Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο πεδίο της οργάνωσης, διαχείρισης και συντονισμού των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών υγείας, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους. Μεταξύ άλλων, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει μια τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση για τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, καθώς και ένα σημαντικό εφόδιο για το πεδίο της οικονομίας της υγείας, αλλά και της αξιολόγησης της απόδοσης και λειτουργίας μονάδων υγείας. Επίσης, θα έχει εκπαιδευτεί στην αναγνώριση και αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν τη βέλτιστη οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Το πρόγραμμα συνοδεύεται από live streaming συνάντηση στη θεματική: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας, με εισηγήτρια την κα. Ιωαννίδου Κωνσταντίνα, Η Ιωαννίδου Κωνσταντίνα είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων και δια βίου μάθησης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (Master of Education), όπως επίσης και στην Κλινική Νοσηλευτική (Master of Science) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποψήφια διδάκτωρ στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση.
(Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση (live streaming) πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Πρόκειται για ζωντανά μαθήματα με εισηγητή τα οποία καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθήσουν από το χώρο τους, σε συνεδρίες που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία.
Το Live Streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές, είτε φωνητικά είτε γραπτά)

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 8 310 25,83 Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Ιωάννης Μαντάς
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σύστημα Υγείας: Χαρακτηριστικά και Διεθνείς Τάσεις
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μία εισαγωγή στην έννοια του Συστήματος Υγείας και στη σύνθεσή του. Έμφαση δίνεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσω ενός Οργανωμένου Συστήματος Υγείας με σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιπέδου υγείας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η κατανόηση των αρχών λειτουργίας και των οργανωτικών χαρακτηριστικών ενός συστήματος υγείας διασαφηνίζει τους σκοπούς ενός συστήματος υγείας, οι οποίοι αποτελούν και τους βασικούς άξονες-στόχους πολιτικής υγείας. Από τα υφιστάμενα πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης συστημάτων υγείας που διεθνών έχουν αναπτυχθεί γίνεται σαφές ότι ο τρόπος και το είδος χρηματοδότησης τους αποτελεί μία πολύ σημαντική πτυχή. Παρουσιάζονται, επίσης, οι εξελίξεις στην ανάπτυξη των συστημάτων υγείας διεθνώς, ενώ επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες συστημάτων υγείας, όπως του Γερμανικού, Βρετανικού και Ελληνικού συστήματος υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Υγεία και Ασθένεια: Μοντέλα Πεποιθήσεων
Στην ενότητα αυτή αποσαφηνίζονται οι έννοιες της υγείας και της ασθένειας, καθώς και το πλαίσιο των αντιλήψεων που περιβάλλουν αυτές τις δύο έννοιες. Παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα λήψης αποφάσεων σχετικά με την υιοθέτηση ή μη συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία, ενώ τέλος γίνεται αναφορά στα προβλήματα σύνδεσης και εφαρμογής των μοντέλων με την πραγματικότητα και την καθημερινή δράση των ατόμων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Δομή των Υπηρεσιών Υγείας – Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι έννοιες περίθαλψη και φροντίδα υγεία, ώστε να γίνουν σαφείς οι διαφορές τους, καθώς η πρώτη αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε άτομα που έχουν ήδη εκδηλώσει αντικειμενικά συμπτώματα ενός συγκεκριμένου προβλήματος υγείας, ενώ η δεύτερη έννοια αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται και σε υγιή άτομα. Η αναφορά στις υπηρεσίες νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του συνόλου των υπηρεσιών που διαμορφώνουν ένα οργανωμένο σύστημα υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Θεσμικό Πλαίσιο του Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα: Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο του Συστήματος Υγείας και τα βασικά χαρακτηριστικά του με πρόθεση να εξοικειωθούν οι ενδιαφερόμενοι με το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Επίσης, αναφορά γίνεται στη δημόσια υγεία και στο ρόλο που αυτή έχει μέσα από τις διαμορφούμενες δαπάνες υγείας, και στο συμπληρωματικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Παρουσιάζονται, επίσης, οι ιδιαιτερότητες του πλέον ιδιωτικοποιημένου τομέα υγείας, της Μαιευτικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Το Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα
Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στην έννοια της κοινωνικής ασφάλισης και τον τρόπο που αυτή διασυνδέεται με το κράτος πρόνοιας και την ευρύτερη κοινωνική πολιτική. Για το λόγο αυτό γίνεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός τόσο του κράτους πρόνοιας όσο και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ενώ συγχρόνως παρουσιάζονται οι μορφές που αυτή μπορεί να πάρει. Μέσα από την ιστορική αναδρομή που επιχειρείται κατανοούμε το «γιατί» σήμερα το κράτος πρόνοιας βρίσκεται σε κρίση όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές στον Τομέα Υγείας στην Ελλάδα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τάσεις εκσυγχρονισμού που επιχειρούνται στον τομέα της Υγείας τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Στην ουσία αναλύεται ο ιδρυτικός νόμος 2889, ο οποίος αποτέλεσε και την τελική προσπάθεια μεταρρύθμισης του υγειονομικού μας συστήματος ενώ συγχρόνως για κάθε μία από τις βελτιωτικές ρυθμίσεις που αναφέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γίνεται μία κριτική αποτίμηση και αξιολόγησή τους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Διοίκηση ενός Οργανισμού και Βασικές Θεωρίες της Διοίκησης
Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στις βασικότερες θεωρίες που διατυπώθηκαν όσον αφορά την οργάνωση και το μάνατζμεντ καθώς επίσης και να αποσαφηνίσει τόσο την έννοια της διοίκησης όσο και αυτή του οργανισμού. Για το λόγο αυτό παραθέτονται τα στοιχεία και οι σκοποί της οργάνωσης καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι διαφορετικές οργανωτικές δομές που μπορεί να πάρει. Τέλος γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση και η οργάνωση συνδυάζονται για να αποτελέσουν το επιτυχές μάνατζμεντ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Το παρελθόν και η Ιστορία της Διοίκησης Νοσοκομείων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συστήματα διοίκησης νοσοκομειακών μονάδων της χώρας μας μέσα από μία ιστορική ανασκόπηση των συνθηκών ανάδυσής τους και καταγραφή των προβλημάτων και των προβληματισμών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των αλλεπάλληλων νομοθετικών αλλαγών και στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών στοιχείων και εξελίξεων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Σύγχρονα Μοντέλα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευόμενοι εισάγονται στις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες των τελευταίων ετών όσον αφορά τη διοίκηση των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και στα νεότερα δεδομένα όσον αφορά το μάνατζμεντ ιδιωτικών μονάδων υγείας. Για το λόγο αυτό αναφερόμαστε στο μάνατζμεντ αξιών, στην αξία των συνεργατικών σχέσεων αλλά και στο ρόλο του μάνατζερ στα δημόσια νοσοκομεία καθώς και στις αλλαγές του τρόπου διοίκησης και εύρους εξουσιών των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων όπως επίσης και στις αρχές του εκσυγχρονισμού του νοσοκομειακού μάνατζμεντ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Ηγεσία στον τομέα της υγείας
Στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται συγκριτική παρουσίαση των εννοιών ηγεσία και διοίκηση, ώστε να κατανοηθεί η ειδοποιός διαφορά. Έμφαση δίνεται στον προορισμό της δραστηριότητας και των διαφορετικών αρμοδιοτήτων και ευθυνών που ο διοικητής – μάνατζερ και ο ηγέτης έχει. Μέσα από την φιλοσοφική προσέγγιση της έννοιας ηγεσίας επιδιώκεται να κατανοηθεί η διαφορετικότητα της ηγετικής φυσιογνωμίας και η αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων προσωπικοτήτων στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της διεπιστημονικής ομάδας που παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας και στον ρόλο της ηγεσίας και της ύπαρξης ηγετικών ικανοτήτων για την ενδυνάμωση και αποτελεσματικότητα της ομάδας. Από την ανάλυση καθίσταται σαφής ο ρόλος του ηγέτη στην συνοχή της ομάδας για ποιοτική φροντίδα υγείας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Λήψη Αποφάσεων και Διοίκηση
Στην ενότητα αυτή αποσαφηνίζονται οι έννοιες της απόφασης και της διαδικασίας λήψης της καθώς και η διαδικασία που την περιβάλλει. Παρουσιάζονται τα είδη αποφάσεων που παίρνει ένας οργανισμός καθώς και διάφορα μοντέλα λήψης αποφάσεων ανάλογα με τα επίπεδα και την διάκριση ιεραρχίας. Αναλύονται επίσης τα εργαλεία και οι τεχνικές που διαθέτει ένας μάνατζερ όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων- ιδιαίτερα σε συνθήκες αβεβαιότητας Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στον τρόπο εμφάνισης και λειτουργίας καθώς και στους παράγοντες της ορθολογιστικής δράσης ενώ επίσης αναλύονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την διαδικασία λήψης μίας απόφασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στον Τομέα της Υγείας
