Διαδικτυακή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  

Βρείτε μας στο Facebook - Ενημερωθείτε για όλα τα νέα e learning προγράμματα Έχετε google plus; Ακολουθήστε μας και Ενημερωθείτε Ακολουθήστε μας στο twitter και Ενημερωθείτε για Θέματα και Ζητήματα σχετικά με:#BusinessManagement , #Πληροφορική και Δίκτυα, Ειδικότητες του Μέλλοντος, #Παιδαγωγικά, #Ψυχολογία , #Τουρισμό , #Υγεία Δείτε όλη τη νέα αρθρογραφία και πληροφορίες για νέα  e learning προγράμματα  στο blogspot  του e learning ΕΚΠΑ Ακολουθήστε μας linkedin


Συνεργασία E learning UOA με Επιχειρήσεις (Partners)

Εκπαιδευτικό Αντικείμενο

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Ειδικές εκπτώσεις για Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), ΑμεΑ (25%), Πολύτεκνους (20%) κ.ά

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Αίτηση συμμετοχής
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 8/2/2019 – Έναρξη Μαθημάτων: 18/2/2019
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και το πώς αυτά συνδέονται με τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους.

Τίτλος Προγράμματος
Διάρκεια
(μήνες)
Εκτιμώμενη
Διάρκεια
(ώρες)
Πιστωτικές
Μονάδες
ECVET
Τύπος
Πιστοποιη-
τικού
Μαθήματα
- Συμπλήρωμα
Πιστοποιητικού
-Οδηγός Σπουδών
Αίτηση
Συμμετοχής
Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 9 326 27,17 Επιμόρφωσης Μαθήματα

-Συμπλήρωμα
πιστοποιητικού


-Οδηγός
σπουδών
Υποβολή
αίτησης
Π. Πετράκης - Κ. Φασούλης
Πως διαμορφώνεται η ύλη του προγράμματος

