Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα e learning προγράμματα στο blogspot του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2015
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2015

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια (HACCP) και Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2015» αποσκοπεί στην απόκτηση, από τον εκπαιδευόμενο, ιδιαίτερα χρήσιμης γνώσης και τεχνογνωσίας σχετικά με την Υγιεινή, την Ασφάλεια και την Ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μεθοδολογία της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Ποιότητας των τροφίμων στα πλαίσια των προτύπων ISO22000 και ISO9001 και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα στην εταιρεία που επιθυμεί να εργαστεί ή ήδη εργάζεται. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει αυτά τα πρότυπα και σε άλλες εταιρείες τροφίμων ή να μετέχει στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας σε οποιαδήποτε εταιρεία τροφίμων.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2015 8 150 12,5 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Ι. Ζαμπετάκης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - Επικινδυνότητα Τροφίμων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Εισαγωγή στις έννοιες της ασφάλειας και της ποιότητας
Ο σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσετε τις βασικές έννοιες της ασφάλειας και της ποιότητας στα τρόφιμα καθώς και τρόπους διαχείρισής τους. Αναφέρονται ιστορικά στοιχεία για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, το λεγόμενο Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Αναλύεται πώς γίνεται η Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας καθώς και ποια είναι η σχέση μεταξύ ποιότητας (συστήματα ISO) και ασφάλειας (HACCP). Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να μπορεί να διαχωρίσει τις έννοιες ποιότητα και ασφάλεια
 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές της Διοίκησης της Ολικής Ποιότητας και
 • να εφαρμόζει τη Διοίκηση της Ολικής Ποιότητας σε εταιρείες ή οργανισμούς
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Βιολογικοί κίνδυνοι – Τρόφιμα και ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει και να αναλύσει τις βασικές έννοιες και την λο- γική της βιολογικής (μικροβιολογικής) επικινδυνότητας των τροφίμων και των ποτών. Ένα τρόφιμο έχει ένα συνολικό μικροβιολογικό φορτίο το οποίο αποτελείται από παθογόνο για το άνθρωπο μικρόβια και μη. Στην ενότητα αυτή θα προυσιαστούν οι βασικότερες ιδιότητες του τροφίμου που ευνοούν ή αποτρέπουν την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να αναφέρεται στους βασικούς μικροβιολογικούς κινδύνους στα τρόφιμα,
 • να εκτιμά την πιθανότητα και σοβαρότητα των βιολογικών κινδύνων,
 • να εκτιμά το αντίκτυπο της έκφρασης ενός κινδύνου στην υγεία του καταναλωτή και
 • να αναγνωρίζει τις ιδιότητες που καθιστούν τα τρόφιμα πιθανά υποστρώματα ανάπτυξης μικροοργανισμών και κατά συνέπεια καθιστά ευαλοίωτα ή σταθερά και χαμηλής βιολογικής επικινδυνότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Βιολογικοί Κίνδυνοι - Παθογόνοι μικροοργανισμοί : χαρακτηριστικά τους, παράγοντες ανάπτυξης και περιορισμού του
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιαστούν βασικότεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί ως την ένταση της εκδήλωσής τους, την πιθανότητα εμφάνισής τους και τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Σημαντικές πληροφορίες για τον περιορισμό της πιθανότητας παρου- σίας και έκφρασης των παθογόνων μικροοργανισμών σε ένα τρόφιμο αντλεί η επιστημονική κοινότητα από την μελέτη των παραγόντων ανάπτυξης των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Παράγοντες ανάπτυξης μικροοργανισμών θα αναλυθούν στην παρούσα ενότητα. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να αναφέρεται τους βασικούς μικροβιολογικούς κινδύνους στα τρόφιμα,
 • να εκτιμά την πιθανότητα και σοβαρότητα των βιολογικών κινδύνων,
 • να γνωρίζει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών
