Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Δυσλεξία και Μαθηματικά - Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Δυσλεξία και Μαθηματικά - Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δυσλεξία και Μαθηματικά - Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις» περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης και ελέγχου των απαραίτητων αριθμητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών, και παρουσιάζει τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εκδηλώνονται στην ανάπτυξη ορθής μαθηματικής σκέψης και συμπεριφοράς. Αναλύει τη σχέση μεταξύ δυσλεξίας και ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες και στις παραμέτρους που επηρεάζουν τη μαθηματική συμπεριφορά και δημιουργούν δυσχέρειες στην κατάκτηση των μαθηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε ειδικούς θεραπευτές και ψυχολόγους.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Δυσλεξία και Μαθηματικά - Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 3 65 5,42 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Φ. Πολυχρόνη
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Μαθησιακές Δυσκολίες: έννοια, αιτιολογικοί παράγοντες, χαρακτηριστικά και αξιολόγηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σύγχρονες προσεγγίσεις για την έννοια των μαθησιακών δυσκολιών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι σύγχρονες επιστημονικές θέσεις για την έννοια και την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της γνωστικής και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, και να παρουσιαστούν συνοπτικά η ιστορική διαδρομή και η αναζήτηση της ταυτότητας για τις μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία μιας κοινά αποδεκτής τοποθέτησης για τη φύση των δυσκολιών αυτών. Επιπλέον, επιδιώκεται να καταστεί φανερό ότι στις μέρες μας είναι αποδεκτοί λειτουργικοί ορισμοί χωρίς τη χρήση αιτιολογικών μοντέλων και χωρίς το κριτήριο του επαρκούς νοητικού δυναμικού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στα μαθηματικά
Σκοπός τηςδιδακτικής ενότητας είναι ναπαρουσιαστούνοιβασικοίτομείςστουςοποίους εμφανίζονται συνήθως ελλείμματα σε παιδιά και εφήβους με Μαθησιακές Δυσκολίες. Θα αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών στο γνωστικό τομέα, δηλαδή στην οπτική και ακουστική αντίληψη, στη μνήμη και τις γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές. Επιπλέον, θα περιγραφούν οι δυσκολίες των μαθητών ως προς τις μαθηματικές δεξιότητες, την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και αριθμητικών πράξεων. Επιπλέον, σε αυτήν την ενότητα θα γίνει αναφορά στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που αφορούν την προσαρμογή των παιδιών απέναντι στα μαθηματικά όπως για παράδειγμα οι στάσεις, τα συναισθήματα και τα κίνητρα. Επιπλέον, θα περιγραφεί ο παράγοντας του άγχους και των λοιπών αρνητικών συναισθημάτων που συνήθως εμφανίζονται στα παιδιά με δυσκολίες στα μαθηματικά.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν συνοπτικά η διαδικασία, οι τομείς και η μεθοδολογία της αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας. Θα παρουσιαστούν εργαλεία/τεστ που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και διεθνώς για την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα των δυσκολιών στα μαθηματικά. Επισημαίνεται η έλλειψη σταθμισμένων τεστ αξιολόγησης των μαθηματικών στην ελληνική γλώσσα. Θα δοθεί έμφαση σε θέματα έγκαιρης ανίχνευσης και εντοπισμού των δεικτών που συνδέονται με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στα μαθηματικά στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
