Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/1/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 21/1/2019
Το πρόγραμμα «Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java» στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών εννοιών, αρχών και στοιχείων της γλώσσας προγραμματισμού Java. Τα μαθήματα και οι διδακτικές τους ενότητες σταδιακά παρουσιάζουν τη δομή της γλώσσας και τη χρήση της μέσω ενδεικτικών παραδειγμάτων, καθώς οδηγούν τον εκπαιδευόμενο στην εξοικείωση με μια σειρά προχωρημένων εννοιών, που συναντώνται στα περισσότερα σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές λογισμικού. Συνολικά, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος προγραμματιστής θα έχει εφοδιαστεί με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές προγραμματισμού, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα Java στην καθημερινή του εργασία, η οποία αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες ανάπτυξης αντικειμενοστραφούς λογισμικού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • σχεδιάζει αντικειμενοστρεφές λογισμικό
  • χειρίζεται το περιβάλλον γραμμής εντολών, για την ανάπτυξη, μεταγλώττιση και εκτέλεση αντικειμενοστρεφούς λογισμικού με τη γλώσσα Java
  • υλοποιεί μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων με τη γλώσσα Java
  • διορθώνει συντακτικά και σημασιολογικά σφάλματα σε υπάρχοντα κώδικα Java

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Java 3 50 4,17 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Κώτσιος Στυλιανός
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Εισαγωγή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Στοιχεία Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού
Σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα εισαχθεί στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, με σκοπό την κατανόηση του προγραμματιστικού αυτού μοντέλου. Αναφορές προς εξωτερική βιβλιογραφία θα κατευθύνουν τον εκπαιδευόμενο σε κατάλληλες πηγές και υλικό για περαιτέρω μελέτη, καθώς το παρόν πρόγραμμα προϋποθέτει μια σχετική εξοικείωση με την αντικειμενοστραφή θεώρηση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Γνωριμία με τη γλώσσα Java
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η εισαγωγή στη γλώσσα Java. Μεταξύ άλλων, θα καλυφθούν θέματα που αφορούν στα διαθέσιμα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού με τη χρήση της γλώσσας Java, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να στήσει το δικό του περιβάλλον, προκειμένου να γράφει και να εκτελεί κώδικα Java.
ΜΑΘΗΜΑ - Βασικά στοιχεία και δομές της γλώσσας Java
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αντικείμενα και κλάσεις
Η πρώτη ενότητα των βασικών στοιχείων της γλώσσας Java εστιάζει στα αντικείμενα, τη δημιουργία και αρχικοποίησή τους, καθώς και την προγραμματιστική τους χρήση. Επιπλέον, γίνεται παρουσίαση βασικών αντικειμενοστραφών εννοιών όπως η κληρονομικότητα, ο πολυμορφισμός, οι διεπαφές και η εμφώλευση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Δομές ελέγχου
Στόχοςαυτής τηςδιδακτικής ενότητας είναιηεκμάθησηόλων τωνδομών ελέγχουπουυποστηρίζονται από τη γλώσσα Java, όπως οι επαναλήψεις (for, while, do..while), οι υπό συνθήκη δηλώσεις (if.. else, switch), αλλά και η δομή ελέγχου εξαιρέσεων try..catch.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Βασικές δομές δεδομένων
Έχοντας γνωρίσει τα αντικείμενα, τις κλάσεις και τις δομές ελέγχου της γλώσσας Java, οεκπαιδευόμενος θα μάθει σε αυτή την ενότητα πώς υλοποιούνται και χρησιμοποιούνται οι πλέον διαδεδομένες δομές δεδομένων. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν απλές δομές, όπως οι πίνακες και οι συνδεδεμένες λίστες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Σύνθετες δομές δεδομένων
Σε συνέχεια της προηγούμενης διδακτικής ενότητας, αυτή η ενότητα παρουσιάζει πιο σύνθετες δομές, όπως οι ουρές, οι στοίβες και τα δυαδικά δέντρα.
ΜΑΘΗΜΑ - Προχωρημένες Έννοιες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Αναδρομή
Η αναδρομή (recursion) αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές τεχνικές προγραμματισμού. Στην πρώτη διδακτική ενότητα περι προχωρημένων εννοιών, θα δούμε πώς η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την επίλυση μιας σειράς τυπικών προβλημάτων, παραθέτοντας παραδείγματα προγραμμάτων γραμμένα στη γλώσσα Java.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ρεύματα, αρχεία και δικτύωση
Το λογισμικό είναι χρήσιμο μόνο όταν μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ενότητα, θα γνωρίσουμε μια σειρά τεχνικών και μηχανισμών εισόδου/εξόδου., όπως υποστηρίζονται από τη γλώσσα Java. Συγκεκριμένα , θα εξετάσουμε την προγραμματιστική χρήση ρευμάτων (streams) εισόδου/εξόδου, ενώ θα δείξουμε πώς μπορεί ένα πρόγραμμα να διαβάσει και να γράψει αρχεία. Τέλος, θα δούμε πώς η χρήση αρχείων και ρευμάτων συνδυάζεται για την δικτυακή επικοινωνία προγραμμάτων υλοποιώντας το μοντέλο πελάτη/εξυπηρετητή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Νήματα εκτέλεσης και πολυεπεξεργασία
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εκμάθηση ανάπτυξης προγραμμάτων που επιτυγχάνουν πολυεπεξεργασία με τη χρήση πολλαπλών νημάτων εκτέλεσης (threads). Η ενότητα παρουσιάζει τους βασικούς μηχανισμούς που προσφέρει η γλώσσα Java για την πολυνηματική εκτέλεση και το συγχρονισμό πολλαπλών νημάτων στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Επίσης, παρουσιάζει τη χρήση νημάτων στην ανάπτυξη δικτυακών προγραμμάτων με τη γλώσσα Java.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Δουλεύοντας με βάσεις δεδομένων
Στις μέρες μας, η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων λογισμικού χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων τους, με πλέον διαδεδομένα αυτά που στηρίζονται στο σχεσιακό μοντέλο και στη γλώσσα επερωτήσεων SQL. Η ενότητα αυτή καλύπτει σε βάθος του πλαισίου JDBC και των σχετικών με αυτό εννοιών, που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα Java για την αλληλεπίδραση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.