 • να αναγνωρίζει τα σημαντικότερους παθογόνους μικροοργανισμούς και την ηθολογία τους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Χημικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα: αναγνώριση, προέλευση και τρόποι ελέγχου
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι χημικοί κίνδυνοι των τροφίμων. Αναλύονται οι κυριότεροι χημικοί κίνδυνοι (π.χ. εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα) και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανερχόμενους χημικούς κινδύνους (αλλεργιογόνα). Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει και να αξιολογεί τους κυριότερους χημικούς κινδύνους
 • να εφαρμόζει τρόπους ελέγχου τους μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος HACCP και
 • να αξιολογεί την επικινδυνότητα των νέων ανερχόμενων κινδύνων σε σχέση με το αντικείμενο της εταιρείας ή του οργανισμού όπου εργάζεται
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Φυσικοί Κίνδυνοι στα τρόφιμα: αναγνώριση, προέλευση και τρόποι ελέγχου)
Ο σκοπός της ενότητας είναι να γνωρίσετε τις βασικές έννοιες και την λογική της φυσικής επικινδυνότητας των τροφίμων. Αναφέρονται και αναλύονται οι βασικότεροι φυσικοί κίνδυνοι ανάλογα με την προέλευσή τους (ενδογενώς ή εξωγενώς), την ένταση της εκδήλωσής τους, την πιθανότητα εμφάνισής τους και τις επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει και να αξιολογεί τους κυριότερους φυσικούς κινδύνους
 • να εφαρμόζει τρόπους ελέγχου τους μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος HACCP είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά και
 • να αξιολογεί την επικινδυνότητα των φυσικών κινδύνων και να σχεδιάζει τρόπους ή προγράμματα ελέγχου τους
ΜΑΘΗΜΑ - Πρόληψη έκφρασης επικινδυνότητας τροφίμων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Καταλληλότητα κτιριακών υποδομών και ορθή βιομηχανική πρακτική
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι ελάχιστες προαπαιτούμενες κτιριακές υποδομές καθώς και οι προδαιγραφές αυτών ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση κατά ISO22000:2005. Επίσης, υποδεικνύονται και αναλύονται οι ορθές βιομηχανικές πρακτικές για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Στις κτιριακές υποδομές περιλαμβάνονται ο εσωτερικός χώρος της μονάδας (δάπεδα, τοίχοι, οροφές πόρτες κλπ), ο εξοπλισμός παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων και ποτών, ο περιβάλλον χώρος, οι αποθήκες, τα μεταφορικά μέσα κλπ. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να αξιολογήσει το επίπεδο των κτιριακών υποδομών σε σχέση με το πρότυπο ISO22000
 • να συμβάλλει στο σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων με υγιεινομικά αποδεκτό σχεδιασμό
 • να αξιολογήσει το βαθμό εφαρμογής των ορθών βιομηχανικών πρακτικών και να προτείνει τρόπους βελτίωσης-επέκτασής τους
 • να αξιολογεί την καταλληλότητα του υπάρχοντος και του προς απόκτηση εξοπλισμού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού, Ορθή Υγιεινή Πρακτική
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι κανόνες και οι αρχές επιλογής, εκπαίδευσης και συνεχούς αξιολόγησης του προσωπικού σε εταιρείες τροφίμων. Το νέο πρότυπο ISO22000 ορίζει σαφώς την ανάγκη τόσο για εκπαίδευση των εργαζομένων και αξιολόγησή τους αλλά και για αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Επίσης, περιγράφονται οι γενικές αρχές της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (Good Hygiene Practice, GHP) και προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής τους. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει τις αρχές επιλογής προσωπικού για τις επιχειρήσεις τροφίμων,
 • να εφαρμόζει τους κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και
 • να αξιολογεί τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία για την πετυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος HACCP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προαπαιτούμενα για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων κατά τον χειρισμό τους