ΜΑΘΗΜΑ - Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικές Δεξιότητες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της έννοιας της δυσαριθμησίας (ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά) καθώς και η περιγραφή των μορφών και των χαρακτηριστικών δυσκολιών που εκδηλώνονται σε αυτήν. Επιδιώκεται η ανάλυση της σχέσης της αναπτυξιακής δυσαριθμησίας με τη δυσλεξία καθώς και η προσέγγιση των αντικρουόμενων επιστημονικών δεδομένων για το αν τελικά η δυσαριθμησία αποτελεί μια αυτόνομη και ανεξάρτητη ειδική μαθησιακή δυσκολία ή αν πρόκειται για μία πτυχή των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που εκδηλώνονται στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και περιλαμβάνουν αδυναμίες κυρίως στους τομείς της ανάγνωσης και της γραφής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Παράμετροι που επιδρούν στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης
Σκοπός τηςδιδακτικής ενότητας είναιηπαρουσίασητωνπαραγόντωνπουεπηρεάζουνποικιλοτρόπως την κατάκτηση των μαθηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται τόσο με περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως το εκπαιδευτικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των μαθητών, όσο και με ενδοατομικές παραμέτρους που καθορίζουν τον τρόπο ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Επιπροσθέτως, στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται οι στάσεις και τα συναισθήματα που διαμορφώνουν οι μαθητές για το χώρο των μαθηματικών ενώ παράλληλα επισημαίνεται και η καθοριστικής σημασίας επιρροή του άγχους που εκδηλώνεται για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στην επιτυχή διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μαθηματικού πεδίου
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των ιδιαίτερων δομικών χαρακτηριστικών της μαθηματικής σκέψης καθώς και η επισήμανση των γνωστικών απαιτήσεων της κατανόησης, της απομνημόνευσης και της λειτουργικής χρήσης όλων των στοιχείων που συναπαρτίζουν το μαθηματικό πεδίο. Τα μαθηματικά αποτελούν ένα σύνθετο γνωστικό σύστημα αναπαράστασης σχέσεων, κανόνων και ιδεών, το οποίο όμως παράλληλα ενσωματώνει εξειδικευμένη ορολογία, ειδικά σύμβολα καθώς και έναν αφηρημένου χαρακτήρα κώδικα επικοινωνίας. Επομένως, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και ο ίδιος ο χαρακτήρας της μαθηματικής γνώσης είναι δυνατό να προκαλέσουν δυσκολίες στη απόκτηση των μαθηματικών δεξιοτήτων και να επηρεάσουν τον τρόπο προσέγγισης και διδασκαλίας της μαθηματικής γνώσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Γνωστικές λειτουργίες και μαθηματικά
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση των γνωστικών παραγόντων που σχετίζονται με την αδυναμία κατάκτησης των μαθηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται κατά κύριο λόγο με δυσκολίες στην επεξεργασία των πληροφοριών και αναφέρονται σε διαταραχές στην οπτική και ακουστική διάκριση και αντίληψη, σε δυσλειτουργίες της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης, σε αδυναμία ανάπτυξης μεταγνωστικών στρατηγικών, σε διαταραχές οπτικοκινητικού συντονισμού, σε δυσκολίες προσληπτικού και εκφραστικού λόγου που σχετίζεται με τη χρήση της μαθηματικής γλώσσας καθώς και σε δυσκολίες ανάπτυξης αφηρημένης σκέψης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αξιολόγηση μαθηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση ενός τρόπου αξιολόγησης στον τομέα των μαθηματικών. Η συγκέντρωση και η ερμηνεία απαραίτητων πληροφοριών για τους μαθητές, ο εντοπισμός καιηκαταγραφήτωναδυναμιώναλλάκαιτωνδυνατοτήτων τουςστηναπόκτησηβασικών μαθηματικών δεξιοτήτων είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με απώτερο στόχο την υποστήριξη και την αντιμετώπιση των δυσχερειών που εκδηλώνονται στον τομέα της μαθηματικής γνώσης. Στην παρούσα ενότητα, επομένως, επιδιώκεται η περιγραφή ασκήσεων για τον έλεγχο της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν και να εφαρμόζουν μαθηματικές έννοιες (ταξινόμηση, διατήρηση, σειροθέτηση),να εκτελούν βασικές αριθμητικές πράξεις και να επιλύουν και να χειρίζονται αριθμητικά προβλήματα.