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - H έννοια των εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας και του περιεχομένου των εκπαιδευτικών τεχνικών και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά την διάρκεια της αξιολόγησης καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Το πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική Εξέλιξη και Εκπαιδευτική Πολιτική
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η διερεύνηση της επικρατούσας κατάστασης στον Ελληνικό χώρο, μέσω της αποτύπωσης των υπαρχόντων θεσμικών πλαισίων, της ανάλυσης των δυσχερειών και των προβλημάτων και τέλος της παρουσίασης των επιτελούμενων ενεργειών και δράσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Το προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση του προφίλ και του πλαισίου δράσης και πιστοποίησης του εκπαιδευτή ενηλίκων ο οποίος απασχολείται σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Το μοντέλο της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Η περίπτωση του ΕΑΠ
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σκιαγραφήσει τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού θεσμού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να προσδιορίσει τις διαφορές με τα συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να προσδιοριστεί η ιδιαιτερότητα του ΕΑΠ και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος και η σημασία του στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Εφαρμογή της τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση του e-Learning
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η αναλυτική παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάθησης “e-Learning”, ως μορφής και επέκτασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και η σύνδεσή της με τον εκπαιδευτή ενηλίκων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Η Μέθοδος Project και η Εφαρμογή της
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εισαγωγικής ενότητας αποσαφηνίζεται η έννοια και το περιεχόμενο της Μεθόδου Project, το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία και η εφαρμογή της στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Αξιοποίηση των Εργαλείων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media) στην Εκπαίδευση
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση τρόπων για την αξιοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) στην εκπαίδευση.
ΜΑΘΗΜΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να γίνει σαφής και κατανοητή η έννοια της επιχειρηματικότητας, τα πλεονεκτήματα της στην καθημερινότητα, καθώς και η συμβολή της στην διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Αβεβαιότητα, Κίνδυνος και Απόδοση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητάς είναι η παρουσίαση των εννοιών της αβεβαιότητας και του κινδύνου που αντιμετωπίζει κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία. Γι’ αυτόν το λόγο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μέτρηση της αβεβαιότητας, στη συμπεριφορά του ανθρώπου έναντι του κινδύνου καθώς και στην απόδοση που απαιτεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στην ενότητα αυτή μελετάται η έννοια της καινοτομίας και η σχέση της με την επιχειρηματικότητα. Σημαντικό ενδιαφέρον δίνεται τόσο στη διάχυση της καινοτομίας όσο και στις επιπτώσεις που αυτή έχει στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύονται και οι μέθοδοι εφαρμογής της καινοτομίας με τη χρήση εννοιών όπως οι επιθετικές και οι αμυντικές καινοτομίες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
Στην ενότητα αυτή μελετούνται η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, εξετάζονται οι μορφές και οι τύποι των επιχειρηματικών ευκαιριών. Το βασικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στον εντοπισμό όσο και στη δημιουργία των επιχειρηματικών. Τέλος ένα σημαντικό μέρος της ενότητας αφιερώνεται τόσο στη μελέτη των ερευνών αγοράς όσο και στην παρουσίαση του διεθνή ορίζοντα της επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Το Επιχειρηματικό Πλεονέκτημα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος, ενώ αναλύονται και οι μέθοδοι διαμόρφωσης του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Γι' αυτόν το λόγο, περιγράφεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος, οι φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος και η σχέση τους με το χρόνο εισαγωγής του στην αγορά, και η σχέση του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος με την τεχνολογία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία και πώς αυτά τον ωθούν σε επιχειρηματική δράση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Κοινωνία και Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν όλοι οι πολιτικοί, κοινωνικοί, γεωγραφικοί, πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Το Επιχειρηματικό και Οικονομικό Περιβάλλον
Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να δείξει την σχέση ανάμεσα στην οικονομική θεωρία και την επιχειρηματικότητα και την καθώς και η σημαντικότητα των ΜΜΕ και των επιχειρηματικών δικτύων για την ανάπτυξη της οικονομίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί, με τρόπο σαφή και κατανοητό, η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και του επιχειρηματικού σχεδίου ως εργαλείου επιχειρηματικότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Τα Πρώτα Βήματα μιας Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να δείξει με τρόπο σαφή και κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί μια επιχείρηση, την επιλογή του κατάλληλου τόπου εγκατάστασης, και την νομική μορφή που θα υιοθετήσει.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Οι Επιχειρηματικές Δυσκολίες
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια των επιχειρηματικών δυσκολιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ορισμό της επιχειρηματικής αποτυχίας και στους λόγους εμφάνισης της. Παράλληλα, δίνονται συνοπτικά τα πρώτα συμπτώματα που εμφανίζει μια επιχείρηση που διακρίνει στον ορίζοντα την πιθανότητα της αποτυχίας, ενώ προτείνονται και τρόποι για την αντιμετώπιση της αποτυχίας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Η Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η παρουσίαση των βασικών στοιχειών που χαρακτηρίζουν την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα. Γι' αυτόν το λόγο, παρουσιάζεται ο ρόλος της ηγεσίας στην επιχείρηση και ο ρόλος της στη χάραξη στης στρατηγικής ανάπτυξης καθώς και το υπόδειγμα Porter που συμβάλλει στην ανάλυση της συγκεκριμένης θέσης. Τέλος, δίνονται τα βασικά εργαλεία και οι κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση για την ανάπτυξη της μακροχρόνια.
ΜΑΘΗΜΑ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Το Σχέδιο Μαθήματος
Ο σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει την έννοια της Διδακτικής, τη σχέση της με τη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και να οριοθετήσει το περιεχόμενο της Διδακτικής. Επίσης, να γίνουν κατανοητές οι επιμέρους έννοιες που διακρίνουν τη Διδακτική. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι ακόμα, να προσδιορίσει τον όρο «σχέδιο μαθήματος», να αναλύσει και να επεξηγήσει το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο δημιουργίας ενός σχεδίου μαθήματος και να αναδείξει τη σημασία του σχεδίου μαθήματος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρουσιάζονται ακόμα οι μορφές διδασκαλίας που αναφέρονται στο ρόλο και την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού - μαθητών, ενώ γίνονται εμφανή και κατανοητά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της κάθε μορφής διδασκαλίας και τονίζεται η ικανότητα επιλογής της κατάλληλης, κάθε φορά, διδασκαλίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οι Διδακτικοί Στόχοι
Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει το περιεχόμενο και τη χρηστικότητα των αντικειμενικών στόχων και των σκοπών ενός μαθήματος. Επίσης. θα περιγράψουμε την ταξινόμηση του Βloom και τον τρόπο σύνδεσης αυτής με την πνευματική ωρίμανση σύμφωνα με τις παραμέτρους του Perry.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Τα Διδακτικά Εργαλεία
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναδειχθεί η χρηστικότητα ορισμένων διδακτικών εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα στην ανάπτυξη μιας διδασκαλίας, ώστε αυτή να γίνει περισσότερο αποτελεσματική. Επίσης, η εν λόγω διδακτική ενότητα στοχεύει στο να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν κάθε διδακτικό εργαλείο και να αναλυθούν οι τρόποι χρήσης αυτών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Θεωρία Piaget
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο και τα βασικά στοιχεία της θεωρίας για την αναπτυξιακή πορεία της νόησης του γενετικού ψυχολόγου Jean Piaget. Επίσης, στοχεύει να περιγράψει τα διάφορα επίπεδα ανάπτυξης του παιδιού.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Νέα Περιβάλλοντα Μάθησης και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει το νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός και τις νέες δεξιότητες που είναι απαραίτητο να κατέχει προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της Ευρωπαϊκής επιτροπής για το 2010. Επίσης, να αναδειχθούν τα νέα περιβάλλοντα μάθησης, μέσα στα οποία οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν το διδακτικό τους έργο. Τέλος, θα αναπτυχθούν τα στοιχεία που πρέπει να συνθέτουν το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, βάση του οποίου θα σχεδιάζονται και θα οργανώνονται τα μαθήματα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προαναφερόμενες συνθήκες.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τη χρηστικότητα των Νέων Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της χρησιμοποίησης των πολλαπλών αναπαραστάσεων. Επίσης, προβάλει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων, καθώς και τη δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης με τις πολλαπλές αναπαραστάσεις. Βοηθά στο να κατανοηθεί η αξία του σωστού εκπαιδευτικού λογισμικού και πώς αυτό μπορεί να αξιολογηθεί.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Οι Ιδέες των Μαθητών. Η Θεωρία Μάθησης του Κονστρουκτιβισμού