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις διεργασίες που είναι η βάση της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Οι βασικές διεργασίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή και τον χειρισμό του τροφίμου, αλλά αποτελούν μια σειρά από διεργασίες υποστήριξης ονομάζονται από την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO22000) ως προαπαιτούμενα. Τέτοια είναι το σχέδιο ροής υλικών και προσωπικού, το σχέδιο εντομοκτονίας και απεντόμωσης, το πλάνο καθαρισμών και απολυμάνσεων, η διαδικασία ελέγχου ποιότητας του χρησιμοποιούμενου στην μονάδα νερού, κ.ά. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να διαχωρίζει τα προαπαιτούμενα από τις υπόλοιπες λειτουργίες μια επιχείρησης τροφίμων
 • να κατανοεί την σημασία των προαπαιτούμενων
 • να διαγνώσκει την ύπαρξη και το επίπεδο αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των προαπαιτούμενων σε μια επιχείρηση τροφίμων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αξιολόγηση και έλεγχος Προμηθευτών
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσίασει και ανάλυσει την αναγκαιότητα αλλά και τους τρόπους αξιολόγησης των προμηθευτών μιας επιχείρησης τροφίμων. Ο συστηματικός έλεγχος και η αξιολόγηση της απόδοσης των προμηθευτών οδηγεί στην βελτίωση της συνεργασίας με απτά αποτελέσματα στην ασφάλεια των προιόντων και την εμπιστοσύνη στην παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης. Οι σύγχρονες αρχές διοίκησης διερευνούν τους τρόπους στενής, αποτελεσματικής και αμοιβαίας συνεργασίας και προτείνουν μοντέλα που αντικαθιστούν την παραδοσιακή προσέγγιση αγοραστή και προμηθευτή. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να αναγνωρίζει την σημασία της συστηματικού ελέγχου των προμηθευτών ως εργαλείο για την αξιολόγηση της συνεργασίας την οποία με την σειρά της να χρησιμοποιεί για την επίτευξη βελτιώσεων
 • Να γνωρίζει τα υπέρ και κατά της παραδοσίακης και των σύγχρονων μοντέλων αγορών–προμηθειών.
 • Να αξιολογεί το επίπεδο συνεργασίας και να καταστρώνει νέες διαδικασίες με δεδομένους προμηθευτές μελετώντας την προισορία της συνεργασίας τους με την επιχείρηση.
ΜΑΘΗΜΑ - Μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίου Μεθοδολογία ανάπτυξης σχεδίου HACCP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Επιλογή ομάδας HACCP. Περιγραφή Προιόντος. Διάγραμμα ροής. Καταγραφή πιθανών κινδύνων
Ο σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις πρώτες αρχές των συστημάτων HACCP και σε έννοιες όπως η σύνταξη ομάδας HACCP, η αναλυτική περιγραφή προιόντος και ο σχεδιασμός διαγραμμάτων ροής. Αναπτύσσονται τα κριτήρια επιλογής και βασικές αρμοδιότητες των μελών της ομάδας HACCP και του Συντονιστή της ομάδας HACCP. Αναφέρονται οι παράμετροι που συνθέτουν την αναλυτική κατά HACCP περιγραφή προιόντος. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχηματισμού διαγραμμάτων ροής, η ερμηνεία τους και η χρησιμότητά τους. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να συμβάλει στον σχηματισμό της ομάδας HACCP και στην σύνταξη καθηκοντολογίου των μελών της ομάδας
 • Να αναζητήσει στοιχεία και να συντάξει πλήρεις περιγραφές προιόντων κατά HACCP.
 • Να αποτυπώνει μια παραγωγική δραστηριότητα σε αναλυτικό διάγραμμα ροής που θα αποτελέσει βάση για την ανάλυση επικινδυνότητας της μελέτης HACCP.
 • Nα καταγράφει δομημένα τους πιθανούς κινδύνους ανά βήμα του διαγράμματος ροής.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ανάλυση επικινδυνότητας. Αναγνώριση προληπτικών μέτρων. Εντοπισμός CCP και OPRP. Καθορισμός κρισίμων ορίων CCP (3ου Μαθήματος)
Ο σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis) των τροφίμων με τρεις βασικούς τρόπους. Α. πίνακες αξιολόγησης επινδυνότητας ανά κατηγορία κινδύνων (μικροβιολογικός, χημικός και φυσικός), Β. αβάκιο ανάλυσης επικίνδυνότητας ανά πιθανό κίνδυνο και Γ. δένδρο απόφασης πιθανότητας παρουσίας παθογόνου μικροοργανισμού σε α’ ύλη ή υελικό προιόν. Στην ενότητα παρουσιάζεται και ο τρόπος καθορισμού των CCP, και των αντίστοιχων κρισίμων ορίων, των OPRP, καθώς και των προληπτικών μέτρων ανά βήμα του διαγράμματος ροής. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοεί έννοιες όπως ανάλυση επικινδυνότητας, πιθανότητα και σοβαρότητα έκ φρασης κινδύνου.