Η παρούσα ενότητα εστιάζεται στο είδος και τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων στον τομέα της υγείας. Οι αποφάσεις στον τομέα αυτό έχουν να κάνουν τόσο με το ίδιο το υγειονομικό σύστημα όσο και με τους χρήστες υπηρεσιών υγείας αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Πρόκειται για μια αλληλένδετη και σύνθετη σχέση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο λήψης της κλινικής αποφάσεις και στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό επηρεάζουν το είδος των παρεχόμενων φροντίδων υγείας αλλά και στο ρόλο της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει κάθε νοσογόνο κατάσταση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προγραμματισμός και Στρατηγικός Σχεδιασμός στα Νοσοκομεία
Σκοπός της ενότητας είναι να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο ο προγραμματισμός αποτελεί την αφετηρία της διαδικασίας της διοίκησης και θέτει τις βάσεις για τα επόμενα στάδια της οργάνωσης, της καθοδήγησης και του ελέγχου καθώς και της διαμόρφωσης του επιχειρηματικού σχεδίου Αναφερόμενοι ειδικότερα στον χώρο της υγείας, η ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδιασμού-προγραμματισμού επιβάλλεται ως ανάγκη πολύ περισσότερο από ότι σε κάποιον άλλο χώρο ή τομέα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τον χώρο αυτό Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται τόσο οι έννοιες του προγραμματισμού όσο και αυτές του επιχειρηματικού και στρατηγικού σχεδιασμού ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται ο τρόπος και η μεθοδολογία κατάρτισης ενός τέτοιου σχεδιασμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Ποσοτική Ανάλυση στη Λήψη Αποφάσεων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η συμβολή της ποσοτικής ανάλυσης στη διοικητική επιστήμη και στη λήψη αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στην χρησιμότητα των τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη «άριστων αποφάσεων», η οποία κάτω από τις συνθήκες αβεβαιότητας στο σημερινό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προϋποθέτει την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα οικονομικά μεγέθη που εμπλέκονται κατά περίπτωση. Τέλος, παρουσιάζονται οι ποσοτικές μέθοδοι που συχνότερα χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της λειτουργίας και απόδοσης των μονάδων υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ο Γραμμικός Προγραμματισμός στη ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης εφαρμογής της μεθόδου Γραμμικού Προγραμματισμού στη ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η δυνατότητα χρησιμοποίησης της μεθοδολογίας αυτής και η χρησιμότητά της κατά την άσκηση διοίκησης. Προτάσεις των εργαζομένων για αξιοποίησή τους σε υπερωριακή εργασία, προτάσεις αύξησης των αμοιβών τους για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγής ή τέλος το κύριο ερώτημα: Ποιο είναι το «ειδικό βάρος» του συγκεκριμένου παραγωγικού συντελεστή στη διαμόρφωση του άριστου αποτελέσματος απαντώνται με την χρησιμοποίηση προβολής επιχειρημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να προέλθουν από την εφαρμογή Γραμμικού Προγραμματισμού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Αποθεματική Πολιτική Νοσοκομείων: Μελέτη Περίπτωσης Διαχείρισης Αποθεμάτων Νοσοκομειακών Μονάδων με χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης εφαρμογής του Γραμμικού Προγραμματισμού στη διαχείριση αποθεμάτων νοσοκομειακής μονάδας. Ερωτήματα σχετικά με τα περιθώρια μεταβολών στις τιμές των χρησιμοποιούμενων υλών και τις επιπτώσεις τους στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, καθώς και τη διαπραγματευτική πολιτική κατά τις παραγγελίες αυτών απαντώνται με την εφαρμογή της εν λόγω ποσοτικής μεθόδου. Αναφορά γίνεται στη νοσοκομειακή αποθεματική πολιτική και στην ανάγκη ελέγχου των αποθεμάτων, ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση κάθε χρονική στιγμή.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Οικονομική Οργάνωση του Συστήματος Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το επιστητό της Οικονομίας της Υγείας, και της διαχρονικής εξέλιξής του που αναφέρεται στην οικονομική οργάνωση της ιδιαίτερης Αγοράς της Υγείας. Η παρουσίαση του αντικειμένου της Οικονομικής Επιστήμης και των βασικών αρχών που διέπουν την οικονομική δραστηριότητα και καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του οικονομικού συστήματος στη γενικότερη Αγορά στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του συστήματος υγείας. Έμφαση δίνεται στη θεωρία της παραγωγής, όπως διαμορφώνεται από την υιοθέτηση προεκτάσεων των αρχών της οικονομικής επιστήμης στον τομέα της υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Ζήτηση και Προσφορά στις Υπηρεσίες Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η ζήτηση και η προσφορά στην ιδιαίτερη Αγορά της υγείας. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τον τομέα της υγείας σε επίπεδο ζήτησης παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αναφέρονται στην απουσία της «κυριαρχίας του καταναλωτή». Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της προσφοράς επισημαίνει τον βαθμό στον οποίο διαμορφώνεται η ζήτηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη ζήτηση και προσφορά στην ιδιαίτερη Αγορά των Μαιευτικών και Γυναικολογικών υπηρεσιών υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι Δαπάνες και η Χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εξέλιξη των δαπανών υγείας διαχρονικά και η τεκμηρίωση της αυξητικής τάσης που παρατηρείται διεθνώς. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των δημοσίων δαπανών συγκριτικά με τις ιδιωτικές δαπάνες που αποτελούν και σημαντική πηγή χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας. Η παρουσίαση των πηγών χρηματοδότησης των μονάδων υγείας, των μεθόδων αποζημίωσης, των προβλημάτων που παρουσιάζουν καθώς και των προοπτικών βελτίωσης τους θεωρείται αναγκαία για την κατανόηση των παραμέτρων που συνιστούν το σύστημα χρηματοδότησης και της ανάγκης «ορθολογικής» αξιοποίησης των πεπερασμένων αυτών διατιθέμενων οικονομικών πόρων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Οι Βασικές Οικονομικές Έννοιες στον Τομέα της Υγείας.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές οικονομικές έννοιες που χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν το επίπεδο λειτουργίας και επιτυχίας του συστήματος υγείας. Οι έννοιες αυτές είναι η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα. Από την ανάλυσή τους επιδιώκεται να κατανοηθούν οι εννοιολογικές διαφορές και η ανάγκη εκτίμησής τους στην προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης των μονάδων υγείας. Η γραφική συσχέτιση των τριών βασικών οικονομικών εννοιών στην παραγωγική διαδικασία του τομέα της υγείας παρέχει πληροφόρηση για την οριακή παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής και το σημείο της συνάρτησης παραγωγής υπηρεσιών υγείας, όπου μεγιστοποιείται η κοινωνική ευημερία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Αποτελεσματικότητα στην Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια της αποτελεσματικότητας στην οργάνωση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της παραγωγικής, τεχνικής και διανεμητικής αποτελεσματικότητας, οι οποίες εκτιμώνται προκειμένου να δοθεί πληροφόρηση για την απόδοση των μονάδων υγείας. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών εκτίμησης της αποτελεσματικότητας θεωρείται αναγκαία για την κατανόηση των παραμέτρων που βελτιστοποιούν την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Η παρουσίαση της συμβολής του Cochrane στη μέτρηση της κλινικής αποτελεσματικότητας προγραμμάτων ή παρεμβάσεων παρέχει ολοκληρωμένη γνώση στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η Μέτρηση του Επιπέδου Υγείας και οι Δείκτες Αποτελέσματος Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δείκτες που μετρούν που μετρούν την κατάσταση υγείας και την ποιότητα ζωής του πληθυσμού. Οι πιο γνωστοί δείκτες αποτελέσματος υγείας του πληθυσμού είναι οι δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας αλλά και οι δείκτες ευεξίας που απεικονίζουν τις πολιτικές υγείας σε επίπεδο οργάνωσης του συστήματος υγείας αλλά και σε επίπεδο πρόληψης, προσυμπτωματικού ελέγχου και προαγωγής της υγείας. Αναφορά γίνεται στην ποιοτική αξιολόγηση των δεικτών υγείας και στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Marketing Υπηρεσιών Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το περιεχόμενο του όρου «Κοινωνικό Μάρκετινγκ» στις υπηρεσίες υγείας. Η παρουσίαση της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ και η ανάλυση του μείγματος μάρκετινγκ (marketing mix) επισημαίνει την ανάγκη διεξαγωγής ερευνών αποτύπωσης των κοινωνικών αναγκών και το πεδίο υιοθέτησης και εφαρμογής των αρχών και τεχνικών του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας. Η παρουσίαση μελέτης περίπτωσης εφαρμογής αρχών μάρκετινγκ στην προληπτική οδοντιατρική αναδεικνύει την αναγκαιότητα της ανάλυσης της Αγοράς υγείας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Ανάλυση Κόστους και οι Μέθοδοι Οικονομικής αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα είδη κόστους που εκτιμώνται σε μια παρεχόμενη υπηρεσία υγείας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάγκη οικονομικής αξιολόγησης παρεμβάσεων, θεραπειών ή προγραμμάτων φροντίδας υγείας και οι σχετικοί μέθοδοι που παρέχουν σημαντική πληροφόρηση στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών υγείας. Η ανάλυση κόστους εστιάζει στον προσδιορισμό του κόστους μιας παρέμβασης, αποτελώντας βασικό κομμάτι όλων των υπολοίπων τεχνικών οικονομικής αξιολόγησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η ανάλυση ελαχιστοποίησης κόστους (cost-minimization analysis).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας Προγραμμάτων Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας (Cost Effectiveness Analysis) που αποτελεί μέθοδος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών προγραμμάτων υγείας στην βάση του κόστους και του αποτελέσματος που έχουν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Ανάλυση Κόστους-Χρησιμότητας και η Έννοια των Ποιοτικώς Σταθμισμένων Ετών Ζωής (QALYs)