ΜΑΘΗΜΑ - Στρατηγικές Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση των Δυσκολιών στην Εκμάθηση των Μαθηματικών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Θεωρίες μάθησης και μαθησιακές δυσκολίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η προσπάθεια ερμηνείας της έννοιας της μάθησης, μιας έννοιας που έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας των επιστημόνων τόσο από τους χώρους της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών όσο και από τους χώρους της ιατρικής και της βιολογίας. Λόγω της πολυπλοκότητας και των σύνθετων γνωστικών διεργασιών που σχετίζονται με την εκμάθηση των μαθηματικών, οι επιστήμονες επιδιώκουν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν με ποιον τρόπο ο άνθρωπος μαθαίνει, δομεί και αναπτύσσει τις μαθηματικές γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις όποιες δυσκολίες εκδηλώνονται σε αυτές και να βοηθήσουν στη διδασκαλία τους μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αντιμετώπιση δυσκολιών σε βασικές μαθηματικές δεξιότητες και γνωστικές διεργασίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση μεθόδων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών σε βασικές αριθμητικές δεξιότητες, οι οποίες ασκούν σημαντική επιρροή στη μαθηματική πρόοδο και εξέλιξη των μαθητών. Περιγράφονται, επομένως, παρεμβατικές τεχνικές για τη διδασκαλία των εννοιών της απαρίθμησης, της ταξινόμησης και της σειροθέτησης καθώς και δραστηριότητες για την ορθή διάκριση, αναγνώριση και γραφή των αριθμών και των μαθηματικών συμβόλων. Τέλος, πέρα από τις τεχνικές αντιμετώπισης των αδυναμιών επεξεργασίας των μαθηματικών πληροφοριών, περιγράφονται και τρόποι ενίσχυσης της βραχυπρόθεσμης μνήμης και της συγκέντρωσης προσοχής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αντιμετώπιση δυσκολιών στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η σκιαγράφηση προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των λαθών στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων. Η ορθή διεκπεραίωση των τεσσάρων βασικών πράξεων (πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης) αποτελεί κατάκτηση καίριας σημασίας λόγω της χρησιμότητάς τους στην απόκτηση των υπόλοιπων μαθηματικών δεξιοτήτων αλλά και της εξυπηρέτησης καθημερινών αναγκών. Η εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων συνιστά μια σύνθετη γνωστική διεργασία αφού απαιτεί το συνδυασμό της χρήσης των αριθμητικών δεδομένων και των ειδικών κανόνων των αλγορίθμων ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη και η ορθή διάκριση των συμβόλων καθώς και η σύνδεσή τους με το αντίστοιχο λεξιλόγιο. Επομένως, η ενότητα αποσκοπεί στην παρουσίαση των γνωστικών προϋποθέσεων για την εκτέλεση των πράξεων καθώς και των τεχνικών που μπορούν να εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εκδηλώνονται σε αυτές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση τρόπων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην επίλυση των λεκτικών μαθηματικών προβλημάτων. Η επίλυση των προβλημάτων είναι μια σύνθετη διαδικασία για τους μαθητές αφού απαιτεί την κατανόηση των δομών και των σχέσεων που εκφράζονται μέσω του γλωσσικού κώδικα, την αναγνώριση και την κατηγοριοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών, την ορθή επιλογή και εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και τον έλεγχο της λογικότητας και της ορθότητας της απάντησης. Στην παρούσα ενότητα, επομένως, μέσα από την περιγραφή των σταδίων που πρέπει να ακολουθούνται κατά την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων, παρουσιάζονται στρατηγικές για την άρση των ενδεχόμενων δυσκολιών που εκδηλώνονται στην πορεία αποκωδικοποίησης και ορθής διεκπεραίωσης των προβλημάτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στη διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η επισήμανση της θετικής προσφοράς των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Η εκπαιδευτική τεχνολογία φαίνεται πως μπορεί, μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών και ασκήσεων, να λειτουργήσει ως πολύτιμος αρωγός προς άρση των δυσχερειών που εκδηλώνονται στην μαθησιακή διαδικασία ενώ η βασική δύναμή της έγκειται στο γεγονός της παροχής επιπρόσθετων κινήτρων για μάθηση και της διαμόρφωσης θετικής στάσης απέναντι στη γνώση και στη διδασκαλία. Παράλληλα, παρουσιάζεται η συμβολή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που εκδηλώνονται στον τομέα των μαθηματικών ενώ επισημαίνεται και ο ορθός τρόπος χρήσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας ούτως ώστε να λειτουργεί πάντα προς όφελος του μαθητή.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.