 • Να γνωρίζει την δομή εργαλείων όπως δένδρων απόφασης, αβάκιων, πινάκων, κτλ που είναι απαραίτητα για την σύνταξη και τεκμηρίωση μια ς μελέτης HACCP
 • Να διαχωρίζει προληπτικά μέτρα από σημεία και διαδικασίες ελέγχου (CCP και OPRP).
 • Να καθορίζει CCP και OPRP σε μια παραγωγική διαδικασία και ένα διάγαμμα ροής με την χρήση δένδρων απόφασης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Καθορισμός τρόπου παρακολούθησης CCP και OPRP και διορθωτικές ενέργειες. Επαλήθευση συστημάτων HACCP
Ο σκοπός της ενότητας είναι να υποδείξει την αναγκαιότητα, αλλά και τον τρόπο καθορισμού συστηματικού τρόπου παρακολούθησης των CCP και OPRP, αλλά και διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση απώλειας ελέγχου. Επιπλέον η εφαρμογή συστήματος HACCP σε μια επιχείρηση τροφιμων ολοκληρώνεται με την θέσπιση ενεργειών επαλήθευσης της ορθότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Αναλύεται και επεξηγείται ο τρόπος ανάπτυξης συστήματος επαλήθευσης HACCP που αποτελείται από συνδυασμό παρατηρήσεων, επιθεωρήσεων, αναλύσεων και δοκιμών.Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να καθορίζει τρόπους παρακολούθησης CCP και OPRP.
 • Να σχεδιάζει πλάνα επαλήθευσης συστημάτων HACCP.
 • Να καθορίζει σύστημα διορθωτικών ενεργειών ανά κρίσιμο σημείο ελέγχου των συστημάτων HACCP
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Case study Συστήματος HACCP
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιασεί ολοκληρωμένη μελέτη HACCP όπου να έχουν χρησιμοποιηθεί το σύνολο των μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν παρουσιαστεί στις προηγούμενες ενότητες. Λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 σχετικά με την διάρθρωση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να αντιλαμβάνεται τo σύνολο των αρχών HACCP, αλλά και των βημάτων ανάπτυξης ενός συστήματος HACCP.
 • Να αξιολογεί την επάρκεια μελετών HACCP, αλλά και να διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις ενός συστήματος HACCP
ΜΑΘΗΜΑ - Ποιότητα τροφίμων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Παράμετροι και Διαστάσεις Ποιότητας Τροφίμων
Ο σκοπός της ενότητας να περιγράψει και να αναλύσει τις αρχές και έννοιες της ποιότητας στο τομέα των τροφίμων και ποτών. Η ποιότητα ενός προϊόντος αποκτά πρακτική αξία όταν προσδιορίζονται επακριβώς οι παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα αυτή. Οι παράμετροι αυτοί ή διαστάσεις όπως ονομάζονται στην Διοίκηση Ποιότητας αναλύονται διεξοδικά ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαγνώσουμε το επίπεδο ποιότητας ενός προϊόντος αλλά και των ενεργειών για την βελτιωσή του. Διαστάσεις όπως η αξιοπιστία, η τεχνική απόδοση, τα αισθητικά χαρακτηριστικά κλπ επεξηγούνται σε βάθος και παρουσιάζονται δείκτες μέτρησής τους. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Διαγνώσκει τις διαστάσεις ποιότητας που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόφιμο πχ πίτσα, λουκάνικο κλπ
 • Να αξιολογεί το επίπεδο ποιότητας ενός οποιοδήποτε προϊόντος
 • Να προσδιορίζει τρόπους βελτίωσεις των παραμέτρων ποιότητας ενός τροφίμου ή ποτού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Έλεγχος Ποιότητας & Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικής Διεργασίας (Quality Control & Statistical Process Control)
Ο σκοπός της ενότητας να περιγράψει και να αναλύσει τις αρχές και έννοιες της ποιότητας στο τομέα των τροφίμων και ποτών. Η ποιότητα ενός προϊόντος αποκτά πρακτική αξία όταν προσδιορίζονται επακριβώς οι παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα αυτή. Οι παράμετροι αυτοί ή διαστάσεις όπως ονομάζονται στην Διοίκηση Ποιότητας αναλύονται διεξοδικά ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαγνώσουμε το επίπεδο ποιότητας ενός προϊόντος αλλά και των ενεργειών για την βελτιωσή του. Διαστάσεις όπως η αξιοπιστία, η τεχνική απόδοση, τα αισθητικά χαρακτηριστικά κλπ επεξηγούνται σε βάθος και παρουσιάζονται δείκτες μέτρησής τους. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Διαγνώσκει τις διαστάσεις ποιότητας που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τρόφιμο πχ πίτσα, λουκάνικο κλπ