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση κόστους - χρησιμότητας (Cost - Utility Analysis) που επιτρέπει την αξιολόγηση της ποιότητας των εκβάσεων υγείας, τις οποίες προκαλούν ή αποτρέπουν συγκεκριμένα προγράμματα υγειονομικής φροντίδας ή κάποιες θεραπευτικές αγωγές. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι δείκτες χρησιμότητας και αναλύεται το περιεχόμενο του δείκτη «ποιοτικά σταθμισμένα έτη ζωής» (QALYs) που κερδίζονται από την εφαρμογή κάποιας παρέμβασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάλυση Κόστους - Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) που χρησιμοποιείται σε διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών επιλογών. Στη συνέχεια αναλύεται το κοινωνικό κόστος και όφελος στο πλαίσιο της εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου αξιολόγησης. Αναφορά γίνεται στα κριτήρια, στα οποία στηρίζεται η ανάλυση κόστους οφέλους, εκ των οποίων το βασικότερο επισημαίνει την κυριαρχία του καταναλωτή και είναι η προθυμία του να πληρώσει για να αποκτήσει υπηρεσίες υγείας (“willingness to pay”).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Ανάλυση Κινδύνου - Risk Analysis
Στην ενότητα αυτή αποσαφηνίζεται η έννοια του κινδύνου και της αβεβαιότητας, ενώ παρουσιάζονται οι παράγοντες δημιουργίας κινδύνου σε χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα είδη του κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο οργανισμών υγείας, ώστε να κατανοηθούν οι διαφορές που υπάρχουν. Αναφορικά με τον χώρο της υγείας γίνεται εκτεταμένη ανάλυση στο πεδίο της λήψης κλινικών αποφάσεων υπό κίνδυνο και της διαχείρισης του κινδύνου.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το Ανθρώπινο Δυναμικό στις Υπηρεσίες Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η στελέχωση των μονάδων υγείας σε ειδικότητες και αριθμούς, ενώ με πρωτογενή στατιστικά στοιχεία αναδεικνύεται η ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού σε νοσοκομεία της περιφέρειας έναντι εκείνων των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ανάγκες σε στελέχωση, τα προβλήματα από την υποστελέχωση των υπηρεσιών και οι διεθνείς τάσεις για την αντιμετώπιση της σημαντικής έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Η Διαχείριση της Κουλτούρας και των Αλλαγών στα Νοσοκομεία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της οργανωτικής κουλτούρας και ο τρόπος με τον οποίο αυτή διαμορφώνεται και λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανισμού. Παρουσιάζονται τόσο οι μορφές όσο και οι διαστάσεις της ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η σύνδεση της με το μείζον θέμα της αλλαγής της κουλτούρας όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επιβίωση του οργανισμού. Για το λόγο αυτό αναλύεται τόσο η έννοια της αλλαγής όσο και αυτή της αντίστασης ενώ παρατίθεται και η μεθοδολογία μείωσης της αντίστασης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οργανωσιακή Επικοινωνία
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της επικοινωνίας τόσο σε οργανωσιακό / επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχέσεων ασθενών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Δίνονται οι βασικότερες αρχές και κανόνες επικοινωνίας ενώ συγχρόνως παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές που αυτές μπορεί να πάρει σε έναν οργανισμό. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται τόσο στους φραγμούς που δυσχεραίνουν την επικοινωνία όσο και στις δεξιότητες του καλού ακροατή αλλά και του γιατρού σε σχέση με τους ασθενείς του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Υποκίνηση και Απόδοση Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Ρόλος της Ηγεσίας
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της υποκίνησης στο εργασιακό πλαίσιο καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής της με την παραγωγικότητα και την απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι βασικότεροι τρόποι παρακίνησης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως γίνεται μία εκτενής ανάλυση των συνθηκών που συνδράμουν ή εμποδίζουν την κινητοποίηση των εργαζομένων. Τονίζεται, επίσης, ο αλληλεπιδραστικός ρόλος ανάμεσα στην υποκίνηση και την απόδοση, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να παίξει η ηγεσία στην ανάπτυξή τους. Τέλος, παρουσιάζεται ένας οδηγός τεχνικών κινητοποίησης προσωπικού όπου η θεωρητική ανάλυση που έχει προηγηθεί βρίσκει εφαρμογές στο εργασιακό πεδίο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Εκπαίδευση Προσωπικού στην Αντιμετώπιση του Πόνου
