικά Ζητήματα Επενδύσεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, εισάγουμε την έννοια της Καθαράς Παρούσας Αξίας που, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενη διδακτική ενότητα, αποτελεί τη σημαντικότερη μέθοδο αποτίμησης επενδυτικών αποφάσεων. Τέλος, σκοπός είναι να εισάγουμε βασικά θεωρητικά ζητήματα επενδύσεων, ώστε να προσεγγιστεί καλύτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των επενδύσεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μαθηματικά Εργαλεία για την Αξιολόγηση Επενδύσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα μαθηματικά κριτήρια που είναι απαραίτητα για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, διεισδύοντας στην ανάλυση της παρούσας και της μελλοντικής αξίας των χρηματοροών, καθώς επίσης και των εννοιών της προεξόφλησης και του ανατοκισμού. Εισάγουμε βασικές έννοιες, απαραίτητες για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής επιστήμης και της αξιολόγησης επενδύσεων. Σημαντικό θέμα στη συγκεκριμένη ενότητα αποτελεί η πλήρης κατανόηση τόσο των εννοιών σχετικά με την παρούσα και μελλοντική αξία, όσο και της προεξόφλησης. Τέλος, βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τον υπολογισμό χρηματοροών, και στη συνέχεια για τον καθορισμό της αξίας μιας επένδυσης, αποτελεί η μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τιμολόγηση Ράντων Ομολογιών και Μετοχών
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι η μελέτη και η ανάπτυξη των μαθηματικών εργαλείων που απαιτούνται για την τιμολόγηση απλών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Εισάγουμε θεμελιώδη εργαλεία της χρηματοοικονομικής, όπως είναι οι ράντες, οι ομολογίες και οι μετοχές. Εστιάζουμε αρχικά να παρουσιάσουμε τον ορισμό τους και το ρόλο τους στην αγορά, ενώ στη συνέχεια αφού έχει κατανοηθεί πλήρως η δομή τους, μελετάμε τους τρόπους τιμολόγησης αυτών, καθώς επίσης και διαφορετικές εκδοχές και χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Καθαρά Παρούσα Αξία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστεί η βασικότερη και η σημαντικότερη μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, μέθοδος που αποδίδει κατά πόσο μια επένδυση είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα. Η μέθοδος αυτή καλείται μέθοδος της Καθαράς Παρούσας Αξίας, και ο κύριος ρόλος της είναι η αξιολόγηση και στη συνέχεια η σύγκριση επενδύσεων. Ο υπολογισμός της Καθαράς Παρούσας Αξίας βασίζεται στην προεξόφληση των μελλοντικών χρηματοροών που αποφέρει η επένδυση, καθώς επίσης και στον υπολογισμό του κεφαλαίου που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Μέθοδοι Αποτίμησης για τη Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, πέραν αυτή της Καθαράς Παρούσας Αξίας. Αρχικά εισάγουμε τον ορισμό της κάθε μεθόδου αλλά και τον τρόπο που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και το ρόλο της στην ανάλυση επενδύσεων. Στη συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση των κανόνων. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου έναντι των άλλων, καθώς και εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού χρηματοροών και αποδόσεων επενδύσεων με βάση την προεξόφληση.
ΜΑΘΗΜΑ - On-Line Επενδύσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στις Online Επενδύσεις
Στην διδακτική ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των online επενδύσεων. Αναλύουμε το φαινόμενα της υψηλής συχνότητας συναλλαγών και περιγράφουμε τις σύγχρονες διαδικασίες πρόσβασης των αγορών μέ την μέθοδο της απευθείας πρόσβασης (Direct Market Access-DMA) αλλά και την μέθοδο των Market Makers.. Κάνουμε μια εισαγωγή, σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και στις αγορές διαπραγμάτευσης τους. Ειδικότερα αναφερόμαστε σε future contracts, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future options), δικαιώματα προαίρεσης (options) και συμβόλαια διαφορών (CFD'S).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εισαγωγή στην Τεχνική Ανάλυση
Στην διδακτική ενότητα μελετούμε επενδυτικές στρατηγικές και μοντέλα που συνδέονται με μετοχές επιχειρήσεων. Οι online επενδύσεις δίνουν μία άμεση πρόσβαση στα βασικά θεμελιώδη χαρακτηριστικά που συνδέονται με τις μετοχές των επιχειρήσεων. Περιγράφουμε την μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας ως εργαλείο αξιολόγησης του πλούτου των μετόχων και παραθέτουμε το μοντέλο Gordon. Παρουσιάζουμε συνοπτικά τις πιο δημοφιλείς μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, την μέθοδο απόσβεσης, την λογιστική μέθοδο και την μέθοδο του εσωτερικού συντελεστή (IRR). Επίσης μελετούμε την απόδοση της τιμής μιας μετοχής αλλά και την απόδοση χαρτοφυλακίου μετοχών ως τυχαίες μεταβλητές. Με δεδομένη την τιμή του συντελεστή βήτα και κάνοντας χρήση του μοντέλου Capital Asset Pricing χρησιμοποιούμε την μέθοδο Discounted Cash Flow για να προβούμε σε αξιολόγηση μετοχών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Γραφήματα και Δείκτες Τεχνικής Ανάλυσης
Στην τρίτη διδακτική ενότητα ασχολούμαστε με την τιμολόγηση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα forward contracts, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), και δικαιώματα προαίρεσης (options). Στην τέταρτη διδακτική ενότητα μελετούμε τα συμβόλαια διαφορών (CFD's) που είναι παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (of future type) και η διαπραγμάτευση τους γίνεται συνήθως σε εξωχρηματιστηριακές αγορές. Μελετούμε σε πρώτη φάση την τιμολόγηση τους και τις διαδικασίες προσέγγισης των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων. Αναλύουμε κάποιες παραμέτρους που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα, όπως είναι το αρχικό περιθώριο και η μόχλευση, καθώς και τους επενδυτικούς κινδύνους και τις αποδόσεις που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα.