 • Να αξιολογεί το επίπεδο ποιότητας ενός οποιοδήποτε προϊόντος
 • Να προσδιορίζει τρόπους βελτίωσεις των παραμέτρων ποιότητας ενός τροφίμου ή ποτού
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην λειτουργία της επιχείρησης (Total Quality Management)
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσίασει τις βασικές αρχές και έννοιες της ποιότητας και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ-Total Quality Management-TQM) Η ΔΟΠ αποτελεί ένα υπερσύνολο των συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα πρότυπα ISO (International Organization for Standardization). Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι βασικές αρχές ΔΟΠ:
 • Εστίαση στον πελάτη (customer focus)
 • Αποφάσεις στηριζόμενες σε δεδομένα (based decision on facts)
 • Εστίαση στις διαδικασίες (focus on Process)
 • Συμμετοχή των εργαζομένων (let everybody committed)
 • Συνεχής Βελτίωση (Continuous Improvement)
 • Δέσμευση Διοίκησης (Management Commitment)
Θα προσδιοριστεί επίσης η ικανοποίηση των πελατών και η κρισιμότητα των αναγκών και προσδοκιών αυτών.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοεί τις αρχές και έννοιες της Δ.Ο.Π στο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Να διαγνώσκει το επίπεδο εφαρμογής της Δ.Ο.Π σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό
 • Να σχεδιάζει μια μεθοδολογία εφαρμογής Δ.Ο.Π καθώς και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες και προσαρμογές που απαιτούνται ώστε μια επιχείρηση να ξεκινήσει το ‘ταξίδι’ της ποιότητας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Εργαλεία Συλλογής, Ταξινόμησης και Ανάλυσης δεδομένων (Quality Tools)
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσίασει και ανάλυσει τα επτά (7) εργαλεία της Ποιότητας (The 7 Quality Tools) καθώς και τον τρόπο χρήσης τους απο τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα εργαλεία αυτά μαζί με την εκπαίδευση αποτελούν το πρώτο βήμα στο ταξίδι της ποιότητας και χρησιμοποιούνται για την συλλογή, ομαδοποίηση/ταξινόμηση, ανάλυση δεδομένων και για την λήψη αποφάσεων. Τα εργαλεία τα οποία θα αναλυθούν είναι:
 • Τα φύλλα Ελέγχου (Check Sheets)
 • Το διάγραμμα Ροής (flowchart)
 • Το Ιστόγραμμα (Histograms)
 • Το διάγραμμα Pareto (Pareto Analysis)
 • Η ανάλυση Αιτίου-Αποτελέσματος (Cause & Effect diagram-Ishikawa diagram)
 • Το διάγραμμα Διασποράς (Scatter Diagram)
 • Οι χάρτες Ελέγχου (Control Charts)
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά για την επίτευξη βελτιώσεων
 • Να συνδυάζει τα εργαλεία για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση ποιοτικών προβλημάτων
 • Να μετεκπαιδεύει τα εργαλεία αυτά σε εργαζόμενους και στην Διοίκηση μιας επιχειρήσης ή ενός οργανισμού
ΜΑΘΗΜΑ - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά ISO22000:2005
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Γενικές απαιτήσεις, έγγραφα και αρχεία, ο ρόλος της Διοίκησης και η ομάδα ασφάλειας τροφίμων
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει τις γενικές απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO22000:2005, τις ιδιότητες των εγγράφων και των αρχείων που πρέπει να τηρεί μια εταιρεία που εφαρμόζει το πρότυπο ISO22000:2005 καθώς και να σκιαγραφήσει το ρόλο της Διοίκησης και της ομάδας ασφαλείας τρόφιμων για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος HACCP και συνεπώς την πιστή εφαρμογή του προτύπου ISO22000:2005. Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει τις ομοιότητες και τις διαφορές των εγγράφων και των αρχείων,
 • να διασαφηνίζει το ρόλο της Διοίκησης για την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος HACCP και
 • να επιλέγει το κατάλληλο προσωπικό για τη στελέχωση της ομάδας ασφαλείας τροφίμων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Πόροι (δυναμικό, υποδομή, περιβάλλον εργασίας):διαχείριση και διάθεσή τους