Οι νέες συνθήκες έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για μια καινούργια προσέγγιση στη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, που καλούνται να ανακουφίζουν ανθρώπους τόσο κατά την διάρκεια της ασθένειάς τους όσο και στην τελική φάση της ζωής. Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια του πόνου και στις αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας και υποστηρικτικής αγωγής καθώς και στη έννοια και διαδικασία του πένθους αλλά και στο ρόλο του προσωπικού υγείας σε όλες τις επώδυνες φάσεις της αρρώστιας. Η εφαρμογή των εννοιών αυτών στην περίπτωση του παιδικού καρκίνου επιχειρεί να καταστήσει σαφέστερες τις παρουσιαζόμενες έννοιες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Συναισθηματικές αντιδράσεις απέναντι στην εργασία
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι συναισθηματικές αντιδράσεις του ατόμου απέναντι στην εργασία, οι οποίες δεν είναι άλλες από την επαγγελματική ικανοποίηση, την επαγγελματική εξουθένωση και το εργασιακό άγχος. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση και ερμηνεία του εννοιολογικού τους προσδιορισμού, την παράθεση των κυριότερων θεωρητικών μοντέλων που ερμηνεύουν τα αίτια εμφάνισής τους, καθώς και τις συνέπειες αλλά και τις στρατηγικές διαχείρισης που τα αφορούν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων στους Τομείς Υγείας
Το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων είναι μείζονος σημασίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την έξαρση διάφορων νόσων Οι επαγγελματίες υγείας έχουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης εξαιτίας της φύσεως του επαγγέλματος τους εφόσον η καθημερινή επαφή με ασθενείς, αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης ενός αριθμού ασθενειών. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει καθημερινά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισής τους και προάσπισης της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητάς τους.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία: Η Πληροφορική της Υγείας και η Βιοϊατρική Τεχνολογία
Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι όροι «τεχνολογία της υγείας», «πληροφορική της υγείας» και «βιοϊατρικη τεχνολογία». Στη συνέχεια αναλύονται οι δυνατότητες και τα πεδία εφαρμογής και υποστήριξης του συστήματος υγείας από την τεχνολογία υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα πεδία ενδιαφέροντος των προγραμμάτων αξιολόγησης των νέων τεχνολογιών στην υγεία, ενώ παρουσιάζονται και οι παράμετροι βέλτιστης αξιοποίησης υλικού δυναμικού. Στη συνέχεια αναλύεται η αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας σε επίπεδο αξιολόγησης της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και των ευρύτερων συνεπειών των διαφόρων τεχνολογιών της υγείας. Αναφορά γίνεται στη διεθνή δραστηριότητα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας και στις υιοθετούμενες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (e-health) στον χώρο της υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται το πεδίο εφαρμογή των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ιδιαίτερα της Τηλεϊατρικής στη δομή των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Παρατίθενται ορισμοί που περιγράφουν τον όρο «Τηλεϊατρική», ενώ αναλύονται οι εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενή και υγιή άτομα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα οφέλη και οι αποκλίνουσες απόψεις για τις «αρετές» και τα «μειονεκτήματα» της τηλεϊατρικής και οι παράγοντες που διαμορφώνουν το ρόλο των τηλεματικών υπηρεσιών στην υγεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Οι Οργανωσιακές, Θεσμικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις Υλοποίησης των Τ.Π.Ε. στις Υπηρεσίες Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μέχρι σήμερα εμπειρία εφαρμογών τηλεματικών υπηρεσιών, και η σημαντικότητα εφαρμογών αυτών τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι οργανωσιακές, θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις υλοποίησης των υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις Υπηρεσίες Υγείας. Αναφορά γίνεται και στον ανθρώπινο παράγοντα που διευκολύνει ή εμποδίζει την εισαγωγή των τηλεματικών υπηρεσιών στην υγεία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Περίπτωση εισαγωγής Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής στη Μαιευτική - Γυναικολογία: Αποτύπωση της Κατάστασης - Προβληματισμοί και Προοπτικές
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται εφαρμογές υπηρεσιών τηλεϊατρικής στη διαχείριση μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών. Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των ανισοτήτων σε επίπεδο παροχής αυτών των υπηρεσιών υγείας, αναδεικνύει τα πεδία εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Η αναφορά σε τηλεϊατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (Κέντρα Υγείας κλπ), υπηρεσίες που προσφέρονται στο σπίτι, τηλεσυμβουλευτική, υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής, διάγνωσης, θεραπευτικής προσέγγισης αλλά και πρόληψης αναδεικνύουν τη δυνατότητα εισαγωγής τους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η εφαρμογή μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 32 Ελληνικών Δημοσίων Νοσοκομειακών Μονάδων στην τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας και στην περίπτωση εισαγωγής τηλεϊατρικής