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να αναδείξει τη σημασία των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και τις στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταβολή των ιδεών αυτών, καθώς και να εισαχθεί η θεωρία του κονστρουκτιβισμού και να αναπτυχθούν οι βασικές αρχές που διακρίνουν την εν λόγω θεωρία.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Η Αξιολόγηση Στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Ο σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η συνοπτική αναφορά στη σημασία, στις θεωρητικές προσεγγίσεις και στις διαδικασίες της αξιολόγησης, προκειμένου να αξιοποιηθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με διττό στόχο. Ο πρώτος εξ αυτών, αφορά την ανάδειξη και καταγραφή των τρόπων βάση των οποίων μας παρέχεται η δυνατότητα να διαπιστώσουμε εάν οι εκπαιδευόμενοι έχουν αποκτήσεις τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που επιδιώκουμε στα πλαίσια μιας διδακτικής ενότητας. Ο δεύτερος στόχος αναφέρεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που προσέφερε ο εκπαιδευτικός. Τα δύο αυτά θέματα είναι κεφαλαιώδους αξίας για την ποιότητα, τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, επανεξετάζοντας τις παιδαγωγικές αρχές και τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός.
ΜΑΘΗΜΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Διοίκηση ενός Οργανισμού - Εισαγωγικές Έννοιες
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στην επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, στοχεύει στο να κάνει μία ιστορική αναδρομή παρουσιάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται, η επιστήμη της διοίκησης. Επίσης, στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών αρχών της αποτελεσματικής διοίκησης και των δεξιοτήτων του μάνατζερ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Ο Προγραμματισμός σε έναν Οργανισμό - Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και της Διοίκησης
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη λειτουργία του προγραμματισμού και τη διαδικασία υλοποίησής του σε έναν οργανισμό. Παράλληλα, στόχος της ενότητας είναι επίσης να παρουσιάσει τη λειτουργία της οργάνωσης ενός οργανισμού και την αποτελεσματική τμηματοποίησή του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Επιχειρησιακή Δομή και Οργάνωση
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο την επιχειρησιακή δομή και την οργάνωση ενός οργανισμού. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναλύσουμε την έννοια της οργάνωσης, να εξηγήσουμε τις οργανωτικές δομές και να αναπτύξουμε τα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης και της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Η Δραστηριότητα του Ελέγχου
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να σας παρουσιάσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη λειτουργία του ελέγχου. Ειδικότερα, στόχος της ενότητας είναι να αναλύσει τη διαδικασία και τους τύπους του ελέγχου, καθώς και τα κριτήρια διαμόρφωσης αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Η Έννοια του κινήτρου
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι παρουσιαστούν οι έννοιες του κινήτρου και της υποκίνησης και να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς. Γίνεται μία παρουσίαση των πιο σημαντικών και γνωστών θεωριών υποκίνησης, χωρίς ωστόσο να γίνεται εξαντλητική αναφορά σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της ανταμοιβής, οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πολιτικές αμοιβών και το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να δομείται ένα αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα αμοιβών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Η φύση των Groups και η Συμπεριφορά μέσα σε αυτά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η έννοια των ομάδων (groups), να αναλυθεί η φύση τους και η συμπεριφορά των ατόμων εντός τους. Γίνεται μια παρουσίαση της τυπολογίας των ομάδων και των βασικών διαδικασιών τους, καθώς και των ρόλων των ατόμων εντός των ομάδων. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία λειτουργίας των ομάδων και, συνοπτικά, η έννοια του οργανογράμματος. Τέλος, καταδεικνύεται η σημασία των ομάδων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς και εντοπίζονται πιθανά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των ομάδων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Case study
Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας, η οποία αποτελεί μελέτη περίπτωσης, είναι η εφαρμογή των θεωριών των κινήτρων σε ένα πρόβλημα που οι αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες εκπαιδευτικές μονάδες, αυτό της ελλιπούς στελέχωσης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Η Γενική Αιτιολογία Ύπαρξης του Μη Κερδοσκοπικού Τομέα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εισαγάγει τον σπουδαστή στην έννοια των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (ΜΚΟ). Δίδονται οι βασικοί ορισμοί των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους και επιχειρείται η ανάλυση των λόγων που οδηγούν στη δημιουργία τους.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Διαφορές και Ομοιότητες Κερδοσκοπικών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές ομοιότητες και αποκλίσεις/ διαφορές στον τρόπο λειτουργίας και τη δομή των κερδοσκοπικών και ΜΚΟ. Το κοινό οικονομικό σύστημα στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν τα δύο αυτά είδη οργανισμών, όπως και η αποτελεσματικότητα στη χρήση των οικονομικών τους πόρων αποτελούν κοινά στοιχεία λειτουργίας. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ποικίλους λόγους ουσιαστικής διαφοροποίησης ΜΚΟ και κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, όπως είναι οι διαφορετικές πρακτικές προσέλκυσης πόρων και οι διαφορετικές επιδράσεις της δομής της αγοράς σε κάθε ένα από τις δύο αυτές κατηγορίες οργανισμών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Η Διοίκηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθούν θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πρέπει να είναι δομημένη η Διοίκηση ενός Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (ΜΚΟ). Σκοπός της ενότητας είναι να αναλυθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή, καθώς και οι αρχές της στρατηγικής διοίκησης και ο τρόπος εφαρμογής της στους ΜΚΟ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Διαχείριση και Έλεγχος
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να εξετάσει τον ορθό τρόπο παρακολούθησης των λογιστικών καταστάσεων ενός ΜΚΟ αφενός και αφετέρου να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι καταστάσεις αυτές. Κύριο μέλημα αποτελεί η παρουσίαση των προδιαγραφών των ελεγκτικών σωμάτων των ΜΚΟ και εν γένει του τρόπου διεξαγωγής των ελέγχων στους ΜΚΟ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Χρηματοδότηση και Αποτελεσματικότητα
Αρχικά θα εξετάσουμε το χρηματοδοτικό πλαίσιο στήριξης των ΜΚΟ και θα δούμε τις πηγές και τη διαχείριση των εσόδων τους, κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα από αυτό το οποίο έχουμε μέχρι τώρα αναλύσει σε προηγούμενες ενότητες. Σκοπός μας είναι να αναλύσουμε τους χρηματοοικονομικούς κανόνες (όσοι υπάρχουν) και να καταδείξουμε πώς καταρτίζεται (με ποια κριτήρια) ο προϋπολογισμός στους ΜΚΟ. Κατόπιν, θα γυρίσουμε και πάλι στα είδη χρηματοδότησης των ΜΚΟ και τις επιπτώσεις που αυτοί έχουν στο μοντέλο διαχείρισης των ΜΚΟ. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε επισταμένα με το θέμα της αποτελεσματικότητας στους ΜΚΟ. Πώς μετριέται η αποτελεσματικότητα; Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται από τους ΜΚΟ; Είναι όλοι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται το ίδιο κατάλληλοι, για να εξαχθούν εύλογα συμπεράσματα σχετικά με την πορεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός ΜΚΟ; Θα δούμε ακόμη τι ρόλο παίζουν οι επιμέρους στόχοι ενός ΜΚΟ στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και η χρονική περίοδος στην οποία εντάσσουμε τη διαδικασία αξιολόγησης των ΜΚΟ. Τέλος, θα δούμε πώς ένας ευάλωτος ΜΚΟ μπορεί να επηρεαστεί σε όρους αποτελεσματικότητας από μια οικονομική κρίση. Τι ρόλο παίζει ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον στην αποτελεσματικότητα ενός ΜΚΟ; Πώς μπορούν οι ΜΚΟ να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, δρώντας σε ένα κατά τα άλλα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον; Τέλος, θα εξετάσουμε για μια ακόμη φορά το ζήτημα της προσφοράς και ζήτησης εργασίας στους ΜΚΟ, αυτή τη φορά μέσα από το πρίσμα της αποτελεσματικότητας των ΜΚΟ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ένα Μοντέλο Διαχείρισης και Αριστοποίησης των Πόρων
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης, η οποία λαμβάνει υπόψη της μόνο τις βασικές μεταβλητές της συνάρτησης γενικής αποτελεσματικότητας ενός Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού (ΜΚΟ), προσφέροντας έτσι μια βασική μικροοικονομική υποδομή για την πιθανή κατανόηση του προβλήματος της διαχείρισης των πόρων του ΜΚΟ.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Εμπειρική Ανάλυση Αποτελεσματικότητας Πόρων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια
Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιάσει ένα μοντέλο αξιολόγησης για τους ΜΚΟ και συγκεκριμένα να παραθέσει μια μελέτη περίπτωσης για τα ελληνικά πανεπιστήμια ως ΜΚΟ και πώς αυτά κατατάσσονται και βαθμολογούνται σε σχέση με τους στόχους που θέτουν και το ποσοστό των στόχων αυτών που τελικά υλοποιούν.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ο Ρόλος της Διαχείρισης των Ανθρώπινων Πόρων στην Επιχείρηση
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία που έχει για την επιχείρηση η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, καθώς και αναφορά στις αλλαγές που συνέβησαν, ώστε η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης να εξαρτάται από την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της. Επίσης, θα ορίσουμε το πεδίο δράσης και πιο συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες και τους στόχους του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη σωστή οργάνωση και στελέχωση του συγκεκριμένου τμήματος.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Οργανωτική Συμπεριφορά
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν οι ατομικές (αξίες, στάσεις, προσωπικότητα) και οι ομαδικές συμπεριφορές (επικοινωνία και διακρίσεις ομάδων) στο χώρο των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Επίσης, θα παρουσιάσουμε το συσχετισμό κινήτρων και την ιεραρχία των αναγκών με στόχο την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τα στυλ ηγεσίας καθώς και τις αντιδράσεις των εργαζομένων στη διοίκηση αλλαγών.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Μέθοδοι και στρατηγικές της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να τονιστεί η άμεση συσχέτιση της στρατηγικής της επιχείρησης με το τμήμα των Ανθρωπίνων Πόρων. Δεδομένου ότι η Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή όλων των μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού μιας επιχείρησης αναλύουμε τις μεθόδους προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, καθώς και αυτές της στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των εργαζομένων.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Απασχόληση και Πρακτικές στους Ανθρώπινους Πόρους
Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μελετηθούν σε πρακτικό επίπεδο οι καθημερινές ενέργειες των εργαζομένων και στελεχών του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Θα αναφερθούμε σε πρακτικά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων και υποδειγμάτων) εξετάζοντας παραδείγματα προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Case Study
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και η επίδραση του στη λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Βασικές Αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της διοίκησης της ολικής ποιότητας και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δίνουν σε όποια εταιρεία τις εφαρμόζει, σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Επιπλέον, αναλύεται το κόστος που περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία και με ποιο τρόπο γίνεται ο υπολογισμός του.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Εργαλεία και Μεθοδολογίες
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα αναλύονται τα πιο γνωστά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση και τον έλεγχο της ποιότητας έργων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται εργαλεία που είναι απλά στη χρήση τους και εργαλεία που απαιτούν πιο εξειδικευμένες γνώσεις για να εφαρμοστούν ενώ στο τέλος θα εξεταστεί η μεθοδολογία Έξι Σίγμα (6Σ), που αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ποιότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Συστήματα Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μελετάται η διαδικασία ελέγχου ποιότητας προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάζονται οι ακολουθούμενες μεθοδολογίες κατά τον έλεγχο της ποιότητας, όπως εφαρμόζονται στη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ή/και στις τελικές παραγόμενες παρτίδες προϊόντων, καθώς και η διαδικασία σύγκρισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση ελέγχου με τα πρότυπα ποιότητας που έχουν οριστεί στην κάθε περίπτωση.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Βραβεία Ποιότητας
Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης των εταιρειών που επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιο βραβείο ποιότητας. Επίσης, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της υλοποίησης των αρχών της ολικής ποιότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Case Study
Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας, η οποία αποτελεί μελέτη περίπτωσης, είναι η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ σε μια δραστηριότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού όπως π.χ. ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα.
ΜΑΘΗΜΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Μια Παλιά Ιδέα, Ένα Καινούριο Όνομα
Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι: α) να καταστεί φανερό ότι η έννοια της ποιότητας ενυπήρχε στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών κύκλων και του κοινού από τη αρχή ήδη της ίδρυσης των δημόσιων συστημάτων εκπαίδευσης (19ος αιώνας) και μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αν και ως όρος η ποιότητα δεν αποτελούσε μέρος του εκπαιδευτικού λεξιλογίου, β) να παρουσιαστούν τα κριτήρια με τα οποία προσδιοριζόταν τότε η έννοια της ποιότητας και οι φορείς οι οποίοι αποτελούσαν τους θεματοφύλακές της, και γ) να εντοπιστεί ποια από τα κριτήρια αυτά επιβίωσαν με κάποια μορφή μέχρι τις μέρες μας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Το Μακρύ Ταξίδι της Εκπαίδευσης: Εισαγωγή στην Έννοια και τη Σημασία της Αξιολόγησης
Σκοπό της διδακτικής ενότητας αποτελεί η εισαγωγή στο ρόλο, τους στόχους και το χαρακτήρα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση γενικά. Ειδικότερα έχει σκοπό να παρουσιάσει τα πεδία στα οποία επικεντρώνεται συνήθως η αξιολόγηση στην εκπαίδευση –με ιδιαίτερες αναφορές στα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική πραγματικότητα– καθώς και ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα που συνδέονται με αυτήν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σκοπό της διδακτικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής που ακολούθησε διεθνώς η αξιολόγηση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και των βασικών παραγόντων που διαμόρφωσαν τους σκοπούς της κατά τις διάφορες χρονικές περιόδους: πρώτα από το 19ο αιώνα μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια από εκεί μέχρι τις μέρες μας. Ιδιαίτερο στόχο της παρουσίασης της ιστορικής αυτής διαδρομής αποτελεί η αποκάλυψη των καταβολών της παράδοσης πάνω στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, κυρίως όμως η ανάλυση των προτεραιοτήτων, των μορφών και των φορέων αξιολόγησης των σχολείων στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σκοπό της διδακτικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των βασικών αλλαγών στη θεώρηση του ζητήματος της αξιολόγησης των πανεπιστημίων· της μετάβασης από το καθεστώς της αυτοτέλειας και της απουσίας εξωτερικού ελέγχου που απολάμβανε το πανεπιστήμιο της νεωτερικότητας μέχρι τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα, σε ένα καθεστώς όπου το σύγχρονο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να αποδίδει λόγο για το έργο του και να βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς. Σκοπό αποτελεί παράλληλα η παρουσίαση των κυριότερων, ιδεολογικού όσο και πραγματιστικού χαρακτήρα, επιχειρημάτων που αντέταξε διεθνώς η ακαδημαϊκή κοινότητα στις νέες υποχρεώσεις που της υπαγορεύτηκαν.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Μέθοδοι, τεχνικές και φάσεις της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
Σκοπό της ενότητας αυτής αποτελεί η περιγραφή των βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την άντληση των πληροφοριών που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της αξιολογικής κρίσης των εντεταλμένων ατόμων ή φορέων τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής αξιολόγησης. Παράλληλα, η παράθεση δύο δειγμάτων ερωτηματολογίων που απευθύνονται αντίστοιχα σε σπουδαστές και μαθητές (άλλων μάλιστα χωρών, αφού με ανάλογα παραδείγματα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα θα ασχοληθούμε στο τέταρτο μάθημα) έχει σκοπό να δώσει μια ενδεικτική εικόνα του εργαλείου αυτού άντλησης πληροφοριών για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κατά την αξιολόγηση της ποιότητας του έργου που αυτοί προσφέρουν. Τέλος, σκοπό της ίδιας ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δύο βασικών τύπων αξιολόγησης: της εσωτερικής και της εξωτερικής.

Επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E learning ΕΚΠΑ  Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών E-Learning Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Ε.Κ.Π.Α.)
Π.Ε. Πετράκης

Διεύθυνση: Σταδίου 5, T.K. 10562, Αθήνα

e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr Τηλέφωνο: 2103689354

Copyright 2014
 

ΙΕΣΟΕΛ - e learning ΕΚΠΑ | Προγράμματα στη Λογιστική και Ελεγκτική

E learning Κατευθύνσεις Προγράμματων

Νέα γενιά e learning προγραμμάτων | Εκμάθηση Λογισμικών Προγραμμάτων και Πρακτική Εφαρμογή

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies στο browser σας. Μάθετε περισσότερα για τη χρήση των cookies πατώντας εδώ.