Ο σκοπός της ενότητας είναι να ορισθούν και να περιγραφούν κατά ISO22000:2005 η έννοια των πόρων. Οι πόροι περιλαβάνουν έμψυχα και άψυχα στοιχεία και το καθένα πρέπει να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο και φιλοσοφία. Για την επιτυχή πορεία κάθε εταιρείας, η διάθεση των αναγκαίων πόρων στην κατάλληλη χρονική στιγμή είναι κομβικό σημείο και αυτό αναλύεται σε αυτή την ενότητα.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να κατηγοριοποιήσει τους πόρους σύμφωνα με το πρότυπο ISO22000:2005
 • να προτείνει τρόπους διαχείρισής και διάθεσής τους και
 • να αξιολογεί και να ιεραρχεί τις ανάγκες τις εταιρείας για πόρους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Προαπαιτούμενα, ανάλυση κινδύνων και διαγράμματα ροής
Ο σκοπός της ενότητας είναι να διδαχθούν τα επιστημονικά εργαλεία για την επιτυχή εφαρμογή ενός συστήματος HACCP. Η «καρδιά» κάθε συστήματος HACCP είναι το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας και με την ενότητα αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία δημιουργίας του διαγράμματος ροής και ο τρόπος ανάλυσης των κινδύνων που εμπεριέχει κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας. Η έννοια «προαπαιτούμενα» (κατά ISO22000:2005) αναλύεται και προτείνονται τρόποι αξιολόγησης των προαπαιτουμένων.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να καταστρώνει το διάγραμμα ροής της εταρείας ή του οργανισμού που εργάζεται
 • να περιγράφει και να αναλύει τους κινδύνους κάθε βήματος τους διαγράμματος ροής
 • να αξιολογεί τα προαπαιτούμενα σε κάθε εταιρεία που επιθυμεί να εφαρμόσει ένα σύστημα HACCP και
 • να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις στο πλαίσιο των «προαπαιτούμενων»
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αξιολόγηση κινδύνων, προληπτικά μέτρα, προαπαιτούμενα προγράμματα, κρίσιμα σημεία ελέγχου και διορθωτικές ενέργειες
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει την επιστημονική μεθοδολογία για την αξιολόγηση των κινδύνων σε κάθε εταιρεία που παράγει ή εμπορεύεται τρόφιμα. Αναλύονται ποια είναι τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η εταρεία για τον επιτυχή έλεγχο των κινδύνων αυτών και αποσαφηνίζεται η λεπτή διαφορά μεταξύ των όρων «προαπαιτούμενα προγράμματα, Operational Prerequisite Programmes (OPRP)» και «κρίσιμα σημεία ελέγχου, Critical Control Points (CCP)». Επίσης, προτείνονται διορθωτικές ενέργειες για συγκεκριμένα OPRP και CCP που αναλύονται στην ενότητα.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να αξιολογεί τους κινδύνους για μια συγκεκριμένη εταιρεία τροφίμων,
 • να προτείνει συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων,
 • να σχεδιάζει OPRP και CCP και
 • να ορίζει συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες για κάθε OPRP και CCP.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Επαλήθευση συστήματος HACCP, σύστημα ιχνηλασιμότητας και αξιολό- γηση του ΣΔΑΤ
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγράψει τις έννοιες της επαλήθευσης και της επικύρωσης του συστήματος HACCP. Επίσης, αναλύεται η έννοια της ιχνηλασιμότητας που είναι πλέον νομοθετική υποχρέωση (ΕΚ 178/2002) για κάθε εταιρεία που παράγει ή διακινεί τρόφιμα. Τέλος, προτείνονται τρόποι αξιολόγησης του ΣΔΑΤ ως προς τον επιτυχή έλεγχο των κινδύνων.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να προτείνει τρόπους αξιολόγησης του ΣΔΑΤ και τρόπους επαλήθευσης του συστήματος HACCP και
 • να σχεδιάζει πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας για την εταιρεία ή τον οργανισμό που εργάζεται
ΜΑΘΗΜΑ - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001:2000 ISO9001:2000
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η δομή και βασικές αρχές και έννοιες του Διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008. Διοικητικές απαιτήσεις, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