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης αξιολόγησης του βαθμού αξιοποίησης των διατιθέμενων παραγωγικών συντελεστών από δημόσιες μαιευτικές-γυναικολογικές νοσοκομειακές μονάδες υγείας στην περίπτωση τρέχουσας λειτουργίας και στην περίπτωση εισαγωγής τηλεϊατρικής. Με μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης και κυρίως αυτής της Data Envelopment Analysis παρέχεται πληροφόρηση για τη δυνατότητα βέλτιστης απόδοσης των μονάδων υγείας με εξοικονόμηση πόρων στην περίπτωση εισαγωγής τηλεϊατρικών υπηρεσιών. Η αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης αναδεικνύει τους τομείς παθογένειας, που επιβάλλεται να προσεχθούν, προκειμένου οι λαμβάνοντες τις αποφάσεις να οδηγηθούν σε άσκηση αποτελεσματικότερης διοίκησης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το παρόν της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια της ποιότητας, η ιστορία και η σημασία του κινήματος για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Παρουσιάζονται γενικοί ορισμοί για την ποιότητα (Crosby, Ishikawa, Taguchi, Deming, Feigenbaum), οι οποίοι διαχρονικά ενσωματώνουν τις εξελίξεις, τις αντιλήψεις αλλά και τις πραγματικές (εκφρασμένες και συνεπαγόμενες) ανάγκες των οικονομιών και των κοινωνιών. Η επιστημονική αναζήτηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, συμπεριλαμβάνει ανάλυση των διαφορετικών ειδικών προσεγγίσεων αλλά και ειδικότερα την ανάλυση του τρόπου που γίνεται αντιληπτή η ποιότητα στα διαφορετικά συστήματα υγείας στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές τάσεις και προσεγγίσεις για την διοίκηση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Οι προσεγγίσεις για την διοίκηση της ποιότητας συμπεριλαμβάνουν τα συστήματα διόρθωσης της ποιότητας (επιθεώρηση και έλεγχος), τα συστήματα πρόβλεψης της ποιότητας (διασφάλιση της ποιότητας) και τα συστήματα συνεχούς βελτίωσης (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Βραβεία Ποιότητας). Ακολούθως, έμφαση δίδεται στην δεύτερη κατηγορία συστημάτων διοίκησης για την διασφάλιση της ποιότητας και ειδικότερα εισάγεται η έννοια της τυποποίησης για την παραγωγή προτύπων με εφαρμογή στις υπηρεσίες υγείας. Στα πρότυπα που εξετάζονται συμπεριλαμβάνεται η σειρά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000 / Healthmark και αναλύονται οι έννοιες της τεκμηρίωσης των συστημάτων ποιότητας και η διαδικασία της πιστοποίησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Σχεδιάζοντας τη Συνεχή Βελτίωση – Βραβεία Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του σχεδιασμού για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας σε συνάρτηση με μεθοδολογίες που σχετίζονται με τη συνεχή βελτίωση και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (δεξιότητες, γνώση, παρακίνηση, δέσμευση, εξουσία και ενδυνάμωση). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο των εξειδικεύσεων των δύο διεθνών βραβείων ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας: το Αμερικάνικο Βραβείο Ποιότητας και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. Τα συστήματα αυτά παρέχουν μια σύγχρονη αντίληψη για τη διοίκηση και την αυτο-αξιολόγηση στον χώρο της υγείας, η οποία παρουσιάζεται για την Ελλάδα με σχετικά παραδείγματα από τον χώρο της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Ανάλυση Αξιοπιστίας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχικά οι βασικές γνώσεις στατιστικής για τον έλεγχο της ποιότητας, και στην συνέχεια γίνεται η παρουσίαση του περιεχομένου του στατιστικού ελέγχου ποιότητας (σχεδιασμός δειγματοληψίας και στατιστικός έλεγχος διεργασιών) με παραδείγματα από τον χώρο των υπηρεσιών υγείας. Ακόμα, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές ανάλυσης αξιοπιστίας και άλλα εργαλεία, τεχνικές και μεθοδολογίες ποιότητας που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές εφαρμογές.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Το Απώτερο Παρόν της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
Στην ενότητα παρουσιάζονται σύγχρονες πτυχές και κατευθύνσεις για την διοίκηση ολικής ποιότητας. Οι πτυχές αυτές συμπεριλαμβάνουν α. τη σχέση συστημάτων διοίκησης της ποιότητας και την μέτρηση της άποψης του χρήση των υπηρεσιών υγείας (μετρήσεις ικανοποίησης και SERVQUAL), β, τις έννοιες της λογοδοσίας και της κοινωνικής ευθύνης στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας και γ. την εξαιρετικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα σχέση γνωστικών συστημάτων (Δεδομένα–Πληροφόρηση–Γνώση) οργανισμών και επιχειρήσεων και διοίκησης ολικής ποιότητας.
ΜΑΘΗΜΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Σχέση Κράτους Πρόνοιας και Αγοράς Υγείας στην Ελλάδα
Η παρούσα ενότητα αποπειράται να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό υγειονομικό τομέα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της παρουσίασης της ελληνικής πραγματικότητας των συστημάτων υγείας και το κατά πόσο οι δύο αυτές διαφορετικές αγορές μπορούν να συνυπάρξουν. Η διερεύνηση αυτή δεν μπορεί, όμως, να νοηθεί χωριστά από την μελέτη του αγαθού υγεία και του τρόπου που επηρεάζει το επίπεδο και την ποιότητα υπηρεσιών των δύο αυτών Αγορών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να δείξει το πώς ζητήματα πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, τεχνολογικής, αλλά και πολιτισμικής κατάστασης μεταξύ των άλλων, διαφορετικά για κάθε μια από τις κοινωνίες στον σύγχρονο κόσμο διαμορφώνουν συνθήκες, συμπεριφορές αλλά και τρόπους διαχείρισης που διαφοροποιούν την ιατρική φροντίδα που προσφέρεται στις διάφορες κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην κοινωνία ενός εκάστου κράτους που εξετάζουμε. Για το λόγο αυτό αναλύεται η έννοια της ισότητας και της ανισότητας στην υγεία ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται με ερευνητικά δεδομένα οι παράγοντες που συμβάλλουν στην διαμόρφωσή τους, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πρόσβαση Ευπαθών Ομάδων στα Συστήματα Υγείας
Η χώρα μας χαρακτηρίζεται πλέον σαν πολυπολιτισμική, απόρροια των τελευταίων μεταναστευτικών κυμάτων με αποτέλεσμα νέες ανάγκες να δημιουργούνται όσον αφορά την παροχή φροντίδων υγείας. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι μετανάστες και πρόσφυγές όσο και οι τσιγγάνοι και οι μουσουλμάνοι που κατοικούν στην χώρα μας. Επιχειρείται η περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς αυτές ομάδες όσον αφορά την πρόσβασή τους στο σύστημα υγείας μέσα από μία ιστορική και κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση, καθώς και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας και στην διατήρηση αυτών των προβλημάτων και ανισοτήτων στην πρόσβαση υγείας των ομάδων αυτών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Προαγωγή Υγείας και Ζητήματα Υγείας
Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια και τους σκοπούς- στόχους της αγωγής υγείας και τη διασύνδεσή τους με συμπεριφορές και ζητήματα υγείας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν αναλύεται η έννοια της προαγωγής υγείας, οι στόχοι και τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και τα βήματα υλοποίησης ενός σχεδίου αγωγής υγείας. Η εφαρμογή και η διασύνδεση των παραπάνω εννοιών με δύο ζητήματα υγείας όπως οι μεταμοσχεύσεις και ο καρκίνος του μαστού επιχειρούν την πληρέστερη κατανόηση των παρουσιαζόμενων εννοιών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Κοινωνική Προστασία και Φροντίδα Ηλικιωμένων Ατόμων
Σκοπός της ενότητας είναι να συνδέσει την έννοια της κοινωνικής προστασίας με αυτή μιας ευαίσθητης ομάδας πολιτών, τους ηλικιωμένους. Για το λόγο αυτό, πέραν της σύντομης παρουσιάσεως του όρου κοινωνικής προστασίας αναλύονται οι δομές φροντίδας ηλικιωμένων, όπως τα ΚΑΠΗ, τα ΚΕΦΗ (Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων), το Πρόγραμμα βοήθεια στο Σπίτι ως προς τις βασικές αρχές και τους σκοπούς λειτουργίας τους, τις πηγές χρηματοδότησής τους αλλά και η διασύνδεσή τους με άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ψυχική Υγεία
Σκοπός της ενότητας είναι να αποσαφηνιστούν οι έννοιες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Παρουσιάζονται οι αρχές και οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών ενώ επίσης αναλύονται τα μοντέλα εργασιακής αποκατάστασης των επανενταχθέντων με έμφαση τόσο στα πλεονεκτήματα όσο και στα μειονεκτήματα του καθενός από αυτά. Τέλος η έμφαση στην ανάλυση των φάσεων της αποκατάστασης ολοκληρώνει την πρώτη αυτή εισαγωγική προσπάθεια κατανόησης αυτού που σήμερα ονομάζουμε Ψυχιατρική μεταρρύθμιση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Ηθικά Ζητήματα στον Χώρο της Υγείας
Σκοπός της ενότητας είναιναπαρουσιαστούνοιβασικότεροιηθικοίπροβληματισμοίπουαπορρέουν τόσο από την εξέλιξη των τεχνολογιών στο χώρο της υγείας όσο και από τη διαχείριση του ίδιου του αγαθού υγείας από τους λειτουργούς υγείας και τους ασθενείς. Για το λόγο αυτό αναφερόμαστε τόσο στην έννοια του ήθους και της ηθικής στην ιατρική επιστήμη καθώς και αυτή της δεοντολογίας όσον αφορά ζητήματα όπως αυτά των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων, του ιατρικού απορρήτου, την εφαρμογή της πληροφορικής, της ευθανασίας και της γενετικής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Διαχείριση Κρίσεων, Επιδημιών και Μαζικών Καταστροφών
Σκοπός της ενότητας είναι να πραγματοποιηθεί μία εισαγωγή τόσο στην έννοια των καταστάσεων κρίσης αλλά και των καταστροφών όσο και στην σημασία της διαχείρισής τους τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο, καθώς και στις επιπτώσεις τους στα συστήματα υγείας. Η μεταφορά συστηματοποιημένων γνώσεων με σκοπό την αύξηση των ικανοτήτων και βελτίωση των δεξιοτήτων, ώστε η αντιμετώπιση των κρίσεων να αποτελεί ευθύνη όλων, αποτελεί και τον τελικό στόχο του μαθήματος.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.