ΜΑΘΗΜΑ - Διαχείριση Κινδύνου
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Υπολογισμός VaR με Αναλυτικές Μεθόδους
Ο σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στις προσεγγίσεις του VaR, την delta – normal, την full valuation και την delta – gamma approximation (the Greeks). Στην συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην έννοια του χαρτοφυλακίου και της διαφοροποίησης. Παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του VaR ενός χαρτοφυλακίου και δίνεται παράδειγμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Υπολογισμός VaR με Μεθόδους Προσομοίωσης
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εισάγει τον σπουδαστή στην θεωρία και την εφαρμογή των δύο “διάσημων” μεθόδων προσομοίωσης για τον υπολογισμό του VaR. Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι υπολογισμοί των δύο μεθόδων προσομοίωσης, της Ιστορικής προσομοίωσης και της προσομοίωσης Monte – Carlo.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Υλοποίηση της Μεθόδου Var
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον αναγνώστη στα θέματα υλοποίησης του VaR και στα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Καλύπτονται θέματα όπως η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο προσδιορισμός των παραγόντων κινδύνου αλλά και πιο εξειδικευμένα θέματα όπως η μέθοδος των χρηματοροών και η μέθοδος που βασίζεται στις ευαισθησίες (sensitivities) των παραγόντων κινδύνου. Σε αυτή την ενότητα θα συγκεντρωθούμε στην έκθεση στον κίνδυνο αγοράς που είναι και ο κίνδυνος για τον οποίο το VaR αποτελεί σταθερή πρακτική. Θα ασχοληθούμε με διαφορετικές μορφές του κινδύνου αγοράς χρησιμοποιώντας τους παράγοντες κινδύνου (risk factors).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση Κινδύνου
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναλύσει θέματα που αφορούν γενικά στη διαχείριση κινδύνων. Ξεκινάμε από απλά θέματα, όπως το ποιος χρησιμοποιεί το VaR, την ποικιλία που παρουσιάζουν οι κίνδυνοι, την πολυπλοκότητα των εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθώς και το VaR σε επίπεδο επιχείρησης και επιχειρησιακής μονάδας. Κλείνουμε με πιο σύνθετα θέματα, όπως η απόδοση προσαρμοσμένη στο κίνδυνο, το RAROC κλπ..
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση της έννοιας του Πιστωτικού Κινδύνου. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος δεν είναι μια απλή περίπτωση. Παρουσιάζει πολύπλοκα θέματα και θεωρίες ενώ η σωστή ποσοτικοποίησή του είναι μια δύσκολή διαδικασία. Στην ενότητα παρουσιάζονται οι διαφορές του Πιστωτικού Κινδύνου με τον Κίνδυνο Αγοράς, το ποσοστό επανάκτησης (recovery rates), την πιστωτική βαθμολογία (credit rating), κ.α..
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Προσομοίωση Καταστάσεων Κρίσης – Stress Testing
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να εισάγει τον σπουδαστή σε μια πολύ σημαντική πτυχή της διαχείρισης των κινδύνων, το Stress Testing. Στην ενότητα εξετάζονται τα διάφορα είδη σεναρίων, η χρησιμότητά τους καθώς και τα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται, κατά την εφαρμογή του stress testing.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.