Στην παρούσα ενότητα όπως και οι επόμενες 3 γίνεται ανάλυση και παρουσίαση των απαιτήσεων του νέου προτύπου ISO 9001:2008 το οποίο αντικαθιστά το ISO 9001:2000. Αν και το νέο πρότυπο δεν έχει επιπρόσθετες απαιτήσεις εντούτοις υπάρχουν μικρές αλλαγές στις ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις που επηρεάζουν το σύστημα ποιότηταςπου έχει ή πρόκειται να αναπτυχθεί. Ο σκοπός της 1ης ενότητας είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις αρχές και έννοιες του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 καθώς και να παρουσιάσει διεξοδικά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις διοικητικές απαιτήσεις του προτύπου, τις απαιτήσεις για την διοίκηση τω ανθρωπίνων πόρων καθώς και τις απαιτήσεις για την συντήρηση και την διακρίβωση του εξοπλισμού και την συντήρηση των εγκαταστάσεων. Η ανάλυση παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 αλλά και καλές πρακτικές στα θέματα που προαναθέρθηκαν.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να ‘αποκωδικοποιούν΄τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις
 • Να διενεργούν ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης
 • Να προτείνουν ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), Διαχείριση πελατειακών σχέσων (CRM) και προμηθειών (SRM)
Ο σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με τις διεργασίες μέσω των οποίων ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνούμε με τους πελάτες καθώς και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τους προμηθευτές και υπεργολάβους μιας επιχείρησης. Η ανάλυση παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 αλλά και καλές πρακτικές στα θέματα που προαναθέρθηκαν.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να ‘αποκωδικοποιούν΄τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις
 • Να διενεργούν ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης
 • Να προτείνουν ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008
 • Να σχεδιάζει στρατηγικές και μεθοδολογίες διαχείρισης πελατών
 • Να ελέγχει και αξιολογεί εταιρικούς προμηθευτές και υπεργολάβους
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Έλεγχος παραγωγής και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων, προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες (Project management)
Ο σκοπός της ενότητας είναι να υποδείξει τις απαιτήσεις που προτύπου ISO 9001:2008 σχετικά με τους ποιοτικούς ελέγχους προϊόντων και διεργασιών καθώς και τις μεθοδολογίας επίλυσης υφιστάμενων ή/και δυνητικών προβλημάτων. Αναλύεται και επεξηγείται ο τρόπος ανάπτυξης συστήματος ελέγχου ποιότητας τόσο των προϊόντων αλλά και των διεργασιών μέσω των οποίων υλοποιούνται(παράγονται) τα εν λόγω προϊόντα. Η ανάλυση παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 αλλά και καλές πρακτικές στα θέματα που προανα- θέρθηκαν.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να ‘αποκωδικοποιούν΄τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις
 • Να διενεργούν ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης
 • Να προτείνουν ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008
 • Να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τεχνικές και μεθόδους για την διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και λήψεις διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 • Να οργανώνουν σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που έχουν προσδιοριστεί μέσα απο το σύστημα μετρήσεων της επιχείρησης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση(εσωτερικές επιθεωρήσεις, στοχοθε- σία,μέτρηση ικανοποίησης και συνεχή βελτίωση (KAIZEN)
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιασεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 σχετικά με τις μετρήσεις και τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός προκειμένου να διαγνώσκει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με το επίπεδο ποιότητας και εφαρμογής των απαιτήσεων του προτύπου και να προσδιορίζει τρόπους βελτίωσης του επιπέδου αυτού.Επίσης θα γίνει αναλυτική παρουσίαση μεθοδολογιών ανάπτυξης και καθιέρωσης στόχων και διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • Να σχεδιάζει τρόπους συγκέντρωσης και ανάλυσης των υποχρεωτικών στοιχείων και δεδομένων για την λειτουργία του συστήματος ποιότητας
 • Να καθιερώνει δείκτες και να θέτει ποσοστικούς στόχους για κρίσιμους παραμέτρους επιτυχίας (critical success factors)
 • Να οργανώνει και διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις ενός συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
 • Να ‘αποκωδικοποιεί΄τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 που σχετίζονται με τις αναφερόμενες στον τίτλο της ενότητας απαιτήσεις
 • Να διενεργεί ανάλυση διαφορών (Gap Analysis) μεταξύ των απαιτήσεων του προτύπου και μιας υφιστάμενης επιχειριακής κατάστασης
 • Να προτείνει ενέργειες και μέτρα για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008
ΜΑΘΗΜΑ - Έλεγχοι και Πιστοποιήσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Θεσμικό Πλαίσιο και Ελεγκτικοί Μηχανισμοί (7ου Μαθήματος)
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφεί το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. ΕΚ 178/2002, ΕΚ 852/2004, ΕΚ 2073/2005) μέσα στο οποίο κινούνται όλες οι εταρείες που παράγουν ή διακινούν τρόφιμα και επιθυμούν να πιστοποιηθούν κατά ISO22000:2005. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος δράσης των διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών στην Ελλάδα και στην ΕΕ και οι διαδικασίες για την καταγγελία προβλημάτων σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων αλλά και για την υπεράσπιση κατηγορουμένων εταιρειών.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει το βασικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων,
 • να αξιολογεί τη δράση ή ανάδραση των ελεγκτικών μηχανισμών στην Ελλάδα και
 • να αξολογεί τις ευθύνες μιας εταιρείας που παράγει ή διακινεί Μη Συμμορφούμενα (κατά HACCP) τρόφιμα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (7ου Μαθήματος)
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν οι διάφοροι τύποι επιθεώρησεων της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων (1ου, 2ου και 3ου τύπου) και να αναλυθούν τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του κάθε τύπου. Επίσης, αναλύονται οι έννοιες-κλειδιά στην πρακτική των επιθεωρήσεων «παρατήρηση» και «Μη Συμμόρφωση».
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να σχεδιάζει την επιθεώρηση της εταιρείας ή του οργανισμού που εργάζεται κατά τους 3 διαφορετικούς τρόπους επιθεώρησης,
 • να αξιολογεί τα ευρήματα της επιθεώρησης και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των παρατηρήσεων ή των Μη Συμμορφώσεων
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Διαδικασία Πιστοποίησης κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφεί η διαδικασία πιστοποίησης μιας εταρείας τροφίμων κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000. Αναλύονται τα στάδια της επιθεώρησης, η σημασία και ο ρόλος της εναρκτήριας και της καταληκτικής συνεδρίας καθώς και τα στάδια πιστοποίησης (αίτηση, επιθεώρηση, διαδικασία προσφυγής). Επεξηγούνται οι συχνότητες που γίνεται οι επιτηρήσεις και οι επαναξιολογήσεις.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει τη διαδικασία της πιστοποίησης κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000,
 • να προετοιμάζει την εταιρεία ή τον οργανισμό που εργάζεται για να πιστοποιηθεί και
 • να υποστηρίζει την εταιρεία κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ώστε να πιστοποιηθεί κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Περιπτωσιακές μελέτες πιστοποίησης
Ο σκοπός της ενότητας είναι να περιγραφούν συγκεκριμένες περιπτωσιακές μελέτες (case studies) πιστοποίησης κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000 και να αναλυθούν τα σημεία που οι περισσότερες εταιρείες συναντούν δυσκολίες στην ορθή εφαρμογή των δύο προτύπων.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να γνωρίζει τα πιο δύσκολα σημεία των προτύπων ISO22000:2005 και ISO9001:2000,
 • να αξιολογεί τα σχόλια του επιθεωρητή,
 • να αντιπροτείνει σχόλια ή ερμηνείες των προτύπων και
 • να οδηγεί σε επιτυχή επιθεώρηση και άρα πιστοποίηση κατά ISO22000:2005 και ISO9001:2000 την εταιρεία ή τον οργανισμό που εργάζεται.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.